Наредба №9 от 16 март 2001 Г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битовистраница1/5
Дата23.07.2016
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

(2) Наредбата има за цел да защити здравето на хората от неблагоприятните ефекти на замърсяването на питейната вода, като регламентира изисквания към качеството и безопасността й.

Чл. 2. (1) Тази наредба не се прилага за:

1. натурални минерални води, определени като такива от компетентните държавни органи, съгласно действащите нормативни актове;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) води, които са лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

3. вода, чието качество не влияе нито пряко, нито косвено върху здравето на потребителите и която е предназначена само за технически цели в обществени и производствени обекти и няма техническа възможност за връзка с разпределителната система на питейната вода;

4. водата от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако тя не се използва за търговска или социална дейност, с цел питейна употреба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Органите на Държавния здравен контрол (ДЗК) информират заинтересуваното население във всички случаи по ал. 1, т. 4, като дават необходимите препоръки за недопускане на риск за здравето при ползване на водата, както и при наличие на конкретна опасност за човешкото здраве.
Раздел II.
Общи задължения


Чл. 3. (1) Водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода.

(2) По смисъла на наредбата питейната вода е безопасна и чиста, когато:

1. не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) отговаря на минималните изисквания, определени в приложение № 1, таблици А и Б; и

3. са изпълнени изискванията на чл. 5-10 и чл. 12.

(3) Водоснабдителните организации предприемат всички необходими действия, за да не се допусне вторично влошаване на качеството на питейната вода при ремонт на водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и при пускане в експлоатация на нови водоизточници.

(4) С цел предпазване на водата за питейно-битови цели от замърсяване около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване задължително се създават санитарно-охранителни зони съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

Чл. 4. Изпълнението на изискванията на тази наредба не трябва да допуска пряко или косвено влошаване на съществуващото качество на питейната вода по показатели, които имат отношение към здравето, както и на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) В населени места с изградена и функционираща водоснабдителна система доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерни се допуска по изключение и за ограничен период от време в случаи на бедствия и аварии, водещи до прекъсване на водоподаването или до силно влошаване качеството на питейната вода, както и при режимно водоснабдяване.

(2) При изпълнение на задълженията по ал. 1 водоснабдителните организации са длъжни да предприемат необходимите мерки доставяната с цистерни вода да отговаря на всички изисквания на наредбата и да не създава риск за здравето на потребителя.
Раздел III.
Изисквания към качеството на питейната вода


Чл. 5. (1) Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, таблици А, Б, В и Г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Стойностите на показателите от приложение № 1, таблици В и Г, служат за целите на постоянния и периодичен мониторинг и за изпълнение на задълженията по чл. 10.

Чл. 6. (1) Стойностите на показателите по приложение № 1 трябва да бъдат спазени на следните места:

1. за вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа - на мястото на изтичането и от крана при консуматора;

2. за вода, доставяна в цистерна - на мястото на изтичането и от цистерната;

3. за вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки - на мястото на бутилиране или наливане на водата в кутии или други опаковки;

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) за вода в обекти за производство на храни - на местата, където тя се използва в производствения цикъл.

(2) Задълженията на водоснабдителните организации по предходната алинея, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 се считат за изпълнени, когато се докаже, че в резултат на състоянието на вътрешната разпределителна система или на поддръжката й е налице несъответствие между качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, и показателите по приложение № 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Собствениците и/или ползвателите на обекти с обществено предназначение, като детски и учебни заведения, лечебни заведения, заведения за обществено хранене и др., при които несъответствията с изискванията за качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, се дължат на вътрешната разпределителна система, са длъжни да предприемат необходимите мерки за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с показателите по приложение № 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В случаите, когато поради състоянието и поддръжката на вътрешната разпределителна система има риск качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, да не съответства на показателите по приложение № 1:

1. водоснабдителните организации са длъжни да информират собствениците на имоти за възможните за предприемане мерки за отстраняване на несъответствията с цел намаляване или предотвратяване на риска;

2. водоснабдителните организации въвеждат подходящ метод за обработка на водата преди разпределението й във водопроводната мрежа с оглед редуциране или отстраняване на риска от възникване на отклонения при потребителите;

3. водоснабдителните организации дават информация и съвети на засегнатите потребители за всички други възможности, чрез които може да се постигне корекция на отклоненията при крайния консуматор.
Раздел IV.
Мониторинг


Чл. 7. (1) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на постоянен и периодичен мониторинг по показателите по приложение № 1 с цел да се осигури постоянна и системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода и проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват в собствени или се възлагат на акредитирани лаборатории.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Постоянният мониторинг обхваща минимума показатели по приложение № 2, таблица А, и се допълва при необходимост с актуални за региона показатели със съвместно решение на водоснабдителните организации и регионалните здравни инспекции (РЗИ).

(3) Периодичният мониторинг включва всички показатели по приложение № 1, таблици А, Б, В и Г.

(4) В случаите, когато дезинфекцията е етап на подготовката или разпределението на питейната вода, системно се извършва проверка на ефективността по остатъчния дезинфектант и микробиологичните показатели, съгласно приложение № 2, таблица А. Прилаганата схема за обработка на питейната вода трябва да свежда до минимум възможността от замърсяването й с вторични продукти на дезинфекцията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Минималната честота за вземане на проби и изпитване се определя съгласно приложение № 2, таблици Б.1 и Б.2, с изключение на показателите по приложение № 1, таблица Г, за които минималната честота за вземане на проби и изпитване е веднъж на 5 години.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Органите на ДЗК проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно разработените програми за мониторинг по реда на чл. 9, ал. 1, но в размер не по-малък от 50 % от посочените изисквания в приложение № 2, таблици Б.1 и Б.2.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В изпълнение на задълженията по чл. 7 и 8 водоснабдителните организации и РЗИ съвместно разработват програми за мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума изисквания по приложение № 2 и са съобразени със специфичните регионални условия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато от мониторинга на най-малко две последователни години се докаже, че по отделни показатели качеството на водата е постоянно и стойностите на показателите са под определените в приложение № 1 изисквания и ако не съществуват условия за влошаване на качеството на водата, водоснабдителните организации и РЗИ могат да намалят броя на пробите за съответния показател от приложение № 2, таблица Б.1, но с не повече от 50 %.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) По съвместна преценка на водоснабдителните организации и РЗИ, основана на убедителни данни от предходни изследвания, че няма вероятност даден показател да присъства в концентрация, превишаваща изискванията за качество, за определен период от време той може да бъде изключен от периодичния мониторинг.

(4) Определеният брой проби трябва да се вземат, равномерно разпределени по време и място.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Пунктовете за вземане на проби се определят съвместно от водоснабдителните организации и РЗИ на местата съгласно чл. 6, ал. 1. Когато водата се доставя чрез водоснабдителната мрежа, пунктовете не могат да бъдат по-малко от два за населено място. Проби по отделни показатели за целите на мониторинга на вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа за всяка обособена зона на водоснабдяване, могат да се вземат и от водоизточника, резервоарите или от пречиствателната станция, ако е доказано, че стойността на изследвания показател няма да се повлияе от мястото на вземане на пробата.

(6) Методите за изпитване трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 3, като:

1. за изпитване на микробиологичните показатели от приложение № 1, таблици А и В, се прилагат методите, посочени в приложение № 3, таблица А;

2. за изпитване на физико-химичните показатели от приложение № 1, таблици Б и В, се прилагат методи, които съответстват на изискванията, посочени в приложение № 3, таблица Б;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) показателите цвят, мирис, вкус, мътност, общ органичен въглерод, остатъчен свободен хлор, обща твърдост, калций, магнезий, фосфати, цинк, тритий, обща алфа-активност, естествен уран и обща бета-активност се определят по методи, посочени в приложение № 3, таблица В.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В случай на съмнение за присъствие в питейната вода на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, за които по приложение № 1 не са определени изисквания, органите на ДЗК извършват съответни проучвания и анализи и при необходимост изискват от водоснабдителните организации провеждането на допълнителен мониторинг.
Раздел V.
Отстраняване на несъответствията и ограничаване ползването на питейна вода


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1 изисквания водоснабдителните организации незабавно провеждат или възлагат проучване с цел установяване на причината, като своевременно информират органите на ДЗК.

(2) Когато независимо от мерките, предприети в изпълнение на общите задължения по чл. 3 и 4, качеството на питейната вода не отговаря на показателите по приложение № 1, съответната водоснабдителна организация в зависимост от степента на отклонение и потенциалната опасност за здравето предприема в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди. Тези задължения не се отнасят за случаите по чл. 6, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В случай че питейната вода представлява потенциална опасност за здравето поради несъответствие със стойностите на показателите по приложение № 1 или друга причина, органите на ДЗК забраняват или ограничават употребата й, като незабавно уведомяват потребителите за това и им предоставят необходимите съвети. При необходимост могат да се предприемат и други действия за опазване на здравето.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Въз основа на оценката на здравния риск, който произтича от забраната или ограничаване ползването на питейна вода, водоснабдителните организации и РЗИ преценяват какви конкретни действия трябва да се реализират за опазване здравето на населението.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В случай на несъответствие с изискванията от приложение № 1, таблица В, органите на ДЗК преценяват дали съществува здравен риск и изискват от водоснабдителните организации предприемане на действия за възстановяване качеството на питейната вода с оглед защита здравето на потребителите.

(6) (ИЗМ. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Във всички случаи, когато несъответствията представляват опасност за здравето, водоснабдителните организации и органите на ДЗК информират потребителите за предприетите действия.
Раздел VI.
Ред за разрешаване на отклонения от изискванията за качество на питейната вода


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) В случаите, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване, министърът на здравеопазването може да разреши ползването на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията по приложение № 1, таблица Б до определена от него максимална стойност, без да се допуска опасност за здравето на потребителите.

(2) Отклонението се разрешава за възможно най-кратък период от време, не по-дълъг от три години.

(3) В края на периода се извършва преглед и оценка на изпълнението на действията за отстраняване на отклонението и постигнатия напредък.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на здравеопазването може да разреши повторно удължаване на срока за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение за период не по-дълъг от три години въз основа на информацията от извършения преглед и оценка на действията по чл. 11, ал. 3 и становище от директора на РЗИ.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването предоставя на Европейската комисия подробна информация по чл. 11, ал. 3, както и мотиви за повторното удължаване на срока за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) В изключителни случаи министърът на здравеопазването може да поиска от Европейската комисия да разреши ползването за трети път на вода за питейно-битови цели с отклонение, за срок не по-дълъг от три години. Европейската комисия се произнася в тримесечен срок.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) Разрешенията по чл. 11, 11а и 11б се издават въз основа на постъпило заявление от съответната водоснабдителна организация, в което се посочват:

1. наименованието и адресът на водоснабдителната организация;

2. мотивите за искане на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение;

3. показателят, за който се иска разрешаване на отклонение, и данните от предходен мониторинг;

4. зоната на водоснабдяване, засегнатият географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броят население, обектите за производство на храни, които използват водата;

5. подходящата схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;

6. резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, включително график за дейностите, оценка на разходите и условия за преразглеждане на плана.

(2) Когато предоставените данни по ал. 1 не дават достатъчна информация за вземане на решение, министърът на здравеопазването има право да изисква по-подробни сведения за обстоятелствата по т. 1 - 6.

(3) В случаите по чл. 11 и 11а министърът на здравеопазването се произнася в срок до 25 дни от подаване на заявлението по ал. 1, като издава разрешение или прави мотивиран отказ.

(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) Разрешението за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение съдържа:

1. основанията за издаване на разрешението;

2. показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;

3. максималната стойност, до която се разрешава отклонение от съответната допустима стойност на показателя, определена с наредбата;

4. зоната на водоснабдяване, засегнатия географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броя население, обекти за производство на храни, които използват водата;

5. подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;

6. резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, включително график за дейностите, оценка на разходите и условия за преразглеждане на плана;

7. срок, за който се разрешава отклонението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато несъответствието с допустимите стойности на показателите по приложение № 1 е незначително и предприетите в съответствие с чл. 10, ал. 2 действия са достатъчни за отстраняване на проблема в срок от 30 дни, директорът на съответната РЗИ може да разреши ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, като определи максималната стойност, до която се допуска отклонението, и срок за отстраняването му.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато в дадена зона за водоснабдяване е установено несъответствие с допустимата стойност по един и същ показател в продължение на повече от 30 дни общо през последните 12 месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При издаване на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, с изключение на случаите по ал. 2, РЗИ и съответната водоснабдителна организация са длъжни своевременно и по подходящ начин съвместно да информират засегнатите потребители за издаденото разрешение и условията по него, като осигурят даване на съвети и консултации за рисковите групи от населението.

(5) Министърът на здравеопазването уведомява Европейската комисия в срок до два месеца за всяко издадено разрешение по чл. 11, 11а и 11б за зони на водоснабдяване с разпределяно количество вода над 1000 м3 средно на ден или с население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека, като предоставя и информацията по ал. 1.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) За питейна вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки, не се разрешават отклонения от изискванията по приложение № 1.
Раздел VII.
Изисквания към материали и реагенти, използвани за обработка и пренос на питейна вода


Чл. 13. (1) В процеса на дезинфекция и обработка, както и при изграждане на инсталации и съоръжения за подготовка и разпределение на питейна вода се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация, за контакт с питейна вода и/или одобрени от Министерството на здравеопазването.

(2) Питейната вода не трябва да съдържа вещества, мигриращи от контактуващи с нея материали, остатъци от реагенти, дезинфектанти и съдържащи се в тях примеси, в концентрации, които превишават количеството, необходимо за постигане целите на тяхното приложение и/или които представляват опасност за здравето.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Изискванията по ал. 2 се прилагат и за веществата и материалите, използвани за изграждане на нови инсталации и съоръжения, както и по отношение на примесите с произход от тях.
Раздел VIII.
Информация и отчети


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Водоснабдителните организации предоставят данните от извършения мониторинг по чл. 7 на съответната РЗИ.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят ежемесечно най-късно до 20-о число на следващия месец по зони на водоснабдяване съгласно изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регионалната здравна инспекция извършва преглед и оценка на постъпилите от съответните водоснабдителни организации данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За всяка една зона на водоснабдяване РЗИ добавя към получените от водоснабдителните организации данни данните от извършения от инспекцията мониторинг по чл. 8.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данните от извършения от водоснабдителните организации и РЗИ мониторинг за всяка зона на водоснабдяване се предоставят ежемесечно на Министерството на здравеопазването най-късно до 30-о число на следващия месец съгласно изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия.

(6) Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на постъпилите по ал. 5 данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) Министерството на здравеопазването въз основа на получените по реда на чл. 14 данни изготвя ежегодно обобщен национален доклад за качеството на водата за питейно-битови цели, като взема предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 5, чл. 9, ал. 1, чл. 10 и чл. 11г, ал. 4 и 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 при необходимост Министерството на здравеопазването може да изисква допълнителна информация от водоснабдителните организации и РЗИ.

(3) Министерството на здравеопазването на всеки три години изготвя сборен национален доклад, съставен от съответните доклади по ал. 1, който се публикува в рамките на една година след края на отчетния период. Първият доклад се изготвя за периода 2002 - 2004 г.

(4) Министерството на здравеопазването предоставя на Европейската комисия доклада по ал. 3 в срок от два месеца след неговото публикуване, като с първия доклад се предоставя и информация по прилагането на чл. 6, ал. 4 и приложение № 1, таблица Б, забележка (10).

(5) В случай че Европейската комисия е разработила конкретни насоки за докладване от страните членки, Министерството на здравеопазването може да изпълни задълженията по ал. 4 чрез предоставяне на данните по чл. 14 и друга информация съгласно утвърден електронен формат.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Водоснабдителните организации и органите на ДЗК са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до адекватна и актуална информация за качеството на питейната вода.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)
Каталог: files -> Normativna%20baza -> Naredbi
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
Naredbi -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница