Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материалДата24.07.2016
Размер270.76 Kb.
#4850
НАРЕДБА № 95 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. категориите лозов посадъчен материал, които се произвеждат и търгуват;

2. изискванията към лозовия посадъчен материал, предназначен за търговия на пазара на Европейския съюз;

3. вносът на лозовия посадъчен материал от трети страни;

4. контролът на лозовия посадъчен материал при търговия.

(2) Тази наредба не се отнася за лозов посадъчен материал, предназначен за износ в трети страни.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за ботаническия род лоза - Vitis.

Глава втора.

КАТЕГОРИИ ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Чл. 3. Лозовият посадъчен материал се произвежда и търгува в следните категории:

1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Предбазов (първоначален) посадъчен материал, наречен "изходен", съгласно Директива 68/193/ЕС, който:

а) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) е произведен под отговорността на производителя в съответствие с общоприетите методи за поддържане на сорта и ако е приложимо клона с цел гарантиране автентичността, сортовата чистота и здравното състояние на сорта или клона;

б) е предназначен за производството на базов посадъчен материал или на сертифициран посадъчен материал;

в) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за базов посадъчен материал; и

г) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а", "б" и "в" условия са спазени.

2. базов посадъчен материал, който:

а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) е произведен под отговорността на производителя в съответствие с общоприетите методи за поддържане на сорта и ако е приложимо за клона, и който е получен директно от предбазов посадъчен материал по вегетативен начин;

б) е предназначен за производството на сертифициран посадъчен материал;

в) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за базов посадъчен материал; и

г) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а", "б" и "в" условия са спазени;

3. сертифициран посадъчен материал, който:

а) произхожда директно от базов посадъчен материал или от предбазов посадъчен материал;

б) е предназначен:

ба) за производство на лозички или части от лозички; или

бб) за производство на грозде;

в) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за сертифициран посадъчен материал; и

г) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а", "б" и "в" условия са спазени.

4. Стандартен посадъчен материал, който:

а) е предназначен:

аа) за производство на лозички или части от лозички; или

аб) за производство на грозде;

б) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за стандартен посадъчен материал; и

в) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а" и "б" условия са спазени.

Глава трета.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛОЗОВИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЪРГОВИЯ

Раздел I.

Общи изисквания

Чл. 4. По време на предлагането му на пазара лозовият посадъчен материал трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е от сортове, вписани в Официалната сортова листа на Република България;

2. да е сертифициран в категориите по чл. 3, т. 1 - 3 или да е одобрен като стандартен посадъчен материал по чл. 3, т. 4.

Раздел II.

Изисквания за вписване в официалната сортова листа

Чл. 5. (Предишен текст на чл. 5, доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) вписва в официалната сортова листа сортовете (включително клоновете) лоза, които се търгуват като базов сертифициран посадъчен материал или като стандартен посадъчен материал.

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Официалната сортова листа по чл. 4, ал. 1 е публична и всяко лице може да направи справка в нея.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ежегодно издава официалната сортова листа и бюлетин с новоприетите сортове.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В бюлетина към официалната сортова листа се уточняват основните морфологични и физиологични характеристики, по които сортовете могат да бъдат разграничени един от друг. За признатите сортовете към 31 декември 1971 г. може да се направи препратка към описанието в официалните ампелографски издания.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол вписва даден сорт в официалната сортова листа на Република България, само ако е достатъчно различим, хомогенен и стабилен (РХС).

(2) Изискванията по ал. 1 се установяват по време на официалните изпитвания, извършени при полски условия и обхващащи достатъчно голям брой признаци за описване на сорта. Резултатите от тези изпитвания показват съответствие на сорта по отношение на РХС.

(3) За прилагане на ал. 2 официалните изпитвания се извършват по методики, утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС, в съответствие с действащите нормативни актове на европейското законодателство за определяне на:

1. признаците, които трябва да бъдат предмет на извършваната оценка;

2. условия за извършване на оценката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако се установи, че размножителният материал от даден сорт се търгува в друга държава членка под различно наименование, това наименование също се посочва в официалната сортова листа.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато сортът е генетично модифициран, по смисъла на чл. 2, т. 1 и 2 на Директива 2001/18/ЕС сортът може да бъде признат и вписан в официалната сортова листа само ако са взети необходимите мерки за отстраняване на рисковете за здравето на хората и околната среда по условията на Закона за генетично модифицирани организми.

(2) За генетично модифицираните сортове съгласно ал. 1:

1. се извършва конкретна оценка на риска за околната среда, съответстваща на оценката, предвидена в разпоредбите на Директива 2001/18/ЕС и съответните Приложения II и III на същата директива;

2. процедурите за гарантиране на съответствие (еквивалентност) на конкретната оценка на риска и изискванията относно контрола на риска, етикетирането, мониторинга, публичната информация и други изисквания, предвидени в Директива 2001/18/ЕС, ще бъдат предложени чрез прякото приложение на регламент на ЕС, уреждащ тази материя.

(3) Произведените продукти от лозов посадъчен материал от сортове съгласно ал. 1, когато са предназначени за използването им като храна или участват в състава на храни, както и когато са предназначени за фуражи или участват в състава на фуражи по условията чл. 3 и 15 от Регламент (ЕС) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи, тези сортове се признават само ако са оторизирани (разрешени) съгласно разпоредбите на Регламента.

(4) Сортовете лоза по ал. 1, от чийто посадъчен материал се произвеждат продукти, предназначени за използване в храни, съгласно чл. 2 и 3 от Регламент (EC) № 178/2002, въвеждащ основните принципи и изисквания на Закона за храните на ЕС (с който се създава Европейската асоциация за безопасност на храните), и определящ процедури по въпроси, свързани с безопасността на храните, се признава само ако този сорт е оторизиран (разрешен) в съответствие с разпоредбите на съответното законодателство.

(5) Признатите генетично модифицирани сортове, вписани в официалната сортова листа, се означават по начин, който ясно ги отличава от останалите сортове, че са генетично модифицирани, с определена в листата сигнатура.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава и вписва сортове, в съответствие с националната процедура по признаване и вписване, описана в Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 40 от 2004 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съгласно ал. 1 ИАСАС вписва в сортовата листа сортове лоза, вписани в каталозите на другите държави членки, за сертифицирането им и/или одобряването като стандартен материал на територията на страната, ако това не е в противоречие с разпоредбите на Наредбата за класифициране на винените сортове лози (ДВ, бр. 80 от 2002 г.), въвеждаща Регламент на съвета № 1493/99/ЕО от 17 май 1999 г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В официалната сортова листа се вписват и клоновете, официално признати за сертификация на територията на страната.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Клонове, признати за сертификация в друга държава членка, се признават за сертификация също и на територията на страната, като се вписват в официалната сортова листа в съответствие с прилаганата за това процедура.

Чл. 9. (1) Вписаните сортове в официалната сортова листа се контролират от ИАСАС. Ако едно от условията за вписване на сорта престане да се изпълнява, вписването се анулира и сортът се заличава от листата.

(2) Всяка заявка за признаване на даден сорт, всяко вписване в официалната сортова листа, както и промените в листата се съобщават от ИАСАС на останалите държави членки и на Европейската комисия (ЕК). На базата на тези съобщения на държавите членки ЕК публикува общия каталог на сортовете.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Вписаните в официалната сортова листа сортове или клонове се сортоподдържат чрез селекция от лицата по чл. 26 ЗППМ.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол контролира сортоподдържането по условията на чл. 26 ЗППМ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато сортоподдържането на вписан в официалната сортова листа сорт се извършва в друга държава членка, в която сортът е бил признат, при извършване на контрола ИАСАС изисква по административен ред данни и информация от държавата членка относно сортоподдържането. ИАСАС предоставя подобна информация на държавите членки, когато български сортове са вписани в техните каталози.

Раздел III.

Изисквания за сертификация/одобрение на произвеждания лозов посадъчен материал и условия за търговия

Чл. 11. (1) Лозовият посадъчен материал се произвежда в маточни лозови насаждения - лозови маточници, маточни лозя и лозови вкоренилища.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съгласно чл. 3 и 4 ЗППМ сертифицира лозовия посадъчен материал от категориите по чл. 3, т. 1 - 3 и одобрява стандартния посадъчен материал по чл. 3, т. 4, когато:

1. при проведена полска инспекция е установено, че той съответства на изискванията по приложение № 1;

2. при извършено окачествяване е установено, че той съответства на изискванията по приложение № 2.

(3) Националната служба за растителна защита извършва фитосанитарен контрол на лозовия посадъчен материал съгласно Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.) и предоставя резултатите на ИАСАС.

Чл. 12. (1) Лозовият посадъчен материал се предлага на пазара, ако е официално сертифициран като предбазов, базов или сертифициран посадъчен материал или е официално одобрен като стандартен посадъчен материал, с изключение на подложките, които се предлагат на пазара само ако са сертифицирани като предбазов, базов и сертифициран посадъчен материал.

(2) Разпоредбите по ал. 1 не се отнасят за определени количества размножителен материал, предназначени за:

а) опити или научни цели; или

б) селекционна дейност; или

в) запазване на генетичното разнообразие.

(3) Количествата размножителен материал по ал. 2 се определят от министъра на земеделието и горите в издадени от него разрешения за целите, за които е предназначен посадъчният материал.

(4) Условията, при които се издават разрешения за размножителния материал по ал. 2, могат да се определят и с актове на ЕК по съответната за целта процедура съгласно законодателството на ЕС.

(5) В случаите на генетично модифициран размножителен материал разрешенията по ал. 3 или 4 се издават само когато са взети необходимите мерки за предотвратяване на всякакъв риск за здравето на хората и околната среда в съответствие с разпоредбите на Закона за генетично модифицирани организми, въвеждащ Директива 2001/18/ЕО.

(6) Когато размножителният материал е произведен ин витро, могат да се приложат отклонения от изискванията по тази наредба, с актове на ЕК, по отношение на изискванията и обозначенията на размножителния материал, както и изискванията за официалния контрол на изходния материал, предназначен за размножаване ин витро.

Чл. 13. Когато продуктите, получени от генетично модифициран лозов размножителен материал, се използват като фураж или за фуражни смески, преди одобряването им трябва да се провери, че тези фуражи или фуражни смески:

а) не представляват опасност при използването им като храна за животните;

б) не подвеждат потребителя;

в) не се различават от фуражите или фуражните смески, които те ще заместват, и няма да доведат при нормална консумация до хранителни смущения.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В Република България може да се отглежда лозов посадъчен материал, получен директно от базов посадъчен материал, произведен в държава - членка на ЕС. Отгледаният в страната посадъчен материал може да бъде сертифициран в държавата членка, произвела базовия материал, ако на материала е извършена полска инспекция и той съответства на изискванията на Приложение 1 на Директива 68/193/ЕС, респ. на Приложение 1 на тази наредба. Официалното изпитване (сертифициране) на материала в държавата членка трябва да установи, че за същия са изпълнени условията на Приложение 2 на Директива 68/193/ЕС, респ. Приложение 2 на тази наредба.

(2) В Република България може да се сертифицира лозов посадъчен материал, произведен в друга държава членка по условията на ал. 1.

Раздел IV.

Опаковане и етикетиране

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозовият посадъчен материал се търгува в заготвени, достатъчно хомогенни партиди в опаковки на снопове (връзки), запечатани и етикетирани в съответствие с чл. 17 и 18. Заготовката на партидите се извършва съгласно приложение № 3.

(2) Изключения от ал. 1 по отношение на заготовката, опаковането, системата на затваряне и етикетирането при търговия на малки количества посадъчен материал, който се доставя на крайния потребител, както и при търговия на лозички в саксии, картонажи, контейнери или дървени сандъчета, могат да се допуснат с разрешение на ЕК.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) По време на прибирането, заготовката, опаковането, съхранението и транспортирането на лозовия посадъчен материал той трябва да е разделен на отделни партиди, маркирани по сортове (клонове) и категории.

Чл. 17. (1) Опаковките (или връзките) с лозов посадъчен материал се пломбират от производителя в присъствие на длъжностно лице от ИАСАС. Опаковането и пломбирането се извършват по такъв начин, че опаковките да не могат да бъдат отваряни без повреждане на системата за затваряне или без да остават следи от извършена манипулация върху етикета или опаковката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За да се гарантира запечатването (опаковането и пломбирането), системата на запечатване трябва да включва най-малко официалния етикет по чл. 18 и/или официална пломба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяко ново затваряне може да се извърши само с разрешение и под контрола на ИАСАС.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) На външната страна на опаковките се поставя официален етикет посредством запечатващата система по чл. 17, ал. 2, който съдържа данните по приложение № 4, отпечатани на един от официалните езици на Общността. Данните се отпечатват на една от страните на етикета, ясно и четливо, по начин, който не позволява тяхното заличаване.

(2) Етикетът се прикрепва посредством прилаганата система на затваряне; така, че лесно да се забелязва.

(3) В зависимост от категорията на лозовия посадъчен материал цветът на етикета е:

1. бял, с диагонална виолетова ивица - за предбазовия лозов посадъчен материал;

2. бял - за базовия лозов посадъчен материал;

3. син - за сертифицирания лозов посадъчен материал;

4. тъмно жълт - за стандартния лозов посадъчен материал.

(4) Официалният етикет по ал. 1 може да съдържа данните на фитосанитарния паспорт, придружаващ посадъчния материал, съгласно Директива 92/105/ЕО, въведена в Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

(5) Лицата, закупили лозов посадъчен материал с цел създаване на насаждения за производство на посадъчен материал или за производство на грозде, съхраняват официалните етикети в продължение на минимум една година и ги предоставят при поискване от контролните органи.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При етикетирането на лозов посадъчен материал от генетично модифицирани сортове (клонове) на етикета се отбелязва, че този сорт (клон) е генетично модифициран и се отбелязват наименованията на генетично модифицираните организми. Същата информация се поставя и във всеки друг документ, който придружава посадъчния материал при търговия, както и в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ.

(7) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които търгуват с такъв сорт, посочват в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ за продажбите на лозов материал, че сортът е генетично модифициран и записват с каква цел е извършена модификацията. ИАСАС проверява книгите за продажби на лозов посадъчен материал.

Чл. 19. (1) Опаковките или връзките с лозов посадъчен материал от една и съща партида могат да се предлагат на пазара, като се използва само един етикет, отговарящ на изискванията по приложение № 4.

(2) Опаковките или връзките по ал. 1 се завързват заедно така, че когато се отделят, връзката да се разкъса и да не може да се възстанови. Етикетът се закрепва посредством тази връзка.

(3) Ново затваряне не се разрешава.

Чл. 20. (1) Всяка доставка на лозов посадъчен материал, произведен на територията на страната, може да се придружава също и от документ, отговарящ на изискванията по приложение № 4, буква "Б", раздел I.

(2) Когато доставката на лозов посадъчен материал се придружава от документа по ал. 1, последният се съхранява минимум една година и се предоставя при поискване от контролните органи.

Глава четвърта.

ВНОС НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Чл. 21. (1) Лозовият посадъчен материал се внася и контролира по условията на ЗППМ.

(2) Лозов посадъчен материал от трети страни се внася при спазване разпоредбите на ЗППМ и законодателството на Европейските общности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозовият посадъчен материал от трети страни трябва да отговаря на изискванията, предвидени за произведения в Общността посадъчен материал в съответствие с разпоредбите по чл. 15 на Директива 68/193/ЕС и на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

(4) Лозовият посадъчен материал от трети страни се придружава с документ, който съдържа данните по приложение № 5.

Глава пета.

КОНТРОЛ НА ЛОЗОВИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ

Чл. 22. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява контрол по отношение автентичността на лозовия посадъчен материал от изваждането и заготовката на лозовия посадъчен материал до доставката на краен потребител.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и НСРЗ извършват проверките по чл. 63, ал. 1 ЗППМ, включително чрез вземане на проби, за установяване съответствието на лозовия посадъчен материал с изискванията по тази наредба.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаи на временни затруднения поради недостиг или липса на лозов посадъчен материал на пазара на Общността министърът на земеделието и горите може да разреши в съответствие с акт на ЕК търговия на лозов посадъчен материал в страната, който отговаря на по-занижени изисквания от предвидените в наредбата.

(2) Цветът на етикета на посадъчния материал по ал. 1 трябва да отговаря на цвета, предвиден за съответната категория, или да бъде кафяв, като върху него задължително се посочва, че посадъчният материал е от категория, отговаряща на занижени изисквания.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забранява се въвеждането на допълнителни ограничения по отношение на характеристиките, условията за изпитване, опаковането и етикетирането на лозовия посадъчен материал, който се предлага на пазара, освен предвидените в Директива 68/193/ЕС, въведена с тази наредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на земеделието и горите и ИАСАС осигуряват лозовият посадъчен материал от отделни сортове или клонове, които са били официално приети в някоя от държавите членки за сертифициране и одобряване на стандартен размножителен материал съгласно изискванията на Директива 68/193/ЕС, да не бъде подложен на търговски ограничения по отношение на сорта или клона на територията на страната ни, при условие че не противоречи на Регламент на ЕО № 1493/99/ от 17 май 1999 г.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) С цел търсене на по-добри решения за някои от разпоредбите на Директива 68/193/ЕС по предложение на Република България може да се вземе решение от ЕК по съответната процедура съгласно Европейското законодателство да се организират временни експерименти на общностно ниво при определени условия.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и НСРЗ могат да участват в организирани от ЕК временни експерименти с произвеждания лозов посадъчен материал, предназначен за търговия на пазара на ЕС.

Чл. 26. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и НСРЗ провеждат контролни тестове и опити, организирани от ЕК, на следните видове лозов посадъчен материал:

1. произведен в трети страни;

2. подходящ за биологично производство;

3. използван като генетичен ресурс.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. Лоза - растения от ботаническия род Vitis (лоза), предназначени за производство на размножителен материал или производство на грозде.

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Клон е вегетативно размножение на даден сорт, който произхожда от едно лозово растение, избрано на база на неговата сортова идентичност, фенотипните му характеристики и здравното състояние.

3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозов посадъчен материал е:

а) млади лозови растения (лозички):

аа) вкоренени резници: части от узрели или зелени лозови резници, вкоренени и неприсадени, предназначени за директно засаждане или за използване като подложки;

аб) вкоренени присадени лозички: части от узрели или зелени лозови резници, съединени (споени) чрез присаждане, подземната част на които е вкоренена;

б) части от млади лозови растения (лозички):

ба) лозови резници: резници от едногодишни леторасти;

бб) зелени резници: резници с неузряла дървесина;

бв) резници за подложки: части от узрели или зелени лозови резници, предназначени да образуват подземната част при вкореняване на присадените резници;

бг) резници за калеми: части от узрели или зелени лозови резници, предназначени да образуват надземната част на присадените лозички или които се използват за присаждане на място ("in situ");

д) резници от маточник (разсадник) - части от узрели или зелени лозови резници, предназначени за производство на вкоренени резници.

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маточници (разсадници) - маточници, предназначени за производство на подложкови резници за присаждане; маточник за лозови резници за калеми.

5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маточник (лозово вкоренилище) - маточник, предназначен за отглеждане на вкоренени резници или вкоренени, присадени лозички.

6. "Различимост" на сорта - сортът е различим, когато се разграничава ясно по отношение поне на един признак, свързан с даден генотип или комбинация от генотипове, от всеки друг сорт, познат в общността.

Сортът е познат, когато към датата на подаване на заявка за признаване или вписване в официалната сортова листа на Република България е вписан в каталога на държава - членка на ЕС.

7. "Хомогенност" на сорта - сортът е хомогенен (като се изключат измененията, които могат да произтекат от начините на неговото размножаване - чрез семена), когато признаците, по които се определя различимостта му, както и други признаци, използвани при описанието на сорта, са идентични при сравняване на растенията.

8. "Стабилност" на сорта - сортът е стабилен, когато изразяването на признаците, на базата на които се извършва различаването, както и на всеки друг признак, който се използва при описанието на сорта, остава без промяна при последващите размножения.

9. (нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговия с лозов посадъчен материал по условията на тази наредба е продажба, съхранение с цел продажба, предлагане за продажба и всякакво друго възмездно или безвъзмездно разпореждане, доставяне или прехвърляне с търговска цел на лозов посадъчен материал на трети страни (лица).

§ 2. Тази наредба въвежда Директива 68/193/ЕО за търговия на вегетативен размножителен материал от лоза и Директива 2005/43/ЕО.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думата "предбазов" се заменя с "изходен" при условията на § 1, т. 9.

Заключителни разпоредби

§ 3. На територията на страната в съответствие с Директива 2005/43/ЕС могат да не се прилагат изисквания по приложение № 1 с решение на ИАСАС в зависимост от състоянието на насажденията, както следва:

1. изискванията по т. 6 и 7 - от датата на влизане в сила на Директива 2005/43/ЕС до 31 юли 2011 г., по отношение на съществуващи вече маточни насаждения за производство на предбазов (първоначален) и базов посадъчен материал;

2. изискванията по т. 8 - от датата на влизане в сила на Директива 2005/43/ЕС до 31 юли 2012 г. по отношение на съществуващите вече маточни насаждения за производство на сертифициран посадъчен материал.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол контролира спазването изискванията по ал. 1, т. 1 и 2, както и спазване изискванията по т. 11 от приложение № 1 до изтичане на споменатите срокове.

§ 4. Изискванията по т. 1б, раздел II "Специални изисквания" на приложение № 2 могат да не се прилагат на територията на страната до 31 юли 2010 г. по отношение на вкоренени присадени лози, получени от предбазов посадъчен материал, присаден върху базов посадъчен материал, с решение на ИАСАС. За посочения период от време се прилагат изискванията по т. 2, раздел II "Специални изисквания"на приложение № 2.

§ 5. С тази наредба се отменя Наредба № 11 от 2004 г. за производство и търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) и Правилник за производство, контрол и пласмент на лозов посадъчен материал, издаден от МЗГ (ДВ, бр. 55 от 1959 г.), считано от 01.01.2007 г.

§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До влизане в сила на Регламента по чл. 7, ал. 2, т. 2 генетично модифицираните сортове лоза се признават за вписване в официалната сортова листа на страната само след като бъдат признати за търговия в съответствие с Директива 2001/18/ЕС.

§ 5б. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членове 13 и 14 от Директива 2001/18/ЕС няма да се прилагат за генетично модифицираните сортове лоза, които ще бъдат оторизирани (разрешени) съгласно разпоредбите на Регламента по чл. 7, ал. 2, т. 2 след влизането му в сила.

§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 9 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСАС.

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 95 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1, буква "в"

Изисквания към маточните лозови насаждения

1. Лозовите насаждения трябва да имат автентичност (идентичност) и чистота на сорта, съответно автентичност и чистота на клона.

2. Условията на производство трябва да позволяват достатъчен контрол на автентичността и чистотата на лозовите насаждения по отношение на сорта (клона), както и контрол на здравното му състояние.

3. Почвата или субстратът на лозовото насаждение трябва да са свободни от вредни организми или техните преносители. Маточните насаждения за подложки и за калеми се създават при подходящи условия с цел избягване на риска от заразяване с вредни организми.

4. Наличието на вредни организми, което намалява качеството на размножителния материал, е на възможно най-ниско ниво.

5. По отношение на вредните организми по т. 5, букви "а", "б" и "в" се прилагат условията, определени в т. 6 - 10, както и условията, прилагани в случите по т. 11:

а) вирус на късовъзлието: Grapevine fanleaf virus (GELV), и вирус на арабисова мозайка: Arabis mosaic virus (ArMV);

б) листно завиване по лозата: листно завиване по лозата, предизвикано от вирус 1 (GLRaV-1), и листно завиване, предизвикано от вирус 3 (GLRaV-3);

в) лозов флек вирус: Grapevine fleck virus (GFkV) (само за подложките).

6. Маточните лозя и лозовите маточници, предназначени за производство на предбазов (първоначален) посадъчен материал, трябва да са свободни от вредни организми, посочени в т. 5, букви "а", "б" и "в", което се установява чрез официална инспекция. Тази инспекция се основава на резултатите от тестове за здравен статус на растението или друг международно приет еквивалетен метод на тестване, отнасящ се до всички растения. Тези тестове се прилагат за всички растения на всеки 5 години за контрол на вредните организми, посочени в т. 5, букви "а" и "б". Заразените растения задължително се премахват.

Когато има отпадане на лозови растения от насаждението, което се дължи на посочените вредните организми, причините и резултатите от тестиранията се вписват в досието на маточното насаждение.

7. Маточните насаждения, предназначени за производство на базов посадъчен материал, трябва да са свободни от вредни организми, посочени в т. 5, букви "а" и "б", което се установява чрез официална инспекция. Тази инспекция се основава на резултатите от тестове за здравен статус на всички растения. Тези тестове се извършват най-малко на всеки 6 години, като се започне от 3-годишни лозови насаждения. Когато официалните годишни инспекции се извършват по отношение на всички растения в насаждението, тестовете за здравно състояние се извършват най-малко на всеки 6 години, като се започне от 6-годишни лозови насаждения.

Заразените растения се унищожават.

Когато има отпадане на лозови растения от насаждението, което се дължи на посочените вредните организми, причините и резултатите от тестиранията се вписват в досието на маточното насаждение.

8. Маточните насаждения, предназначени за производство на сертифициран посадъчен материал, трябва да са свободни от вредни организми, определени в т. 5, букви "а" и "б", което се установява чрез официална инспекция. Тази инспекция се основава на резултатите от тестове за здравен статус на растенията, извършени чрез наблюдение съгласно методи за анализ, в съответствие с общоприети и стандартизирани нормативи. Тези тестове се извършват от НСРЗ/ИАСАС на всеки 10 години, като се започне от 5-годишни лозови насаждения.

Когато официалните годишни инспекции се извършват по отношение на всички растения в насаждението, тестовете за здравен статус на растенията се извършват на всеки 10 години, като се започне от 10-годишни лозови насаждения. Процентът на отпадане на лози в насаждението, което се дължи на вредните организми, описани в т. 5, букви "а" и "б", не трябва да надвишава 5 %.

Заразените растения се премахват.

Когато има отпадане на лози в насаждението, което се дължи на посочените вредни организми, причините и резултатите от тестиранията се вписват в досието на маточното насаждение.

9. В маточните насаждения, предназначени за производство на стандартен лозов материал, процентът на отпадналите лози, което се дължи на вредните организми, посочени в т. 5, букви "а" и "б", не трябва да превишава 10 %.

Заразените растения се премахват.

Когато има отпадане на лози в насаждението, което се дължи на посочените вредни организми, причините и резултатите от тестиранията се вписват в досието на маточното насаждение.

10. Лозовите вкоренилища трябва да са свободни от вредни организми, посочени в т. 5, букви "а" и "б", установено чрез официална инспекция на насаждението, основана на визуални методи и ако е необходимо - чрез извършване на тестове и нова инспекция на насаждението.

11. Когато се прилага § 3 от заключителните разпоредби за посочените периоди от време, се спазват следните изисквания:

а) растенията, заразени с вирусни болести и особено вирусите на късовъзлието и листното завиване, се унищожават в насажденията, предназначени за производство на предбазов (първоначален) материал и базов материал;

б) насажденията, предназначени за производство на посадъчен материал от другите категории, се поддържат така, че растенията, визуално показващи симптоми на вирусни заболявания, да се премахват.

12. Лозовите вкоренилища не трябва да се настаняват в лозя или маточни насаждения. Разстоянието на лозовите вкоренилища от лозя или маточните насаждения не може да е по-малко от 2 m.

13. Посадъчният материал, предназначен за производство на подложкови резници за присаждане, резници за калеми, вкоренени резници и вкоренени присадени лози, трябва да се взема от маточни насаждения, които са инспектирани и одобрени.

14. Независимо от официалната инспекция за установяване на вредните организми по т. 5 ИАСАС извършва най-малко една официална инспекция на насаждението. Допълнително инспектиране на насаждението от ИАСАС се извършва в случаи на спорове по въпроси, които могат да се решават, без да се пренебрегва качеството на размножителния материал.

Приложение № 2 към чл. 3, т. 1, буква "в"

Изисквания, на които трябва да отговаря посадъчният материал

I. Общи условия

1. Лозовият посадъчен материал е автентичен и сортово чист (съответно и за клона). При стандартен материал се допуска отклонение до 1 %.

2. Лозовият посадъчен материал има минимална техническа чистота 96 %.

За технически примеси се считат:

а) посадъчен материал, който е изсъхнал изцяло или частично, включително и след накисване във вода;

б) повреден, изкривен или наранен посадъчен материал, в частност в случаите на градушка или измръзване, или е счупен;

в) материал, който не съответства на изискванията по т. III.

3. Лозовите резници трябва да са достигнали достатъчна зрялост на дървесината.

4. Присъствието на вредни организми, намаляващи качеството на лозовия посадъчен материал, се допуска само ако е на най-ниско ниво.

Посадъчният материал, проявяващ явни признаци или симптоми, за които е установено, че са причинени от вредни организми и за отстраняването на които не може да се приложи ефикасно третиране, се премахва.

II. Специални изисквания

1. Изисквания за вкоренени присадени лози:

а) вкоренени присадени лози, състоящи се от компоненти от една и съща категория посадъчен материал, се класифицират в същата категория;

б) вкоренени присадени лози, състоящи се от компоненти от различни категории посадъчен материал, се класифицират в по-ниската категория, към която принадлежи един от компонентите.

2. Отклонения от изискванията по т. 1

В съответствие с разпоредбата по § 4 на тази наредба за посочения период от време се прилагат следните изисквания:

Вкоренени присадени лози, състоящи се от предбазов (първоначален) посадъчен материал, присаден върху базов посадъчен материал, се класифицират като предбазов (първоначален) посадъчен материал.

III. Качество на лозовия посадъчен материал при окачествяване

1. Резници за подложки и калеми

1.1. диаметър - отнася се за най-големия диаметър на напречния разрез.

а) калеми:

аа) диаметър при върха - от 6,5 до 12 mm;

аб) диаметър на дебелия край на резника: max 15 mm, с изключение на случая, когато резници за калеми са предназначени за присаждане на място;

б) еднопъпкови резници за калеми:

- диаметър при върха - min 3,5 mm.

Забележка: Изискването за определяне на диаметъра не се прилага за зелени резници.

2. Вкоренени резници:

2.1. Диаметър

Диаметърът, измерен в средата на междувъзлието, под края на стъблото (най-големият диаметър на напречния разрез), е най-малко 5 mm.

Забележка: Изискването за определяне не се прилага за вкоренени зелени лозови резници.

2.2. Дължина

Дължината се измерва от най-долната точка, при която се появяват корени, до основата на връхната част на резника, и не е по-малка от:

а) 30 сm за вкоренени резници за подложки, предназначени за присаждане;

б) 20 сm за другите вкоренени резници.

Забележка: Изискванията за определяне на дължината не се прилагат за вкоренени резници, произхождащи от зелени леторасти.

2.3. Корени

Всяко растение има най-малко три добре развити и добре разположени в пространството корена.

2.4. Пета (долната надебелена част на резника)

Срезът се извършва на достатъчно разстояние под диафрагмата (междувъзлието), за да не се повреди, но не повече от един сантиметър под нея.

3. Вкоренени присадени лози

3.1. Дължина

Стъблото (от мястото, където започва коренът, до основата на първото разклонение) е с дължина min 20 сm.

Забележка: Изискването за определяне на дължината не се отнася за вкоренени лози, получени от неузрял посадъчен материал (зелени компоненти).

3.2. Корени

Всяко растение трябва да има най-малко три добре развити и правилно разположени в пространството корена.

3.3. Спойка

Всяко растение има достатъчно добре калусирала и здрава спойка.

3.4. Пета (долната надебелена част на резника за подложка)

Срезът се извършва на достатъчно разстояние под диафрагмата (междувъзлието), за да не бъде увредена, но не повече от 1 сm под нея.

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1

Опаковане

1. Опаковане на лозовия посадъчен материал в снопове (връзки)

Вид

Брой на

Масимално

 

растенията

количество

1. Вкоренени лози

25,50,100,

 

 

или кратно

 

 

на 100

500

2. Вкоренени

50,100 или

 

резници

кратно на 100

500

3. Калеми за

 

 

присаждане:

 

 

- с 5 използваеми

 

 

пъпки (очи)

100, 200

200

- с 1 използваема

500 или

 

пъпка (око)

кратно на

 

 

500

5000

4. Резници за присаж-

100 или

 

дане - подложки

кратно на 100

1000

5. Резници за вкоре-

100 или

 

няване

кратно на 100

500

 

 

 

2. Специални изисквания при опаковане на:

2.1. малки количества

Броят на лозичките в опаковките или връзките от всички видове посадъчен материал в колона 1 от всички категории може да бъде по-малък от минималните количества, посочени в колона 2.

2.2. вкоренени лози, засадени в саксии, сандъци и кутии в подходящ за целта субстрат.

Условията за броя на лозичките и максималното им количество по т. 1 не се прилагат.

Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1

Етикетиране

А. Етикет

I. необходима информация:

1. обозначение "ЕО" норма;

2. държава производител;

3. обозначение на ИАСАС;

4. име и адрес на институцията/ лицето, отговорни за запечатването или нейния/ неговия идентификационен номер;

5. ботанически вид;

6. вид на посадъчния материал;

7. категория;

8. сорт/ клон; за присадените вкоренени лози това обозначение се прилага за:

- вкоренените резници; и

- подложки и калеми;

9. номер на партидата;

10. количество;

11. дължина - само за резниците, предназначени за вкореняване: това включва минимална дължина на резниците в партидата.

12. година на производство.

II. Отклонения от информацията на етикета за малки количества, предназначени за краен потребител.

1. при повече от един брой посадъчен материал

Информацията върху етикета по т. I.10 е "Точен брой на посадъчния материал в опаковката или във връзката".

2. при един брой посадъчен материал не се изисква следната информация върху етикета:

- вид на посадъчния материал;

- категория;

- номер на партидата;

- количество;

- дължина на резниците за калеми;

- година на производство.

III. Отклонения от информацията на етикета за лози в саксии, сандъци и кутии.

В тези случаи:

а) посадъчният материал се съхранява на отделни партиди, с подходящо обозначение за всеки отделен сорт/ клон, както и за броя на отделните растения;

б) официалния етикет не е задължителен;

в) посадъчният материал се придружава от документа по т. Б.

Б. Придружаващ документ

I. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, когато лозовият посадъчен материал се търгува с придружаващ документ, документът:

1. се изготвя в два екземпляра - за изпращача и за получателя;

2. придружава (копието на получателя) пратката лозов посадъчен материал от мястото на изпращача до мястото (адреса) на получателя;

3. съдържа информацията, посочена в т. II, относно доставка на индивидуални партиди;

4. се съхранява най-малко една година и се предоставя на официалния контролен орган при поискване.

II. Необходима информация:

1. обозначение "ЕО" норма;

2. държава производител;

3. обозначение на ИАСАС;

4. пореден номер;

5. доставчик на пратката (адрес);

6. получател (адрес);

7. ботанически вид;

8. вид (видове) на посадъчния материал;

9. категория/и;

10. сорт/клон, а за присадените вкоренени лози - сортово-подложкова или клоново-подложкова комбинация;

11. брой на лозичките в партидата;

12. общ брой на партидите;

13. дата на доставка.

Приложение № 5 към чл. 21, ал. 4

Документ/етикет на лозов посадъчен материал, внос от трети страни

Необходима информация:

1. вид (ботаническо наименование);

2. сорт (клон); тези данни се отнасят за присадени лозички, за подложки и за резници за калеми;

3. категория;

4. вид на размножителния материал;

5. страна производител и официален контролен орган;

6. вносител;

7. количество на внесения размножителен материал.8. страна износител, ако е различна от страната на производителя.
Каталог: uploads -> files -> zakonodatelstvo -> Naredbi%20-%20new
Naredbi%20-%20new -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
Naredbi%20-%20new -> Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
Naredbi%20-%20new -> Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз
Naredbi%20-%20new -> Наредба №24 от 28 май 2004 Г. За производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения
Naredbi%20-%20new -> Наредба №75 от 31 май 2006 Г. За определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
Naredbi%20-%20new -> Наредба №81 от 22 юни 2006 Г. За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница