Наредба №75 от 31 май 2006 Г. За определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растенияДата16.09.2016
Размер117.01 Kb.
#9822
НАРЕДБА № 75 ОТ 31 МАЙ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И СПИСЪК С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

В сила от 01.01.2007 г.

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и изискванията за здравно състояние, на които трябва да отговаря размножителният посадъчен материал, включително семена за размножаване, от декоративни растения и декоративните растения.

Чл. 2. Посадъчният материал от декоративни растения, включително семената за размножаване, и декоративните растения трябва най-малко при визуална инспекция да са свободни от вредните организми и болести, посочени в приложението, увреждащи качеството им, или да не се установят признаци или симптоми на такива организми.

Чл. 3. (1) Посадъчният материал от декоративни растения, включително семена за размножаване, и декоративните растения трябва да притежават идентичност и чистота, съответстващи на родовете и видовете, към които принадлежат, или когато е подходящо - на групата растения.

(2) Когато декоративният материал по ал. 1 се отнася към сорт съгласно чл. 9 (1) от Директива 91/682, респективно чл. 13, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), при търговия същият трябва да има означение за сорт, както и сортова идентичност и чистота, съответстващи за сорта.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "сортова чистота" означава процентът на типичните за сорта растения спрямо растенията от инспектираната култура с изразени сортови признаци, типични за растенията, които притежават всички морфологични признаци, характерни за сорта.

§ 2. С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 93/49/ЕС от 23 юни 1993 г. за определяне списъка с условията, на които трябва да отговаря размножителният материал от декоративните растения, съгласно Директива на Съвета 91/ 682/ЕИО.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2007 г., в сила от 13.03.2007 г.) Тази наредба се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на Регламент № 315/68.

Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 75 ОТ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯ И СПИСЪК С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., в сила от 13.03.2007 г.)Списък на специфични вредители, които влошават качеството на декоративния посевен и посадъчен материал и декоративните растения

Вид

Специфични вредители

1

2

Begonia x

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

hiemalis

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

Fotsch-

РАЗВИТИЕ

бегония

Aleurodidae, в частност Bemisia tabaci

 

Aphelenchoides spp.

 

Meloidogyne spp.

 

Myzus ornatus

 

Otiorrhynchus sulcatus

 

Sciara

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

Ditylenchus destructor

 

БАКТЕРИИ

 

Ervinia chrysanthemi

 

Rhodococcus fascians

 

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

 

ГЪБИ

 

Powdery mildew

 

Stem rot patogenes(Phythophtora spp. and

 

Rhizoctonia spp.)

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Liafcurl disease

 

Tospoviruses(Tomato sppotted wilt virus,

 

Impatiens nectotic spot virus)

Citrus -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

цитрусови

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

- Aleurothrixus floccosus (Mashell)

 

- Meloidogyne spp.

 

- Parabemisia myricae (Kuwana)

 

- Tylenchulus semipenetrans

 

ГЪБИ

 

- Phytophthora spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

- Viroids such as exocortis,

 

cachexia-xyloporosis

 

- Diseases that induce psorosis - like young

 

leaves

 

symptoms such as:

 

psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura,

 

concave gum

 

- Infectious variegation

 

- Citrus leaf rugose

Dendrathema x

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

Grandiflorum -

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

хризантема

РАЗВИТИЕ

(Rsmat) Kitam

Agromyzidae

 

Aleurodidae, в частност Bemisia tabaci

 

Aphelenchoides spp.

 

Diarthronomia chrysanthemi

 

Lepidoptera, в частност Cacoecimorpha

 

pronubana, Epichoristodes Acerbella

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

БАКТЕРИИ

 

Agrobacterium tumefaciens

 

Ervinia chrysanthemi

 

ГЪБИ

 

Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

 

Puccinia chrysanthemi

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia solani

 

Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Chrysanthemum B mosaic virus

 

Tomato aspermy virus

 

Cucumber mosaic virus

 

(за производството в страната)

Dianthus

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

Caryophyllus L.

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

and hybrids -

РАЗВИТИЕ

карамфил

Agromyzidae

 

Aleurodidae, в частност Bemisia tabaci

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

Lepidoptera, в частност Cacoecimorpha

 

pronubata, Epichoristodes acerbella

 

ГЪБИ

 

Alternaria dianthi

 

Alternaria dianthicola

 

Mycosphaerella dianthi

 

Phytophthora nicotiana spp. parasitica-

 

Rhizoctonia solani

 

Stem rot: Fusarium spp. and Pythium spp.

 

Uromyces dianthi

 

Fusarium oxisporum f. spp. Dianthi

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Carnation etched caulimovirus

 

Carnation motlle flek clostervirus

 

Tospoviruses(Tomato sppotted wilt virus,

 

Impatiens nectotic spot virus)

 

Carnation necrotic fleck closterovirus

Euphorbia

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

pulcherrima

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

(Wild ex

РАЗВИТИЕ

Kletzch) -

- Aleurodidae, in particular

коледна

Bemisia tabaci

звезда

БАКТЕРИИ

 

- Erwinia chrysanthemi

 

ГЪБИ

 

- Fusarium spp.

 

- Pythium ultimum

 

- Phytophthora spp.

 

- Rhizoctonia solani

 

- Thielaviopsis basicola

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Tospoviruses (Tomato spotted wilt

 

virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gerbera L. -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

гербера

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

Agromyzidae

 

Aleurodidae, в частност Bemisia tabaci

 

Aphelenchoides spp.

 

Lepidoptera,

 

Meloidogyne

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

ГЪБИ

 

Fusarium spp.

 

Phytophthora cryptogea

 

Powdery mildew

 

Rhizoctonia solani

 

Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Tospoviruses (Tomato sppotted wilt virus,

 

Impatiens nectotic spot virus)

Gladiolus L. -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

гладиоли

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

Ditylenchus dipsaci

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

БАКТЕРИИ

 

Pseudomonas marginata

 

Rhodococcus fascians

 

ГЪБИ

 

Botrytis gladiolorum

 

Curvularia trifolii

 

Fusarium oxisporum f.spp. gladioli

 

Penicillium gladioli

 

Sclerotinia spp.

 

Septoria gladioli

 

Uromystis gladiolicola

 

Uromyces trasversalis

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Aster yellow mycoplasm

 

Corky pit agens

 

Cucumber mosaic virus

 

Gladiolus ringspot virus

 

Tobacco rattle virus

 

ДРУГИ ВРЕДНИ ОРГАНИЗМИ

 

Cyperus esculentus

Lilium L. -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

лилиум

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

Aphelenchoides spp.

 

Rhyzoglyphus spp.

 

Pratylenchus penetrans

 

Rotylenchus robustus

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

БАКТЕРИИ

 

Ervinia carotovora subsp. Carotovora

 

Rhodococcus fascians

 

ГЪБИ

 

Fusarium oxisporum f.spp. lilii

 

Pythium spp .

 

Rhizopus spp.

 

Rhizoctonia spp.

 

Sclerotium spp.

 

Cylindrocarpon destructans

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Cucumber mosaic virus

 

Lily symptomiess virus

 

Lily virus x

 

Tobacco rattle virus

 

Tulip breaking virus

 

ДРУГИ ВРЕДНИ ОРГАНИЗМИ

 

Cyperus esculentus

Malus Miller -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

ябълка

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

- Anarsia lineatella

 

- Eriosoma lanigerum

 

- Scale insects, в частност

 

Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis

 

pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

БАКТЕРИИ

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Pseudomonas syringae pv.syringae

 

ГЪБИ

 

- Armillariella mellea

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Nectria galligena

 

- Phytophtora cactorum

 

- Rosellinia necatrix

 

- Venturia spp.

 

- Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ

 

Всичко

Narcissus L. -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

нарцис

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

Aphelenchoides subtenuis

 

Ditylenchus destructor

 

Eumerus spp.

 

Merodon equestris

 

Rhizoglyphidae

 

Tarsonemidae

 

Pratylenchus penetrans

 

ГЪБИ

 

Fusarium oxisporum f.spp. narcissi

 

Sclerotium bulborum

 

Scierotinia spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Tobacco rattle virus

 

Narcissus white streak agent

 

Narcissus yellow stripe virus

 

ДРУГИ ВРЕДНИ ОРГАНИЗМИ

 

Cyperus esculentus

Pelargonium

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

L. - мушкато

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

Aleurodidae, в частност Bemisia tabaci

 

Lepidoptera

 

Thysanoptera, в частност

 

Frankliniella occidentalis

 

БАКТЕРИИ

 

Rhodococcus fascians

 

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

 

ГЪБИ

 

Puccinia pelargonii zonalis

 

Stem rot patogenes (Phythophtora spp. and

 

Rhizoctonia spp.)

 

Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Pelargonium flower break carmoviris

 

Pelargonium leaf curl tombusvirus

 

Pelargonium line pattern virus

 

Tospoviruses(Tomato sppotted wilt virus,

 

Impatiens nectotic spot virus)

Phoenix -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

палма

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

- Thysanoptera

 

ГЪБИ

 

- Exosporium palmivorum

 

- Gliocladium wermoeseni

 

- Graphiola phoenicis

 

- Pestalozzia Phoenicis

 

- Pythium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ

 

Всичко

Pinus nigra -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

черен бор

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

- Blastophaga spp.

 

- Rhyacionia buoliana

 

ГЪБИ

 

- Ophodermium seditiosum

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ

 

Всичко

Prunus L. -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

слива

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

- Capnodis tenebrionis

 

- Meloidogyne spp.

 

- Scale insects, в частност Epidiaspis

 

leperii, Pseudaulacaspis pentagona,

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

БАКТЕРИИ

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Pseudomonas syringae pv.mors prunorum

 

- Pseudomonas syringae pv.syringae

 

ГЪБИ

 

- Armillariella mellea

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Nectria galligena

 

- Rosellinia necatrix

 

- Taphrina deformans

 

- Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

- Prune dwarf virus

 

- Prunus necrotic ringspot virus

Pyrus L. -

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

круша

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

- Anarsia lineatella

 

- Eriosoma lanigerum

 

- Scale insects, в частност Epidiaspis

 

leperii, Pseudaulacaspis pentagona,

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

БАКТЕРИИ

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Pseudomonas syringae pv.syringae

 

ГЪБИ

 

- Armillariella mellea

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Nectria galligena

 

- Phytophthora spp.

 

- Rosellinia necatrix

 

- Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ

 

Всичко

Rosa - роза

НАСЕКОМИ, АКАРИ И НЕМАТОДИ

 

НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ТЯХНОТО

 

РАЗВИТИЕ

 

Lepidoptera, в частност

 

Epichoristodes acerbella. Cacoecimorpha

 

pronubata

 

Meloidogyne spp.

 

Pratylenchus spp.

 

Tetranychus urticae

 

БАКТЕРИИ

 

Agrobacterium tumefaciens

 

ГЪБИ

 

Chondrosterum purpureum

 

Coniothyrium spp.

 

Diplocarpon rosae

 

Perenospora sparsa

 

Phragmidium spp.

 

Roselfinia necatrix

 

Sphaeroteca pannosa

 

Verticillium spp.

 

ВИРУСИ И ВИРУСОПОДОБНИ

 

ОРГАНИЗМИ, В ЧАСТНОСТ

 

Apple mosaic virus

 

Arabis mosaic nepovirus

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

 

Каталог: uploads -> files -> zakonodatelstvo -> Naredbi%20-%20new
Naredbi%20-%20new -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
Naredbi%20-%20new -> Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
Naredbi%20-%20new -> Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материал
Naredbi%20-%20new -> Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз
Naredbi%20-%20new -> Наредба №24 от 28 май 2004 Г. За производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения
Naredbi%20-%20new -> Наредба №81 от 22 юни 2006 Г. За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница