Научно- практическа конференция върху лечебните възможности на курорта Хисар при заболяванията на пикочо- отделителната система, гр. Хисар, 28- 29 11. 1975 1976страница1/5
Дата24.09.2016
Размер302.24 Kb.
#10662
  1   2   3   4   5УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ С РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ


1975

Хлебарова М, Бояджева Г, Кременски И.
Проучване на гама- глутамилпептидазната активност в урината на деца с бъбречни заболявания.
Научно- практическа конференция върху лечебните възможности на курорта Хисар при заболяванията на пикочо- отделителната система, гр. Хисар, 28- 29 11. 1975

1976

Kalaidjieva L, Kremensky I.
Galactose- 1- phosphate uridyl transferase. Normal values and frequency of variant forms
Symposium on medical genetics, p 44, Hungary, 27-29. 04. 1976

1976

Калайджиева Л, Кременски И.
Галактозо-1-фосфат уридилтрансфераза – нормални стойности и вариантни форми.
Втора национарна конференция по медицинска биология и генетика с международно участие и Симпозиум по популационна генетика и демография на наследствените болести, с. 125, Варна, 2-3. 10. 1976

1976

Kalaidjieva L, Kremensky I, Simeonov E.
Screening for galactosemia – preliminary results.
Secound Symposium of socialist countries on phenylketonuria and other inborn metabolic disorders, p 45, Czechoslovakia, 13-17. 05. 1975
1977

Атанасова Л, Хлебарова М, Ушева Р, Кременски И, Каменов В.
Проучване върху активността на някои еритроцитни ензими при желязонедоимъчни анемии.
Първа научна сесия на научния институт по вътрешни болести и фармакология, посветена на 60- годишнината на Великата октомврийскасоциалистическа революция,17-18 11. 1977
1978

Kalaidjieva L, Kremensky I.
Human leukocyte beta-galactosidase
12th FEBS Meeting, Dresden, 2-8. 07. 1978

1978

Михайлов П, Лалова А, Цанков Н, Паскалева И, Кременски И.
Ниво на някои лизозомни ензими в серума на болни с алергични дерматози преди и след високопланинско климатолечение.
Първи национален симпозиум на младите дерматолози, 91, София, 15- 18 11. 1978
1979

Дамянова М, Калайджиева Л, Симеонов Е, Кременски И.
Организационни проблеми на масовия скрининг за фенилкетонурия и галактоземия в НРБ.
Четвърти национален конгрес по педиатрия,с. 18, Варна, 20-21. 10. 1979

1979

Калайджиева Л, Кременски И, Варон Р, Синигерска И.
Нашият опит в диагностиката на лизозомните болести на натрупването.
Юбилейна научна сесия, София, 1979

1979

Калайджиева Л, Кременски И.
Ранна диагностика на галактоземия
Юбилейна научна сесия, София, 1979

1979

Хлебарова М, Спасова К, Кременски И, Дачева Ст, Първанова З, Каменов В.
Някои еритроцитни ензими и хипербилирубинемия при новородени.
Юбилейна научна сесия, София, 197919801981

Калайджиева Л, Кременски И, Варон Р.
Нашият опит в лабораторната диагностика на наследствените липидози
Първи национален конгрес по медицинска биология и генетика, с. 47, София, 13-15. 11. 1981

1981

Калайджиева Л, Кременски И, Панайотова В, Лихарска К.
Лабораторна диагностика и системен ход на скрининговото изследване за фенилкетснурия и галактоземия.
Първи национален конгрес по медицинска биология и генетика, с48, София, 13-15. 11. 1981

1981

Калайджиева Л, Синигерска И, Варон Р, Кременски И, Панайотова В, Симеонов Е, Лихарска К.
Лабораторна диагностика на наследствените мукополизахаридозите и муколипидозите- нашият опит.
Национален конгрес по медицинска биология и генетика, с.76, София, 13- 15. 11. 1981

1981

Кременски И, Калайджиева Л, Бобев Д.
Изоензими на n- ацетил- бета- глюкозаминидазата при острите левкози в детската възраст.
Трети национален конгрес по клинична лаборатория с международно участие, 10, София 5- 6. 06. 1981

1981

Кременски И, Калайджиева Л, Лихарска К, Русанова М, Бобев Д.
Изоензими на n- ацетил- бета- глюкозаминидазата при острите лимфобластни левкемии в детската възраст.
Научна сесия подветена на 1300-годишнината от основаването на Българската държава С. 7, София, 24. 10. 1981

1981

Куюмджиев Д, Спасов Д, Калайджиева Л, Кременски И.
Клинични, морфологични, биохимични и хистологични промени при болестта на Niemann-Nick.
Първи национален конгрес по медицинска биология и генетика, с. 46, София, 13-15. 11. 1981

1981

Панайотова В, Калайджиева Л, Кременски И.
Лабораторна диагностика на наследствените мукополизахаридози в детската възраст.
Трети национален конгрес по клинична лаборатория с международно участие, с.83, 5-6. 06. 1981
1981

Симеонов Е, Арнаудова Р, Калайджиева Л, Кременски И, Георгиева М, Панайотова В, Печенякова Н, Лихарска К.
Селективен генетичен скрининг при деца с умствена недостатъчност.
Първи национален конгрес по медицинска биология и генетика, с 76, София, 13-15. 11. 1981

1981

Филипов П, Калайджиева Л, Кременски И, Ангелова А.
Активност на някои лизозомни ензими при болни с ревматоиден артрит, провели калолечение в Mарикостино.
Трети национален конгрес по клинична лаборатория с международно участие, с 56, София 5- 6. 06. 1981
1982

Bobev D, Ninio Ch, Kremensky I, Roussanova M, Kalaidjieva L, Liharska K.
Isoenzymes de n- acetyl- beta- glucosaminidase lors des leucemies lymphoblastiques aigues a l’age infantiles.
Resumes de la XVII semaine, p.31, Sofia, 29.08.- 3.09.1982

1982

Kalaidjieva L, Simeonov E, Kremensky I, Andreev N, Botev S, Makarov B.
Principes fondamentaux du systeme automatise de gestion de screening genetique
Resumes de la XVII semaine, Sofia, 29.08.- 3.09.1982

1982

Simeonov E, Damjanova M, Niederwieser A, Kalaydjieva L, Kremensky I.
Phenylcetonurie maligne.
XVII semaine, p.51, Sofia, 29.08.- 03.09. 1982
1983

Варон Р, Рашкова В, Калайджиева Л, Симеонов Е, Кременски И.
Профилактика на дефектите на невралната тръба.
V Национален конгрес на българските педиатри, с 81, Хасково, 14-16. 10. 1983

1983

Калайджиева Л, Андреев Н, Макаров Б, Кременски И, Симеонов Е, Ниньо Ш.
Автоматизирана система за управление на генетичния скрининг.
V Национален конгрес на българските педиатри, Хасково, 14-16. 10. 1983

1983

Калайджиева Л, Кременски И, Варон Р, Синигерска И, Лихарска К, Симеонов Е.
Биохимична диагностика на наследствените дефекти на обмяната на веществата ва детската възраст.
Първа научна конференция по генетика и селекция, с. 19, Разград, 1983

1983

Калайджиева Л, Кременски И.
Предварителни проучвания върху скрининга за вроден хипотиреоидизъм
V Национален конгрес на българските педиатри, с 81, Хасково, 14-16. 10. 1983

1983

Кременски И, Калайджиева Л, Симеонов Е, Синигерска И, Варон Р, Лихарска К.
Профилактика на наследственисе болести на обмяната.
Първа научна конференция по генетика и селекция, с. 19, Разград, 1983

1983

Симеонов Е, Арнаудова Р, Калайджиева Л, Кременски И, Печенякова Н, Лихарска К.
Селективен генетичен скрининг при деца с умствена недостатъчност.
V Национален конгрес на българските педиатри,с 45, Хасково, 14-16. 10. 1983

1983

Симеонов Е, Калайджиева Л, Крачунова М, Кременски И, Елазарова Л, Варон Р, Лихарска К, Хаджиев А, Ниньо Ш.
Профилактика на наследствените дефекти в детската възраст.
Първа научна конференция по генетика и селекция, с. 18, Разград, 1983

1983

Симеонов Е, Хаджиев А,Варон Р, Лихарска К, Калайджиева Л, Крачунова М, Кинчева В, Кременски И, Светославова Е, Ниньо Ш.
Пренатална диагноза на наследствени и вродени дефекти.
V Национален конгрес на българските педиатри, с 48, Хасково, 14-16. 10. 1983
1984

Kalaidjieva L, Simeonov E, Kremensky I, Andreev N, Botev S, Makarov B.
Principes fondamentaux du systeme automatise de gestion de screening genetique
Union medicale balkanique, XXII, No 5, 653, Roumanie, 09- 10. 1984

1984

Kalaidjieva L, Varon R, Kremensky I, Sinigerska I , Liharska K.
Biochemical diagnosis of lysosomal storage diseases.
Sixth symposium of socialist countries on inborn errors of metabolism, p 66, Albena, Bulgaria, 5-7. 10. 1984

1984

Kremensky I, Kalaidjieva L, Sinigerska I, Varon R, Liharska K.
Galactosemia screening in Bulgaria.
Sixth symposium of socialist countries on inborn errors of metabolism, p 32, Albena, Bulgaria, 5-7. 10. 1984

1984

Kremensky I, Kalaydjieva L, Simeonov E, Ninyo Ch.
Depistage de masse des nouveau- nes pour la phenylcetonurie et la galactosemie en Bulgarie.
Union medicale Balkanique, p.657, Roumanie, 09.-10. 1984

1984

Simeonov E, Damjanova M, Niederwieser A, Kalaydjieva L, Kremensky I.
Phenylcetonurie maligne.
Union medicale Balkanique, p.667, Roumanie, 09.-10. 1984

1984

Simeonov E, Varon R, Liharska K, Hadjiev A, Krachunova M, Kalaidjieva L, Kincheva V, Kremensky I.
Prenatal diagnosis of genetic defects.
Sixth symposium of socialist countries on inborn errors of metabolism, p 9, Albena, Bulgaria, 5-7. 10. 1984

1984

Spassova K, Kremensky I, Kalaydjieva L, Doicheva E, Popivanova A, Liharska K.
Screening for glucose- 6- phosphate dehydrogenase deficiency.
Sixth symposium of socialist countries on inborn errors of metabolism, p. 31, Albena, Bulgaria, 5-7. 10. 19841984

Varon R, Kalaidjieva L, Kremensky I, Sinigerska I, Liharska K.
Biochemical diagnosis of gaucher and Niemann- Pick disease.
Sixth symposium of socialist countries on inborn errors of metabolism, p 97, Albena, Bulgaria, 5-7. 10. 1984

1984

Varon R, Liharska K, Kalaidjieva L, Kremensky I, Simeonov E, Hadjiev A.
Prevention of neural tube defects.
Sixth symposium of socialist countries on inborn errors of metabolism, p 13, Albena, Bulgaria, 5-7. 10. 1984
1985

Калайджиева Л, Варон Р, Кременски И, Лихарска К, Синигерска И.
Ензимна диагностика на наследствените болести на обмяната.
Втори национален конгрес по медицинска биология и генетика, с78, София, 8-9.06. 1985

1985

Кременски И, Синигерска И, Калайджиева Л, Варон Р, Лихарска К.
Метаболитен скрининг за вродени дефекти на обмяната на веществата.
Втори национален конгрес по медицинска биология и генетика, с75, София, 8-9.06. 1985

1985

Плагерас П, Калайджиева Л, Кременски И.
Дородова диагностика на муковисцидозата.
Четвърти национален конгрес по биохимия и биофизика, 1985, София.
1986

Kalaidjieva L, Plageras P, Kremensky I, Galeva I, Markova N.
Prospectives in cf prenatal diagnosis in Bulgaria.
7th International congress of human genetics, p 733, Berlin, 22-26. 09. 1986

1986

Кременски И, Синигерска И, Калайджиева Л.
Метаболитен анализ в диагностиката на наследствените дефекти на обмяната на веществата.
Четвърти национален конгрес по клинична лаборатория с международно участие, с 74, 10-12. 10. 1986

1986

Плагерас П, Калайджиева Л, Кременски И.
Ензимна пренатална диагноза на муковисцидозата.
Четвърти национален конгрес по клинична лаборатория с международно участие, с 73, 10-12. 10. 1986

1967

1988

Калайджиева Л, Плагерас П, Кременски И, Варон Р.
Пренатална диагностика на муковисцидозата.
Шести национален конгрес на българските педиатри с муждународно участие, 16-18. 09.1988

1988

Ниньо С, Кременски И, Касабова Л, Чаушев А.
Изследване резорбцията на енцефалолизат.
VII-ма Национална конференция по фармакология и клиника на български лекарства, с 211, 21-23.04.1988
1989

Kalaidjieva L, Kremensky I, Dworniciak B, Horst J.
Molecular biology of phenilketonuria in Bulgaria.
8th Symposium of socialist countries on hereditary metabolic disorders, p 89, Brno, Czechoslovakia, 27-29. 09. 1989

1989

Kremensky I.
Extensyvaus metabolino skryningo sistema.
II-Oji Respublikine zmogaus genetikos mokykla, Panevezys, 1989
1991

Kalaidjieva L, Dworniczak B, Kremensky I, Horst J.
Heterogeneity of haplotype 1 and 4 alleles in ulgarian classical PKU.
8th International Congress of Human Genetics, 1027, Washington, USA, 6-11. 10. 1991

1991

Kalaidjieva L, Kremensky I, Bronzova J, Dworniczak B, Horst J.
Phenylketonuria In Bulgaria.
Annual Meeting European Society of Human Genetics, p 105, Leuven, Belgium, 13-16. 07. 1991

1991

Kalaidjieva L, Kremensky I, Bronzova J, Dworniczak B, Horst J.
Phenylketonuria in Bulgaria.
European society of Human Genetics, Xth Annual Meeting, II.310, Leuven, Belgium, 13-16.07.1991

1992

1993

Кременски И, Иванова М, Йосифова М, Ганев В.
Изследване на алфа-фетопротеин и бета-хорионгонадотропин при рискови бременности.
Юбилейна Научна Сесия, 90 Години „Майчин Дом”, 39, София, 19.11.1993

1993

Кременски И, Калайджиева Л, Синигерска И.
Петнадесет години масов неонатален скрининг в България.
Юбилейна Научна Сесия, 90 Години „Майчин Дом”, 41, София, 19.11.1993

1993

Кременски И, Калайджиева Л, Синигерска И.
Петнадесет години селективен интензивен биохимичен скрининг за вродени метаболитни болести в България.
Юбилейна Научна Сесия, 90 Години „Майчин Дом”, 40, София, 19.11.1993Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница