О б щ и н а к о с т и н б р о д общински съвет костинбродДата24.07.2016
Размер173.21 Kb.
#3346О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТН А Р Е Д Б А
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД


РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове и гробищата , реда и условията за погребения ползването и благоустрояването на гробните места на територията на община Костинброд.
Чл.2(1) Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинска собственост.

(2) На територията на община Костинброд действат :

1. Гробищен парк Първи район

2. Гробищен парк Маслово

3. Гробищен парк Шияковци

4. Гробища в селата на община Костинброд.
Чл.3 (1) Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на община Костинброд става с решение на Общински съвет Костинброд.

(2) Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането му и Наредба № 2 от 21.04.2011 година за здравните изисквания към гробищните паркове/ гробища/ и погребването и пренасянето на покойници.

(3) Местоположението, размерите и цялостното устройство на гробищните паркове се определят въз основа на действащия общ устройствен план на гр.Костинброд и подробните устройствени планове на населените места в общината, като се спазват правилата и нормативите по чл.31, ал.2 от Наредба №7 от 2003 г. за правилата и нормативи за устрайство на отделните видове територии и устройствени зони;

(3) Гробищните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

(4) След преустановяване на погребенията в гробищния парк теренът му може да се използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов подробен устройствен план.
Чл.4.(1)На територията на гробищата се разполагат:

1.парцели и гробищни места за погребване;

2.места за изграждане на гробници;

3.места за изграждане на урнови стени;

4.места за изграждане на костници;

5.места за разпръскване на урнова пепел;

6.вътрешни главни и второстепенни алеи;

7.площи за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност, храсти и цветни насаждения;

8.сгради и места за други дейности, необходими за функционирането на гробището;

9.тоалетни за посетители;

10.места за паркиране на моторни превозни средства;

(2)Гробищните паркове се ограждат с ограда и се осигуряват с течаща вода за питейно – битови цели и с подходящи съдове за събиране на венци, цветя и други отпадъци.РАЗДЕЛ II
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5 (1) Гробищните паркове на територията на град Костинброд, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, и обредните зали - общинска собственост, се управляват съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредба № 2 на Министерството по здравеопазването от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници и разпоредбите на нази наредба..

(2) Гробищата в селата на територията на община Костинброд се управляват пряко от кметовете и кметските наместници в населените места, а в случай на предоставянето им за управление от община Костинброд на дружество със съответен предмет на дейност – от него при спазване на нормативните разпоредби и договорните отношения, утвърдени между общината и дружеството.
Чл.6. Гробищните паркове на територията на община Костинброд се стопанисват и управляват от община Костинброд или от търговско дружество, на което тя е предоставила съответните права по реда на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите.

(2)Действията по стопанисване и управление включват:

а/ поддържане на регистри на покойниците по гробищни паркове, парцели, редове и гробни места;

б/ поддържане на регистри на запазените преживе гробни места за единични и фамилни гробове и гробници;
в/ изкопаване на гробове, полагане и заравяне на покойници;

г/извършване на служебни погребения;

д/ провеждане на траурни ритуали срещу заплащане от гражданите,

е/ почистване и поддържане на терените, както и стопанисване на обектите и съоръженията в района на гробищата, организация и координация на охраната на парковете.

(3) Търговското дружество по ал.1 изготвя и съгласува с кмета на общината Вътрешен правилник за управление на гробищния парк;

Чл.7.Събирането на гробищните такси по ЗМДТ, съобразно взетите решения от Общински съвет – Костинброд, се осъществява единствено от оправомощени служители на Общинска администрация – Костинброд.
РАЗДЕЛ III
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл.8. На територията на гробището се разполагат:

1. парцели и гробищни места за погребване;

2. места за изграждане на гробници;

3. места за изграждане на урнови стени;

4. места за изграждане на костници;

5. места за разпръсване на урнова пепел;

6. вътрешни главни и второстепенни алеи;

7. площи за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност, храсти и цветни насаждения;

8. сгради и места за други дейности, необходими за функциониране на гробището;

9. тоалетни за посетителите;

10. места за паркиране на моторни превозни средства.

Чл. 8. (1) Гробищните паркове се ограждат с ограда.

(2) В гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

(3) Отпадъчните води се включват в канализационната мрежа на населеното място. Когато няма изградена канализационна система, отпадъчните води се изпускат във водоплътни изгребни ями, оразмерени съгласно нормите за проектиране на канализационни системи.

(4) За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се организира транспортирането им за последващо третиране.


Чл. 9. Погребването на покойници се извършва във:

1. отделни гробни места;

2. урнови гробове;

3. урнови стени (ниши);

4. надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези;

5. подземни или надземни гробници.


Чл. 10. (1) Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк или гробището, предназначени за полагане на ковчег на покойник, включително на два ковчега при фамилни гробни места, които се разполагат един до друг или в подземни стоманобетонни или полимерни камери един над друг.

(2) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва:

1. дължина - 2 м;

2. широчина - 1 м, а за фамилно гробно място - най-малко 1,5 м;

3. дълбочина - 1,5 м.

(3) При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да бъде най-малко 1,2 м.

(4) Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5 м по късите им страни.

(5) При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 м. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка с паметна плоча.

(6) Гробните места могат да се оформят с паметна плоча, декорации и други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място размери.

(7) Фамилни гробни места /гробници/ са обособени части от гробищния парк за полагане на една или повече урни с праха на покойници или за полагане на един или повече ковчези с тялото на покойника, които се иззиждат с прихлупващи плочи за сметка на гражданина.

Чл. 11. (1) Стоманобетонни и полимерни камери са специално изградени съоръжения за едно или две погребвания, с възможност за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата, които се монтират след извършване на изкоп с дълбочина не по-малко от 2,2 м и полагане на дренажен пласт под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната камера не може да бъде по-малко от 1,25 м.

(2) Камерите трябва да имат следните минимални размери:

1. дължина - 2,2 м;

2. широчина - 1 м;

3. обща дълбочина - 1,5 м.

(3) Погребването на покойник в стоманенобетонна или полимерна камера се извършва в херметически затворен метален ковчег с филтрираща система.

(4) При погребване на втори покойник в стоманенобетонната или полимерната камера не се прилага срокът по чл. 25, ал. 1 от от Наредба № 2 от 21.04.2011 година за здравните изисквания към гробищните паркове/ гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.

Чл. 12. (1) Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.

(2) Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.

Чл. 13. (1) Урнополагането може да се извършва в обикновени или фамилни гробни места на близки на покойника.

(2) Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 - 0,8 м дълбочина така, че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 м пръст.

Чл. 14. Урновите стени (ниши) са обособени части от специално изградени стени в гробищния парк за полагане на урни с пепел от кремирани покойници.

Чл. 15. При надземни погребвания (в надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези или в надземни гробници) покойниците се поставят в запоени метални ковчези с филтрираща система, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.

Чл. 16. Изграждането на надземна урнова стена (ниша), надземна стена (ниша) за поставяне на ковчези, стоманобетонна камера, гробница или костница в случаите, когато представляват строеж по смисъла на ЗУТ, се допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ.Чл.17. Изкопаването на гробни места се извършва от лица /гробокопачи/, назначени от Общината или от дружеството по чл.6, стопанисващо гробищните паркове.

Чл.18 (1) С полагането на покойник или на урна с праха му в гроб, за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.

(2) Правото на ползване на обикновен или урнов гроб, както и на фамилна гробница, обхваща:

1. Извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба

2. Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци, паметни рамки, портрети и изписване името на покойника освен на майчиния, задължително и на български език.

3. Засаждане на декоративни цветя и треви.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

(3)Индивидуално благоустрояване на отделните гробове и фамилни гробници от ползвателите им или инициативни комитети и организации се допуска след съгласуване с Общината или лицето по чл.6, на не повече от 0.50 м около всяка страна на гроба или гробницата, без да се засягат интересите на съседите.
Чл.19 (1) Правото на гробоползване е срочно - за 8 години, освен в случаите на възмездно придобиване на ползването за вечни времена.

(2) Правото на гробоползване може да бъде продължено за срок до 15 години, ако правоимащите лица заплатят определената от Общински съвет такса, но не по-късно от 12 месеца от изтичането на срока по ал.1.

(3) Това право може да бъде продължавано периодически на всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичането на срока.
Чл.20 (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребвани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.

(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като декларират писмено пред Общината или лицето по чл.6, че първият погребан няма наследници.
Чл.21. Когато правото на гробоползване не е било продължено по чл. 19 и не са заявени изрични причини, които налагат забавяне на откупуването на гробните места, гробното място се предоставя за нови погребения.
Чл.22.Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от ползвателите с редовно поддържане на благоустроени с трайни паметни знаци гробни места, след заплащане на определените в ЗМДТ и от Общински съвет Костинброд такси.

Чл.23.(1)Запазване право на гробоползване преживе се допуска по писмена молба на лице с постоянен адрес на територията на община Костинброд, след разрешение на кмета на съответното населено място и заплащане на определената за това от Общински съвет –Костинброд такса.

(2) Запазване право на гробоползване преживе се допуска само в парцели и редове, в които се извършват погребения до запълването им.

(3) Срокът за запазване на гробно място преживе e 10 (десет) години;

(4) Това право може да бъде продължавано периодически на всеки 10 (десет) години , ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичането на срока.

Чл.23.(1)Запазените гробни места преживе се обозначават и поддържат като тревни площи за сметка на правоимащия.

(2) Върху запазените гробни места преживе, по реда и при условията на чл.16, може да се изгражда подземната част на гробница до ниво терен, която задължително се покрива с временни бетонни плочи.

Чл.24 (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват с писмено заявление до Общината или лицето по чл.6. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

(4) Не се допуска преотстъпване на запазено преживе гробно място, в т.ч. за погребване на близки на правоимащото лице, освен на низходящи, възходящи, съпруг или братя и сестри.Преотстъпването в този случай се извършва по реда на предходната алинея.


Чл.25. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага при урнополагането.
Чл. 26. (1) Не се допуска погребване в общи гробове освен в изключителни случаи със съгласието на директора на съответната регионална здравна инспекция при спазване на следните изисквания:

1. разстоянието между отделните ковчези да бъде най-малко 0,5 м;

2. при погребване в два реда горният ред трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;

3. ковчезите от горния ред трябва да се разполагат в шахматен ред спрямо долния;

4. дълбочината на общите гробове при погребване в два реда трябва да бъде най-малко 2,5 м и на най-малко 0,5 м от нивото на подпочвените води.

(2) Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната регионална здравна инспекция.

Чл. 27. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

РАЗДЕЛ IV
ПОГРЕБЕНИЯ

Чл.28(1)В гробищните паркове в град Костинброд се погребват покойници с постоянен адрес в град Костинброд. По изключение в гробищните паркове в град Костинброд се погребват покойници с настоящ адрес в град Костинброд, както и такива без адресна регистрация в град Костинброд с разрешение на кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) В гробищата на останалите населени места от община Костинброд се погребват покойници с адресна регистрация в тези населени места, както и техни обитатели към

датата на смъртта им, ако погребението им в гробище по тяхната адресна регистрация е невъзможно или много затруднено.(3) Покойници - чужди граждани, се погребват след представяне на документ от съответните посолства, че трупът няма да бъде транспортиран.
Чл.29. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази наредба. Религиозните ритуали са допустими, доколкото не противоречат на закона за вероизповеданията.
Чл.30(1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта. В изключителни случаи се извършва погребение и след 48 часа при съхранение на покойника в хладилна камера.

(2) Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, или социално заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданско състояние от община Костинброд, като представят медицинското съобщение за настъпилата смърт и личния паспорт /личната карта/ на покойника за съставяне на смъртен акт.
Чл.31. Погребенията в гробищните паркове на град Костинброд се извършват от Общината или лицето по чл.6, а когато са организирани от траурна агенция, извършването им се съгласува с тях.
Чл.32 (1) В случай на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършване на предписаните действия.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне,отравяне,трудова злополука или други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебномедицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от органите на досъдебното производство на местопроизшествието.
Чл.33 (1) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, след представяне на удостоверение, издадено от Дирекция за социално подпомагане-град Костинброд и удостоверение за наследници от дирекция “УТ, ОС и П, ЕИ и УП, ГРАО” при община Костинброд.

(2) Безплатните услуги включват :

1.Издаване на смъртен акт;

2.Отпечатване на 10 броя некролози;

3.Осигуряване на ковчег;

4.Превоз на покойника от дома му до гробищния парк;

5.Осигуряване на надгробен знак;

6.Изкопаване и зариване на гробното място.
РАЗДЕЛ V
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл.34. Посещенията в гробищните паркове и гробища на Общината се допускат :

-За времето от 01.04. до 30.09. - от 7.00 до 20.00 часа;

-За времето от 01.10. до 31.03. - от 8.00 до 18.00 часа.
Чл.35. В районите на гробищните паркове се забранява :

1.Посещение на лица до 14 годишна възраст, ако не се съпровождат от пълнолетни лица;

2.Влизането през оградата и увреждането й;

3.Въвеждането на домашни и други животни.

4.Приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеи и пътища без надлежно оформено разрешение от Общината или лицето по чл.6.

5.Отсичането на дървета и храсти без съответното разрешение.


Чл.36. Не се разрешава извън определените за целта места :

1.Изхвърлянето на хранителни отпадъци и увехнали цветя и венци.

2.Паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

3.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други.

4.Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета и храсти в парцелите и гробните места.
Чл.37. Ползвателите на гробни места са длъжни да поставят надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.
Чл.38. Изоставени, изпочупени и неподдържани или незаконно изградени надгробни знаци, пейки, огради и маси се отстраняват със заповед на кмета на Общината или вътрешна заповед на лицето по чл.6.
Чл.39. Лицата, които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно да възстановят терените, засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.40 (1) За нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат на виновните лица глоби в размер до 500 /петстотин / лева.

(2) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от упълномощени от кмета на община Костинброд длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(3) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения наказания.


РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Придобитите преди действието на тази наредба права на гробоползване се запазват в сроковете по тази наредба.
§2.Наредбата е приета от Общински съвет Костинброд с Решение №........./..........2012г. по Протокол №......... на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и отменя досега действащата НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Костинброд, приета с Решение №373 / 20.10.2005г. на Общински съвет Костинброд /

ДО

ВАСИЛ МИХАЙЛОВПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОСТИНБРОД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


ОТ МИЛЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011г. /издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г./ са определени здравните изисквания към гробищни паркове (гробища), условията и реда за погребването и пренасянето на покойници . Същата отменя дотогава действалата Наредба № 21 от 1984 г. за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници (ДВ, бр. 92 от 1984 г.).

С решение №373 / 20.10.2005г. Общински съвет Костинброд е приел НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Костинброд / в сила към момента/.Същата е разработена при действието на отменената Наредба №21 от 1984 година и не кореспондира изцяло със сега действащата нормативна уредба по устройването и управлението на гробищните паркове.

С решение № 93 от 16.03.2012 г. на Общински съвет – гр.Костинброд, на основание чл.62, ал.2 от Търговския закон и чл.9 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Костинброд върху общинската част от капитала на търговските дружества е учредено ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ със 100% общински капитал с наименование"КОМУНАЛКОМЕРС КОСТИНБРОД"ЕООД. В предмета на дейност на дружеството е включено и поддържане и стопанисване на гробищни паркове на територията на Община Костинброд, както погребални услуги. Формата на предоставяне правото за извършване на тези услуги по преценка на Общински съвет –Костинброд може да бъде концесия по Закона за концесиите или договор за услуга по Закно за обществените поръчки.В сега действащата Наредба за организация и управление на грабищните паркове не е заложена подобна възможност.С оглед настъпилите изменения в нормативната уредба на обществените отношения, свързани с изграждането и управлението на гробищните паркове и погребване на покойници, предлагам за разглеждане от Общински съвет – Костинброд проект за нова НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове и гробищата на територията на община Костинброд.Същата е изцяло съобразена с новоприетатаНаредба № 2 на МЗ от 21.04.2011г. /издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г./ за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и условията и реда за погребването и пренасянето на покойници.Проектът предвижда възможност гробищните паркове да бъдат управлявани от лице – търговско дружество, което ще създаде условия за по-доброто им стопанисване и поддържане, както и тяхното благоустрояване съгласно действащите нормативни изисквания.Наредбата за първи път дава възможност за запазване преживе на гробно място, за която възможност има запитване от много граждани от общината.С оглед на значителните изменения, които се предлагат считам, че следва да се приеме изцяло нова наредба, а не да се изменя и/или допълва старата.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, от ЗМСМА предлагам да внесете за разглеждане от Общински съвет – Костинброд предложението ми за вземане на следното:
РЕШЕНИЕ:
1.Отменя Наредбата за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Костинброд, приета с решение №373 / 20.10.2005г. Общински съвет Костинброд.
2.Приема Наредба за организация и управление на гробищните паркове и гробищата на територията на община Костинброд, съгласно приложения проект.
Приложение: Проект за Наредба за организация и управление на гробищните паркове и гробищата на територията на община Костинброд.
ВНОСИТЕЛ:стр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница