О п р е д е л е н и е №46 Гр. София, 08. 03. 2010 год. Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседаниеДата04.08.2018
Размер39.91 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №46
Гр.София, 08.03.2010 год.
СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, проведено на осми март две хиляди и десета година, в състав:
Председател: Янита Янкова

Членове: Иван Айдаров

Кирил Павлов

като разгледа докладваното от съдия Айдаров гр. дело № 101/2010 год. по описа на СОС, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г. Г., управител на „Ф. 44” ЕООД против определения на РС гр. Ботевград по гр. дело № 746/2009 год. В частната жалба се твърди, че подадената по делото пред районният съд молба вх. № 3600/19.11.2009 год. е приета неправилно за недопустима, а от друга страна съдът с разпореждане е предоставил на жалбоподателя едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземане. Навежда доводи, че подадената молба вх. № 3600/19.11.2009 год. е в рамките на вече образувано гражданско дело, с което е сезирал съда с искане „да бъде разгледано във възможно най-кратък срок възражение по делото”, но съдът е приел молбата за недопустима. Твърди, че му е връчено разпореждане от съда, с което му е предоставен едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си, като довнесе дължимата държавна такса, което според доводите му е незаконосъобразно, тъй като кредиторът – взискател Ю. Б. В. Т. следвало да предяви такъв иск. Моли съда да отмени атакуваните съдебни актове.
За да се произнесе настоящият съдебен състав взе в предвид следното:

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, Районен съд гр. Ботевград е сезиран от „МКБ Ю.” АД с искане да бъзе издадена заповед по реда на чл. 417 от ГПК против „Ф. 44” ЕООД за заплащане на сумата от 4 960.23 лева - главница и 351.25 лева – лихва за просрочие, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.09.2009 год. до окончателното й изплащане, а като основание за издаване на заповедта е посочено „неиздължена сума по договор за кредит”.

Със Заповед № 198 от 09.10.2009 год. по ч. гр. дело № 746/2009 год. по описа на РС гр. Ботевград съдът е разпоредил длъжникът „Ф.44” ЕООД да заплати на „МКБ Ю.” АД горните суми, като е издаден изпълнителен лист за вземането.

С писмено възражение, подадено от управителя на „Ф. 44” ЕООД Г. К.Г. длъжникът е възразил срещу заповедта за изпълнение по ч. гр. дело № 746/2009 год. с доводи, че сумата, която дължи не е изчислена правилно. Длъжникът е подал и молба вх. № 3600 на 09.11.2009 год. по три отделни възражения с входящи номера №№ 3359, 3360 и 3361, всички от 06.11.2009 год. с която моли съда да бъдат разгледани тези възражения и да бъдат спрени действията по принудителното събиране на задължението му, тъй като такова вече е било предприето.

С определение № 320 от 03.12.2009 год. молбата на „Ф. 44” ЕООД вх. № 3600 от 19.11.2009 год. е оставена без разглеждане, като подадена след изтичане на преклузивния срок по чл. 420, ал. 2 от ГПК.

С разпореждане от 03.12.2009 год. по ч. гр. дело № 746/2009 год., след като се е запознал с възражение вх. № 3361/06.11.2009 год., подадено от длъжника („Ф. 44” ЕООД) и след като е приел, че същото е подадено в срок, на осн. чл. 415 от ГПК съдът е указал на заявителя („МКБ Ю.” АД ) че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок от получаване на разпореждането, като довнесе дължимата държавна такса в размер на 106.23 лв. и представи доказателства за предявяване на иска.

Видно от представената по делото искова молба вх. № 718/01.02.2010 год. по описа на РС гр. Ботевград, ищецът „МКБ Ю.” АД е предявил против „Ф. 44” ЕООД иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК – за установяване на вземането му.
При така установеното настоящият съдебен състав направи следните правни изводи:

Жалбоподателят излага доводи, на първо място, че молбата му с вх. № 3600 от 19.11.2009 год. неправилно е приета като недопустима. Видно от представената по делото Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение № 198, същата е получена от жалбоподателя на 28.10.2009 год. както и самият той твърди. В Заповедта са указани правата на длъжника, които той може да реализира в двуседмичен срок от получаването й, включително и възможността да поиска спиране на принудителното изпълнение. Молбата, по която жалбоподателят твърди, че съдът неправилно се е произнесъл, оставяйки я без разглеждане е подадена „на ръка” от него на 19.11.2009 год. Т.е. извън предоставеният му двуседмичен срок, в който може да поиска спиране на изпълнението. В този смисъл първоинстанционният съд правилно е приел, че е просрочена и я е оставил без разглеждане, като е посочил в определението си от 03.12.2009 год. защо смята така, както и изрично приемайки че се касае за молба с която се иска спиране на изпълнително дело.

На следващо място жалбоподателят твърди в частната си жалба, по която е образувано настоящото съдебно производство, че му е връчено разпореждане от съда, с което му е предоставен едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си, като довнесе дължимата държавна такса. От материалите по делото обаче не се установява подобно процесуално правоотношение. Напротив – с разпореждането си от 03.12.2009 год. Ботевградският районен съд е констатирал, че подаденото от „Ф. 44” ЕООД писмено възражение против Заповедта за изпълнение е подадено в срок и е указал на заявителя „МКБ Ю.” АД че може да предяви иск за установяване на вземането си като довнесе дължимата държавна такса. Съобщение с препис от разпореждането е изпратен именно на „МКБ Ю.” АД, а не на жалбоподателя и именно взискателят в заповедното производство и заявител по него е предявил пред районният съд иск за установяване на вземането си. Изложеното налага извода, че частната жалба в тази й част е недопустима, като съдът намира че следва да я остави без разглеждане.

Изложеното сочи на неоснователност на частната жалба, поради което тя следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение от 03.12.2009 год. потвърдено. В частта й, с която се иска отмяна на разпореждане от 03.12.2009 год. частната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Воден от гореизложеното, Софийският окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА определение от 03.12.2009 год., постановено по частно гр. дело № 746/2009 год. по описа на РС гр. Ботевград, с което е оставена без разглеждане молба вх. № 3600/19.11.2009 год. като недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Г. Г., управител на „Ф.44” ЕООД против разпореждане на РС гр. Ботевград по гр. дело № 746/2009 год. от 03.12.2009 год. и прекратява производството по делото в тази му част.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202010%20година
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202010%20година -> Заседание на девети юли през две хиляди и десета година в състав
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година, в състав
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на осми ноември две хиляди и единадесета година в състав: председател: евгения генева
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на тринадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на единадесети май през две хиляди и единадесета година в състав
Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница