О п р е д е л е н и е номер двадесет и трети март Година 2015 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На двадесет и трети март Година 2015 в закрито заседаниеДата02.02.2018
Размер46.68 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер двадесет и трети март Година 2015 гр.София


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АСофийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав

На двадесет и трети март Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА НИКОЛОВА


Като разгледа докладваното от съдията Николова ч.н.дело номер 42 по описа на Софийския окръжен съд за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.243, ал.4 НПК.

Ц. Д. В. от гр.Б. е подала жалба по реда на чл.243, ал.3 НПК срещу постановление от 05.01.2015 г. на прокурор при Софийска окръжна прокуратура, с което на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 73/08 г. по описа на НСлС, пр.пр.№ 1371/2008 г. по описа на СОП.

По същество в жалбата се развиват оплаквания за допуснати процесуални нарушения, ограничили правото на пострадалите от престъплението да участват в наказателното производство – в неговата досъдебна и съдебна фаза, развила се пред компетнетните съдебни органи на Република Гърция и в досъдебната фаза на наказателното производство, образувано у нас за същото деяние и прекратено с обжалваното постановление на прокурор от СОП. Твърди се, че наследниците на жертвата от деянието, извършено в Република Гърция, не са били уведомени за образуваното наказателно производство в Република Гърция за същото деяние и не са взели участие в това наказателното производство. С посочените доводи е поискана отмяна на обжалваното постановление на прокурора.

Софийският окръжен съд, след като обсъди доводите, изложени в жалбата и провери обосноваността и законосъобразността на атакувания акт в пределите по чл.243, ал.4 НПК, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.243, ал.3 НПК от лице, легитимирано, съгласно същата разпоредба да обжалва посочения прокурорски акт в качеството му на пострадал от престъплението – наследник по закон на жертвата К. И. В. - негова съпруга /справка от НБД – л.л.28-29, том V от ДП/.

В пределите на извършената проверка по чл.243, ал.4 НПК, съдът установи следното:

Наказателното производство е било образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 НК за това, че на 23.04.2008 г. около 9,45 ч. в Република Гърция, област Атикис, район Ано Фуса – Аспропиргос, в склад на дружество „Алфа Глас” /ALFA GLAS/ е причинил смъртта на К. И. В. с ЕГН: 6710217303 от гр.Б. , поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност /постановление на СОП от 28.05.2008 г./.

От данните по делото е видно, че за същото деяние в Република Гърция е било образувано наказателно производство и са били предадени на съд четирима гръцки граждани /Е. К., А. Х., Г. С.и Г. Х./, които с решение от 25.01.2012 г., постановено по дело № 4703/12 г. на Първоинстанционния съд гр.Атина - тричленен съдебен състав по наказателни дела, са били осъдени и им е наложено наказание /л.л.105-118, том V от ДП/. Това решение е било обжалвано от подсъдимите пред Апелативен съд гр.Атина, пред който е било образувано наказателно дело № 4684/2013 г. С решение на тричленен състав по наказателни дела от същия съд, постановено на 30.05.2013 г., решението на пръвоинстанционния съд е било отменено и подсъдимите са признати за невинни и оправдани по обвинението /л.л.135-145, том V от ДП/. От представено удостоверение, издадено от Апелативен съд гр.Атина /л.98, том V от ДП/ се установява, че решението от 30.05.2013 г., постановено по наказателно дело № 4684/2013 г. на Апелативен съд гр.Атина не е отменено към датата 30.06.2014 г. – не е упражнено отменяване от Върховния съд на Р Гърция или друга съдебна мярка.

При тези данни прокурорът правилно е приложил разпоредбата на чл.24, ал.1, т.6 вр. чл.243, ал.1, т.1 НПК и е прекратил наказателно производство по ДП № 73/08 г. по описа на НСлС. И това е така, тъй като образуваното в Република България наказателно производство по ДП № 73/08 г. по описа на НСлС е за същото престъпление, за което има влязла в сила присъда, постановена от Апелативния съд гр.Атина, Р Гърция – държава-членка на ЕС. Прокурорът правилно и изчерпателно е аргументирал задължителната сила на съдебния акт, постановен от съдебен орган на държава-членка на Европейския съюз /решението от 30.05.2013 г., постановено по наказателно дело № 4684/2013 г. на Апелативен съд гр.Атина/ и доколкото това правно положение не се оспорва, не се налага преповтаряне на мотивите на прокурора.

По повод доводите, изложени в жалбата и за яснота следва да се посочи, че предмет на съдебния контрол в производството по чл.243, ал.4 НПК е обосноваността и законосъобразността на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателнот производство. В пределите на своите правомощия, регламентирани в разпоредбата на чл.243, ал.5 НПК, съдът може да провери обосноваността и законосъобразността на изводите на прокурора за прекратяване на наказателното производство и да потвърди постановлението или да го измни относно основанията за прекратяване на наказателното поризводство /и разпореждането с веществените доказателства/ или да го отмени и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. В този смисъл и от гледна точка на въведеното прекратително основание по чл.24, ал.1, т.6 НПК атакуваното постановление е обосновано и законосъобразно.

По повод доводите, развити в жалбата, с които е поискана отмяна на обжалваното постановление, следва да се отговори, че е недопустимо и извън правомощията на съда в настоящето производство да се произнася по въпроса допуснати ли са съществени процесуални нарушения, ограничили правото на пострадалите от престъплението /в случая наследниците на жертвата от престъплението/ да участват в наказателното производство, проведено за същото престъпление в Република Гърция.

По воденото в Р България досъдебно производство не са били ограничените по никакъв начин правата на пострадалите от престъплението и в частност на жалбоподателката – съпруга на жертвата. Същата е била разпитана в качеството на свидетел, след което разследващият орган й е разяснил правата по чл.75 НПК, което изрично е отбелязано в протокола за разпит /л.л.70-73, том I от ДП/ - т.е. жалбоподателката в качеството й на пострадало лице е била уведомена за образуваното досъдебно производство, като са разяснени и правата й. Соченото в жалбата процесуално нарушение, свързано с ограничаване на правата на жалбоподателката, не е допуснато в хода на досъдебното производство, предмет на съдебния контрол по настоящето дело.

Предвид изложеното, постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство следва да бъде потвърдено.

На основание чл.243, ал.5, т.1 и ал.6 НПК Софийският окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА постановление от 05.01.2015 г. на прокурор при Софийска окръжна прокуратура, с което на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 73/08 г. по описа на НСлС, пр.пр.№ 1371/2008 г. по описа на СОП.

Определението може да се протестира от прокурора и да се обжалва от пострадалите пред Софийския апелативен съд в седемдневен срок от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> 04-Април-2015
04-Април-2015 -> М о т и в и по присъда №7/10. 03. 2015 година, постановена по
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> Мотиви по н о. х д. №625 по описа на Софийски окръжен съд за 2015 година
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> М о т и в и към присъда от 10. 11. 2014г., постановена по внохд №167/2014 г по описа на сoс, но, II въззивен състав
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> Мотиви по нохд №449 / 2014 год по описа на софийски окръжен съд


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница