О т ч е т за административното обслужване в община джебел, област кърджали за периода 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014 ГДата21.01.2018
Размер322.24 Kb.
О Т Ч Е Т

ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ , ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.12.2014 Г.

В изпълнение разпоредбите на чл.44 ал.5 от ЗМСМА предлагам на вашето внимание отчета за дейността на общинска администрация по отношение на административното обслужване на гражданите изпълнение на програмата на кмета на община Джебел , област Кърджали за 2014 година.

И през 2014 г. основните усилия на управляващия екип бяха насочени към създаване на компетентна отговорна общинска администрация, в близост до гражданите и техните проблеми.
Административното обслужване по смисъла на ЗАОЮФЛ е всяка дейност по

извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт или

други държавни органи в предвидените в закон случаи, както и дейността по

извършване на административни услуги от организации, овластени за това със закон.


Административна услуга по смисъла на горецитираният закон е:

1. издаване на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2. издаване на актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения;

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице.


Организирането на административното обслужване се определя от ЗАОЮФЛ, Наредба за административното обслужване,Устройствен правилникна общинска администрация - Джебел, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел , Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Джебел, Харта на клиента , Стандарти за обслужване в общинска администрация – Джебел и др.


Съгласно разпоредбите Закона за местното самоуправление и местната администрация секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;


5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

Секретарят на общината разработи през 2013 година проект за обучение на служителите на тема : Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност . Същият беше одобрен и от 02.01.2014 г. се премина към неговото изпълнение . Общият бюджет на проекта бе 87750.50 лв. със срок за изпълнение 9 месеца. Обща цел на проекта бе :Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Джебел за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса. В тази връзка се проведоха следните обучения:

Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация на работното и личното пространство“;Обучение по „Екипна ефективност“;Обучение по „Управление на промяната“;Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството;“ Обучение по „Работа с електронно подписани документи” (ИТО–5) от каталога на ИПА;

Участниците в обучението изградиха умения, свързани с управление на времето и приоритетитe, като фактор в подобряването на личната ефективност, умения за орга-низация на работното и личното пространство. Запознаха се с най-съвременните мето-ди и похвати за работа в екип, ефективно сътрудничество, мотивация на служителите и т.н.; придобиха практически умения за планиране и управление на промяната,обога-тиха своите знания за същността, видовете и технологията на работа с електронен подпис, както и за фундаменталното му значение и масовото приложение.

Проектът беше приключен успешно и в срок.

Разработи се и друг проект по подприоритет 2.2Компетентна и ефективна дър-жавна администрация ” Бюджетналиния: BG051PO002/13/2.2-14 Компетентна и ефе-ктивна държавна администрация”, чиято реализация започна пак през 2014 година.
В администрацията на община Джебел през 2014-а г. имаме утвърдени по щат общо 98 служители, от които 7 по служебно , 61 по трудово правоотношение и 22 кметове на кметства. 8 щатни бройки незаети.

Представени са всички възрастови групи 4-ма служители са в групата до 30 г., 28 са в групата 31 - 40 г., 33-ма - в групата до 50 г., 25 - до 60 г.

Образователният ценз на служителите е задоволителен. С висше образование са 17 служители, 60-ма - със средно и 13 - с основно образование.
Съобразно законовите изисквания на всички служители е извършена оценка за изпълнение на съответната длъжност и са получили оценки 2 и 3, с изключение на тези, които не подлежат на оценяване поради краткия, по-малък от 6 месеца, срок на заемане на длъжността.

Текучеството на кадри е слабо, трима са напусналите по основно щатно разписание .

Дисциплинарни нарушения не са констатирани, поради което няма и наложени дисциплинарни наказания.

Всички служители са подали в законоустановения срок декларации по чл.12, т.2 за частни интереси пред органа по назначаване/ в случая упълномощено със заповед лице/. В законоустановния срок се подават декларации при промяна на обстоятелства. Няма сигнали за наличие на конфликт на интереси.

Поддържа се регистър по чл. 18 от ЗПУКИ.
Осигурени са няколко канала за достъп до услуги и информация – в деловодството, пред съответните кабинети ,интернет портал, електронна поща и стандартна поща. Извършва се редовно актуализиране на информационните материали информационно табло и интернет сайт. Оповестяването на таксите и цените на услугите става чрез информационно табло и интернет сайта на общината. Предложен е избор за заплащането на услугите – по съответният път и по банков път.

За 2014-а г. са събрани 790 719.85 лв. от такси и услуги. През изминалата година има услуги с увеличени цени. Сумите от такси и цени на услуги се внасят в общинския бюджет.

Спазването на стандартите за качество на административното обслужване е наш приоритет.

Стриктно се спазват сроковете за отговор на запитвания по пощата или по електронната поща до 7 дни, а ако е нужно становище или проверка на друг орган - до 14 дни.Но по принцип обслужването особено по ГРАО е на момента или в рамките на един работен ден.


Административни услуги, извършени през 2014-а година

І.ОТДЕЛ ”ТСУ”
Изготвени са своевременно програмите и планове за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане и ремонт на общинската пътна мрежа. Приведени са в изпълнение съобразено със Закона и проведени процедури по ЗОП.

Завършени и въведени в експлоатация са обектите:


1. Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДЖЕБЕЛ”, проект по ОП” РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.” ПО МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, стойност на инвестицията – 1 946 864 лева, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ от ЕС – 100 %. Срок на изпълнение: 30 месеца. Цел на проекта: подобряване условията на живот, чрез подобряване състоянието на уличната мрежа

2. Проект: „Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. /ПРСР/ Мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, включващ обектите:

1.1. „Подобряване и доизгражане на спортен център – гр. Джебел”

1.2. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: • KRZ 2061 – /ІІІ – 508, Джебел Рогозче/ – Телчарка – Воденичарско

 • KRZ 3074 – /KRZ 2061, Джебел – Воденичарско/ – Търновци

Стойност на инвестицията 5 611 586 лева, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ от ЕС – 100 %. Договор за безвъзмездна финансова помощ № 09/321/00924 от 22.07.2011 г. Срок на изпълнение 30 месеца. Цел на проекта: подобряване условията на живот, чрез рехабилитация на общ.пътища за селата Воденичарско, Търновци, изграждане на спортен център гр.Джебел

3. Обект: „Водоснабдяване на махали на с.Папрат и с.Мишевско”, община Джебел по договор № 9375 от 28.03.2014 г. сключен между ПУДООС и община Джебел.

4. Обект: „Създаване на еко - кът в с.Чакалци - община Джебел” финансиран от ПУДООС.

5. Приключиха процедурите за избор на изпълнители на дейности, както и бяха сключени съответните договори по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”, в т.ч.:

1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2026 /III – 508, Джебел – Рогозче/ Рогозче – Душинково – Полянец – мах.Китка/, и 2. „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1060 /III – 508/ Джебел – Чакалци-Слънчоглед – Граница общ.(Джебел-Момчилград) – Загорско –Садовица”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 09/321/01549 от 10.12.2013 г., по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, с крайна дата на приключване 15.07.2015 година.

С реализацията на проекта и постигането на заложената обща и конкретни цели /подобряване на мобилността на населението и инвестиционна привлекателност на общината/ ще се постигне изпълнението на заложените цели в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

6. „Пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр.Джебел, ул.”Еделвайс” № 19”:

За избор на изпълнител е обявена обществена поръчка с предмет: инженеринг – проектиране и строителство, при условията на чл.16, ал. 8 от ЗОП. Процедурата е открита с Решение № 306 от 27.03.2014 година, Регистър на АОП - уникален номер на поръчката: 00417-2014-0007.

На 11.08.2014 година е сключен договор по предмета на поръчката. Сключени са договорите за изпълнение на услуга – авторски и строителен надзор. Няма не възложени дейности с оглед изпълнение на обекта съобразно Закона за устройство на територията.

7. Подготвени бяха проектни предложения, изпълнени съответно процедурите за избор на изпълнители, сключени са съответните договори за обекти финансирани по ПМС № 19 от 2014 г., допълнено и изменено с ПМС № 333 от 2014 г., като са на приключване и планираните СМР, както следва:

1. „Пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр.Джебел, ул.”Еделвайс” № 19”

2. „Благоустрояване на улици в кв.”Прогрес” – кв. 68, 70, в кв. 65, с о.т. 395-43-45-48-49-50”, гр.Джебел”;

3. „Благоустрояване на кв.57, части от квартали 25, 53, 54 и 56 и част от градско, дере в район "Топливо"(кв.23) до ж.бл. "Младост - 4"(кв.57), гр.Джебел, в т.ч.: 100 000 лева за озеленяване на междублокови пространства”.

8. Изпълниха се инвестиционни проекти за обекти за които ще се търси външно финансиране:

1. МП, KRZ2078/ІІІ - 508, Рогозче - Самодива/Овчево - Илийско - Великденче/ Овчево – Великденче

2. Съоръжение над приток на р.Джебелска на местен път " ІІІ-5082/Джебел - Мишевско / - с.Щерна.

8. Със средства от Министерството на младежта и спорта се Изградиха мини футболни игрища в селата – Верикденче, Мишевско и Ридино, за които своевременно се възложиха и изпълниха необходимите проектни работи, и подготвиха проектните предложения.

9. За изработването на Общ устройствен план на общината, съгласно сключеното Споразумение за финансиране между Министерството на инвестиционното проектиране и общината се откри процедура – открита по реда на ЗОП за избор на изпълнител, като работата на комисията по оценка и класиране на постъпилите оферти приключи, въз основа на което бе издадено Решение на Кмета на общината за избор на изпълнител.

10. Извършени са ремонтни работи на:

1. Изпълнени са ремонти на улици в Улици в гр.Джебел и селата - Плазище, Припек, Ридино, Великденче, с което е подобрено експлоатационното им състояние.


 1. Изпълнени са ремонти на отсечки от общински пътища обслужващи селата
1.

МП, Жълтика - Контил

2.

МП, с.Сипец

3.

МП, Жълтика - Щерна

4.

МП, Мишевско - съставни махали

5.

Ремонт на общински пътища

6.

МП, с.Полянец - съставни махали

7.

МП, /гр.Джебел - с.Слънчоглед/ - откл. за кв.Младост, гр.Джебел

8.

МП, п.к.р-н Купците от път ІІІ-508 - с.Купците

9.

Ремонт на пешеходен мост с.Великденче, на р.Върбица

10.

МП, с.Жълъдово

3. Доставени и монтирани са съоръжения на детска площадка в кв.Брягово, гр.Джебел автоспирки на общински пътища за селата: Софийци, Плазище, Вълкович, Ридино, Великденче.


1.1. Издадени скици - 92 бр.

1.2. Разрешения за строеж – 16 бр.

1.3. Заседения на ЕСУТ - 14 протокола

1.4. Одобрени проекти - 20 бр.

1.5. Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 14 бр.

1.6. Издадени удостоверения и скици по чл.13, ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ - 1 бр.

1.7. Преписки за допълване и поправка на и в одобрени кадастрални планове 1 бр.

1.8. Преписки за изменения на ПУП - 3 бр.

1.9. Отговори на жалби на граждани.

ІІ. ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Управлението на общинската собственост през 2014 година се извършваше в съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба и в изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Джебел.


Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за културни, образователни, детски, младежки и други дейности от общинско значение в голямата си част са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. Поддържането и ремонтите на имотите, публична общинска собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:1.Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в регистри:

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите – общинска собственост, воденето им в регистри, съгласно образците, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и вписването им в Служба по вписванията към РС – гр. Момчилград.


Към 31.12.2014 г. в oбщина Джебел са съставени 95 акта за общинска собственост, от които:

Актовете съставени за недвижими имоти публична общинска собственост са 41 броя, в това число:

 • Земеделски земи - 5 броя, от които в с. Плазище - 3 бр., с. Папрат - 2бр.

 • Водостопански съоръжения - 28 броя, от които в с. Казаците - 1 бр., с. Устрен - 4 бр., с. Телчарка - 1 бр., с. Папрат - 15 бр., с. Сипец - 6 бр., с. Тютюнче - 1бр.

 • Урегулирани поземлени имоти - 5 броя, от които в гр. Джебел - 2 бр., с. Ридино - 1 бр., с. Устрен - 2 бр.

 • Местни пътища - 3 бр., от които в с. Папрат - 1 бр., с. Ридино - 2 бр.

Актовете съставени за недвижими имоти частна общинска собственост са 54 броя, като от тях:

 • Земеделски земи - 35 бр., от които в гр. Джебел – 4 бр., с. Плазище - 1 бр., с. Ридино - 3 бр., с. Сипец - 2 бр., с. Цвятово - 11 бр., с. Каменяне - 1 бр., с.Софийци - 4 бр., с. Поточе - 1 бр., с. Мрежичко - 1 бр., с. Генерал Гешево - 1 бр., с. Душинково - 3 бр., с.Тютюнче - 2 бр.

 • Урегулирани /неурегулирани/ поземлени имоти - 19 броя, от които в гр. Джебел - 14 бр., с. Казаците - 2 бр., с. Устрен - 1 бр., с. Вълкович - 1 бр., с. Чакалци - 1 бр.


2. Отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична и частна общинска собственост.

През 2014 г. са внесени за разглеждане от Общинския съвет 45 бр. докладни записки по реда на Закона за общинската собственост, касаещи: разпореждане с общинско имущество, отдаване под наем, преобразуване на имоти, одобряване на пазарни оценки и други. Въз основа на Решенията на ОбС - Джебел и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост са проведени търгове за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна и публична общинска собственост.


Към 31.12.2014 г. са отдадени под наем 18 обекта – общинска собственост, от които 2 жилищни. Отдадени под наем в момента в т.ч. сключени договори от предходни години са 16 нежилищни обекта. 6 от тях са частна общинска собственост и 10 договора с обекти публична общинска собственост. В ход е процедура за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет, находящ се в СЗС с. Припек, община Джебел.


За разглеждания период са постъпили следните суми:

 • от наеми на общински терени - 3 259.33 лв.

 • от наеми на общинско имущество - 11 029.97 лв.

 • от наеми на жилища - 726.60 лв.


3. Разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
За изминалата година са организирани и реализирани разпоредителни сделки с общински имоти по реда на Закона за общинската собственост.

През 2014 г. са подготвени и проведени 48 процедури по Закона за общинската собственост, 36 са приключили със сключване на договори, от които са реализирани приходи от разпореждане с имоти или части от имоти – частна общинска собственост общо в размер на 305 555.лева

По видове основните реализирани приходи са разпределени, както следва:


 1. продажба на имоти на търг - 285 899.00 леваБ. продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост без търг - 19 656.00 лева

През посочения период имотите и вещите общинска собственост се управляваха в интерес на населението на общината , с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
ІІІ.ОТДЕЛ „ГРАО”
Работата на отдела изцяло е свързана с административното обслужване на населението и тук се регистрират всички важни събития свързани със ражданията,брака,смъртта,разводите и др.,  Освен ежедневното обслужване на населението в отдела непрекъснато съществува и друга текуща работа свързана с актуализиране на ЛРК от картотечния регистър на населението. /Тази процедура е задължителна поради това,че не всичко може да бъде съхранено на електронен носител,като се има в предвид ,че базата може да се разпадне и възстановяването може да доведе до липса на някои данни. Чрез интернет връзка и с помоща на електронната ни поща ежедневно се изпращат документи актуализиращи, както ЛБД така и НБД и получаване на писма за спешна обработка на данни. ТЗ ГРАО постави на общините обработване и уточняване на списъци за лица навършили 100 години и на лица починали в чужбина ,за които не са представени документи доказващи смъртта,както и предварителни избирателни списъци ,по които се уточняват и отстраняват грешки в имената и дали лицата са живи.

През изминалата година в отдела масово се наблегна на уточняване и въвеждане на вярното месторождение,на № на АР и място на съставяне акт за раждане. В тази връзка са попълнени и въведени в ЛБД И НБД - 320 бр. На основание чл.117 от КМЧП в РБ в отдела са постъпили 6 бр.молби от граждани ,чиито брак е разтрогнат в чужбина и на основание посочения по-горе член са взети 6 бр.решения за развод,

През 2014 година в отдел ГРАО на община Джебел са съставени  346 акта за раждане ,които са на основание на документи от чужбина ,както и на основание на съдебно решение, 235 акта за граждански брак, 77 акта за смърт. Съгласно чл.19а от ЗГР са постъпили 133 броя заявления за имената и са издадени 133 решения по тях. Постъпилите и обработени заявления за постоянен адрес са 481, издадените удостоверения за настоящ адрес -86,а постъпилите и обработени адресни карти са 101 бр. Издадените дубликати от акта за раждане- 740, дубликат удостоверение за граждански брак -490, препис-извлечение от акта за смърт–112, удостоверения за наследници –64, за семейно положение-74,за родствени връзки -21,за родените от майката деца -41, вписване в картотечния регистър -35, за идентичност на имената- 198 броя, обработени съобщения за промяна на гражданство 16 бр.,получили БГ и обработени преписки -29,преписки по постоянно пребиваване -27 бр.,съобщение за промяна на име -273,идентификации - 83 бр. До края на месец септември от административни такси са събрани 48 693 лв. В отдела ежемесечно се спускат задачи от ТЗ-"ГРАО"-Кърджали,които винаги са със срок и касаят обширно издирване на данни за дадено лице, както по актовите книги,така и по регистрите за населението.

ІV. „Архив по гражданско състояние”
Регистрите по гражданско състояние /раждане, граждански брак, смърт и регистри на населението/ на всички кметства на територията на община Джебел се поддържат, актуализират и съхраняват от Архива по гражданско състояние. Служителите извършват своята дейност в съответствие със Закона за защита на личните данни.

През отчитания период са издадени следните документи на гражданите, на база съществуващите регистри, както следва:


Вид на документа

Брой

1

Дубликат от акт за раждане

369

2

Дубликат от акт за граждански брак

116

3

Препис – извлечение от акт за смърт

2

4

Копие от акт за раждане

186

5

Копие от акт за граждански брак

25

6

Копие от акт за смърт

143

7

Копие от регистър на населението

155

8

Справка от регистъра на населението

109

9

Удостоверение за липса на съставен акт по ГС

5

10

Образец №14 за актуализация на данни

603

11

Образец 1 – ПА - 2

38
Общо:

1751

Архивът по гражданско състояние извършва и ежедневно обслужване на гражданите. Освен това служителите изпълняват и друга текуща работа като отразяване на промените в актовете за гражданско състояние по законоустановения ред, а именно: извършени промени в данните за гражданско състояние на лицата в съставените актове на база получени решения по съдебен или административен ред – 93 актуализации за възстановени или променени имена, 6 актуализации за прекратен граждански брак, 23 актуализации за възстановено българско гражданство.

Служителите подпомагат и дейността на Председателя на Общински съвет – Джебел, като:


 • изпълняват деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

 • изпълняват техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседанията на съвета;

 • водят протоколите и присъствената книга от заседанията на общинския съвет;

 • поддържат информационния архив от всички заседания на Общински съвет гр.Джебел.

 • изпълняват и други задачи възложени им от председателя на общинския съвет.

През горепосочения период от проведените общо 11 (единадесет) редовни заседания са съставени 11 протокола, които са оформени съгласно възприетите правила. Предварително е подготвян присъствения списък на съветниците за предстоящите заседания. Информационните материали, необходими на съветниците за всички проведени заседания са предварително размножени и окомплектовани в законоустановения срок.

Изпратени са преписи от протоколите и всички взети решения на Общинския съвет на областния управител и районна прокуратура в седемдневен срок от приемането им. Също така преписи са предадени и на кмета на общината, зам.кмет, секретар, директори на дирекции. В едноседмичен срок от всяко проведено заседание на таблото в сградата на общинската администрация се поставят копия от приетите решенията на Общинския съвет.


V. “Деловодство” и “ЛС”

Много голяма част от информацията минава изцяло през отдела, приема се входящата информация, а изходящите писма се изпращат по предназначение. За по-добра отчетност се работи с деловодна програма”Архимед”, която улеснява дейността и работата за входяща и изходящите поща. Отделът играе главна роля за бързото и ефективно решаване на задачите и проблемите свързани с административното обслужване на населението, и за синхрона между отделните дирекции и отдели. Тя е пряката връзка на населението с ръководството на Общината.

Тъй като нямаме Районен съд в гр.Джебел, функциите по нотариална дейност се извършват от отдел”Деловодство” и „ЛС” за заверка на документи и пълномощни – над 730 броя.

В отдела се получават призовки и разписки от различни съдилища на страната, на които се отговаря своевременно – 253 броя.

Изготвят се наказателни постановления, въз основа на съставени актове от РУП- Джебел, които са нарушили Наредба № 1 на ОбС-Джебел- 73 бр.. Съставени са 33 бр.Наказателни постановления, а останалите са предупредени писмено. Срещат се трудности при връчване на призовките, но се стремим да се справяме с проблемите, тъй като голяма част от гражданите не могат да се открият на посочените адреси.

В отдела са постъпили за 2014 г. общо 31 жалби, на 10 от които е отговорено писмено, а на друга част е разговаряно лично с жалбодателите устно.

Всички видове преписки до Министерство на Правосъдието, свързани със възстановяване, придобиване и установяване на наличието на Българско гражданство минават през отдела . Броят на тези преписки са - 130 бр.

Дейността на “Личен състав” е свързана с изготвяне на заповеди и допълнителни споразумения на лицата работещи в Общинска администрация град Джебел. Ежедневно се подготвят и разработват заповеди от Кмета, придържайки се стриктно към нормативните документи. Осъществява се техническото изпълнение по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите по действащото законодателство, за което своевременно се уведомява НАП - гр.Кърджали в определените срокове.

Стремежът е да се обслужват гражданите в най-кратки срокове и при невъзможност за решаване на проблема се пренасочват към други компетентни инстанции.

VІ. ОТДЕЛ „ МДТ ”

Отдел „МДТ” при Община Джебел работи предимно с „ЗМДТ”, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел и Наредба № 1. Тук се събират данък недвижими имоти, данък МПС, патентен данък, други данъци и всички други такси за административно обслужване на населението.

В резултат на предприетите мерки от отдел „Местни данъци и такси” при Об-щина Джебел за изпълнение на бюджет 2014 е увеличена събираемостта от недо-борите от минали години на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства. По отделните видове данъци и такси е, както следва:

1. Данък върху недвижими имоти - 71 513,35

2. Данък върху МПС - 144 491,12

3. Такса битови отпадъци - 185 521,20

4. Патентен данък - 17 569,95

5.Данък придобиване - 45 652,09

6. Туристически данък - 708,24

Предприети са мерки по установяване на недекларираните движими и недвижими имоти на територията на Община Джебел.

Изпратени са на всички по–големи длъжници, съобщения за доброволно изпълнение. В резултат на предприетите мерки се наблюдава увеличаване на събираемостта .

В Сравнение в периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 година през 2014 год. има събрани близо 104 199 лева повече, което е близо 20% спрямо предходната година.

През 2014 год. са приети, обработени данъчни декларации и издадени различни видове удостоверения ,както следва:

1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ - 620 бр.

2. Декларация по чл.53 от ЗМДТ - 735 бр.

3. Декларация по чл.61 от ЗМДТ - 83 бр.

4. Декларация по чл.71 от ЗМДТ - 230 бр.

5. Удостоверение за дан. оценка - 543 бр.

6. Удостоверение за декл. данни - 111 бр.
За 2014 г. от отдел „Местни данъци и такси” за издадени 8894 бр. приходни квитанции за различни плащания.

1. Инкасирани суми за имоти - 5454 бр.

2. Инкасирани суми за коли - 1680 бр.

3. Инкасирани други суми - 1760 бр.
VІІ. „Селско и горско стопантсво”
През годината са подадени и обработени 498 молби за предоставяне под наем на

земи от общинския остатъчен поземлен фонд на основание чл.19 и чл.20, ал.1 и ал.2 от ДСПЗЗ, чл.37, ал.3 от ППЗСПЗЗ и Наредбата за условията за реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел от землището на град Джебел и землищата на останалите населени места на територията на общината.

Сключени са 413 договора за отдаване под наем на общинска земя от остатъчен фонд за 6927 дка на основание чл.19 и чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, чл.37, ал.3 от ППЗСПЗЗ, и по повод одобрена молба от граждани и други юридически лица.
Издадени са 14 броя удостоверения за регистрация на тютюнопроизводители в регистрите на тютюнопроизводителите в Община Джебел и 4 броя разрешения за отсичане и изкореняване на овощни и горски дървета и на лози в селскостопански земи.
Разгледани са 15 молби и жалби на граждани от общ характер. Попълнени са 45 заявления по чл.5, ал.6 от ЗТТИ и са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите в община Джебел.


VІІІ. Координация и контрол на търговската дейност
Изпълнени са административни услуги в областта на Закона за туризма, ЗЗП, ЗЗППТ, Наредбите на ОбС: издаване на удостоверение за категоризация на търговски обект, издаване на удостоверение за временно удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения, разглеждане на молби от комисия за разрешаване на постоянно удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения, заверка на регистрите на настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината.В тази връзка са изпълнени следните услуги:

1. Издадени удостоверения за временно удължено работно време - 1бр.

2. Връчени призовки,уведомления, актове и съобщиния- 328 бр.

3. Заверка на туристически регистри -3 хотела по 2 регистъра всеки месец – общо – 72

4. Обработени справки-декларации- 36 бр.
            Извършена значителна несвойствена допълнителна дейност по отношение на служебната квалификация и дейност, състояща се в раздаване на постановления, връчване на призовки, връчване на обявления срещу разписка на получателя от районните прокуратури, а също така и на съдилища от територията на цялата страна на граждани, наказателни актове за установяване на административни нарушения на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването, връчване на призовки, връчване на решения на частни съдебни изпълнители от територията на страната, връчване на наказателни постановления на Кмета на община Джебел, връчване на програми и докладни записки на общински съветници, касаещи се до организационни мероприятия по провеждане на заседания на ОбС-Джебел, връчване срещу подпис на съобщения на граждани, залепване на съдебни обявления на жилищни и стопански сгради, изискващо попълване и изпращане на протоколи до районните съдилища.
ІХ. „ Административно обслужване „
1. Достъп до обществена информация / ДОИ /

Начинът за подаване на заявление, правилата, разходите, начините на плащане, формуляр на самото заявление за достъп до обществена информация са строго определени. Дейността за ДОИ е възложена на служител, като тази дейност изрично е записана в длъжностната му характеристика.

За дейността има вътрешни правила . Информацията се предоставя на хартиен носител или чрез преглед на оригинал и копие, а заплащането се извършва по съответния ред. Заявленията за ДОИ се вписват в нарочен регистър. През 2014 по ДОИ не са постъпили заявления.

2. В Регистъра за административните структури към Министерски съвет раздел Общински администрации в частта ОбА – Джебел през 2014 година не са направени корекции.

3. В Регистъра по вероизповеданията през настоящата година е постъпила само едно заявление за издаване на удостоверение за пререгистрация на религиозното настоятелство /Джамийско настоятелство- Припек /, поради настъпили промени или смърт на някои членове в ръководния орган на съответното религиозно настоятелство.

4.По закона за защита на класифицираната информация (ЗКИ) в Организационната единица (ОЕ) в случая ОбА – Джебел не са констатирани нарушения, както в съществуващата регистратура за класифицирана информация с ниво „Поверително”, така и по отношение на защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп от страна на служителите в ОЕ.

5.В регистъра по Закона за ПУКИ ( предотвратяване и установяване на конфликт на интереси) през 2014 година е регистриран един служител с декларации по чл.12, т.1 и 2 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6.Относно синхрона между ОбС и ОбА Джебел говорят и самите цифри, че от приетите през 2014 г. – 114 решения на ОбС са издадени над 92 (деведесет и две) заповеди на Кмета на Общината за изпълнение на съответните решения, чрез възлагане на функции на определени служители.

По принцип конкретно определени приемни дни на Кмета на Общината не са определени и и по тази причина приема граждани винаги ,когато има възможност- без ограничения.


Х.За дейността по защитата при бедствия на територията на община Джебел


1.Проведени заседания и разгледани основни въпроси:


Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при БАК

Брой заседания

Брой взети решения

Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при БАК

1

4

Общо:

1

4

Като основен въпрос се разгледа готовността на община Джебел за действие при влошени метериологични условия през зимния сезон 2014-2015 г.


Взеха се следните по важни решения:
1.Кметовете на населени места да подават точна информация за състоянието на населените места при влошени метеорологични условия през зимния сезон 2014-2015 година.

2.Да се изготви разчет на техниката и личния състав, която ще се използва за почистване на пътната мрежа при влошени метеорологични условия през зимния сезон 2014-2015 г на територията на общината.

3.Да се извърши проверка на техническото състоянието на техниката, която ще се използва за почистване на пътната мрежа през зимния сезон 2014-2015 г.

4.Да се почистят пътните платна и тротоари от разполажените върху тях дърва за огрев, битови отпадъци и строителни материали за безпрепятсвеното преминаване на почистващите машини на пътните платна при снегопочистване през зимния сезон 2014-2015г.


2. Проведени щабни тренировки и учения


Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при БАК

Щабни тренировки

Щабни сборове

Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при БАК

1

На тема „Наводнение на територията на община Джебел“ на 11.11.2014 г.-

Общо :

1

-


3. Превантивна дейност:

Проверени потенциално – опасни обекти:


Проверени обекти

брой

1.

Потенциално-опасни обекти
1.1

Потенциално-опасни химически обекти
1.2

Складове с негодни за употреба агрохимикали

2

1.3

Пожароопасни обекти
1.4

Сгради, опасни за обитаване
1.5

Хвосто и шламохранилища, сгуроотвори и сметища
1.6

Газопроводи и обекти, работещи с природен газ и газ пропан-бутан /газстанции и др./
2.

ХТС
2.1

Язовири

3

2.2

Реки и диги
2.3

Водоизточници и системи за питейно-битово водоснабдяване /вкл. пречиствателни станции/
2.4

ВЕЦ
3.

Мостове
4.

Защитни съоръженияОБЩО ПРОВЕРЕНИ ОБЕКТИ:

5


4. Дейности по защитата при бедствия и кризи в община Джебел.

I. Анализ на организацията и ръководството на защита при бедствия през 2014 г. в общината:

На територията на община Джебел има 3 потенциално–опасни микроязовира собственост на фирма „Земинвест” ЕАД гр. София – микроязовирите - Боровец, Плазище и Слънчоглед, 2 броя складове за пестициди 1 в гр. Джебел собственост на Янко Илиев и 1 в село Устрен стопанисван от общината и 3 свлачища, които в момента не са активни.
5. Дейности по изпълненито на превантивните мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.

За недопускане на наводнения през 2014 г. беше извършена проверка от областна комисия, в която комисия участва и специалистът по "ОМП" и "ГЗ" в общината на състоянието на потенциално – опасните микроязовири на територията на общината и бяха съставени констативни протоколи със съответните констатации, предписания и срокове за отстраняването на откритите нередности, собственикът на микроязовирите Фирма „Земинвест„ ЕАД предостави актуализирани планове на микроязовирите, които се съхраняват при специалиста по „Гражданска защита” в общината.

Беше извършена проверка и на състоянието на складовете за пестициди, при което се констатира че същите са в добро състояние.

За недопускане на наводнения беше извършенопочистване и корекция на речното корито на река Жълтунка в района на село Овчево.

През 2014 година на територията на община Джебел има нанесени щети на следната инфраструктура от бедствия и аварии:


 1. Разрушен е част от пътното платно за село Софийци вследствие на проливните дъждове на 04.12.2014 г.6. Дейности по планиране на защитата при бедствия и привеждането на СНАВР.

В изпълнение на Закона за защита при бедствия има разработен общински план за защита при бедствия на територията на общината, която е актуализиран с решение № 200 от 26.07.2013 от Протокол №21 на общински съвет град Джебел.

За готовността на общината за работа при зимни условия беше изготвен оперативен план за действие при влошени метериологически условия през зимния период 2014-2015 г., който план е утвърден от Областния управител.

Беше изготвен авариен план и за склада за съхранение на негодни пестициди в с. Устрен, което се стопанисва от община Джебел.


7. Дейност по обучението за защита при бедствия.

Обученито при бедствия на територията на общината основно се извършва в училищата по учебна програма утвърдена от Министъра на образованието и науката.


8. Дейности за оповестяване при бедствия.

На територията на община Джебел има 9 електрически сирени, които се задействат местно 3 броя в град Джебел и 6 броя в следните села: Плазище, Душинково, Рогозче, Устрен, Припек и Генерал Гешево. На 02.06.2014 г. се проведе тренировка със задействане на сирените. В дежурната стая на ОбщСС има ТКО, с която ежедневно се осъществява контакт с областния дежурен по ОблСС. В дежурната стая има списък с телефонните номера на всички длъжностни лица и организации, които имат отношение при СНАВР.


9. Дейности свързани с „ОМП”.

Беше изготвен списък на ръководните и експертни кадри и техниката от територията на община Джебел за безусловно отсрочване от въоръжените сили при мобилизация за 2014 г, която беше предоставено за утвърждаване и утвърдено от областно военно окръжие – Кърджали.


ХI. ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
През 2014г.на територията на община Джебел функционираха четири общински училища, от които 1 СОУ и 3 ОУ.Броят на учениците в СОУ „Хр.Ботев гр.Джебел беше 445. В ОУ „Христо Смирненски” с.Рогозче – 66, ОУ „Хр.Смирненски” с.Мишевско – 18 и ОУ „Васил Левски” с.Устрен – 29. Трите училища без училището в с.Мишевско са средищни. Всички ученици от училищата са обхванати в целодневна организация на учебния ден.Средствата за целодневната организация на учебния ден средищните училища получават чрез проект. В тях е организирано и хранене на учениците, като в СОУ – Джебел и ОУ – с.Рогозче то се извършва чрез фирма, която доставя готова храна, а в ОУ – с.Устрен се приготвя храна на място благодарение на създадените условия след закриване на ОУ с.Ген.Гешево през 2012г., и на участието ни в Националната програма „Оптимизиране на училищната мрежа” ,откъдето получихме 135 000 лв. През 2014г.няма закрити учебни заведения. В началото на годината бяха определени формули, за разпределение на бюджета по училища и детски градини, които бяха утвърдени със заповед на Кмета на общината.

През изминалата година от ПУДООС , бяха спечелени 2 проекта. Единият от ОУ „Васил Левски”- с.Устрен, а другият от ОДЗ „Щастливо детство” - гр.Джебел. В резултат на това бяха обновени дворните пространства.

На територията на общината съществуват още 1 ОДК, 1 ОДЗ, 4 целодневни детски градини и 1 ПДГ. Броят на децата в детските градини за 2014г. е 327. За децата в детските градини са създадени необходимите условия за обучение и игра. Няколко пъти те получиха материали за работа и нови играчки, които да подпомогнат дейността им.

През месец септември общината отново кандидатства пред фонд „Земеделие” за включване на всички училища и детски градини в схема „Училищен плод”. Бяхме отново одобрени и от м.ноември учениците и децата от детските градини получават плодове 2 пъти седмично.

Направени са 3 обществени поръчки – за превоза на учениците до 16 годишна възраст, за храненето на децата от детските градини и за доставка на гориво за ЦДГ „Изгрев” и ОДЗ „Щастливо детство”гр.Джебел. Всички останали детски градини са снабдени с твърдо гориво.

Актуализирани заплатите на работещите в училищата, детските градини и ОДК съгласно промените в наредбата за заплатите. Всички директори на училищата, детските градини и всички педагогически специалисти са получиха диференцирано заплащане. Раздадени са средства за облекло на всички работещи в тях.

На територията на община Джебел продължават да съществуват и 6 читалища с 18 щатни бройки. Независимо, че проекта „Глобални библиотеки” приключи не само в града, но и в селата Мишевско, Рогозче и Припек населението се ползва от интернет услуги.

В началото на 2014г. е приета и програма за развитие на читалищната дейност и са подписани договорите с общината. По места читалищата са единствените, които извършват културно-просветна дейност и са основните организатори за местните селищни празници. Най-активни в дейността си са НЧ „Христо Смирненски - 1924” гр.Джебел. Към НЧ в гр.Джебел и НЧ „Димитър Благоев 1963” с.Припек функционират фолклорни групи, които участват в различни мероприятия не само от общински характер. Останалите читалища развиват своята дейност с помощта на училищата от населените места и са в рамките на населените места.

Трябва да споменем и участието на детските и учебните заведения и читалищата в празника на града със своите изяви и участие в кулинарната изложба. А също да отбележим и доброто им представяне на различни празници, било то национални или местни.

През 2014г. положението е следното: на проведените през месеците февруари, март и април 2014 г. общински ученически състезания по шахмат, тенис на маса, баскетбол, волейбол, футбол и лека атлетика, в отделните възрастови групи при момичетата, момчетата, девойките и юношите за областен кръг се класираха отборите СОУ”Хр.Ботев” – Джебел и на ПГ”Р.Пеева” – Джебел. Бадминтонът все още не е популярен спорт в общината – мястото, където единствено се упражнява този спорт е СОУ „П.Хилендарски” – Припек . Участието на всички тези отбори на областен кръг съвсем не е безуспешно и смело може да се посочи, че те в много отношение се представят като достойни съперници на отборите от другите общини в областта, а често и да спечелят и областния приз в отделна дисциплина и възрастова група.

Изключително интересни и изпълнени със спортен хъс и емоции са спортните прояви, посветени на празника на Джебел „ 19 май”. Със всяка изминала година се увеличават, както броят на турнирите по отделните видове спорт, така и участниците в тях. И това вече е предпоставка за по-висока масовост и надпревара между съперниците.

Много добро е и представянето на отбора на ФК – „Джебел” в Областна футболна група – младша възраст за родените през 1998- 1999 г.След серия от успешни представяния отборът завърши есенно-зимния сезон на трета позиция след отборите на „Арда” – Кърджали и „Арда – 24” - Кърджали. Положителен е фактът, че отбора има нужния потенциал да участва при мъжете през следващите години, което е и предпоставка, че футболът в Джебел ще бъде най популярния спорт и в бъдеще.

Трябва да отбележим и постиженията в областта на социалните услуги. Участваше се в осъществяването на 2 проекта свързани с предоставянето на социални услуги и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Работеше се и по Национална програма „ОСПОЗ” – от социални помощи към осигуряване на заетост. По Национална програма „ Старт на кариерата „ се направиха заявки и проведе процедура за назначаване спечелилия конкурса кандидат.

Ежемесечно се извършваха проверки върху работата на личните асистенти. Работеше се с 76 лични асистенти и 76 потребителя.

Участваше се в екипи за разработване на програми за работа със социално слаби и хора с увреждания, както и с други рискови групи.XII. Обратна връзка с потребителите на административни услуги
Използват се различни начини за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги - телефон, електронна поща, анкети, кутия за сигнали и мнения.

09.01.2015 г. Изготвил : .....................


гр. Джебел / Хайрие Мехмед /
Каталог: docs -> vatreshni normativni aktove
docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
vatreshni normativni aktove -> Заседание на Общински съвет-Джебел. № Съдържание стр. Основен план
vatreshni normativni aktove -> Наръчник за прилагане на Стандартите за обществени консултации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница