О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна пощаДата01.02.2018
Размер133.49 Kb.
#53196О Т Ч Е Т
За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща

през м. март 2014 г.


ДатаПостъпил сигнал

Съдържание

Отговорна институция


Предприети мерки

46

03.03.14

13:34Ел. поща

На 28 Февруари и 02.03.2014 от 20 до 24 часа покрай Марица се усеща от запад миризмата на Монди от гр. Стамболийски!

РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

47

06.03.14

16:00Ел. поща

В кв. Изгрев по поречието на р. Марица и през деня и през нощта се вият пушеци. Горят се гуми. На метални мрежи опънати над водата се палят автомобилни гуми като втечнени те капят във водата и естествено я замърсяват, а на мрежите остава метала от гумата. За няколко килограма желязо въздуха в резултат на пушеците в целия квартал е силно замърсен.

Община Пловдив

Сигналът е препратен до Община Пловдив за предприемане на действие по компетентност. Получен е отговор от Пловдивски общински инспекторат, че инспектори на ПОИ осъществяват редовно проверки на посоченото място. При констатиране на нарушения в участъка, в това число изгаряне на автомобилни гуми, кабели и др. отпадъци, се установява самоличността на извършителите със съдействието на VI-то РПУ и сектор „Общинска полиция“, след което се съставят Актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Към настоящия момент за горепосочените нарушения инспектори на ПОИ са съставили 18 бр. АУАН.

Относно изгарянето на отпадъци в нощните часове може да се потърси съдействие от VI-то РПУ и Районна служба за пожарна безопасност, тъй като ПОИ не разполага с дежурни инспектори по това време на денонощието.

Проверките в участъка продължават.


48

11.03.14

09:15Зелен телефон

В края на с. Свежен общ. Брезово от около месец се е настанил цигански катун с около 40 човека. Нямат тоалетни, нямат вода, нямат кофи за отпадъци. Цялата местност е в боклуци и мръсотия.

Община Брезово

Сигналът е препратен до Община Брезово за предприемане на мерки относно почистване на терена, описан в сигнала, като за резултатите от проверката се уведомят РИОСВ – Пловдив и жалбоподателя. Получен е отговор от Кмета на община Брезово, че е назначена комисия по негово нареждане, която е установила следното:

  1. Теренът около мястото на лагеруване на дървосекачите, по тяхна собствена инициатива, е почистван на 14.03.2014г. Към деня на провеждане на комисията е установено наличие на минимални остатъци от битови отпадъци, които едната, напуснала вече, група е опитала да изгаря. В момента на проверката се е подготвяло изтеглянето и на втория фургон на същата група, след което предстои да се почисти основно района отново.

  2. Състоянието на терена не би могло да се класифицира като особено замърсено, поради което не се счита за необходимо да се квалифицират живелите там дървосекачи като нарушители. Напротив, мнението на живеещите в селото, потвърдено и на общоселско събрание, проведено на 19.03.2014г., е, че дървосекачите са били много коректни, рядко са се появявали в селото, преди всичко при пазаруване в по-близкия до тях магазин, и са били в помощ на възрастните хора при снабдяването им с дърва.

  3. Не е взето решение за налагане на санкции. Проведен е разговор със собственика на фирмата, довършваща по настоящем дърводобива, относно поетите от него ангажименти за окончателно почистване на района след приключване на обекта.

По мнение на Кмета на селото отправените сигнали не са основателни и представляват опит за сегрегиране на ромите като нежелано присъствие в селото.

49

13.03.14

09:35Зелен телефон

В с. Бяла река община Първомай в началото на селото като се влиза от Пловдив има частни оранжерии, които се отоплят с изгаряне на неизвестни материали, вкл. и автомобилни гуми. Замърсява се въздуха, тревата в околните дворове е цялата черна, колите, паркирани на открито – също.

РИОСВ - Пловдив

Извършена е проверка в обект „Оранжерии“ с. Бяла река, при която са направени следните констатации:

  1. За отопление в оранжерията се експлоатира котелна централа с 4 бр. котли на твърдо гориво – въглища. Димните газове се изпускат в атмосферата, чрез самостоятелни коминни тела. Мощността на всеки котел е 330 kW, тоест не попадат в обхвата на Наредба № 1/ 2005 г.

  2. В момента на проверката котлите не са в работен режим. При физическия оглед не се установиха следи от изгаряне на гуми.

С цел недопускане изгаряне на несертифицирани, съгласно действащите в Р България стандарти горива, на собственика на оранжерията е дадено предписание да не допуска изгаряне на други горими материали. Обектът подлежи на последващ контрол от страна на РИОСВ – Пловдив и при констатиране неизпълнение на даденото предписание ще бъдат предприети предвидените в законодателството административно – наказателни процедури.

50

14.03.14

11:38Зелен телефон

Всяка сутрин на бул. „Кукленско шосе“ камион на фирма „Чистота“ запрашава допълнително въздуха при почистване, поради липса на филтри.

Пловдивски общински инспекторат

Сигналът е препратен по компетентност до Пловдивски общински инспекторат със срок за отговор до 11.04.2014 г. Получен е отговор, че от ОП „Чистота“ гр. Пловдив са провели разговор с подателя на сигнала, но той не може да конкретизира въпросния камион. Не може да се определи кой камион е замърсявал въздуха и дали е собственост на ОП „Чистота“ По данни на ОП „Чистота“ техниката им е в изправност и регулярно преминава през технически преглед. Предприятието предприема всички необходими мерки срещу запрашаване на въздуха, като винаги извършва машинно метене с вода.

51

17.03.14

16:42Ел. поща

Замърсяване в с. Иван Вазово във връзка с отглеждане на голям брой животни в кравеферми в населеното място.

Община Калояново, РЗИ – Пловдив, ОДБХ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

52

17.03.14

16:27Зелен телефон

На строителен обект „Стадион Ботев“ всеки ден се извършват около 100 курса за изнасяне на изкопни материали. Не се извършва оросяване, не се мият гумите на колите преди излизане от обекта, не се слагат платнища над материалите и всичко се ръси по улицата.

Община Пловдив

Сигналът е препратен до Община Пловдив за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор, че инспектори от Пловдивски общински инспекторат извършват редовни проверки в участъка около стадион „Христо Ботев“. По време на проверките са констатирани следните нарушения при извършваната строително – ремонтна дейност на обекта, а именно: замърсяване на прилежащите до стадиона улични платна и тротоари, складиране на строителни материали върху тротоара, запрашаване на въздуха, изхвърляне на отпадъци извън определените места и фиксиране на табела върху улична дървесна растителност. За така установеното до момента инспектори на ПОИ са съставили общо 16 броя актове за установяване на административни нарушения.

В компетенциите на Кмета на Община Пловдив е организацията и контролът на чистотата на улиците на територията на населените места. В тази връзка в съответствие с маршрутните графици и схеми за изпълнение на дейностите по поддържане чистотата по ул. „Богомил“ се извършва машинно миене с кратност 5 пъти седмично с цел премахване наслагванията на фин прах върху уличното платно. Инспектори от Пловдивски общински инспекторат продължават да извършват редовни проверки в участъка около стадион „Христо Ботев“ и при констатиране на нарушения, на установените замърсители ще бъдат наложени съответните санкции.56

20.03.14

09:00Ел. поща

В района на стадион ”Христо Ботев” въздухът е силно запрашен. Това не е от днес, а вече продължава от няколко месеца. Строителните работи, които се извършват на стадиона са свързани с изключително замърсяване на улиците Богомил и Варшава с пръст и кал. Огромни камиони изнасят пръст от стадиона и отлагат пръст и кал върху настилките на улиците. Преди няколко седмици извършиха изкопни работи на ъгъла на кръстовището срещу училище Васил Левски и дупката беше зарита с чакъл. При всяко преминаване на автомобил (на 10 секунди) се издига облак прах.

57

20.03.14

10:50Зелен телефон

Поради извършваните строителни работи на стадион „Ботев“ въздуха в района е невероятно замърсен. Не се извършват никакви действия за обезпрашаване. Единствено сутрин към 7 часа минава машината за миене на улиците, но поради топлото време влагата бързо изсъхва, и прахът отново изпълва улиците. Камионите, извозващи изкопните материали не се покриват, част от пръстта се посипва по улиците.

53

18.03.14

11:17Зелен телефон

В с. Христо Милево се извърши основен ремонт на селската църква. По време на ремонта се събори щъркеловото гнездо, в което от години гнездят щъркели. Въпреки обещанията след ремонта гнездото не се възстанови.

РИОСВ - Пловдив, Община Садово

При проверка на място от експерт на РИОСВ - Пловдив е констатирано, че щъркеловото гнездо липсва. Изпратено е писмо до Община Садово за предприемане на действия по монтаж на гнездова платформа на купола на църквата или в близост до нея. Монтажът да се извърши извън размножителния период на птиците. Получен е отговор от Община Садово, че на 02.04.2014 е извършена проверка на място, при която е констатирано, че щъркелът е възстановил гнездото си върху купола на църквата.

54

18.03.14

15:38Зелен телефон

Фирма „Асел“ ООД, ул. „Асеновградско шосе“ N:1 гр. Пловдив, произвеждаща платки, всеки петък в 16:30 часа извършва измиване на произведените платки с химикали, като отпадните води от тази дейност се изливат в канализацията.

РИОСВ - Пловдив, ВиК

Извършена е проверка на 21.03.2014г. от експерти на РИОСВ – Пловдив и представители на В и К ЕООД Пловдив. Производствената дейност на фирмата се състои от монтаж на електронни компоненти и платки. По информация на управителя дружеството работи на ишлеме по договори за изработка, като всички компоненти се доставят от клиентите. По технология произведените електронни платки не подлежат на измиване. За предпазване от влага същите се лакират. За подпомагане на спояването се използва флюс на водна основа., който се разпръсква финно върху електронните платки, поставени върху метални рамки. В края на седмицата металните рамки се измиват с водоструйка. Отпадъчните води от измиването са включени в канализацията на града, на основание сключен договор N:8367/17.09.2004 г. между фирмата и В и К ЕООД – Пловдив. Копие от договора е представен при проверката. В него се посочват нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води, както и пункта за контрол. В присъствие на представител на дружеството е взета проба отпадъчна вода от представители на Лабораторно изпитвателния комплекс на В и К ЕООД – Пловдив. Протоколът от изпитването ще бъде предоставен и на РИОСВ – Пловдив. Съгл. Чл.10 от Наредба 7/04.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, лицата, които експлоатират канализационните мрежи, осъществяват контрол над абонатите за спазване на изискванията и нормите в сключените договори. Басейновите дирекции и РЗИ в рамките на тяхната компетентност осъществяват контрол над лицата, които експлоатират канализационните мрежи и над абонатите за спазване на изискванията на Наредбата. На основание §4 от Наредбата, РИОСВ – Пловдив ще препоръча на В и К – Пловдив да преразгледа условията, при които е сключен договор N:8367/17.09.2004 г. и при промени в процеса на работа същият да бъде актуализиран.

55

19.03.14

16:35Зелен телефон

Силна, задушлива и неприятна миризма от производствената дейност на фирма „Кингс Табако“ ЕАД. Усеща се най-силно сутрин, но в някои дни и през деня.

РИОСВ – Пловдив


Извършена е проверка на 31.03.2014г., при която е присъствал подателя на сигнала. При извършваното обследване не е установено разпространение на миризма, характерна за производствената дейност, извън границата на площадката. Резултатите от проведените собствени периодични измервания, представени пред РИОСВ – Пловдив не показват превишения на НДЕ на вредни вещества. Предвид възможността за разпространение на миризми при включване на вентилаторите, разположени по билото на производствената сграда от страната на ул. „Г.М. Димитров“ на оператора е дадено предписание да се предприемат действия по регулиране работата на вентилаторите с оглед минимизиране на възможността за емитиране на миризми, характерни за производството.

58

20.03.14

14:00Ел. поща

Сигнал за изсичане на горски масиви в Средна гора, землището на с. Каравелово.

РИОСВ - Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на интернет страницата на МОСВ.

59

24.03.14

10:52Зелен телефон

В землището на с. Цалапица в местността „Радовица“ земеделски производител стоварва десетки тонове птичи отпадъци на общинска земя, чака ги да угният и после тори с тях земите си. Тази година торовата смес дойде в почти течно състояние, пропива в почвата и в съседните ниви.

Община Родопи

Сигналът е препратен до Община Родопи със срок за отговор 10.04.2014 г.

Получен е отговор, че е извършена проверка в присъствието на Кмета на с. Цалапица и подателя на сигнала.

Констатирано е, че оборският тор е струпан директно върху частни земеделски земи. Няма струпване върху общински терени. В близост няма открити водни обекти. Отстоянието до населеното място е над 1000 м.

Съгласно чл. 8 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци и селскостопански животни на Община „Родопи“ се допуска временно депониране на оборски тор на собствени земеделски земи, отстоящи на повече от 300 м. извън населеното място.
60

27.03.14

12:58Зелен телефон

В гр. Карлово над домостроителния комбинат в ромската махала има образувано незаконно сметище, на което група роми с каруци в момента изхвърля отпадъци.

Община Карлово

Сигналът е препратен до Община Карлово със срок за отговор 10.04.2014 г. Получен е отговор, че района над „Домостроител Карлово“ АД е почистен през периода 25-30.03.2014 г., като са извозени 196 тона отпадъци на Регионално депо за ТБО гр. Карлово. Общински инспекторат е уведомен за последващ контрол.

61

27.03.14

17:30Зелен телефон

В района на Рогошко шосе всяка вечер след 20 часа до около 6 часа сутринта се носи силна миризма на фекалии. Това е от миналата година, в зимния период беше спряла тази миризма, сега отново продължава. Наподобява миризма на свинеферма.

Община Пловдив

Сигналът е препратен до Община Пловдив за предприемане на действие по компетентност. Получен е отговор от Пловдивски общински инспекторат, че са извършени многократни проверки на място, при една от които е установено действително наличие на неприятна миризма. При извършен обход в участъка е установено, че източник на миризма е каналът, преминаващ източно от гробно поле N:253 на гробищен парк „Север“. При огледа водата в канала е с белезникав цвят. Извършена е обстойна проверка на канала в рамките на гр. Пловдив, но не е открит конкретния причинител на замърсяването. При последвалите допълнителни проверки не е установено наличие на миризма в района.

62

28.03.14

11:00Зелен телефон

Предприятие ИНСА в момента изпуска нефтопродукти в реката, минаваща през с. Белозем. Водата е мътна и в нея се вижда наличие на нефтопродукти.


РИОСВ - Пловдив

Извършена е незабавна проверка на „Инса ойл“ ООД пл. Белозем. Няма заустване на отпадни води. При огледа на реката в точката на заустване не се установи заустване и следи от замърсяване с нефтопродукти. Извършен е оглед на р. Сребра до моста в центъра – взета е водна проба за анализ. Няма видими следи от замърсяване с нефтопродукти. Извършен е оглед на реката до моста след Кметството (по течението). Също не е установено замърсяване. Проверката е с участие на РЛ – Пловдив и Кметство Белозем.Каталог: files -> file -> zelen
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
zelen -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница