О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна пощаДата25.02.2018
Размер154.39 Kb.
#58905
О Т Ч Е Т

За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща

през м. декември 2017 г.Дата

Постъпил сигнал

Съдържание

Отговорна институция

Предприети мерки

380

04.12.2017,
10:15


Зелен телефон

Сигнал за силно замърсяване с отпадъци от база за скрап на ул. Ландос, гр. Пловдив, по пътя за матраци „ТЕД“.

Район "Източен", ПОИ

Сигналът е изпратен по компетентност към район "Източен" и Пловдивски общински инспекторат. Получен е отговор от ПОИ, че са извършени многократни проверки на място. Констатирано е замърсяване, но не са установени конкретни извършители. Управителят на склада за изкупуване на скрап на Гаро 2004 ЕООД е заявил, че няма отношение към замърсяването на територията срещу склада, но е поел инициатива да организира извозването на отпадъците от ОП Чистота. Ще бъде изградена метална ограда възпрепятстваща повторно замърсяване. Проверките на адреса ще продължат.

381

04.12.2017,
12:55


Зелен телефон

В коритото на реката в гр. Асеновград, в близост до ул. Съединение 22 има сърна в безпомощно състояние.

РДГ Пловдив

Сигналът е изпратен по компетентност към РДГ Пловдив.

382

05.12.2017,
10:50


Ел. поща, Зелен телефон

Сигнал за нередовно извозване на контейнерите за битова смет в с. Врата.

Община Асеновград

Сигналът е изпратен по компетентност към община Асеновград. Получен е отговор, че на 13.12.2017г. Общинска администрация - гр. Асеновград съвместно със служители на фирма „КОРП -КО" ДЗЗД предприеха мерки по почистване на нерегламентираното замърсяване в с. Врата.
Упоменатите отпадъци са почистени, извозени и депонирани в „РЦОТБО"- гр. Асеновград.
Възложено е на Кметския наместник на с. Врата да постави забранителни табели за предотвратяване на последващо замърсяване.
Съгласно Заповед № А-663/ 19.04.2016г. на Кмета на Община Асеновград, кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Асеновград са изрично упълномощени да контролират дейностите, съгласно чл.19 от Закона за управление на отпадъците.
Съгласно Заповед № А-662/ 19.04.2016г. на Кмета на Община Асеновград се упълномощават кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Асеновград, да извършват проверки и съставят констативни протоколи, както и актове за установяване на административни нарушения, съгласно посочените нормативни актове. Уведомено е лицето, подало сигнала.

383

06.12.2017,
15:00


Зелен телефон

Сигнал за незаконна автоморга. Намира се в с. Кърнаре на входа от гр. Карлово.

РИОСВ Пловдив

Извършена е проверка на място, при която се констатира следното: в момента на проверката не се извършваше разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), но има 4 бракувани буса с явни щети по тях. За същите не са представени документи. В цитирания в сигнала терен има и около 150 излезли от употреба гуми (ИУГ). На лицето извършващо дейността са дадени предписания - Да се преустанови дейността по разкомплектоване на ИУМПС и да се изчисти терена; Да се изготвят работни листове за ИУГ по Приложение № 5 от Наредба № 2 / 2014 за класификация на отпадъците, след което да се входират в РИОСВ Пловдив за утвърждаване.

384

06.12.2017,
15:00


Зелен телефон

Сигнал за замърсяване на подпочвени води от съседа ми на ул. Тракийска № 55, с. Белозем, общ. Раковски

РИОСВ Пловдив, Община Раковски, БД ИБР

Извършена проверка, собственика не е намерен. Сигналът е препратен по компетентност към община Раковски и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

385

07.12.2017,
14:00


Зелен телефон

В с. Белащица, на ул. Беласица 2 има септична яма, която залива съседните имоти.

Община Родопи

Сигналът е идентичен със СЗТ-373/24.11.2017 и СЗТ-378/30.11.2017, които са изпратени по компетентност към Община Родопи и е получен отговор, че е извършена проверка на място от представители на Община „Родопи" и е констатирано изтичане на отпадъчни води през оградата на имот на ул. „Беласица" № 2 в с. Белащица. Дадени са предписания на собственика или ползвател на жилищния имот на ул. „Беласица" № 2 във връзка със задължението му/й да поддържа в добро техническо състояние септичната яма обслужваща горецитирания имот както и да недопуска преливането й, да предприеме мерки по почистването на септичната яма и ремонтирането й, както и да не допуска изтичане на обратни води на тротоара и уличното платно на ул. Беласица в с. Белащица. При констатиране на нови замърсявания ще бъдат налагани санкции на нарушителите.

386

11.12.2017,
09:30


Ел. поща

Сигнал за болни балкански пъстърви на река Въча около село Кадиево.

Агенция по рибарство и аквакултури

Сигналът е изпратен по компетентност към Агенция по рибарство и аквакултури.

387

09.12.2017,
14:10

11.12.2017


10:40


Зелен телефон,

Ел. пощаВ с. Брестник се носи миризма от КЦМ, която предизвиква сълзене.

Замърсяване на атмосферния въздух от дейността на КЦМ.РИОСВ Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на сайта на МОСВ.

388

11.12.2017
15:30

Ел. поща

На шосето Пловдив - хижа "Здравец", на пътя има нерегламентирано сметище.

Община Родопи

Сигналът е изпратен по компетентност до Община Родопи. Извършена е проверка от служители на РИОСВ и община „Родопи" по така постъпилият сигнал. С писмо № 32-01-85/10.01.2018 до Кмета на село Белащица е дадено предписание от Община Родопи на кметството да предприемат мерки за почистване на описаното в сигнала замърсяване в срок до 15.01.2018г. При извършена на 16.01.2018г. повторна проверка от служители на РИОСВ и Община Родопи е констатирано почистване на описаното в сигнала замърсявате и изпълнение на предписанията.

388

28.12.2017
17:20

Ел. поща

389

11.12.2017,
16:30Зелен телефон

Сигнал за високи нива на шум от фирма „Мебелор“, работи денонощно и през почивните дни.

РИОСВ Пловдив

На основание чл. 124 ал. 1 от АПК сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има предприети действия, не се разглеждат.

390

11.12.2017,
16:31

Зелен телефон

На ул. Сергей Румянцев 10 е намерено малко ранено соколче.

СЦДЖ Стара Загора

Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

391

12.12.2017,
12:30

Зелен телефон

Сигнал за изпускане на отпадъчни води от септичната яма по ул. Ела, с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Община Родопи

Сигналът е изпратен по компетентност към Община Родопи. Получен е отговор, че е извършена проверка и не е констатирано изтичане на обратни води. Предстои извършване на текущ контрол.

392

12.12.2017,
13:30

Зелен телефон

В гр. Пловдив, на бул. Кукленско шосе 19 в двора на бившия ДАП срещу входа на Симид се намира незаконен автосервиз на фирма Сантина ООД.

РИОСВ Пловдив

След извършена проверка на място и по документи не са констатирани нарушения.

393

12.12.2017,
16:40

Зелен телефон

В района на гробищата на с. Белащица, община Родопи има глутница от безстопанствени кучета (около 10) в близост до контейнерите, поради което района е силно замърсен.

Община Родопи

Сигналът е изпратен по компетентност до кмета на Община Родопи. Получен е отговор, че за решаване на проблеми свързани с овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината, Община „Родопи" има споразумение със „Зооветеринарен комплекс гр. Пловдив, за ползване на услугите по залавяне, временно настаняване и извършване на кастрация на безстопанствените кучета. Към момента със Заповед № 010/03.02.2017 год. на Директора на ОП „Зооветеринарен комплекс" Пловдив е прекратен улова на безстопанствени кучета от съседните на Община Пловдив Общини.

През месец Ноември 2017г. поискахме провеждане на акция за улов, но с писмо с № 263/10.11.2017г., ОП" Зооветеринарен комплекс" Пловдив , ни Уведомява, че акция не може да се осъществи. При отмяна на забраната и увеличаване на капацитета на приюта, Община „Родопи" ще организира акция по улавяне и обработване на безстопанствените кучета в Община „Родопи", включително село Белащица.394

13.12.2017,
14:20


Зелен телефон

В съседство на имот на ул. Патриарх Евтимий № 19, гр. Пловдив се извършват строителни работи без обезопасяване, падат парчета мазилка и застрашават минаващите от там, също така има силно запрашаване.

ПОИ, район "Централен"

Сигналът е изпратен по компетентност към ПОИ, район "Централен". Получен е отговор, че е извършена проверка от инспектори на ПОИ, в резултат на която се е констатирало следното:

Строителния обект е в завършен груб строеж, изпълнява се съгласно Разрешение за строеж №103 /12.08.2016Г., с одобрени проекти с Възложител физически лица . Външната стена на обекта към съседния имот е тухлена и неизмазана, а откъм улицата в момента се извършва топлоизолация, като пред скелето има поставена предпазна мрежа. Тръбното скеле е поставено върху общински терен за който има издадено Разрешение за ползване от район „Централен".Във връзка с довършителните строителни работи по фасадите на сградата е дадено предписание да се спазва Плана за безопасност' и здраве

395

14.12.2017,
16:34

Ел. Поща

Замърсяване на атмосферния въздух в района на кв. Южен, гр. Пловдив. Като източник е посочен комин, намиращ се на територията на фирма „Зико Метали“.

РИОСВ Пловдив

Отговорът на сигнала ще бъде публикуван на сайта на МОСВ.

396

15.12.2017,
09:30

Зелен телефон

Сигнал за бухал със счупено крило, с. Дълго поле.

СЦДЖ Стара Загора

Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

397

15.12.2017,
09:30

Ел. Поща

Сигнал относно системни нарушения и замърсяване на атмосферния въздух в кв. Изгрев.

Район "Източен"

Сигналът е изпратен по компетентност към район "Източен".

398

15.12.2017,
19:50

Зелен телефон

Замърсяване на въздуха от къща, разположена на ъгъла между ул. „Капитан Райчо“ и „Иларион Макариополски“

ПОИ, район "Централен"

Сигналът е изпратен по компетентност към Район "Централен" и Пловдивски общински инспекторат. Получен е отговор, че инспектори на Пловдивски общински инспекторат извършиха проверка на място. Установено е, че в двора на къщата е изграден парник за цветя, който се отоплява с печка на твърдо гориво. Към момента на проверката в печката са горели дърва. На собственика на имота, е съставен Констативен протокол с предписание същият да не допуска горене на отпадъци или материали, които не са предвидени за тази цел.

399

20.12.2017,
09:00


Ел. Поща

За поредна сутрин преди 8,30 часа от комина на фирма "Андреа" на Кукленско шосе гр. Пловдив се бълва гъст задушлив дим.

РИОСВ Пловдив

На 22.12.2017г. в 07:50 часа е извършена извънредна проверка, около площадката на обект „Цех за производство на рекламни изделия“, собственост на „Андреа Дизайн“ ООД, разположен в обособена производствена зона на гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 19. При огледа в района на площадката на „Андреа Дизайн“ ООД не се установи наличие на гъсти облаци дим и миризма, които могат да се свържат с производствената дейност в обекта.

В заключение, от страна на РИОСВ-Пловдив контролът в обекта ще продължи съгласно предвиденото в екологичното законодателство и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.400

21.12.2017,
11:20Зелен телефон

Намерен е мишелов в безпомощно състояние в района на Младежкия хълм в гр. Пловдив.

СЦДЖ Стара Загора

Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

401

21.12.2017,
11:30

Ел. Поща

Сигнал за продажба на защитени видове

РИОСВ Пловдив

При преглед на сайт за безплатни обяви, посочената в сигнала обява не е намерена.

402

21.12.2017,
15:30

Зелен телефон

Сигнал за ежедневно системно горене на гуми от автосервиз, разположен в съседство на ул. „акад. Петър Динеков“ № 10, гр. Пловдив.

РИОСВ Пловдив

Извършена е проверка на място, а именно сервиз на „Джамбазов Ауто“ ЕООД. Констатирано е, че автосервизът не изгаря излезли от употреба гуми и има всички необходими документи за дейността му. Сигналът е неоснователен.

403

21.12.2017,
16:20


Зелен телефон

Сигнал за ежедневно системно много силно и задушливо обгазяване от бившата фабрика „Балкан“, разположена в съседство на ул. „акад. Петър Динеков“ № 13, гр. Пловдив.

РИОСВ Пловдив

Извършена е проверка на място и обследване на района. Не е констатирано обгазяването, цитирано в сигнала.

404

22.12.2017,
10:09

Зелен телефон

Сигнал за унищожаване на дърво - орех на ул. Стефан Стамболов, гр. Пловдив.

Район "Южен", ПОИ

Сигналът е изпратен по компетентност към район "Южен" и ПОИ. Получен е отговор, че инспектори на Пловдивски общински инспекторат са извършили незабавна проверка, при която се е установило, че са разпробити 15 дупки в ствола на дървото с диаметър около 2 см и дълбочина 10 см.

На лицето, разпробило дървото, е съставен Акт за установяване на административно нарушение.405

22.12.2017,
16:40

Зелен телефон

Сигнал за изгаряне на отпадъци от роми в района на бул. "6-ти септември" до Шахбазян, гр. Пловдив.

Район "Централен"

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на район Централен.

406

25.12.2017,
17:33

Зелен телефон

Сигнал за замърсяване на водата в р. Мечка, която се пени.

Община Първомай

Сигналът е изпратен по компетентност към община Първомай. Получен е отговор, че на 25.12.2017г. е извършена обходна проверка по речното корито на река Мечка по участъците й в кв. Дебър и кв. Любепово от служители на Общинска охрана към община Първомай. При проверката не е констатирано наличие на пяна, а нормален теч на обляно течаща вода. По време на обхода са регистрирани и рибари, които ловят риба.

Във връзка с подадения сигнал за недопустима миризма от района на канал до градска пречиствателна станция за отпадни води Първомай (ГПСОВ), Ви информирам за следното:

Каналът, в който в момента се констатира повишена миризма, няма никакво отношение към работата ка ГПСОВ - Първомай, която е на отстояние 2000 м от регулационния план на гр. Първомай. Това не е изходният канал, през който станцията зауства пречистената вода в р. Марица. Той е предназначен да поема излишната вода от градската канализация, която при дъжд, снеготопене или някаква аварийна ситуация не може да бъде поета от новопостроения тръбопровод преди пречиствателната станция. Тази излишна вода чрез няколко дъждопреливника отива във въпросния дъждопреливен канал. Тя не минава през станцията за пречистване, а се зауства директно в р. Марица. Миризмата идва от гнилостни процеси по дъното на канала.

ГПСОВ постига зададените й пречиствателни параметри, видно от редица протоколи на акредитирана лаборатория, но само за водата, която влиза в нея.407

27.12.2017,
09:54

Зелен телефон

В с. Кърнаре в началото на стопански двор има автоморга, в която се предлагат части от автомобили и двигатели с неизяснен произход.

РИОСВ Пловдив

След извършена проверка на място се констатира, че там се помещава и развива дейност ЕТ "Фармакон - Адела Маринова". Фирмата притежава всички необходими документа за развиване на дейността си. Сигналът е неоснователен.

408

28.12.2017,
15:30

Зелен телефон

Сигнал за намерена граблива птица със счупено крило.

СЦДЖ Стара Загора

Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.

409

28.12.2017,
17:10

Зелен телефон

Сигнал за замърсяване на р. Пясъчник при моста на Рогошко шосе, забелязано около 14 часа.

РИОСВ Пловдив, БД „ИБР“, РЛ Пловдив

Извършена е проверка на р. Пясъчник в участък от моста на Рогошко шосе в Пловдив до моста на Брезовско шосе в с. Войводиново съместно с Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и Регионална лаборатория Пловдив, като в двата пункта са взети проби от РЛ Пловдив. Не е установена мъртва риба, както и видимо замърсяване на водата. При моста на Рогошко шосе има запенване на водата около преградните съоръжения (прагове) в реката. В участъка има разположени малки животновъдни постройки, при проверката не се установи заустване на отпадъчни води от тях (тези, до които има видимост).

410

30.12.2017,
14:05

Зелен телефон

Наличие на умряла риба в участък на р. Въча в регулацията на гр. Кричим в района на моста по пътя за с. Устина, срещу Ромската махала.

РИОСВ Пловдив, БД „ИБР“, РЛ Пловдив

Извършена е проверка на място съвместно с Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и Регионална лаборатория Пловдив, при която е констатирано, че в участъка от реката, цитиран в сигнала има изтичане на кафяво-бяла на цвят и мирис на битово-фекална вода от преливник за дъждовна вода към канализацията на гр. Кричим. При направения обход на участъка от реката са констатирани единични екземпляри умрели риби след колектора, стопанисван от "В и К" Пловдив, от който се изливат отпадъчните води. Взети са проби за анализ от РЛ Пловдив. На представител на В и К Пловдив е връчен констативен протокол с дадено предписание за предприемане на необходими действия за преустановяване на изтичане на отпадъчни води от колектора-преливник за дъждовна вода в р. Въча.

Каталог: files -> file -> zelen -> 2017
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> О т ч е т за предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон” и електронна поща
2017 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2017 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща
2017 -> За предприети действия по постъпили сигнали на „Зелен телефон и електронна поща


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница