Обект: преустройство и промяна предназначението на съществуващастраница1/4
Дата05.01.2017
Размер0.66 Mb.
#11835
  1   2   3   4

И Н Ф О Р М А Ц И ЯЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА

НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА

РАБОТИЛНИЦА ЗА КОЛБАСИ В РАБОТИЛНИЦА

ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И МАГАЗИН ЗА

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В УПИ -372,КВ.88,ЕКАТТЕ

47336 ГР. МАРТЕН,ОБЩИНА РУСЕ


С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. МАРТЕН,ОБЩИНА РУСЕ

УЛ. „ЧЕРВЕН ИВАН” №4

І. Информация за контакт с възложителя:

1. Име:

„ЛА ФЕНИЧЕ” ЕООД

Управител ПАСАТОРДИ КАРЛО

Гр. Италия2. Пълен пощенски адрес:

гр. Мартен 7058,Община Русе,област Русе

ул. „Червен Иван” №4

3. Телефон, факс и e-mail:

4. Лице за контакти:

Инж. Елка Няголова гр. Русе

GSM 0899808678 и 0878848198

Е-mail: sainzbg@mail.bgІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Настоящото инвестиционното предложение е за промяна предназначението на колбасарска работилница в работилница за специални ИТАЛИАНСКИ млечни продукти (сирена: „Моцарела”,”Скрематиче и други) и магазин за хранителни стоки.Обектът се намира в поземлен имот №0.372 ЕКАТТЕ 47336,кв.88,парцел ХІІ гр. Мартен,община Русе,област Русе

Площ на имота-889m²

Дейностите по реализация на инвестиционното предложение включват:

-монтаж на оборудване за производство на специализирани италиански сирена и смитана.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Населението на град Мартен към 31.12.2014 е 3539 души,от които 1768 са мъже и 1771-жени (по данни на Статическия институт)

Основният проблем за намаление на населението са непрекъснатата миграция-вътрешна от селата към големите градове,и външна-извън страната,ниската раждаемост,високата смъртност,проблемите на брака и семейния бит,икономическите проблеми.

Реализирането на инвестиционното предложение ще благоприятства икономическото развитие на района и подобряването на социално-икономическия статус на населението от близките населени места. Ще бъдат създадени около 2-3 нови работни места.Очаква се на място да се закупуват италиански сирена.

С предлагане на пресни италиански сирена ще се разнообрази асортимента на млечни продукти.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

В приземния етаж се намира фирмения магазин,в който ще се продава голяма част от продукцията.4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернативи за местоположение

Не са разглеждани други алтернативи за местоположение по следните причини:  • имотът е собственост на Възложителя

  • не се правят строителни промени на помещенията,тъй като преди това имотът е бил за работилница за колбаси.

  • не е необходима промяна предназначението на земята.

Алтернативи за технология

Не са разглеждани други алтернативи за технология. Инсталациите ще се доставят в готов вид от производителя.Те са действали на друг обект в град Италия и са доказали своята правилна работа..В обекта ще се изработват млечни продукти по специфична технология и в малки количества.Продажбата ще става най-много в прилежащия магазин за хранителни стоки.

Поставена е задача при избора на техническите решения да се гарантират следните стандарти и параметри:

- Техническото оборудване да съответства на следните параметри:

• високо качество на материалите

• ниска консумация на енергия

• дълъг експлоатационен живот

• лесна за потребителя експлоатация

• ниска себестойност

• високо ниво на ефективност

- Експлоатацията на отделните елементи на инвестиционното предложение да бъдат с ниски разходи по отношение на консумацията на електроенергия, поддръжката и обслужването на инсталацията;

- шумовите емисии извън сградите и помещенията да осигуряват спазване нормите за "жилищна зона";

- възможните атмосферни емисии от предвидените дейности да са минимални и не водят до увеличаване на съществуващото замърсяване на атмосферния въздух в прилежащите райони.Парокотелът е с топлина мощност 104,7kW.

Алтернативи за водоснабдяване-ще се използва съществуващото водоснабдяване от градската водоснабдителна мрежа.

Нулева алтернатива

Реализирането на инвестиционното предложение не обуславя значително отрицателно въздействие върху околната среда по следните причини:  • няма да се усвояват земеделски земи и да се извършва промяна на предназначението;

  • площадката не граничи със защитени зони и територии;

  • сградите са съществуващи;

  • ще се използват инсталации, които ще отговарят на европейските норми;

  • предвидени са мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда.

От социална и икономическа гледна точка се очаква положителен ефект.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадката се намира в поземлен имот №0.372 ЕКАТТЕ 47336,кв.88,парцел ХІІ гр. Мартен,община Русе,област Русе и представлява работилница за производство на колбаси,която ще се преустрои и промени предназначението в работилница за млечни продукти.

Площ на имота-889m²

Няма да са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.Няма да се извършват строителни дейности,а само монтажни.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

В обекта ще се изгради технологична линия за производство на сирене „Моцарела” по италианска технология.Основните технологични процеси са отделени в самостоятелни помещения,като е осигурена връзка между тях,така че да се гарантира поточност на производствения процес и изключи пресичането на пътищата в движението на млякото и готовата продукция. От отпадъчния продукт „саламура” ще се приготвя сметана в специално съоръжение.

Моцарелата е свежо сирене, което произхожда от региона Пуля.. Главната му особеност е, че зрее изключително кратко, заради което има малка трайност. Всъщност според изтънчените кулинари най-вкусна е еднодневната Моцарела (giornata), като на нея ще може да се вкуси единствено в магазина в обекта , тъй като може да се консумира само направо от мандрата. За да достигне до нас свежото сирене се опакова и съхранявана в суроватката си, което му осигурява малко по-голяма трайност, но не повече от 25 дни.

Хранителен състав на Моцарелата:

В 100 г вещество се съдържат:
Калории

302

Калории от мазнини

180

Общо мазнини

20.03 г

Холестерол

54 мг

Общо въглехидрати

3.83 г

Фибри

0 г

Захари

0.60 г

Белтъчини

25.96 г

Вода

46 мл

ГЛ (гликемичен лоудинг) = 3, ГИ (гликемичен индекс) = 78.32 

Производството на Моцарела започва като всяко едно сирене – невареното прясно мляко се подсирва и след това се подгрява до 80-90°С. Бърка се, докато се получи еластична маса в съоръжение. След това тестото се нарязва на парчета, от които обикновено се оформят по-малки или по-големи топки. Крайният резултат е, че от 16 л. мляко се получава килограм прясна Моцарела Не се използват открити вани за зреене на сиренето.този процес е съкратен до минимум.

От направените разчети производителността на предприятието за година ще бъде следната:

Таблица 1
Краве мляко

т/година


Готова продукция т/година

Сирене „Моцарела” или „Скрематиче”

530

33

Вторичен продукт –сметана

От 497 цвик

99

Обща произведена продукция
132

Млякото чрез специализиран автомобилен превоз се докарва и постъпва по тръбопровод в казан в работно помещение.Непосредствено преди приемателното за мляко се намира малка лаборатория за анализ на мляко с бързи методи.

Така постъпилото мляко се насочва за производство на сирене „Моцарела” или”Скрематиче”и вторичен продукт- сметана. Млякото за производство на сирене „Моцарела”или „Скрематиче” се изпраща посредством помпа от резервоар за съхранение и постъпва в казани ,в които се добавя агент за подквасване при температура 35оС, за да се коригира киселинността и се насочва в смесител за коаголация, загрят посредством пара до 90о С.След достигане на необходимата твърдост на коагуланта,той постъпва автоматично в оформител,при което машината отделя в казан получената суроватка.От оформитела готовите парчета сирена се охлаждат във вода и се насочват за опаковане и заливане със саламура .Разфасоването става в полистиролови кофички,които се затварят с капачки от термозалепващо фолио..Потребителските опаковки се подреждат в пластмасови касетки и се съхраняват в хладилник до реализация в магазина или чрез транспорт към други магазини.След приключване на процеса суроватката се източва от смесителя и постъпва в машината за приготвяне на сметана.От машината за добиване на сметана ЕЖЕДНЕВНО ДОБИТАТА СУРОВАТКА СЕ ИЗПРАЩА В СЪД И СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ХРАНА НА ЖИВОТНИ (Възложителят ще има сключен договор с ферма за селскостопански животни). Тя ще се събира в затворен съд откъм страната на празния съседен терен.Тръбопроводите за движение на млякото и съоръженията ще се измиват с централна измиваща система,като отпадните води ще се неутрализират веднага и пречистени ще се изливат в канала.

За нуждите на персонала (около 3 души) има съществуващи гардеробни, бани, VVС и ведомствено жилище за персонала.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да се променя съществуваща пътна инфраструктура

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Изпълнението на СМР ще се извърши на един етап с продължителност 3 месеца. Инвестиционна програма за реализиране на проекта:

ТАБЛИЦА 2
по ред

ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

ОТГОВОРНИК/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

1.

Информиране на компетентните органи

и обществеността.Май-октомври 2015г.

Възложител

2.

Изготвяне на документи за преценяване

на необходимостта от ОВОС.Октомври 2015 г.

Възложител

3.

Изготвяне на технически проекти.

октомври-ноември

2015 г.


проектанти

4

Издаване разрешително за преустройство и промяна предназначението

ноември 2015 г.

Гл.арх.общ.Русе

5.

Строеж,проверка на съществуващите пречиствателни съоръжения и почистването им; въвеждане в експлоатация на обекта

Декември 2015 г.

Възложител

Не се предвижда закриване на дейността в близко бъдеще.

При закриване на обекта ще се извърши:

-демонтаж на технологичното оборудване

-преценка на годността на оборудването; ако е годно ще се монтира на друго място,а ако е остаряло и негодно ще се предаде за отпадъци

-основно почистване на пречиствателната станция,на помещенията и на терена.

-повторна експлоатация на помещенията след извършване на малки ремонти и боядисване
9. Предлагани методи за строителство

Строителни работи няма да се извършват с изключение на дребни ремонти:паднали плочки,боядисване и други.Ще се извърши монтаж на нови съоръжения в съществуващите помещения.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството няма да се използват други терени и няма да нарушава техния ландшафт с цел депониране на изкопаните земни маси, строителни отпадъци и материали извън площадката на инвеститора. По никакъв начин няма да се засегнат и/или физически увредят прилежащите терени от използваната строителна техника и автотранспорт. Ще се използват предимно готови продукти. Изрично няма да се ползва пясък от крайбрежната ивица. По време на строителството не се унищожава трайна дървесна растителност. Водоснабдяването ще се осъществи чрез съществуващото обществено водоснабдяване в района.

За производствения процес ще са необходими вода-5 l/ден и нафта (около 20 l/ден). Те ще бъдат закупувани от доставчици.Водоползването ще стане от селищен водопровод,преминаващ под улицата пред терена на обекта.

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

При строително-монтажните работи на обекта ще се отделят отпадъци- виж

Таблица №. 3


Наименование на отпадъка

Код на отпадъка

Дейност,

при която се образува

Прогнозно количество

Начин на обработка

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,

17 01 07

Строително-монтажни дейности по ремонта на

обекта

0,44 т


- от фирмите, извършващи строителството за обратни

насипи


Желязо и стомана

17 04 05

Строително-монтажни дейности по строежа на

Обекта


0,07 т

Предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Изолационни

материали17 06 04

Строително-монтажни дейности по строежа на

Обекта


0,07 т

Предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

смесени отпадъци

17 09 04

Битови отпадъци и други

0,1 т

Регионално депо – Русе, от фирмите, извършващи услугата

При експлоатация се отделят следните отпадъци:

Таблица№4


Код

Наименование съгласно Наредба 3

Количество,

т/год


Източник


15 01 01

хартиени и картонени опаковки

0,100

Доставка на материали и хранителни продукти

15 01 02

пластмасови опаковки

0,100

доставка на опаковки

15 01 04

метални опаковки

0,050

доставка на материали и хранителни продукти

20 03 01

смесени битови отпадъци

0,200

Персонал

02 05 01

Материали негодни за

консумация или преработване0,100

Производство на

„Моцарела”02 05 02

Утайки от пречистване на

отпадните води на място им на образуване0,255

пречиствателни

съоръжения02 05 99

Отпадъци,не упоменати

Другаде


0,050

Производство на

млечни продуктиПластмасите,които не са били в досег с опасни вещества се предават за рециклиране (R3).

Опасни отпадъци

Опасните отпадъци се генерират се при осъществяване на следните дейности: • поддръжка на оборудване;

 • провеждане на мероприятия по почистване и дезинфекция,

 • подмяна на негодни за употреба луминесцентни лампи

 • при течове от дефектирали превозни средства

Опасните отпадъци ще се събират разделно и съхраняват на обособена площадка за временно съхранение с поставени обозначения/табели, съгласно изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. и Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.
Таблица5-. Вид и количество на генерираните опасни отпадъци


именование на отпадъка

Код на отпадъка

Дейност, при която се образува

Прогнозно количество

Начин на обработка

Площадка за временно съхранение или депониране

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

поддръжка и ескплоатация на технологичното оборудване0,05 т/г

Събиране и временно съхранение в метални варели, поставени върху палет, до предаване за оползотваряване, повторна употреба или вторична преработка на лица притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на обекта

опаковки, съдържаи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови)

15 01 10*

опаковки от

Дезинфектан-ти0,05 т/г

Събиране и временно съхранение до предаване за обезвреждане на лица притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на производствената площадка

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (стъклени)

15 01 10*

опаковки от

Дезинфектан-ти,

.


0,03 т/г

Събиране и временно съхранение до предаване за обезвреждане на лица притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на обекта

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

поддръжка на осветителна система, негодни за употреба лиминесцентни лампи

0,08 т/г

Събиране и временно съхранение в затворен метален съд и/или в оригинална опаковка до предаване на лица притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност

Площадка за временно съхранение на територията на обектаЗабележка: Възможно е генериране на по-големи количества флуоресцентни лампи, при аварии свързани с рязко повишаване на напрежението в елекроразпределителната мрежа.

. Третиране на отпадъците по време на експлоатацията

Третирането на отпадъците, получени в резултат на производствената дейност, ще включва дейностите по събиране и временно съхранение, след което ще се предават за обезвреждане и/или оползотворяване на фирми, притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително.Характеристика на методите за третиране:

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница