Подполковник инж д-р румен пенчев поддръжка на бронетанковата и автомобилната техника в мирно времеДата22.10.2018
Размер147 Kb.
ТипУчебник
Подполковник инж. д-р РУМЕН ПЕНЧЕВ


ПОДДРЪЖКА НА БРОНЕТАНКОВАТА

И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ
Учебник

СОФИЯ


2009
ПОДДРЪЖКА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ

2009 г.


Подполковник инж. д-р Румен Пенчев

Всички права са запазени! Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, както и разпространение на книги или части от тях по какъвто и да е друг начин без писменото разрешение на издателството и автора.

Учебникът е разработен в съответствие с настъпилите нови организационни промени в Българската армия, новите регламентиращи документи за отчета на бронетанковата и автомобилната техника (БТАТ) и новите изисквания за обучение на слушателите от Военна академия „Г. С. Раковски”. Той ще е полезен на аудитория, обхващаща широк кръг от обучаеми, специалисти и експерти в областта на поддръжката на БТАТ – курсанти в НВУ „В. Левски” от специалността „Техническа логистика”, офицери от Сухопътните войски, отговарящи за експлоатацията на БТАТ, офицери, обучаващи се по специалността „Организация и управление на логистичното осигуряване на ОТФ” във Военна академия „Г. С. Раковски”.

В учебникa са разкрити основните теоретични и свързаните с тях практически положения в организацията на поддръжката на БTAT в мирно време, като се акцентира върху организацията на експлоатацията и ремонта º. Той се състои от седем раздела.

В първия раздел се дава отговор на това какво е експлоатация, какво включва тя и кои са основните º принципи, върху които се гради нейната организация. Разглеждат се отделните компоненти, съдържащи се в понятието „експлоатация” в контекста на експлоатационния цикъл на обектите от БТАТ. Разгледан е и редът за регистрация, отчет и бракуване на БТАТ.

Вторият раздел разкрива организацията на планиране на експлоатацията на БТАТ – защо е необходимо планиране, какви етапи се преминават и какви принципи се използват за планиране на експлоатацията. В раздела се разглеждат подробно от практическа гледна точка начините за съставяне на основните планиращи документи.

Третият раздел разкрива мястото и ролята на ремонта чрез неговото военно и икономическо значение за армията. Направен е подробен теоретичен анализ на видовете ремонти и на съществуващите методи за организацията му.

В четвъртия раздел от теоретична гледна точка се разкрива организацията на ремонта в ремонтните подразделения в мирно време. По-голямо внимание е обърнато на въпросите, свързани с организиране на производствения процес на ремонта и съществуващите типови варианти на разположение на работните постове в производствените помещения. Анализирани са положителните и отрицателните страни на различните схеми, а също и организацията на труда, отчета и отчетността в ремонтните подразделения.

В петия раздел на учебника подробно се разглеждат същността на технологичния процес на ремонта и неговото управление като водеща и ежедневна дейност и практика във войските.

Шестият раздел третира въпросите по обслужването, съхранението на БТАТ и поставянето º на оценки при проверка на подразделенията. Разгледани са актуални въпроси, свързани с прилагане на положенията, залегнали в Наредбата за организация на техническата експлоатация на АБТТ и организацията на парковите дни в частите и съединенията от Българската армия.

Седмият раздел на учебника разглежда възможните научни подходи за моделиране на организационно-щатните структури на ремонтните подразделения така, че те да бъдат адекватни в производствено и технологично отношение на съвременните реалности.

Учебникът е структуриран във форма, позволяваща по-лесно боравене с материала и неговото усвояване. За целта след всеки раздел, където е необходимо, са дадени приложения, речник на термините, въпроси за самоконтрол на обучаемите, както и използваната и препоръчителната литература.От автораКратко съдържание
Увод
РАЗДЕЛ 1

ОСНОВИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ
Глава 1

Общи положения
Глава 2

Отчет и отчетност, регистрация, приемане, използване и бракуване на бронетанковата и автомобилната техника
РАЗДЕЛ 2

ПЛАНИРАНЕ НА ПОДДРЪЖКАТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА

Глава 1

Общи положения при планиране на поддръжката на бронетанковата и автомобилната техника
Глава 2

Ред за планиране на експлоатацията на бронетанковата и автомобилната техника
РАЗДЕЛ 3

ОСНОВИ НА РЕМОНТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
Глава 1

Роля и място на ремонта на бронетанковата и автомобилната техника
Глава 2

Видове ремонти и методи за организация на ремонта на бронетанковата и автомобилната техника
РАЗДЕЛ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕМОНТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
Глава 1

Разполагане на ремонтните органи в стационарни условия

rectangle 10


Глава 2

Технологична подготовка наремонтното производството
Глава 3

Организация на труда
Глава 4

Организация на отчета и отчетността в ремонтните подразделения
РАЗДЕЛ 5

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКУЩИЯ РЕМОНТ НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
Глава 1

Общи положения
Глава 2

Същност, организация и управление на технологичния процес
РАЗДЕЛ 6

ОБСЛУЖВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
Глава 1

Техническо обслужване на бронетанковата и автомобилната техника
Глава 2

Съхранение на бронетанковата и автомобилната техника
Глава 3

Организация на провеждането на парковите дни в Българската Армия
Глава 4

Оценка на състоянието на бронетанковата и автомобилната техника в частите и съединенията на Българската Армия
РАЗДЕЛ 7

МОДЕЛИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА РЕМОНТНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Глава 1

Разработване на организационно-щатна структура на ремонтно подразделение

rectangle 9


Глава 2

Приложение на експертните методи при моделирането на ремонтните органи
Използвани съкращения

Бележки и допълнения

За автора


15

17


18

57


89


90


96


110


111


116


136


138

149

162

167


180


181

191

222


223


239

251


263


278


279


290

302

303

305


rectangle 8

1.

2.


3.

4.
5.

6.

7.

8.1.

2.

3.


4.

5.

6.7.

8.

9.1.

2.

3.4.

5.

6.1.

2.
3.

4.

5.

1.2.
3.
4.

5.

1.2.

3.

4.5.

6.

7.8.

1.

2.


3.

4.

5.1.

2.

3.4.
5.

6.

7.1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.
1.

2.

3.

4.5.

6.

7.


1.

2.3.

4.

5.6.

1.

2.


3.

4.
5.

6.

7.

8.


9.

10.


11.

1.

2.


3.
4.

5.

6.7.

1.

2.3.

4.

5.6.

7.
1.

2.

3.

4.5.

6.

1.2.
3.
4.

5.

6.


7.
8.

9.

1.2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.


1.

2.

3.


4.

5.

6.Подробно съдържание

Увод
РАЗДЕЛ 1

ОСНОВИ НА ПОДДРЪЖКАТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ
Глава 1

Общи положения

Въведение

Определение за понятията „експлоатация” и „организация на експлоатацията”

Класификация на бронетанковата и автомобилната техника

Принципи и понятия използвани при организиране на експлоатацията на бронетанковата и автомобилната техника

Приложения

Речник

Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература
Глава 2

Отчет и отчетност, регистрация, приемане, използване и бракуване на бронетанковата и автомобилната техника

Въведение

Отчет и отчетност на бронетанковата и автомобилната техника

Регистриране и приемане на бронетанковата и автомобилната техника

Използване на бронетанковата и автомобилната техника

Бракуване на бронетанковата и автомобилната техника

Приложения

Речник


Въпроси за самоконтрол

Използвана литература
РАЗДЕЛ 2

ПЛАНИРАНЕ НА ПОДДРЪЖКАТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА

Глава 1

Общи положения при планиране на поддръжката на бронетанковата и автомобилната техника

Въведение

Необходимост, цели, задачи, етапи, принципи на планиране на експлоатацията и ремонта на бронетанковата и автомобилната техника в частите и подразделенията

Приложения

Рrectangle 7ечник

Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература
Глава 2

Ред за планиране на експлоатацията на бронетанковата и автомобилната техника

Въведение

Основни планиращи документи, схема на планиране на експлоатацията и методика на съставянето им

ПриложенияВъпроси за самоконтрол

Използвана литература
РАЗДЕЛ 3

ОСНОВИ НА РЕМОНТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
Глава 1

Роля и място на ремонта на бронетанковата и автомобилната техника

Въведение

Военно значение на ремонта на бронетанковата и автомобилната техника

Икономическо значение на ремонта на бронетанковата и автомобилната техникаВъпроси за самоконтрол

Използвана литература
Глава 2

Видове ремонти и методи за органииране на ремонта на бронетанковата и автомобилната техника

Въведение

Видове ремонти извършвани на машините

Видове ремонти извършвани на агрегатите

Методи за организация на ремонта

Приложения

Речник

Въпроси за самоконтрол

Използвана литература
РАЗДЕЛ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕМОНТА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ
Глава 1

Разполагане на ремонтните органи в стационарни условия

Вrectangle 6ъведение

Разполагане и оборудване на ремонтните органи в стационарни условия.

Речник

Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература

Глава 2

Технологична подготовка наремонтното производството

Въведение

Технологична подготовка на производството

Нормиране на ремонтните дейности

Особености в организацията на технологичния процес на ремонт на бронетанковата и автомобилната техника в полеви условия

Речник


Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература

Глава 3


Организация на труда

Въведение

Организация на работното място

Усъвършенстване на формите, методите и условията на труда

Организация на техническия контрол

Охрана и противопожарни мероприятия

Речник


Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература
Глава 4

Организация на отчета и отчетността в ремонтните подразделения

Въведение

Отчет и отчетност в ремонтните подразделения

Организация и водене на отчета

Приложения

Речник

Въпроси за самоконтрол

Използвана литература
РАЗДЕЛ 5

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕКУЩИЯ РЕМОНТ НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
rectangle 5

Глава 1Общи положения

Въведение

Фактори, влияещи върху обема и характера на текущия ремонт

Методи за извършване на ремонта

Речник


Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература
Глава 2

Същност, организация и управление на технологичния процес

Въведение

Системни аспекти в организацията на производствения процес в ремонтните части

Организиране на производствения процес на ремонта

Технологически, строителни и противопожарни изисквания към проектирането на сградите и разпределението на участъците

План за разполагане на войсковите ремонтни подразделения

Управление на производствения процес на ремонта

Отчитане на разходите за ремонт

Методика (ред) за счетоводно отчитане на ремонта по стопански начин

Речник

Въпроси за самоконтрол

Използвана литература
РАЗДЕЛ 6

ОБСЛУЖВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕ-

ТО НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
Глава1

Техническо обслужване на бронетанковата и автомобилната техника

Въведение

Анализ на системите за техническо обслужване на бронетанковата и автомобилната техника

Особености в организацията на обслужването на бронетанковата и автомобилната техника

Приложения

Речник


Въпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература
Глава 2

Съхранение на бронетанковата и автомобилната техника

Вrectangle 4ъведение

Цел на съхранението

Случаи на поставяне на съхранение и видове съхранение

Ред за поставяне и снемане на техниката в (от) съхранение

ПриложенияВъпроси за самоконтрол

Използвана и препоръчителна литература

Глава 3

Организация на провеждането на парковите дни в Българската армия

Въведение

Общи положения

Метод за подготовка на парковите дни

Ред за провеждане на парковия ден

Въпроси за самоконтрол

Използвана литература
Глава 4

Оценка на състоянието на бронетанковата и автомобилната техника в частите и съединенията на Българската армия

Въведение

Технически условия за проверка на състоянието на машините от бронетанковата и автомобилната техника

Провеждане на проверката и определяне на оценките за състоянието на техниката в частите и съединенията

Оценка за поддържането и опазването на техниката

Оценка за организацията на съхраняването на техниката, състоянието на отчета и отчетността и работата на ремонтните органи

Оценка за състоянието на парковете и вътрешната служба в тях, организацията и планирането на експлоатацията

Определяне на обща оценка за състоянието на техниката на подразделението, частта и съединениетоВъпроси за самоконтрол

Използвана литература
РАЗДЕЛ 7

МОДЕЛИРАНЕ СТРУКТУРАТА НА РЕМОНТНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Глава 1

Разработване на организационно-щатна структура на ремонтно подразделение

Въведение

Пrectangle 3оследователност в разработването на организационно-щатна структура на ремонтните органи

Определяне на предназначението и производствената мощност на ремонтните подразделения

Определяне вида на подразделенията

Определяне на броя на личния състав и разпределението му по категории и специалности

Определяне на необходимите технически средства за ремонт

Речник


Въпроси за самоконтрол

Изолзвана литература

Глава 2

Приложение на експертните методи при моделирането на ремонтните органи

Въведение

Метод на експертните оценки

Приложение на метода на експертните оценки при моделиране на организационно-щатни структури на ремонтни подразделенияРечник

Въпроси за самоконтрол

Използвана литература
Използвани съкращения

Бележки и допълнения

За автора


15

17


18

18

19
24

44
50

55

55

56

57
57

59

62
67

72

78

87

88

88

89


90
90

90

94

95

95

95

96

96

96

96
104

109

109

110


111
111

111
115
115

115

116
116

117

128

128

133

134

134

135

135


138

138

138
147

147

148


149

149

149

152

157
160

161

161


162

162

162

163

164

165

165

166

166


167
167

167

170

172

179

179

179

180


181

181

181

188

189

190

190

191

191

191
192

207
209

213

214

217
220

220

221

222


223
223

223
226
236

237

237

238

239

239

239

240

241

244

249

250


251
251

251

254

260

262

262

263
263

263
265
271

273

274
275
276

277

278


279
279

279
280
282

284
287

288

288

289


290
290

291

295
301

301

301
302

303

305rectangle 2

rectangle 1


УВОД
Поддръжката на подразделенията и числящата им се техника е важна и съставна част от логистичното осигуряване на войските. Тя включва много организационни и практически дейности, които се извършват от логистичните органи в Българската армия.

В този смисъл поддръжката не е само организиране на обслужването или ремонта на материалната част. Към нея се отнасят също всички съпътстващи организацията º дейности, свързани с планиране, заявяване, получаване на техника и материални средства, както и дейностите за съхранение, ремонт и транспортиране на техниката.

Чрез настоящия учебник се разкриват основните положения и особеностите на такива дейности като планиране на експлоатацията, организиране на ремонта в мирно време, обслужване и съхраняване на техниката, провеждане на организационни мероприятия, свързани с тях и други.

След 1994 г. постепенно започват да се налагат нови тенденции в поддръжката на техниката. Това особено проличава при покриването на критериите за оперативна и техническа съвместимост, наложени от партньорите в Алианса в периода до приемането на България за член на НАТО и след това. Нарасна необходимостта от обобщаване на положителния опит в областта на поддръжката от годините до реформата и новите оперативни и логистични изисквания. Наложи се теорията да изпревари практиката. В последните години в това направление успешно се защитиха дисертационни трудове, натрупа се достатъчно опит от участие на наши контингенти в мисии зад граница. Затова необходимостта от обобщаване на постигнатите резултати и издаването им в обособен учебник е налице.В учебника са систематизини теоретичните постановки, свързани с поддръжката на техниката, практическия опит на логистичните органи от организацията на поддръжката на техниката в строен и логически подреден материал, удобен и достъпен за изучаване от всички логистични офицери от Българската армия.

Динамиката в развитието на логистичните функции и подфункции е голяма и е възможно да съществуват различия в разгледаните теоретични постановки и тяхното практическо реализиране, за което авторът предварително се извинява. За усъвършенстване на материала в бъдеще се приемат всякакви препоръки, съвети и материали на електронен адрес: rum_penchev@abv.bg или на телефон (02)9226639.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница