Общинска администрация -ново селостраница1/4
Дата16.10.2018
Размер369 Kb.
#89432
  1   2   3   4

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -НОВО СЕЛОГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

N: по ред

Номер и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Номерът на досието, в което се съхраняват документите,

Местонахождение


Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Възникнали или учредени вещни права

Актове по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общински

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

31.08.20091

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 1, ПАРЦЕЛ /УПИ/ ХІ-935

СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС СТАДИОН ОТ 39 /ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ ДКА, МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 112 /СТО И ДВАНАДЕСЕТ/ КВ.М., СЪС СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА, ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1966 Г.

140 131,70 ЛВ.
2

2

12.08.199611

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НЕГОВАНОВЦИ, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ

СПОРТЕН ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 60 /ШЕСТДЕСЕТ/ ДКА, ЗАСТРОЕНА МАСИВНА СГРАДА ОТ 84 /ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ КВ.М., НА ДВА ЕТАЖА, СЪС СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА, ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1981 Г.
ОБЩИНАТА


ЗА ИМОТА Е СЪСТАВЕН НОВ АКТ № 485 ОТ 20.08.2007 ГОДИНА3

3

12.11.20097

ОБАЛСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ЗЕМЛИЩЕ С. ФЛОРЕНТИН, МЕСТНОСТ " БАХЧАТА"

ИМОТ № 000178 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПАСИЩЕ, МЕРА - СПОРТЕН ТЕРЕН С ПЛОЩ 9,850 ДКА / ДЕВЕТ ДЕКАРА ОСЕМСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ КВ.М./, ШЕСТА КАТЕГОРИЯ В ЕДНО С ПОСТРОЕНА МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪС СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 74 КВ.М.

14 950,50 ЛВ.

ОБЩИНАТА

4

4

20.10.200914

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ВИНАРОВО, КВАРТАЛ 58, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 475

ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С ПЛОЩ 16 800/ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН КВ.М./ КВ.М.

38 586,20 ЛВ.

НАПРАВЕНО Е ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. ВИНАРОВО И ПРЕУРЕГУЛИРАНЕТО НА ПАРЦЕЛ ПИ № 475, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ ОТ 16 800 /ШЕСТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН/ КВ. М. В ДВА НОВИ УПИ, СЪОТВЕТНО УПИ № VІІІ-475 – ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ И УПИ ІХ-475 – ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОДОБРЕНО СЪС ЗАПОВЕД № РД 02-172/02.06.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО.


УПИ ІХ-475 – ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ Е ПРОДАДЕН НА „АУТО ГЛОРИ” ЕООД, с адрес гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 104 С ДОГОВОР ОТ 10.09.2015 Г. СЛЕД ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ.

5

5

04.11.20098

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ЗЕМЛИЩЕ С. ЯСЕН, МЕСТНОСТ " БАЩЯ"

ИМОТ № 000005 , ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПАСИЩЕ, МЕРА - СПОРТЕН ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 18,454 / ОСЕМНАДЕСЕТ ДЕКАРА , ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ КВ.М./ ДКА , ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ,В ЕДНО С ПОСТРОЕНА МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПЛОЩ 94 /ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ КВ.М., НА ДВА ЕТАЖА, СЪС СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА, ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1983 Г.

33 358,00 ЛВ.
6

18

21.03.20081

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 75, ПАРЦЕЛ І

ПОЛИКЛИНИКА: ДВОРНО МЯСТО ОТ 8730 /ОСЕМ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ТРИДЕСЕТ/ КВ.М., МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА И СУТЕРЕН, ИЗГРАДЕНА НА ДВА ЕТАПА: І - ПРЕЗ 1960 Г. С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД НА ВТОРИЯ ЕТАЖ; ІІ - ПРЕЗ 1970 Г. СЪС СТ.Б. ПЛОЧА, С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 365 /ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М., МАСИВНА СГРАДА КУХНЯ-СТОЛОВА ОТ 116 /СТО И ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.М., МАСИВЕН ГАРАЖ ОТ 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/ КВ.М., МАСИВНА ТОАЛЕТНА ОТ 16 /ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.М.

19240.90

ОБЩИНАТА


СЪСТАВЕН НОВ АПОС № 583/19.05.20107

19

15.09.20081

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 61, ПАРЦЕЛ VІ

ЧИТАЛИЩЕ: МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА И СУТЕРЕН, С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД, С ПЛОЩ ОТ 510 /ПЕТСТОТИН И ДЕСЕТ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1932 Г.

12 555,80 ЛВ.

НЧ "ЗЕМЕДЕЛЕЦ" С. НОВО СЕЛО

8

20

15.09.20081

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 61, ПАРЦЕЛ І

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - СЪВЕТ: 52.34% ОТ МАСИВНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН С ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 525 /ПЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА СЪС СТ. БЕТОННА ПЛОЧА ПРЕЗ 1967 Г., ВКЛЮЧВАЩИ: ТРЕТИЯ ЕТАЖ ОТ СГРАДАТА, СТОЛА В СУТЕРЕНА, ДВЕТЕ ДЕЖУЛНИ СТАИ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ, МАГАЗИНА, АПТЕКАТА, СЕВЕРНАТА ТАВАНСКА СТАЯ И ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА; ДВОРНО МЯСТО ОТ 3520 /ТРИХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И ДВАДЕСЕТ/ КВ.М.

34 833.60 ЛВ.

ОБЩИНАТА

9

26

16.02.20091

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 60, ПАРЦЕЛ V, ПИ № 553

УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ": ДВОРНО МЯСТО ОТ 12917 /ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И СЕДЕМНАДЕСЕТ" КВ.М.; МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД С ПЛОЩ ОТ 884 /ОСЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ КВ.М.; КОМБИНИРАНА МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА С ПЛОЩ 308 /ТРИСТА И ОСЕМ/ КВ.М.; МАСИВНА СГРАДА-РАБОТИЛНИЦА С ПЛОЩ ОТ 255 /ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М.; МАСИВНА ТОАЛЕТНА С ПЛОЩ ОТ 30 /ТРИДЕСЕТ/ КВ.М.

112 407.50 ЛВ.

ЗА ИМОТА ИМА СЪСТАВЕНИ НОВИ АКТОВЕ - АПОС № 568 И АЧОС - № 56910

28

02.10.20081

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 13, ПАРЦЕЛ XII,ПИ № 291

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ: ДВОРНО МЯСТО ОТ 3361 /ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ЕДИН/ КВ.М.; МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 333 /ТРИСТА ТРИДЕСЕТ И ТРИ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА СЪС СТ. БЕТОННИ ПЛОЧИ ПРЕЗ 1971 Г.; МАСИВНА КУХНЯ ОТ 140 /СТО И ЧЕТИРИДЕСЕТ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1971 Г.; МАСИВЕН ГАРАЖ ОТ 49 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1975 Г.

35 743,40 ЛВ
11

29

07.05.20087

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ФЛОРЕНТИН, КВАРТАЛ 12, ПАРЦЕЛ VІІІ-175

УЧИЛИЩЕ: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1959 Г.; ДВОРНО МЯСТО ОТ 3808 /ТРИ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН И ОСЕМ/ КВ.М.

9 775.80
12

30

30.04.20097

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ФЛОРЕНТИН, КВАРТАЛ 9, ПАРЦЕЛ Х

ДВОРНО МЯСТО ОТ 2575 /ДВЕ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М., В ЕДНО С ВРОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 241 / ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН КВ.М./КВ.М. И 1/2 ЧАСТ ОТ МАЗЕ

14 984.80 ЛВ.

ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ СГРАДАТА И 1/2 ЧАСТ ОТ МАЗЕТО СА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ13

31

28.09.20097

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ФЛОРЕНТИН, КВАРТАЛ 10, ПАРЦЕЛ /УПИ/- ІХ-141

ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 732 /СЕДЕМСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ДВА КВ.М./ КВ.М. В ЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 74 / СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ КВ.М./ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1960 Г.;

2 068,40 ЛВ.
14

34

26.08.19968

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ЯСЕН, КВАРТАЛ 10, ПАРЦЕЛ ХV, ПЛ. № 94

УЧИЛИЩЕ: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА С ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД С ПЛОЩ ОТ 484 /ЧЕТИРИСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1965 Г., С МАЗЕ. /ПОЛЗВА СЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ЗДРАВНА СЛУЖБА И КУЛТУРЕН ДОМ/; ДВОРНО МЯСТО ОТ 3270 /ТРИ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И СЕДЕМДЕСЕТ/ КВ.М.
С РЕШЕНИЕ № 4/27.07.2007 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВО СЕЛО Е ПРОМЕНЕНА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА И ЗА ИМОТА ИМА СЪСТАВЕН НОВ АКТ № 484/01.08.2007 ГОДИНА.15

36

28.09.200914

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ВИНАРОВО, КВАРТАЛ 43, ПАРЦЕЛ ХІХ

ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 1 870 /ХИЛЯДА ОСЕМСТОТИН И СЕДЕМДЕСЕТ КВ.М./ КВ.М. В ЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 86 /ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА СЪС СТ. БЕТОННА ПЛОЧА; МАСИВЕН СКЛАД СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 120 /СТО И ДВАДЕСЕТ/ КВ.М., ОТРЕДЕНО ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

13 133,70 ЛВ.
16

38

18.02.200914

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ВИНАРОВО, КВАРТАЛ 10, ПАРЦЕЛ ІІІ-60

УЧИЛИЩЕ: ДВОРНО МЯСТО ОТ 4 630 КВ.М.; ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ОТ 640 /ШЕСТСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ/ КВ.М.; МАСИВНА ТОАЛЕТНА ОТ 16 /ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.М., ПАЯНТОВА СГРАДА - СКЛАД ОТ 60 /ШЕСТДЕСЕТ/ КВ.М.

24 100.20 ЛВ.
17

39

30.04.200939

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ВИНАРОВО, КВАРТАЛ 36, ПАРЦЕЛ VІ

ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 5080/ПЕТ ХИЛАДИ И ОСЕМДЕСЕТ КВ.М./КВ.М. В ЕДНО С ПОСТРОЕНАТА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 383/ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ТРИ КВ.М./ КВ.М., ИЗГРАДЕНА С Ж.Б. ПЛОЧА ПРЕЗ 1975 Г.

22 627,90 ЛВ.

СЪСТАВЕН НОВ АКТ № 558/10.09.2009 Г. - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ18

118

17.02.200911

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НЕГОВАНОВЦИ, КВАРТАЛ 12, ПАРЦЕЛ ХІ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА: ДВОРНО МЯСТО ОТ 6853 /ШЕСТХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ТРИ/ КВ.М., ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ОТ 462 /ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ДВА/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1940 Г. С МАЗЕ; ПРИСТРОЙКА КЪМ ОСНОВНАТА СГРАДА ОТ 327 /ТРИСТА ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ/ КВ.М. ЗА ЦДГ; ПОЛУМАСИВЕН СКЛАД ОТ 360 /ТРИСТА И ШЕСТДЕСЕТ/ КВ.М., МАСИВНА ТОАЛЕТНА ОТ 35 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М.

36 500.30 ЛВ.
19

119

07.05.200811

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НЕГОВАНОВЦИ, КВАРТАЛ 5, ПЛ. № 164

ЧИТАЛИЩЕ, КМЕТСТВО И ЗДРАВНА СЛУЖБА: ДВОРНО МЯСТО ОТ 8910 /ОСЕМ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ДЕСЕТ/ КВ.М., ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ОТ 647 /ШЕССТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1981 Г., МАСИВНА ТОАЛЕТНА ОТ 8 /ОСЕМ/ КВ.М.

29 285.90

ОБЩИНАТА

20

199

21.02.200810

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ЯСЕН, КВАРТАЛ 18, УПИ І

ДВОРНО МЯСТО - ПАРК ОТ 7350 /СЕДЕМ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ КВ.М.

10 736.90

ОБЩИНАТА


ИМОТЪТ Е РАЗДЕЛЕН НА 4 НОВИ ИМОТА С НОМЕРА ІІІ-171, І.-171, V-171 И VІ-171 /ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО № РД 02-305/22.04.2008 Г., ЗА КОИТО СА СЪСТАВЕНИ АОС С №№ 491, 492, 493 И 494 ОТ 07.05.2008 Г.21

294

19.12.20004

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, ЗЕМЛИЩЕ

ПЪТ ІV-12204 НОВО СЕЛО - ГЪМЗОВО ОТ 7.2 /СЕДЕМ КИЛОМЕТРА И ДВЕСТА М./ КМ.
ОБЩИНАТА

22

295

19.12.200014

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ВИНАРОВО

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ОТ 9.6 /ДЕВЕТ КМ. ШЕССТОТИН М./ КМ. УЛИЦИ И ВОДОПРОВОД И КАНАЛ, МИНАВАЩИ ПОД ТЯХ23

407

03.01.200410

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ЯСЕН

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 12 000 /ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ / М.
В и К ВИДИН

24

470

10.10.20066

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 1, ПАРЦЕЛ ІІ

ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ОТ 9050 /ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТДЕСЕТ/ КВ.М.
ОБЩИНАТА

25

485

20.08.200713

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НЕГОВАНОВЦИ, МАСИВ 000, ПАРЦЕЛ 505, МЕСТНОСТ "БАХЧИТЕ"

СПОРТЕН ТЕРЕН ОТ 60.326 /ШЕСТДЕСЕТ ДКА, ТРИСТА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ КВ.М./ ДКА, МАСИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНО ПЛОЩ ОТ 84 /ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ КВ.М., ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1981 Г.

57809.90
26

486

28.01.20086

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 61, ПАРЦЕЛ І, ТРЕТИ ЕТАЖ НА ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 384 КВ.М.

САЛОН - ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 63 /ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ/ КВ.М., ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ И ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДА, ЦЯЛАТА ОТ 384 КВ.М.

2112.90
27

487

11.02.20086

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 29 200 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ДВЕСТА/ М.
В и К ВИДИН

28

489

26.03.20086

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 34, УПИ V-ОБЩ.

ИМОТ ОТ 28126 /ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ, СТО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/ КВ.М., ОТРЕДЕН ЗА СМЕТИЩЕ

70 961.90
29

490

26.03.20086

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. НОВО СЕЛО, КВАРТАЛ 17, УПИ ХІХ-ОБЩ.

ИМОТ ОТ 21375 /ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ, ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М., ОТРЕДЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

53 929.10
30

491

07.05.200816

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ЯСЕН, КВАРТАЛ 18, УПИ ІІІ-171

ДВОРНО МЯСТО - ПАРК ОТ 4989 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ КВ.М.

7 639.20

ОБЩИНАТА

31

492

07.05.200816

ОБЛАСТ ВИДИН, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, С. ЯСЕН, КВАРТАЛ 18, УПИ ІV-171

ОБЩИНСКИ ИМОТ ОТ 810 /ОСЕМСТОТИН И ДЕСЕТ/ КВ.М., ОТРЕДЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ

1 240.28

ОБЩИНАТА
Каталог: dataset -> 9e3bf8f2-5baf-4bff-aa1d-42a453039db8 -> resource
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер
resource -> Общинска администрация -ново село
resource -> Търговски обекти


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница