Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчкиДата20.09.2017
Размер213.07 Kb.
#30575
ТипЗакон
Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ЗА 2016 ГОДИНА
Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Габрово за 2016 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината, като са отчетени външните финансово-икономически фактори. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината продължават да зависят в много голяма степен от най – ефективното, ефикасно и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси при спазването на стриктна бюджетна дисциплина.

Подготвеният проект за Бюджет 2016 година е първият бюджет за новия общински мандат (2015-2019 година) при характерен по-слаб финансов натиск за изпълнение на европроектите. През 2016 година ще започне реалната дейност по проектите от новия програмен период 2014 – 2020 година. Тази дейност ще се изпълнява в съответствие с приетия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2016 година (обнародван с Държавен вестник брой 96/09.12.2015 година); в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

С Решение на Министерски съвет №859/03.11.2015 година за изменение на Решение на Министерски съвет №276/28.04.2015 година са предвидени минимални ръстове по повечето стандарти за делегираните държавни дейности. и промени ,както следва:

Въвежда се нов допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер, по аналогия на въведения такъв през 2015 година за музеите;

Отпада действащия до 2015 година допълващ стандарт от 14 лева на ученик за извънкласни дейности;

Съгласно чл. 53, ал. 1-4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности по тримесечия е – 30:25:20:25; на целевата субсидия за капиталови разходи – 15:30:30:25; на общата изравнителна субсидия до 31 януари 50%, до 31 юли 25% и до 31 октомври останалите 25%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари 75% и до 30 октомври 25%.


Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2015/2016


ОБЩИ ВЗАИМООТНОЩЕНИЯ


лв..
ГОДИНА

ОБЩО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ОБЩА СУБСИДИЯ

ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ

ЗИМНО ОПМ

КВ ОБЩО

В т.ч.

КВ РЕМОНТ ОПМ


2015

20 014 382

15 485 782

2 675 000

209 800

1 643 800

829 200
2016

22 116 610

16 884 392

2 867 500

378 300

2 010 500

х
2016/

2015


2 102 228

1 398 610

192 500

168 500

366 700

х
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДДД ПО ФУНКЦИИ


ГОДИНА

ОБЩА СУБСИДИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕО

ПАЗВАНЕ


СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

КУЛТУРА

2015

15 485 782

1 460 500

193 000

9 507 900

1 243 400

1 134 800

1 946 200

2016

16 884 392

1 394 000

214 530

10 516 666

1 321 858

1 422 808

2 012 130

2016/

2015


1 398 610

-66 500

21 530

1 008 766

78 458

288 008

65 930

За 2016 г. спрямо 2015 г. има общ ръст във взаимоотношенията с държавния бюджет в размер на 2 102 228 лв. или 10,5%, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в горната таблица. Намаление за поредна година има в субсидията за кадрово обезпечаване на общинска администрация, въпреки ежегодното нарастване ангажиментите на администрацията, определяни в различни нормативни документи.Рамката на проекта за Бюджет за 2016 година е 41 680 129 лева:

Държавна отговорност 20 340 528 лева

Общинска отговорност 21 339 601 лева

Индикативен годишен разчет за

сметките за средства от Европейския съюз 5 944 677 лева
1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г. Приложения №№ 2,3,4

Приходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности , вкл. и тяхното дофинансиране с общински приходи

- общински дейности

Общ обем на приходите за 2016 г. – 41 680 129 лв.

1.1.Планиране на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

Обща субсидия;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2015 година

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от местни приходи;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2016 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 20 340 528 лв.

Тя е формирана от следните източници :

- Обща субсидия –16 884 392 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2015 г. -9%;

- Целева субсидия за капитарови разходи – 60 000 лв.

- Вноска в ЦБ от минали периоди (- 22 499 лв.)

- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2015 година – 1 640 365 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2015 г. с 9,3%;

- Собствени приходи по делегираните бюджети на структурите от функция „Образование”– 104 180 лв.

- Дофинансиране от общински приходи – 1 674 090 лв.

- С минусов знак са вноските за данъци, временно съхранявани средства по проекти и предвидените вноски за разсроченото плащане по договорите за газифициране на училищата.

1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са :

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни ;

Изравнителна субсидия ;

Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Трансфери;

Заемни средства;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2015 година

Общият размер на планираните общински приходи е 23 013 691 лв., от които за финансиране на общинските дейности са предвидени 21 339 601 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 674090 лв.

Приходите с общински характер са планирани на база дейктващите ставки, реална оценка, съобразена с нормативните изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Приходи с общински характер са формирани от следните източници:

Местни данъци – 4 460 000 лв.

При разчетите сме предвидили степен на събираемост на данъчните задълженията за текущата година – 80% и 30% на задълженията за данъци от минали години .Неданъчни приходи – 9 352 570 лв. , в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 2 797 420 лв.;

Общински такси – 5 297 900 лв.

Приходите от такса ”битови отпадъци” са пранирани в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите за дейностите сметосъбиране, обработка на отпадъците в РДНО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2016 г., а именно: събираемост на облога за текущата година – 80% лв. и събираемост на просрочени задължения – 35%

Глоби, санкции и наказателни лихви – 350 000 лв.

Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления и лихви за просрочия на дължимите частни вземания – 100 000 лв. и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични вземания – 250 000 лв.

Други приходи –74 400 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак “минус”– 252 150 лв.

Приходи от концесии – 85 000 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 1 000 000 лв.

Планираните приходи включват:Видове разпоредителни сделки

Очаквани приходи

в лева с вкл. ДДС


1.

Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради , вкл.жилища

300 000

2.

Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж

500 000

3.

Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи

200 000

Всичко приходи от разпоредителни сделки

1 000 000


Изравнителна субсидия – 2 867 500 лв., ръст със 192 500 лв. или 7,2% спрямо бюджета за 2015 г

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 378 300 лв. , ръст с 168 500 лв. или 80,3% спрямо бюджета за 2015 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 1 950 500., ръст с 18,7%.

Трансфери и временни безлихвени кредити между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС – 1 320 712 лв.

Тази позиция включва:

- Трансфер от НДЕФ за обект”Внедряване на енергоефективни мерки в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово и трансфер от община Трявна за РДНО -1 190 712 лв.

- трансфери за ДТ “ Рачо Стоянов “( - 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.)

- трансфер по сметка на МТСП са финансово участие по проект„ Красива България” (- 260 000 лв.) за проект” Благоустрояване дворните площи на ДЯ „Славейче”.

- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 200 000 лв.)

- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС

720 000 лв.
2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.
Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи ;

- общински дейности.

Разходите са представени в разпределение по функционален признак и по икономически тип /разходни параграфи/.

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2015 г.

Общият обем на разходите за 2016 г. е 41 680 129 лв.и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност –18 666 438 лв.

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи – 1 674 090 лв.

Разходи за общински дейности – 21 339 601 лв

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 49 :51.

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 3 682 263 лв., в т.ч.

Държавно финансиране –1 452 369 при 1 587 182 лв.за 2015 г. и 1 711 468 лв. за 2014 г.

Общинско финансиране - 2 229 894 лв., в т.ч. за дофинансиране – 998 850 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 8,9% при 10,0% през 2015 г.


Средствата за делегираната държавна дейност „Общинска администрация” включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини и преходния остатък от 2015 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”. Общият размер на средствата за 2016 г. са със 134 813 лв. по малко от 2015 г., Не се предвижда увеличение на числеността на персонала, но поради намалението на държавната субсидия от обща численост 192 щ.бр. с държавни средства се финансират 106 щ.бр.,а с дофинансиране 86 щ.бр..

В местните дейности са планирани средства за издръжка дейността на общинска администрацията и общинския съвет – 1 231 044 при 1 278 667 лв.

в т.ч.

представителни разходи на общината 30 000 лв. при 30000 лв. за 2015 г.помощи по Решение на Общински съвет 100 000 лв. при 80000 лв. за 2015 г.

за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани 60 000 лв. при 40 000 лв.за 2015 г.

за подпомагане на двойки с репрудоктивни проблеми 30 000 лв. при 20 000 лв.за 2015 г.

за други помощи (участия на ученици от община Габрово

в международни състезания и олимпиади и други

индивидуални помощи) 10 000 лв. при 20 000 лв.за 2015 г.

представителни разходи на общински съвет 7 000 лв. при 7 000 лв. за 2015 г.

Инвестиционни разходи - 35 300лв.. разписани в Приложение № 7.Функция 2 ” Отбрана и сигурност “ – 888 031 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 839 909 лв.,

Общинско финансиране - 48 122 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 2,1% при 1,1% за 2015 г.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление и служителите в Общински съвет за наркотични вещества с превантивно-информационен център;

- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ( МКБППМН ) и издръжка на дейността и;

- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества и превантивно-информационен център;

- Предоставени в края на 2015 г. средства от централния бюджет за възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 17 бр. обекти, пострадали при наводненията 2014 година.
Общинското финансиране – 48 122 лв., от които за авариен ремонт на ул. „Поп Андрей” гр.Габрово и преходен остатък от целево дарение от община Митвайда за подпомагане на общината за възстановяване от щетите нанесени от наводненията през 2014 г.- 3 122 лв.

Функция 3 “Образование “ – 12 130 288 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 10 974 832 лв.

Общинско финансиране - 1 155 456 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 29,1% при 33,6% за 2015 г.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в целодневните детски градини и ОДЗ.

- Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Помощно училище „Н.Палаузов”

- Разходи за персонал и издръжката на НАОП;

- Резерв по бюджета в дейност „Общински общообразователни училища” – 109 755 лв.

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

- Издръжка -1 135 456 лв. за ЦДГ и ОДЗ;

- За реализация на програма „Младежки дейности” са предвидени средства в размер на 20 000 лв.Функция 4 “ Здравеопазване “ – 1 869 379 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 601 219 лв.

Общинско финансиране - 268 160 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,5% при 4,7%.за 2015 г.

- Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства покриващи разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища.

- Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня – 267 160 лв. и за подпомагане реализацията национална програма за интегрирана профилактика „Синди”- 1 000 лв..Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи “ – 2 251 515 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 667 583 лв.

Общинско финансиране - 583 932 лв., в т.ч. за дофинансиране 13 910 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,4% при 7,4% за 2015 г.

Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните социални услуги:

Дом за възрастни хора с физически увреждания – 36 места

Звено „Майка и бебе” – 6 места

Дневен център за деца и младежи с увреждания - 20 места

Дневен център за възрастни с увреждания - 20 места

Дневен център за стари хора - 40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - 40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм - 20 места

Центрове за обществена подкрепа - 45 места

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания- 5 места

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания – 28 места

Тъй като средствата по стандарт, въпреки увеличението са недостатъчни за услугите, осъществяващи 24 часова грижа се налага същите да бъдат дофинансирани със собствени средства в размер на 13 410 лв. за центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и за звено „Майка и бебе”.

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите: домашен социален патронаж , клуб на пенсионера и клуб на инвалида.

Функция_6_”_Благоустрояване_“_–_11_542_174_лв.'>Функция 6 ” Благоустрояване “ – 11 542 174 лв.

Общинско финансиране – 11 542 174 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 27,7% при 19,8% за 2015 г.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

- В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие” са предвидени средства в размер на 245 320 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 140 000 лв. за инвестиционни разходи;

- В дейност „ВиК” е предвиден разход в размер на 29 100 лв. за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово;

- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 782 600 лв., в т.ч. за заплащане на електроенергия за уличното осветление в гр. Габрово и останалите населени места в общината 630 000 лв.

- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 2 467 224 лв. В т.ч. за текущ ремонт 350 000 лв. и инвестиционни разходи – 2 127 224 лв.

- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 860 400 лв., в т.ч. 160 000 лв. за инвестиционни разходи

- В дейност „Озеленяване” са предвидени 873 190 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 129 180 лв.

Предвидена е нова организация на изпълнение на дейностите по поддръжка на зелената система на гр.Габрово, като се обособяват райони поддържани от отделни бригади. По този начин очакваме чувствително да се подобри качеството и да се постигне по ефективно и ефикасно разходване на финансовия ресурс.

- В дейност „Чистота” са планирани разходи общо 4 681 500 лв. ,от които :

за обезпечаване оперативната дейност на ОП ”Благоустрояване” за дейностите сметосъбиране и чистота - 2 509 000 лв.

за инвестиционни разходи – закупуване на нова техника 2 172 500 лв., като ресурса е предвидено да се осигури от средствата за инвестиции от такса битови отпадъци за 2016 г., от целеви преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2015 г.и от отчисления по чл. 64 от ЗУО.

- В дейност „Управление на дейностите по отпадъците са планирани средства в размер на 1 578 340 лв. предназначени за обезпечаване дейността на РДНО, заплащане дейността по сепариране на битовите отпадъци, осигуряване на материали и предметни награди във връзка с общоградското пролетно почистване ,информираност на гражданите за въведената нова система за разделно събиране на отпадъците – 1 178 290 лв. и инвестиционни разходи за дооборудване с необходима техника на РДНО 400 040 лв.
Функция 7 “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 6 820 816 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 130 526 лв.

Общинско финансиране - 4 690 290 лв., в т.ч. за дофинансиране 661 330 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 16,3% при 15,1% за 2015 г.


Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Библиотека ”Априлов-Палаузов” ,Регионален исторически музей, Музей „Дом на хумора и сатирата”, АЕК Етъра, Художествена галерия ”Христо Цокев” и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Издръжка на дейностите по стопанисване и управление на спортните имоти – 617 5810 лв. - Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар 40 000 лв.

- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 215 000 лв.

- За дейността на АИР Боженци – 220 000 лв., от които собствени приходи 114 000 лв.

- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 163 330 лв

- За издръжка дейността на Oркестър Габрово – 258 900 лв.

- За издръжка дейността на ДФА Габровче – 86 600 лв.

- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов” – 99580 лв., от които приходи от наеми -30 000 лв.

- За издръжка дейността на „Виртуален музей на индустрията” – 117 640 лв., от които приходи от посещения - 23 000 лв.

- За издръжка дейността на зала „Възраждане” – 73 150 лв.

- За обезпечаване на събитията от културния календар – 397 430 лв., приходи от събития – 16 000 лв.

- За финансиране на проекти по програма Култура – 100 000 лв.

- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове” 196 550 лв

- За обезпечаване дейността на радио „Габрово” – 43 310 лв.

- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 81 400 лв.

- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.

Предвидени са инвестиционни разходи за внедряване на енергоефективни мерки и доставка и монтаж на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. ГабровоФункция 8 “Икономически дейности и услуги” – 1 931 361 лв.

Общинско финансиране – 1 931 361 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,6% при 6,1% за 2015 г.

Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, както следва:

- за изпълнение на дейности по горското стопанство – 4 000 лв

- за осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността – 150 000 лв.

- за поддържане на общинската пътна мрежа 936 661 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 378 300 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 258 361 лв., целева субсидия за ремонт на ОПМ – 300 000 лв.

-За изпълнение на програма „Туризъм” – 45 000 лв., за дейността на Туристически информационен център и Посетителско информационния център на Узана - 106 760 лв.

за дейността на приют за безстопанствени животни - 97 480 лв.

- за дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги – 591 460 лв.

- за такси свързани с обслужване на кредитите към ФЛАГ ЕАД – 5 000 лв

Функция 9 “ Разходи некласифицирани в други функции” – 564 302 лв.

Общинско финансиране – 564 302 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 1,4%.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД –204 000 лв.

- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 360 302 лв.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното :

Групи разходи

Стойност

/ лв./


2015 г.

Стойност

/ лв./


2016 г.

Относителен

дял в


бюджета

2015 г.


Относителен

дял в


бюджета

2016 г


Съотношение

2015/2016трудови разходи

17 669 501

19 746 326

51,4

47,4

-4,0

текуща издръжка

11 233 916

13 489 330

32,8

32,4

- 0,4

инвестиционни разходи

4 649 049

7 718 636

13,5

18,5

+5,0

резерв

800 232

725 837

2,3

1,7

-0,6


Общо

34 352 698

41 680 129

100,0

100,0

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 7 и Приложение № 10

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета – 7 718 636 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

-Целева субсидия за капиталови разходи – 2 010 500 лв.

-Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2015 г. – 736 400

-Средства от местния бюджет - 2 487 167 лв.

- Преходен остатък от целеви трансфери от 2015 г. – 1 401 609 л

- Травсфер от НДЕФ – 1 082 960 лв.

Средствата са насочени в следните основни направления:

За ремонт на улична мрежа, тротоари и пространства за обществено ползване

За ремонт на общинска пътна мрежа.

За офис техника, специализирано оборудване и транспортни средства, обезпечаващи дейността на отделните бюджетни структури.

За изграждане на пешеходен мост над р.Янтра, свързващ улиците „Аврам Гачев” и „Дунав”

За изграждане на кръгово кръстовище кв.Младост ул. "Лазурна"

За газифициране сградите на РИМ и ОУ „Иван Вазов”

За изграждане на 4 нови детски площадки в кварталите Негенци, Войново, Стефановци и Русевци.

За изграждане на фитнес площадка в квартал Русевци.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 7.


Инвестиционни разходи по договори за проекти финансирани със средства от ЕС - Приложение № 10

Общият обем на разчетените за изпълнение през 2016 г. инвестиционни разходи по проекти е 4 568 444 лв. планирани за финансиране изцяло с безвъзмездна помощ от ЕС.По ОПРР

Проект"Привлекателна и достъпна градска среда на гр.Габрово" – 2 700 000 лв.

Проект"Съвременна образователна инфраструктура в община Габрово" – 1 400 000 лв.

По ФМ на ЕИП

Проект„Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ – 466 524 лв.По ОПРЧР

Проект„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ – 1 920 лв.4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2016 г. Приложение № 8

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината е разработила индикативен разчет за сметките за средства от ЕС. В Приложение №8 сме представили разчета по основните приходни и разходни показатели –общо за сметките за средства от ЕС и съответно по отделните оперативни и други програми.5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 9

Към началото на 2016 година общината обслужва два кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД и има издадена банкова гаранция за обезпечаване инвестиционен кредит на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

През 2016 г. изтича срока на отпуснатия от УО на ОПОС временен безлихвен заем, компенсиращ средствата по наложени финансови корекции за проекти Воден цикъл на гр. Габрово и Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Габрово. Проектите са приключени, но към този момент не е приключил процеса по верификация на окончателните им отчети.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2017 г. – 2018 г. – Приложения №№ 13, 14, 15, 16, 17 , 18

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за тригодишния период 2017 -2018 г., като данните за 2016 г. отговарят на тези от проекта за бюджет. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели от актуализираната средносрочна прогноза, приета с Решение на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината.

Предвид началната фаза на изпълнение на новия програмен период данните в прогнозите отразяват намеренията ни за кандидатстване с проекти, без да считаме, че те са в пълна степен изчерпателни и точни.

7. Списък на второстепенните разпоредители за 2016 г. – Приложение № 11

8. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители - Приложение 12

Право на транспортни разноски в чертите на града имат всички служители, когато това е свързано с характера на трудовата им дейност, като тези разходи се покриват на 100% от бюджета. Право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, имат служители от други населени места отговарящи на изискванията за заемане на конкретна длъжност. За педагогическия персонал фактически изразходваните средствата за транспортни разходи от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно се компенсират от държавния бюджет, като размера на компенсиране се определя с наредба на МОН. За всички останали служители в проекта е предвидено покриване със средства от бюджета на 65% от пътните разходи от местоживеенето до местоработата.


Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер
dataset -> На спортните клубове в община Ардино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница