Общински съвет – град стралджа доДата05.02.2018
Размер31.87 Kb.
#54832

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД СТРАЛДЖА


ДО……………………………………

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 42, ал.1, т.1 от Правилника за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам 15 - то заседание на Общински съвет – Стралджа на 23.12.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбС – гр. Стралджа


Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Полагане на клетва по чл. 23, ал.2 от ЗМСМА от Мария Толева Иванова, избрана за общински съветник от листата на БСП . /Подписване на клетвен лист съгласно чл. 32, ал.2 от ЗМСМА/
2. Докладна записка от Живко Ангелов Ангелов – Председател на ОбС относно промяна в състава на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно приемане на План-сметка за дейност „Чистота” за 2017 г. и промяна размера на ТБО за индивидуален съд.
4. Докладна записка от Атанас Киров-Кмет на община Стралджа относно актуализация на бюджета за 2016 г.
5. Докладна записка от Атанас Киров-Кмет на община Стралджа относно информация за административно – наказателната дейност и административното обслужване в община Стралджа за периода юли 2015 г. –ноември 2016 г.
6. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно кандидатстване на община Стралджа по схема BG05М9ОР001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП РЧР 2014-2020 за финансиране на проектно предложение „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, община Стралджа – с нови сили напред.”
7. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно предоставяне на сграда общинска собственост, за нуждите на проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, община Стралджа – с нови сили напред” по схема BG05М9ОР001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОП РЧР 2014-2020 за финансиране на проектно предложение.
8. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно продажба на УПИ № І-291 с площ от 5140 кв. м. в кв. 24 по регулационния план на с. Каменец, обл. Ямбол, ведно с построените в него триетажна масивна сграда - бивше училище със ЗП-180 кв. м., ЕМС със ЗП-52 кв. м., ЕМС сграда със ЗП 36 кв. м., ЕМС сграда със ЗП 35 кв. м. и ЕМС сграда със ЗП – 125 кв. м.
9. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 270/1050 кв. м. ид. части от застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІV-119, кв. 22 целия с площ от 1050 кв. м. по плана на с. Палаузово, общ. Стралджа.
10. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Стралджа-2016 г.” върху застроен поземлен имот и идентификатор 69660.501.1542 с площ 1944 кв. м., ведно с построените сгради и идентификатори 69660.501.1542.3, 69660.501.1542.1, 69660.501.1542.2, 69660.501.1542.4 и 69660.501.1542.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стралджа, обл. Ямбол.
11. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Стралджа-2016 г.” върху сграда с идентификатор 69660.501.4546.1 с площ от 190.719 кв. м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стралджа, обл. Ямбол.
12. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Стралджа.
13. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно искане с ВХ. № ТСУИЕ – 1901/18.11.2016 г. от „Диана Кабел ТВ” ООД и Становище от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на община Стралджа.
14.Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите за личностно развитие на децата и учениците от община Стралджа.
15. Докладна записка от Атанас Киров- Кмет на община Стралджа относно отпускане на еднократни финансови помощи на граждани по решение на общински съвет.
16. Предложение от Георги Узунов – общински съветник, председател на група „Промяна” в ОбС Стралджа относно приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на община Стралджа.
17.Доклад от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа относно искането на кмета на с. Иречеково средствата от кариерата изцяло да бъдат изразходвани за благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на селото. /Устно/
18. Изказвания, становища и питания на граждани.

Председател на ОбС:/Ж. Ангелов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница