Обявен в "ДВ" бр. 45/14. 06. 2011 гДата20.09.2016
Размер24.98 Kb.
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. дн Божидар Чорбанов (Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН), относно конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по научната специалност 01.05.16 “Химична кинетика и катализ”, за нуждите на лаборатория “Органични реакции върху микропорести материали” в Институт по Органична химия с Център по Фитохимия-БАН,

обявен в “ДВ” бр. 45/14.06.2011 г.
Единственият кандидат по конкурса доц. дн Таня Стоянова Христова работи в лаборатория “Органични реакции върху микропорести материали” в ИОХ ЦФ-БАН. Представените документи и документираните научни постижения отговарят напълно на изискванията на СРАСРБ §24 ал. (1), (2) а, б, г, (3) и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИОХ ЦФ-БАН. Познавам лично доц. дн Таня Стоянова Цончева.

Доц. дн Таня Цончева участва в настоящия конкурс с 40 статии и 1 авторско свидетелство. При нейното академично развитие тя е представила при защита на докторска дисертация – 8 статии; при нейната хабилитация за доцент – 25 статии и при защита на дисертацията за научната степен дхн – 48, като някои от тях са използвани и при хабилитацията. Представените на конкурса работи са отпечатани в специализирани научни списания - едни от най-реномираните в областта на катализа: Z. Phys. Chem.; Zeolites; Canadian J. Chem.; Catal. Letters; Microporous and Mesoporous Materials; Applied Catalysis A: General; Studies in Surface Sci. & Catalysis; Fuel; J. Mol. Cat. A: General; Catal. Commun.; J. Mol. Cat. A: Chemical; J. Colloids and Interface Sci.;Catalysis Communs; Appl. Catalysis B: Environmental; J. Hazardous Materials; J. Material Sci.; Appl. Surface Sci.; J. Solid Sci. Chem. и др.

Общият брой на представените цитати e 446, като са цитирани 52 научни публикации на кандидатката. Нейният Н фактор е 11-12.

Доц. дн Христова активно представя сред научните среди научните си постижения пред научните среди– изнесени са 75 научни устни и постерни доклада на национални и международни научни мероприятия. Кандидатката е участвала е в разработването на 20 научно-приложни договора и в 9 международни проекта по тематиката на обявения конкурс с различни университети и институти от редица Европейски страни. Доц. дхн Таня Цончева е била член на СНС по “Неорганична и аналитична химия” към ВАК, а от тази година е член на НС при ИОХЦФ и е ръководител на лабораторията ОРММ.

Доц. дн Христова е ръководител на един докторант и консултант други двама успешно защитили докторанти, което удовлетворява изискванията на Правилника за заемане на академични длъжности на Института по органична химия с Център по фитохимия - БАН. Моята лична препоръка към кандидатката е да разшири работата си с докторанти.

Доц. дн Христова е съсредоточила научните си интереси в три области – конверсията на метанол до въглеводороди, разлагането на метанол до Н2, СО и СН4 и пълно окисление на летливи органични съединения - научни направления в съвеременния хетерогенен катализ, свързани с енергийните източници и опазване на околната среда. Доц. дн Христова е работила целенасочено върху създаване на високоефективни катализатори на основата на силикатни и алумо-силикатни порести материали, въглеродни – активен въглен, мезопорести метални оксиди, които се обработват с метални йони. Кандидатката използва успешно съвременни модерни методи, работи успешно в сътрудничество с различни специалисти и получените резултати са интерпретирани на високо професионално ниво.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След направения преглед и анализ на научната продукция на доц. дн Таня Стоянова Христова и имайки предвид личните й качества, убедено препоръчвам на членовете на уважаемото жури и уважаемия Научен съвет на Института по Органична химия с Център по Фитохимия да гласуват за присъждане на доц. дхн Таня Христова на академичната длъжност “Професор” по специалността “Химична кинетика и катализ”.

Член на журито :

/проф. дн Божидар Чорбанов/11.10.2011, София


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница