Определяне на ИгД в серум с радиална имунодифузияДата19.01.2018
Размер35.51 Kb.
#48663

Определяне на общи имуноглобулини ИгМ,ИгГ ,ИгА и С3,С4 компоненти на комплемента в серум и други биологични течности с нефелометрия

Определяне на ИгД в серум с радиална имунодифузия

Определяне на субкласове на ИгИ / ИгГ1,ИгГ2,ИгГ23,ИгГ4/в серум с нефелометрия

Определяне на активност на комплемент CH-50

Определяне С1естеразен инхибитор и други белтъци в серум и биологични течности с радиална имунодифузия

Определяне на свободни капа или ламбда леки вериги с нефелометрия

Определяне на общи имуноглобулини Е

Определяне на специфични имуноглобулини Е към различини алергени

Определяне на специфични имуноглобулини Е (микс от алергени)

Определяне на ревматоиден фактор

Определяне на антистрептолизинов титър /АСТ/

Определяне на С реактивен протеин

Определяне на криоглобулини-качествено изследване
Определяне на антинуклеарни антитела в серум ( АНА)

Определяне на антинуклеарни антитела срещу различни нуклеарни антигени: DNA,Sm,RNP,Scl - 70,ss - A(Ro),ss – B(La), хистони и други

Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела в серум /АНЦА/ в серум - скрининг

Определяне на АНЦА профил /МРО и Pr3/

Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум - ИгГ и ИгМ клас

Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин - ИгГ и ИгМ клас

Определяне на антитела срещу протромбин - ИгГ и ИгМ клас

Определяне на анти ССР

Определяне на АФА профил / кардиолипин, фосфатидил се рин, фосфатидил инозитол, фосфатидилова киселина, B2 гликопротеин І /-Игг и Игм клас

Определяне на антитела към анексин V – ИгГ и ИгМ клас

Определяне на антигломерулобазално мембранни /АГБМ/ антитела в серум

Определяне ИгА антиглиадинови антитела

Определяне на фагоцитоза с флоуцитометрия

Определяне на окислителен взрив с флоуцитометрия

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити-стандартен панел

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити-разширен панел

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити-трансплантационен панел

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити, за всеки допълнителен маркер по:

Флоуцитометрично определяне на CD34 положителни клетки- абс. брой, процент и виталност

Флоуцитометрично определяне на НК клетки

Изследване функцията на фагоцитиращите клетки- NBT тест

Определяне на цитокини

HLA типизиране – А, - В, - DRВ1 типизиране

HLA типизиране – А, - В, - DRВ1,- DQВ1 типизиране

Изследване на HLA – В локус /ДНК- SSP метод/

Изследване на HLA – А локус /ДНК-SSP метод/

Изследване на HLA – DRВ локус /ДНК-SSP метод/

Изследване на HLA – DQВ локус /ДНК-SSP метод/

HLA типизиране с висока разрешителна способност

Определяне на HLA-В27 с флоуцитометрия

Определяне на циркулиращи алоантитела /HLA клас І и клас ІІ/-скрининг

Спецификация на циркулиращи алоантитела /HLA клас І или клас ІІ

Кросмач реакция-флоуцитометричен метод

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити -разширен панел за изследване на хематологично болни

Определяне на анти -В2гликопротеин 1– ИгГ и ИгМ клас

Определяне на антикардиолипинови антитела ИгГ и ИгМ клас

Определяне на HBs Ab в серума - ELISA

Определяне на HCV -IgM в серума – ELISA

Определяне на АМА / антимитохондриални антитела / или АГМА/антигладкомускулни антитела/

Определяне на М.tuberculosis специфични Т клетки

Изследване на митохондриални ДНК мутации ( ДНК секвениране )

Изследване на целия митохондриален ДНК геном ( секвениране )

Изследване на химеризъм – ДНК метод

Изолиране на ДНК

Активиране на търсене в регистър

Определяне на вирусния товар на хепатит В чрез ДНК-PCR Taq Man метод

Определяне на вирусния товар на хепатит С чрез ДНК-PCR Taq Man метод

Количиствено определяне на вирусен товар СМV-DNA чрез RT-PCR

Количиствено определяне на вирусен товар EBV-DNA чрез RT-PCR

Определяне на HVB генотип (определяне на 8-те генотипа на вируса - А,B,С,D,E,F,G,H )

Определяне на HVB резистентност (определяне дивия тип, мутантни типове или полиморфизми на кодони 80,180,181,204 и 236 от HVB полимеразния ген)


Забележка: Уникалните за страната изследвания са подчертани
Каталог: bg version -> pages -> zoom
zoom -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Чл. 35. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. (2)
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Микробиологични изследвания за пациенти без направление по нзок цена в лв
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница