Чл. 35. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. (2)Дата01.01.2018
Размер159.85 Kb.
#39110
Чл.35. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон.

(2) Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.

(3) Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи:

1. своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;

2.равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година;

3.сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения;

4.зачитане правата на пациента.

(4) Условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ се определят с наредба на Министерския съвет.

(5) Чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ, се ползват с медицинска помощ по чл.81 и чл.82 от Закона за здравето наравно с българските граждани. Редът за достъпа им до медицинска помощ се определя с наредба по чл.81, ал.3 от Закона за здравето.

(6) Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас също се ползват с медицинска помощ по чл.81 и чл.82 от Закона за здравето, наравно с българските граждани.

(7) Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в РБ или преминават транзитно през нея, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебното заведение, при условия и по ред, регламентирани с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на външните работи и министъра на правосъдието.

(8) Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната или преминават транзитно през нея, са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен престой за времето на пребиваване в страната, доколкото друго не е предвидено в международен договор, по който РБ е страна.

(9) Разпоредбите на ал. 6 и 7 не се прилагат за чужденци, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност. Редът за достъп на тези лица се определя с наредбата по чл.81, ал.3 от Закона за здравето.

Чл. 36. (1) По време на престой на пациент в УМБАЛ „Александровска" ЕАД не се допуска нарушаване на неговите човешки права и достойнство.

(2) Като пациент всеки има право на:

1. зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;

2. грижи в общността, в която живее;

3. достъпна и качествена здравна помощ;

4. повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;

5. защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;

6. възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;

7. запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;

8. ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;

9. здравна профилактика и рехабилитация;

10. сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му;

11. достъп до модерни методи на лечение;

12. предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно;

13. достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му състояние;(2) Всички процедури върху пациент, които могат да накърнят
човешкото му достойнство, включително и при пациент в безсъзнание,
се извършват без присъствието на немедицински лица, със спазване на
възможното приличие.

(3) Всички действия със сексуален характер
и/или контекст са забранени.

(4) При хоспитализация пациентът има право:

1. да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;

2. на закупуване от лечебното заведение на необходимите за лечението му медицински изделия, когато е поискал това и те не се заплащат от НЗОК или от републиканския бюджет, като пациентът заплаща медицинските изделия по цените, на които ги е закупило лечебното заведение;

3. да приема или да отказва посетители;

4. да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;

5. на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности;

6. да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствени продукти;

(5) Диагностично-лечебеният процес в УМБАЛ „Александровска" ЕАД се извършва при спазване на правилата на „информирано съгласие" на пациентите.

(6) Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицинските дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител. Съгласието по настоящата алинея на родителя или попечителя не е необходимо при извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години.

(7) Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информирано съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите предвидени със закон.

(8) Когато за непълнолетен или малолетен, настанен по съдебен ред извън семейството, съгласието на родител, попечител или настойник по ал.6 и ал.7 не може да бъде получено своевременно, информирано съгласие изразява лице, на което са възложени грижите за отглеждане на детето след положително становище на дирекция „Социално подпомагане”, а когато непълнолетният или малолетният е настанен временно по административен ред по чл.27 от Закона за закрила на детето, информирано съгласие по ал.7 се изразява от дирекция „Социално подпомагане”.

(9) При лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие то се изразява от лицата, определени по реда на чл.162, ал.3 от Закона за здравето;

(10) На всеки пациент/законен представител/настойник/попечител/ лице по чл. 162 ал.3 от Закона за здравето се предоставя по разбираем начин информация относно провеждането на предстоящи диагностични и лечебни процедури, ползите и рисковете от тях и съществуващите алтернативи.

(11) При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл.88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма.

(12) Дейностите по чл.11 могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му и:

1. физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие;

2. е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител, от чл.87, ал.5 от ЗЗ, от дирекцията по чл. 87, ал.6 от ЗЗ или от лицето по чл.162, ал.3 в случаите, когато законът го изисква.

За лица с психични разстройства и установена недееспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите по ал.11 могат да се извършат само след разрешение от комисията по медицинска етика и след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма създадена комисия.(13) Пациентите, съответно техните родители, настойници или попечители, лицата по чл.87, ал.5 от ЗЗ, дирекцията по чл.87, ал.6 от ЗЗ илил лицето по чл.162, ал.3 от ЗЗ, могат да приемат или да отхвърлят предлаганите им диагностични процедури, лечение и грижи или продължаването на започнатата медицинска дейност, освен в случаите, когато подлежат на задължително лечение. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето. Когато не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказ, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел. Пациентът може да оттегли отказа си по всяко време, като в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуалното забавяне на лечебно-диагностичния процес.

(14) В случаите, когато е налице отказ по ал.13 и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

(15) Никой няма право да се отнася непочтително към тленните
останки на пациент.

Чл. 37. (1) По време на пребиването си в УМБАЛ „Александровска" ЕАД пациентите са длъжни да спазват правилата на вътрешния ред в болницата и да се отнасят почтително с персонала на болницата и другите пациенти.

(2) Пациентът е длъжен и:

1. да се грижи за собственото си здраве;

2. да не уврежда здравето на другите;

3. да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му.Чл. 38. (1) С приемането им като пациенти на лечебното заведение, което е Университетска болница, пациентите се уведомяват, че се извършва учебен процес, т.е. техният диагносично-лечебен процес ще се осъществява с участието на обучаващи се студенти и специализанти.

(2) Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно:

1.здравословното му състояние и необходимостта от лечение;

2.заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ и неговата прогноза;

3.планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете свързани с тях;

4.диагностичните и терапевтичните алтернативи;

5.името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.(3) Пациентът има право да откаже да бъде информиран по ал.2 т.2 и т.3, освен в случаите, когато здравословното му състояние застрашава здравето на други лица. Решението се отразява писмено в медицинската документация на пациента, като пациента има право да упълномощи писмено лице, което да бъде информирано вместо него.

Чл. 39. (1) Предоставянето на сведения за състоянието на пациентите на УМБАЛ „Александровска" ЕАД се осъществява по ред, определен от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

(2) Забранява се даването на сведения за състоянието на пациентите по телефона с изключение съобщение за смърт, с което се уведомяват техните близки.

Чл. 40. (1) Приемът на пациенти се осъществява в КДБ чрез консултативните кабинети или чрез Спешно отделение, където:

1. въз основа прецизиране, осъществяващо се на критериите за спешност, пациентите се:

а/ приемат незабавно;

б/ включващ в „лист на чакащите”, чрез който се планира датата на приема.

2. се попълва необходимата медицинска документация;

3. се извършват диагностични дейности и лечебни дейности, включително при спешни състояния;

4. се извършва пълна или частична санитарна обработка.

(2) Плановите пациенти се приемат за болнично лечение през приемните кабинети на съответните клинични структури.

Приемът на плановите пациенти се контролира от лекар/и/ с призната специалност, съответстваща на профила на приемния кабинет.(3) Пациенти, нуждаещи се от неотложна медицинска помощ се приемат чрез Спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа. Пациенти, при които е възникнала необходимост от животоспасяващи действия, могат да бъдат приемани непосредствено в клиничните структури на лечебното заведение.

(4) В лечебното заведение се създава „Листа на чакащите” за конкретната клинична структура, когато пациентът няма необходимост от спешна медицинска помощ и няма свободни легла в съответната клинична структура.

(5) Организацията по приема на пациенти за болнично лечение, включително и решения, касаещи конкретни случаи са в правата и отговорностите на съответния началник на клинична структура в лечебното заведение.

Чл.41. (1) Към момента на приемане на пациент се извършва електронна проверка за неговия здравен статус.

(2) В случай на установяване, че пациентът не е здравно осигурен, същият да бъде уведомен от приемащия лекар. Уведомяването да бъде записано в документацията и подписано от пациента и да бъде насочван към касовата служба на лечебното заведение за плащане на медицинската услуга, съгласно утвърдения и действащ ценоразпис на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

(3) В случай на установяване, че пациентът е задължително здравно осигурен, но желае извършването на медицинска услуга, която не се финансира от трето лице в негова полза / напр. клиничната пътека не е част от договора с НЗОК-СЗОК, не се заплаща по договор с фонд за доброволно здравно осигуряване, не се заплаща от МЗ и др./, същият да бъде уведомен от приемащия лекар. Уведомяването да бъде записано в документацията и подписано от пациента и да бъде насочван към касовата служба на лечебното заведение за плащане на медицинската услуга съгласно утвърдения и действащ ценоразпис на УМБАЛ „Александровска”ЕАД. На пациента може да се предложи пренасочването му към друго лечебно заведение, което има право да получи плащане от трети лица за извършване на тази медицинска услуга.

(4) За да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано за лечение по дадена КП, лицето следва де и с непрекъснато здравноосигурителни права и да са налице следните обстоятелства: индикациите за хоспитализация, включени в КП; лицето да е със заболяване, предвидено в блок „Кодове за болести за заболявания по МКБ 10” на съответната КП, когато този блок е част от съдържанието на КП.

(5) В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира, като му се оказва БП по КП, ако възстанови правата си при условията и по реда на ЗЗО. В случай, че условието за възстановяване на здравноосигурителните права не бъде изпълнено лицата заплащат оказаната им медицинска помощ.

(6) При хоспитализация на осигурените лица в друга държава членка, държава от ЕИП и Конфедерация Швейцария, за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност, както и лицата по международни спогодби за социално осигуряване, по които РБ е страна, представят копие от съответния удостоверителен документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, а при ползване на права на спешна и неотложна помощ – ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК.

(7) Диагностиката и лечението на български граждани в УМБАЛ „Александровска”ЕАД, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес се заплащат по ред, определен в ПМС № 17/31.01.2007г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения.

(5) В случай, че при прием на пациента са налице индикации за криминални действия, лицето което осъществява приема е длъжно незабавно да информира органите на МВР.

(6) Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента. Отказът от продължаване на започналия престой в лечебното заведение се изготвя по утвърден образец.

(7) Задължително здравноосигурените лица заплащат потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.

(8) За оказаната БП потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО не се заплаща от:

1. категориите лица по чл.37, ал.3 от ЗЗО, а именно: лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ;лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти.

2. лицата посочени в Приложение №12 на НРД „Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от потребителска такса по чл.37, ал.1 ЗЗО;

Чл. 42. (1) Изписването на пациент от стационарно лечение става въз основа на предложение на лекуващия му лекар, след решение на съответния началник на клиничната структура.

(2) Пациентите могат да бъдат изписани от стационарно лечение при изразено желание от тяхна страна, при което е задължително:

1. Подписване на Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране от пациента, по образец, утвърден с изменението от 12.07.2011г. на Наредба №49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ.

2. Лекуващият лекар подробно да обясни на пациента рисковете за


неговото здраве и живот от решението му да бъде изписан по собствено желание и отразява тази консултация в История на заболяването на пациента.

Чл.43. (1) При напускане на лечебното заведение пациентът получава от лекуващия лекар:

а/ указания за продължаващо лечение, хранителен, двигателен и трудов режим; Тази информация се отразява в епикризата, която е неразделна част от История на заболяването на пациента.

б/ указания за предпазване от рискови за здравето фактори; Тази информация се отразява в епикризата, която е неразделна част от История на заболяването на пациента.

в/ писмени указания за контролните медицински прегледи – дата, час, кабинет, лекар, необходима медицинска документация; Тази информация се отразява в епикризата, която е неразделна част от История на заболяването на пациента.

г/ информация за евентуални други услуги, от които се нуждае; Тази информация се отразява в епикризата, което е неразделна част от История на заболяването на пациента.

д/ епикриза при изписване в 2 екземпляра – един за пациента, един за ОПЛ; Всички екземпляри от епикризата задължително се подписват от лекуващия лекар, началник на отделение и/или началник на клиника и се подпечатват с печата на изписващата клиника. Копие от епикризата се съхранява в историята на заболяване на пациента, в съответното структурно звено.(2) При необходимост се издава ново копие от епикризата по цени, утвърдени от лечебното заведение;

(3) Епикризата има следните реквизити: паспортна част; окончателна/етапна диагноза и номер на КП; придружаващи заболявания; анамнеза; обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус; параклинични изследвания; консултативни прегледи; терапевтична схема; хода на заболяването; настъпили усложнения; проведени инвазивни диагностични и терапевтични процедури; дата на оперативна интервенция с оперативна диагноза; извадка от оперативния протокол – вид анестезия, находка, извършена интервенция; постоперативен статус и ход на заболяването след операцията; статус при изписването; изход на заболяването; препоръки за хигиенно-диетичен режим след изписването и назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки за такова; необходимост от контролни прегледи в болницата след изписването; препоръки към ОПЛ на пациента; описание на съпровождащите епикризата изследвания и други документи за служебно ползване; име и подпис на лекуващия лекар и началника на съответното отделение/ клиника или негов заместник, като лекуващият лекар може и да не бъде изписващият лекар; печат върху екземплярите на епикризите, предоставени на пациента и/или ОПЛV

Чл. 44. (1) Смърт на пациент се констатира по реда, определен с Наредба, действаща на територията на УМБАЛ „Александровска”.

(2) Лекуващият лекар на починал пациент информира неговите близки /родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра/, че на починалите в лечебното заведение задължително се извършва аутопсия и че изключения се допускат след разрешение на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” по реда на Наредбата, действаща на територията на лечебното заведение.

Чл.45. (1) Работния график на кабинетите на диагностично-консултативния блок/приемен кабинет, както и информация за медицинските изделия които, НЗОК не заплаща се предоставя на РЗОК и се обявява на видно място.

(2) На общодостъпно място се обявяват: имената на договорените КП, цените, които НЗОК заплаща за тях, както и видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите /в случаите, когато медицинското изделие е включено при изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП/;

(3) Пациентите на лечебното заведение имат право да бъдат запознати с информация, относно: здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; стойността, която НЗОК заплаща за здравни дейности; безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето; случаите, кота лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им; случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; информация за здравноосигурителните дружества, с които имат сключен договор; списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл.37, ал.1 от ЗЗО.

Чл.46. (1) Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

1.лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

2.съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

3.е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

4.е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

5.е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

6.е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента са заличени;

7. е необходима за нуждите на МЗ, НЦЗИ, НЗОК, РЗИ и НСИ.(2) По смисъла на чл.27 от Закона за здравето „здравна информация” са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.

(3) Предоставянето на информация в случаите по ал.1, т.2 се извършва след уведомяване на съответното лице.

(4) Всички работещи в лечебното заведение лекари, фармацевти и други медицински специалисти, както и немедицинските специалисти са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп. Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.

(5) Министърът на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него и лечебните заведения, към които по силата на нормативен акт е създаден регистър с национално значение, при и по повод осъществяване на функциите си имат право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.

(6) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи, както и да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи и да направи копия от тях. При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.
------------------------------

*Правилникът е приет на заседание на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от 28.10.2009год.; изм., съгласно Решение на Съвета на директорите от 01.02.2010г., изм., съгласно Решение на Съвета на директорите от 28.04.2010г., изм., съгласно Решение на Съвета на директорите от 24.06.2010г., изм., съгласно Решение на Съвета на директорите от 17.12.2010г., изм., съгласно Решение на Съвета на директорите от 23.08.2011г., изм., съгласно Решение на Съвета на директорите от 12.03.2012г.
Каталог: bg version -> pages -> zoom
zoom -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Микробиологични изследвания за пациенти без направление по нзок цена в лв
zoom -> Определяне на ИгД в серум с радиална имунодифузия
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница