Отчет за 2016 година Народно читалище Просвета 1930 село Нова Бяла рекаДата19.11.2018
Размер66.5 Kb.
#104899
ТипОтчетГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 година
Народно читалище Просвета – 1930
село Нова Бяла река
І. Брой на жителите в населеното място или района,

обслужван от НЧ Просвета-1930 650 душиІІ. Брой на регистрирани членове на читалището 50 души

От тях:


1. Индивидуални членове бр. 2. Колективни ………бр.

а/ действителни 50 бр. 3. Новоприети през 2016 г. бр.

б/ спомагателни ……………бр.

в/ почетни …………бр.

ІІІ. Размер на членски внос - 50 .лв.

ІV. Организационни:

1. проведено общо събрание – дата, година 17.01.2016г.

2. съдебна регистрация - № на решение, година 2108 - 28.03.2016г.

3. регистрация в МК - 2108

V. Библиотечна дейност за 2016 г.

1. библиотечен фонд /налични библиотечни документи/ общ брой - 3091

2. набавена литература през 2016 г.:

- брой 213 • стойност 0 лв.

3. абонамент за периодичен печат за 2016 г. …………………….. бр.

4. абонамент за периодичен печат за 2016 г. …………………….. бр.

5. заети библиотечни документи през 2016 година - 317

6. читатели: общ брой 63

новорегистрирани през 2016 г. - 6 бр.7. брой посещения: за дома – 743 бр.

в читалня - 201 бр.VІ. Любителско творчество през 2016 година

 1. Колективи:

тук запишете вида на колектива

1. Танцовa група „ Славейче” традиционен фолклор

2. Танцова група „Звънче” съвременно творчество

3. Певческа група за традиционен фолклор


- общ брой на колективите 3

- брой на участниците общо във всички колективи 60

- възраст на участниците: деца ………………брой

ученици 44 брой

възрастни 16 брой
2. Кръжоци, студии или клубове:

- вид – изобразително изкуство, приложни изкуства, литературни, художествено слово, фото и кинолюбителски, краеведски – подчертайте

........................................................................................................................................................................................ – тук запишете кръжок или клуб, различен от гореизброените


 • общ брой на кръжоци и клубове …………………

 • брой на участниците общо за всички видове ………………….

 • възраст на участниците: деца ………………..брой

ученици …………… брой

възрастни …………. брой3. Школи:

- вид – езикови, музикални, хореографски – подчертайте

………………………………………….......... – тук запишете ако има школа, различна от изброените

- общ брой в школите ………………..

- брой на участниците общо във всички школи ……………

- възраст на участниците: деца ………………брой

ученици ………….. брой

възрастни ………….. бройVІІ. Музейна или етнографска сбирка:

/където няма поставете тире/1. вид на сбирката -

2. експонати /брой/ -

3. посетители /брой/ -

4. изнесени беседи /брой/ -

VІІІ. Лекционна дейност за 2016 година:

/където няма поставете тире/1. изнесени лекции и беседи /брой/ -

2. тематика -

2. слушатели – общ брой -

ІХ. Техника и автоматизация:

1. компютър: 3 броя

2. какви видове приложни програми /софтуер/ използвате: …..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

3. др. видове техника - принтер, факс, аудио-, видеокасетофон, телевизор /описват се/

Мултифункционално устройство,Х. Кадри

 1. Персонал по начин на заплащане:

а/ по бюджета на читалището 1 бр.

б/ по граждански договор - бр.

в/ на обществени начала /без възнаграждение/ - бр.
2. Персонал по длъжности:

А/ Председател - име – Хюсеин Алиев Хюсеинов

- нещатен – подчертайте - нещатен

- образование - средно-

месторабота - -

Б/ Зам. председател - име - ……………………………………………………….

- щатен/нещатен – подчертайте

- образование - ………………………………………

- месторабота - ………………………………………

В/Секретар - име – -

- член ли е на настоятелството -

- щатен/нещатен – подчертайте; ако е на щат запишете какъв - ………………

- образование - ……………………………………

Г/ Членове на Настоятелството – 3 бр. • Опишете ги поименно:

Хюсеин Алиев Хюсеинов

Рукие Ахмедова Дурлева

Хюсние Ибрахимова Абдиева

Д/ Счетоводител - име –

- щатен/нещатен – подчертайте -

- образование

Е/ Библиотекар – Хайрие Мехмедова Мусова


 • щатен/нещатен – щатен

- образование висше

Ж/ Други длъжности – опишете ги по вид, име, щат, образование – в т. ч. ръководители на състави и колективи

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Проверителна комисия общ брой на членовете 3 бр.

впишете ги по длъжност, име, образование, щат

Председател: Хайрие Мехмедова Мусова

Емине Алиева Сабитова

Медине Ибрахимова Алиева
ХІ. Финансова информация за 2016 г.


 1. Брутни месечни трудови възнаграждения:

- председател – 0 лв.

 • секретар - 0 лв.

 • друг персонал:

длъжност - библиотекар 6179.83 лв.

длъжност - ….…………. лв.

длъжност - …………….. лв.

длъжност - …………….. лв.

длъжност - …………….. лв.

длъжност - …………….. лв. 1. Приходи за 2016 г.:

- субсидия от Община Върбица 7772 лв.

- допълнителна субсидия от МК ………………лв.

- средства от ОбС за литература …………….. лв.


 • членски внос …………….. лв.

 • наеми от помещения …………….. лв.

 • наеми от земи …………….. лв.

 • такси …………….. лв.

 • от културна дейност .......................лв.

 • дарения …………….. лв.

 • приходи от билети и откупки …………….. лв.

- от реализирани проекти …………….. лв.

- други източници – остатък 2015 2090.73 лв.Общо приходи за 2016 г. 9862,73 лв.

3. Разходи за 2016 г.:

- заплати по трудови провоотношения 6179,83 лв.

- хонорари по извънтрудови провоотношения …………….. лв.

- командировки …………….. лв.

- канцеларски материали 582.63лв.

- консумативи, стопански разходи - такса ДСК 249.45лв.

- културно-масова дейност 1500 лв. • библиотечна дейност …………….. лв.

 • други /какви/ осигуровки 1260.29 лв.

Общо разходи за 2016 г. 9772,20лв.
ХІІ. Обща характеристика и новаторство

1. С какво разнообразихте дейността си през 2016 г.

Разнообразихме дейността си със походи до близки местностизаедно със всички самодейци, със подготвяне и участие на традиционният ни ежегоден събор на селото ни Нова Бяла река, които се провежда на 1 май всяка година.

Водим групите ни на 28 Август – на събора „ И си носим песента“ с. Горно Новково община Омуртаг.Уастваме в отркриването на есенните празници на гр.Върбица „Панаир 2016” Организираме сбирки на самодейците и подготвяме пищна програма за Новогодищните тържества на селото през м. Декември.
2. Участие в културния живот на града

Кои прояви на културни институти сте посетили – концерти, изложби, спектакли и др.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
3. Дайте самооценка за работата на читалището по 5 – бална система 4
Секретар: …………………… Председател: ………………………

/подпис/ /подп

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница