Отчет за работатаДата17.08.2018
Размер70.62 Kb.
ТипОтчет


ЧИТАЛИЩЕ,,Юрий Гагарин 1962” – С.Новачево, ОБЩИНА СЛИВЕН


О Т Ч Е Т
За работата на читалище ,,Юрий Гагарин 1962 – с.Новачево

през 2016 г. 1. ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА:

През изминалата 2016 година Читалище“Юрий Гагарин 1962“ с.Новачево съумя достойно да отговори на културните нужди на населението. Настоятелството продължи да работи по утвърждаването на читалището като средище за просвета, култура изкуство и информационен център.

Чрез прякото си участия в дейността на читалището, децата и младите хора развиват своите способности, получават знания и умения за да продължат обучението си по-горе.

Затвърди позициите на обществен обединител и изразител на интересите на местната общност. Читалището беше добър партньор на местната и общинската власт, на институциите и бизнеса.
 1. Брой регистрирани членове – 60

 2. Дейност:

Основни дейности по които работи читалището са: библиотечно-информационно обслужване, любителско художествено творчество, компютърно обучение, работа по проекти.


А. Библиотечно и информационо обслужване
Библиотеката към читалището е с богат книжен фонд. Опитва се да задоволява търсенията на читателите. През 2016 г. са направени попълнения с много малко на брой нова актуална литература и книги необходими за учебния процес. Библиотеката е в помощ на жителите от селото и посредством модерната интернет зала улеснява достъпа до информация и знания. Дейността и е тематично свързана с честване на бележити дати, годишнини, актуални събития.През годината в библиотеката бяха проведени литературни вечери посветени на бележити български и чуждестранни писатели,поети, вечери на народното творчество и приказките.

Пролетта в поезията на детските писатели, летни литературни сбирки- срещи с герои от любими книги и списания.От националната седмица на четенето но не е последен за четене,нашите малки приятели от 3, 4, 5 клас прекараха един незабравим ден в читалището в чудния свят на български народни приказки.Литературно четене, прожекции на филми, концерти от тържества в международни фестивали в чужбина и района.

Интернет центъра е създаден по проект Глобални Библиотеки. Интернет залата отговаря на всички необходими изисквания и предлаганите услуги-предлага се качествена и бърза интернет връзка, обучения,справки, индивидуална помощ. Благодарение на Глобални библиотеки читалището разполага с 5 броя компютър, ксерокс, мултифункционално устройство, които помагат на хората в селото да се чувстват пълноценни обитатели на необятното интернет пространство.Обучение на възрастни и деца вече са обучили на компютърни умение доста посетители в читалището.
Статистиката за 2016г. е:
- библиотечен фонд 5477 бр.

- набавени библиотечни материали 48 бр.

- абонирани периодични издания 5 бр.

- степен на автоматизация компютри 6 бр.

- ксерокс 1 бр.

- аудиовизуална техника 1 бр.

- читателски посещения 2366 бр.

- раздадени книги 1346 бр.

- брой регистрирани читатели 165 бр.

Б. Любителско художествено творчество.

Другата значима дейност на Читалището е да събира, съхранява, обогатява и пресъздава фолклорните традиции на родния край. Към читалището работят различни фолклорни формации- Танцови състави: младежки ансамбъл за автентичен фолклор,детски танцов състав,певческа група.

Читалищното ръководство отдава голямо значение на развитието на любителското творчество, на изявите на младите таланти, запазването и развитието на народните обичаи и традиции и най – вече съдейства за възпитание в дух на родолюбие, демократизъм и общочовешка нравственост. Работим за повишаване качеството на изпълнение и привличане на нова самодейци в колективите.

Постоянно действащи състави към читалището са:


 1. Ансамбъл за автентичен фолклор - носител на национални и международни награди. Участници - 24, от тях 16 момичета и 8 момчета; От тях от 12 - до 14 г. от 14 до 18 г. 12 души. Съставът има 10 изяви на местни, и регионални изяви.

 2. Детска вокално певческа група - с разнообразен репертоар, постоянно действаща в местно ниво и в района.

 3. Детски танцов състав – една от значимите задачи в работа на Читалището е създаване на условия за творческа изява и развитие на младите таланти.

Да поддържаме,съхраняваме ,обогатяваме и развиваме местните народни обичаи и традиции.

Съставът има участие в пролетни и летни местни събори в Котелска и Твърдишка община селата Филаретово, Срелци, Бяла паланка. Участие с детския и младежкия танцов състав.От десетилетие читалището посрещаше международни детски фолклорни групи от РТурция , участници в международния детски фолклорен фестивал „Приятелство без граници” в гр.Сливен с присъствието на цялото население от селото с фолклорните наши групи. През 2016 година читалището не можа да приеме групата поради отсъствието на групата. След концертна дейност фолклорните групи имаха възможността да се запознаят и обменят опит. Децата на с.Новачево посрещнаха дядо Коледа в НЧ“Ю.Гагарин 1962“с много игри, музика, изненади и усмивки те се забавляваха .Освен подаръците, които дядо коледа раздаде,децата получиха и лакомства от Читалището.Майките приготвиха и баници за здраве и късмет и много др. сладкиши.
Списък на основните изяви на съставите през 2016 г.


 • Бабин ден – Ден на родилната помощ

 • 14 февруари – Ден на влюбените

 • 1 март – Денят на Баба Марта и ден на самодееца

 • 8 март – Ден на жената

 • 22 март – първа пролет

 • 1 април – Ден на хумора и детската книга за деца

 • 23 май – Денят на славянската писменност и култура

 • 1 юни – Ден на детето

 • 08 юли – рамазан байрам

 • 26 септември – Местен събор с.Новачево

 • 12 септември – Курбан байрам

 • 1 ноември – Ден на народните будители

 • 30 декември – Новогодишен празник


Участие на колективите в регионални празници и събори: • 21 януари – Ден на родилната помощ.

 • 8 Март - концерт Ден на жената

 • 1 април- Ден на хумора.

 • 23 Май – Съвместен концерт с гостуващия състав от Р Турция.

 • 08 Юли - се проведе концерт в Новачево с участието на съставите по случай рамазан байрам.

 • 12 септември – концерт по- случай курбан байрам.

 • 26 септември - местен събор


През 2016г. читалището организира следните събори и празници:
Най забележителните празници за селото остават Рамазан и Курбан байрам, тези празници се честват със съвместни участия от джамийското настоятелство, Кметство и Читалището и местен събор с участието на кметството и читалището. На 26.09.2016година се състоя събор с борби с участието на борци от РТурция,и борци от цялата страна,също така фолклорната група при читалището изнесе концерт преди започването на борбите. Поканени бяха и Читалищните фолклорни групи и взеха участие и на Читалищата на с.Гавраилово и с.Бяла, общ.Сливен,фолклорната група на сБяла-паланка общ.Твърдица.

д. Кръжоци и клубове:
ж. Работа по проекти
През 2016 г. Читалището участва по проекта на Министерство на културата по линия на целева допълваща субсидия за народните читалища , до МК за отпускане на субсидирана численост. Проекта на Читалището ни беше одобрен и ни се отпусна 0,25 бройка.


 1. Други читалищни дейности.

Читалището е основния организатор в населеното място и на всички календарни и национални празници като: „ Бабинден”, 8 Март, Рамазан и Курбан Байрам, Местен събор с участието на други самодейни колективи от близки села и общини.


Усилията на читалищното ръководство са насочени предимно към решаване на проблемите на младите хора от селото и за превръщане на читалището в съвременен информационен център.


 1. Материална база:


А. Разгърната площ – 473 кв.м.

Б. Брой на местата в салоните - 240 бр.

В. Техническа база – Прокарване на водосточни тръби за поставяне на мивка в читалищната сграда.
5.Субсидирана численост: 2,25 щатни бройки. Секретар – 1бр. Библиотекар-0,75бр. и Чистач.-0,5бр./Приложение №2/
6.Общ бюджет на читалището за 2016год.
отчет за използваната субсидия за 2016 г.

/съгласно приложение 1/7. Управленска инициатива при стопанисване на читалищната собственост и набиране на собствени приходи.
А. Общ размер на собствените приходи за 2016г.:

- читалището не разполага със земя и не получава приходи от такива

-субсидия от МК 15 930.00 лв.

- членски внос – 60.00 лв.-от такси и наеми - 1 234.00 лв.

Всичко: 17 224.00лв.
8.Проекто- бюджет на читалището за 2017год.

/съгласно приложение 3/

9.Предложение за ремонтни работи на сградата на читалището
Тапициране на столове в киносалона и подмяна на подовата настилка, смяна на прозорци и врати, боядисване, подмяна на завеси.

Всички разходи за ремонт - 15 000 лв.


Приложение:

1.Отчет за преведената субсидия от Община Сливен за 2016 г./Приложение № 1/

2.Субсидирана численост 2016г./Приложение № 2/

3.Проекто –бюджет за 2017 г./Приложение № 3/

СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/С. Ибриямова/ /Къймет Хасанова/

СПИСЪК НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ”ЮРИЙ ГАГАРИН 1962” СЕЛО НОВАЧЕВО

1-КАЙМЕТ АЗИСОВА ХАСАНОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ

2-СЕЛВЕТ ИБРИЯМОВА СЕИДОСМАНОВА- СЕКРЕТАР

3-ХАСАН МЕХМЕДОВ РАШИДОВ

4-ФАТМЕ ДЖАФЕРОВА МУСТАНОВА

5-ИСМАИЛ САЛИМОВ ХАСАНОВ

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
1-ХЮСНИЕ НУРИЕВА ДЖИДОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2- ФАТМЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА3- ЕМНЕ РЕДЛИЕВА ХОДЖЕВА
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница