План за действие на община гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2015-2017г. Планът за действиеДата25.02.2018
Размер222.93 Kb.
#58914ОБЩИНА ГЪРМЕН

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ

ПОЛИТИКИ 2015-2017г.

Планът за действие на община Гърмен определя и планира задачите и усилията на местната власт, неправителствени и неформални организации и общността, към проблемите на уязвимите групи от населението в общината. В плана за действие са залегнали изискванията на нормативните актове, регламентиращи видовете услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им. Той e неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Благоевградска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и, конкретно на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020).

Планът за действие се изпълнява в три периода:

Оперативен план за действие за периода 2012 - 2014 и

Оперативен план за действие за периода 2015 - 2016 г.

Оперативен план за действие за периода 2017 - 2020 г.
Първият и вторият период са и част от Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.
Планът за действие е разработен като отворен документ, който може да се актуализира, допълва и изменя. Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално – икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Прилага се интегриран подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима и трайна положителна промяна.

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са: • образование

 • здравеопазване

 • жилищни условия

 • заетост и социално включване

 • върховенство на закона и недискриминация

 • култура и медии

Настоящият общински план за действие набляга на интеграционните / социални, здравни, образователни, културни и др./ мерки, като цели да ангажира съществуващите законови, управленски, образователни и социални структури. Община Гърмен се стреми да заема активна позиция, въз основа на толерантно и компетентно разбиране и с нагласа за качествен диалог и обслужване на гражданите, особено насочени към интеграцията на етническите малцинства.


І.Образование

На територията на община Гърмен функционират 2 среднообщообразователни училища и 6 основни училища. Динамиката на учениците и характеристиките на селищната мрежа притежават потенциал на средищни училища. Към настоящия момент в общината има три средищни училища - СОУ ”Йордан Йовков” - с. Рибново, ОУ ”Пейо Яворов” - с. Огняново и ОУ ”Христо Ботев” - с. Долно Дряново. Въпреки социалните проблеми, провокирани от свиването на образователната мрежа, се реализират ползи от пренасочването на ограничени бюджетни ресурси към качествено подобряване на образователния процес чрез разширяване на професионалното образование, чуждоезиково обучение и подобрен достъп до информационни технологии.

През 2015 г. броят на Целодневните детски градини е 3 - в селата Гърмен, Долно Дряново и Рибново, с филиал в село Осиково, а Обединени детски заведения има в с. Огняново, филиал в с. Горно Дряново, с. Дебрен и с. Дъбница.

Активна е работата с родители в детските градини и училища.

Във всички детски заведения на община Гърмен се работи по плана за работа с родители. Провеждат се тренинги, открити моменти, практикуми, ежедневно общуване, разговори за убеждавне на родителите за необходимостта от ранната социализация на децата, за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от предучилищното образование.

ІІ. Здравеопазване

Ромското население в общината няма добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не посещават редовно женска консултация, не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно.

Възникването на заболявания се обуславя от степента на наличието на първичните и вторични рискови фактори. При лицата, принадлежащи към малцинствени общности у нас, наблюдаваме по - силно влияние на първичните рискови фактори, а именно: масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура в доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания. Вторичните рискови фактори, които създават условия и повишават възможността за развитие на различни заболявания, са хронични болестни състояния и усложнения при дадено заболяване. За съжаление Община Гърмен не прави изключение от тази констатация.

Здравното обслужване на населението на община Гърмен се осъществява от 7 частно практикуващи лекари и 6 дентални специалисти. Всички медицински кабинети са модерно оборудвани.ІІІ. Жилищни условия

В община Гърмен живят около 1600 роми. От тях 700 са съсредоточени да живеят в квартал ”Кремиковци” - извън регулацията на село Гърмен. Общината работи непрекъснато за повишаване на жизнения стандарт на ромското население. В този квартал е извършена електрификация на квартала, направено е външно водоснабдяване и канализация. Построен е нов Социален център със средства от бюджета на община Гърмен.

Изграден е и асфалтиран със собствени средства на община Гърмен, обходен път на квартал „ Кремиковци”. Уредени са въпросите и за собствеността на терените в този квартал. Тези имоти са собственост на община Гърмен и чрез открита процедура за продажба чрез търг са продадени на собствениците. До 31.12.2014 г. са сключени договори за продажба на имоти от ромското население на квартал ”Кремиковци” 29 броя.

ІV. Заетост и социално включване

Социалната интеграция и трудовата реализация на безработните от ромски етнос е сложен и продължителен процес. Постигането на желаните резултати в тази насока е пряко свързано с преодоляването на редица проблеми, произтичащи от неблагоприятни образователно - квалификационни профили на тази група, търсещи работа лица, липса на трудови навици, липса на предприемачески умения и собствени ресурси за започване на собствен бизнес, ниска степен на мотивация или демотивация за повишаване на конкурентността на пазара на труда, негативно отношение на част от работодателите към безработните от ромски произход.

Основен приоритет в дейността на Дирекция ”Бюро по труда” - Гърмен е реализацията на схемите и проектите по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” сред които е съществен делът на Проект ”Нов избор - развитие и реализация”, схема ”Развитие”. Схемата е насочена към извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработните лица, регистрирани в Дирекция ”Бюро по труда”, с цел тяхното включване в заетост.

Назначени са 4 лица по трудов договор от ромски произход за предоставяне на услугата ”Личен асистент” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Проект ”Подкрепа за достоен живот” на община Гърмен и Агенция ”Социално подпомагане”.V. Върховенство на закона и недискриминация

Конституцията на Република България, Закона за защита от дискриминация и редица други закони и подзаконови нормативни актове гарантират равните възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци. Важен фактор за противодействие на дискриминацията е участието на самите роми при вземане на решения.

В община Гърмен превантивна дейност развива експертът от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в сътрудничество с инспектор от Дирекция ”Социално подпомагане” , отдел ”Закрила на детето” село Гърмен и има широк спектър от услуги за деца с девиално поведение и в конфликт със закона.

VІ. Култура и медии.

Културен календар на община Гърмен
Месец януари. Честване деня на родилната помощ (бабинден).
Месец февруари.

Честване на Трифон Зарезан.

Отбелязване на обесването на Васил Левски – 19 февруари.
Месец март.

Честване деня на самодееца – 1 март.

Честване на 3-ти март.

Посрещане на пролетта.


Месец април. Празници на община Гърмен – третата седмица на месец април.

Международният фестивал ”Да пеем и танцуваме заедно” се организира за първи път през 2010 година и се превръщат в традиционен. Продължителността му е една седмица през месец април. Всяко село си има определен ден, който е специален за него, и на този ден в селото гостуват различни групи и изпълнители през тази седмица в месец април. В рамките на празниците на община Гърмен в общинското читалище “Искра - 1924” – Гърмен се провежда “Седмица на детската книга и изкуствата за деца”, която дава възможност за изява на детското творчество и талант, конкурс „Мини мис и мистър община Гърмен 2015”, конкурс „Кой е по-по-най”. Празниците се закриват през последните два дни от седмицата с Международния фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно”, който през 2015 година ще се проведе за шести път.
Месец май. Честване на 24 май – празник на българската просвета, наука и култура.
Месец юни.

Ден на детето – първи юни.

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – втори юни.
Месец август. Събор в село Балдево. Традиционен събор, посветен на Илинденско – Преображенското въстание. Гостуват фолклорни групи от общината и региона, организират се родови срещи. Провежда се събота и неделя преди 2 август в село Балдево.

Събор в село Огняново. Съборът е традиционен и е посветен на религиозния празник Успение Богородично. Празнува се на 14 и 15 август. Това са едни от най – оживените дни през лятото в село Огняново. Празникът е повод за всички, които живеят на други места, да се приберат в родното си място и да се организират множество родови срещи. Празникът минава с много веселие, гостуват фолклорни групи, музикални изпълнители, а кулминацията е на 15 август, когато се провеждат традиционните борби.Месец септември.

Съединението на България с Източна Румелия - 6 септември.

Откриване на учебната година – 15 септември.

Честване на Денят на независимостта на България – 22 септември.


Месец ноември.

Честване Денят на народните будители – 1 ноември.

Концертни програми за празника „Курбан Байрям”.
Месец декември. За 25 - ти декември честване на Коледните празници и Благотворителен концерт „Да подадем ръка” за събиране на средства в помощ за сираците на община Гърмен. Честване на Нова година.

Дейностите в областта на културата се осъществяват чрез реализиране на Годишните програми на читалищната дейност, Годишния план на извънкласните дейности в училищата и VІ Международния Фестивал ”Да пеем и танцуваме заедно” по случай празника на община Гърмен през месец април.
 1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорни

институции

Времеви период

Финансиране

Средства

Източник

Индикатори

1.Обучение в

дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата
1.1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултрно образование във всички етапи

1.1.1. Включване на допълнителни компоненти, които подпомагат въвеждането на ИКО към формулата за определяне на училищния бюджет

Общината

2015 -

2017


В рамките на общинския бюджет

Община

1.1.2. При определяне на диференцираното заплащане в картите за оценка да се включи компонент „интеркултурна компетентност”

Общината

Директорите на училищата и детските градини2015 - 2017

В рамките на държавния и общинския бюджет
Общината

Директорите на училищата и детските градини

1.1.3. Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо положение

Училищата

и детските градини
2015 -

2017в рамките на училищните бюджети1.1.4. Въвеждане на шаха, като учебен предмет и включване на децата в уязвимо положение

СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

2015-

2017


Бюджета на училището

Европейска програма „Шах” в училище
2. Превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите

2.1. Осигуряване на инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

2.1.1. Установяване на факторите, водещи до преждевременно отпадане

Общината

Училищата

Детските градини


2015-2017

Не са необходими

2.1.2. Участие по проект „Заедно в живота, заедно в училище”на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Училищата

2015-

2017Проект към МОМН

Училищата


2.1.2. Работа с децата в уязвимо положение

Д ”ДСП”

Училищата и Детските градини2015- 2017

В рамките на делегираните бюджети

Училища

и детски градини


3.Приобщаване и приемане на рдители роми към образователния процес

3.1.Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини

3.1.1. Ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищният живот

Училища и детски градини

2015-

2017


Не са необходими

Училища

и детски градини2.ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

институция

Времеви

период

Средства

Източник

Индикатори

1. Намаляване на детската смъртност

1.1.Намаляване

на бременностите в юношеската възраст.1.1.1. Провеждане на беседи и консултации с подрастващите

Общинска администрация - медицински сестри.

2015- 2017

В рамките на бюджета на общината
Провеждане на минимум 4 беседи

2.Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст

2.1. Повишаване обхвата с имунизации

2.1.1. Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите

Медицинските

сестри от училищата2015-

2017


Не са необходими3.Подобряване на профилактичните

дейности сред ромското население3.1. Повишаване обхвата от ромското население с имунизации

3.1.1. Провеждане на беседи от

необходимостта от ваксиниранемедицинските сестри в училищата и личните лекари

2015-

2017
Провеждане на минимум 8 беседи
3.2. По пълно обхващане на ромското население с профилактични прегледи

3.2.1.Провеждане на ранна диагностика с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза

Лични лекари

общината


2015-

2017


Не са необходими5. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население

5.1. Обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания

5.1.1. Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от рак на мл.жлеза и мат. шийка.

Лични лекари и медицинските сестри.


2015-

2017


Не са необходими
Провеждане на минимум две кампании 1. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел

Цели

Дейности

1.1.1Собствеността на терена еОтговорна институция

Времеви период

Финансиране

Средства в лв.

Източник

Индикатори

1. Подобряване на жилищните условия

1.1.Подоб-ряване жилищните условия

общинска собственост в местността „ Падарката”, землище с. Марчево. Предстоят продажби на собствениците на сградите чрез търг. До момента са продадени 29 броя до 31.12. 2014 г.

Общината

2015-2017
Общината

Един терен

1.1.2. Изготвяне на подробни устройствени планове за застрояване.

Общината

2015-2017

10 000 лв.

Общински бюджет

Един терен

 1. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ


Цели

 


Задачи

 


Дейности

 


Отговорна институция

 


Времеви период

 


Финансиране

Средства

Източник

Индикатори

1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда

1. 1.Осигуряване на заетост на

1.1.1. Организиране на обучителни курсове за безработни лица:


Общината съвместно с

Д „БТ” - Гърмен2015-

2017


 

Кандидатстване по ОПРЧР и други програми и проекти
 

1.2. Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа

1.2.1. Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове

Общината съвместно с

Д „БТ” - Гърмен
2015-

2017


 

Кандидатстване по ОПРЧР и други донорски програми и проекти

Брой лица с осигурена заетост: 60


2.Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.

5.1. Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании

5.1.1.Срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, кампании.

Общината съвместно с

Д „БТ” - Гърмен2015-

2017


 

Кандидатстване по програми и проекти

 Брой проведени срещи, кампании, кръгли маси, дискусии и семинари: 10


5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯЦели

 


Задачи

 


Дейности

 


Отговорна институция

 


Времеви период

 


Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

1. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


1.1. Намаляване на противообществените прояви

1.1.1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на теми:

 • „насилието в училище и извън него”

 • „междуличностните отношения”, „асоциални прояви и последствията от тях”

Общината

МКБППМН


Училищата

2015-

2017


Не са необходими
Учениците от всички училища, в които учат ученици от ромски произход.1.2.2. Мерки за оказване на професионална подкрепа на деца, които са регистрирани в Детска педагогическа стая.

2015-2017

Не са необходими2. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт

2.1. Реализиране на програми и проекти насочени към утвърждаване на толерантни междуетнически отношения между младежите – роми и не-роми

2.1.1 Кандидатстване по “Искам да бъда” в рамките на програмата „Десетилетието на ромското включване”провеждаща се от Министерски съвет на РБ за провокиране чувство на симпатия към младите роми. Ангажиране на изтъкнати спортисти в медийна кампания

Общината


2015-

2017

По проект

Брой на привлечените деца и младежи за участие в проекта за толерантност и междуетниче-ски отношения6. ПРИОРИТЕР КУЛТУРА И МЕДИИ

Цели


Задачи


Дейности


Отговорна институция


Времеви период

Финансиране

Средства

Източник

Индикатори

1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция
1.1.1. Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на общинско ниво като част от областните и общински програми за развитие

Общината

Читалищата2015 –

2017


500

Общински бюджет

Международни програми


ЕФРР

ЕСФ

1.1.Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалищата

1.1.2. Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската

Общината

Читалищата2015-

2017

Републикан-ски бюджет
ЕФРР

1.1.3. Популяризиране на ромската култура чрез общинския календар

Общината


2015-

2017
Изява на Международния фестивал в общината през месец април и на други места.

Плана е приет с Решение № 738 от Протокол № 41 /06.03.2015 година на Общински съвет с.ГърменПредседател на ОбС:

/Мурат Адем/Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница