Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразиетостраница1/9
Дата05.04.2017
Размер2.06 Mb.
#18466
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0025

Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен

научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията,

геномиката, протеомиката и биоразнообразието

на еукариотните организми".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Българска академия на науките

Институт по физиология на растенията и генетика

ул. “Акад. Г. Бончев:, бл. 21, 1113 София

Директор: 02-8728170; 02-9792606; Зам. Директор: 02-9746228 вътр. 319; 348

Ел. поща: doncheva@bio21.bas.bg; Интернет: http://www.bio21.bas.bg/ippg/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА

УТВЪРЖДАВАМ:

…………………………………………

ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНКА ДОНЧЕВА

ДИРЕКТОР НА ИФРГ-БАН

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в обществена поръчка - открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

гр. София

2013 г.


Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


Предмет на обществената поръчка е Доставка на химикали и косумативи по проект BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси
1. Изходна информация и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на химикали и консумативи за нуждите на Института по Физиология на Растенията и Генетика – Българска Академия на Науките, необходими за изпълнение на дейностите по одобрено проектно предложение №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 – „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” предоставена от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието, младежта и науката, Република България, по което Институтът по Физиология на Растенията и Генетика – Българска Академия на Науките е бенефициент.
Обществената поръчка е разделена на единични и комплексни обособени позиции съглано Техническата спецификация, както следва.


  1. Обособена позиция 1 - реактив за маркиране на ДНК, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  2. Обособена позиция 2 - реактив за изолиране и пречистване на ДНК, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  3. Обособена позиция 3 - реактиви PCR, RT-PCR и real-time PCR, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  4. Обособена позиция 4 - праймери, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  5. Обособена позиция № 5 - Реактиви за работа с нуклеинови киселини, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  6. Обособена позиция № 6 - Буфери и реактиви за молекулярна биология, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  7. Обособена позиция № 7 - реактиви за работа с клетъчни култури, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  8. Обособена позиция № 8 - Антитела и визуализиращи разтвори, оферират се отделни позиции;

  9. Обособена позиция № 9 - Реактиви за подготовка на проби за идентификация на Lacerta viridis и Lacerta agilis чрез секвениране, подава се комплексна оферта за цялата позиция;

  10. Обособена позиция № 10 - Реактив за анализ на белтъци;

  11. Обособена позиция № 11 Други реактиви - оферта се подава за всяка позиция по отделно;

  12. Обособена позиция № 12 Пипети с вариабилен обем за подготовка на проби за анализ на генни ескпресии - подава се комплексна офертам

  13. Обособена позиция № 13 Пипети и консуматив за провеждане на real-time PCR анализ- Подава се комплексна оферта

  14. Обособена позиция № 14 Пипети за провеждане на биохимични анализи - Подава се комплексна оферта

  15. Обособена позиция № 15 - Общи консумативи - позициите се оферират по отделно

  16. Обособена позиция № 16 Офис материали - позициите се оферират по отделно

Всеки Участник може да участва в обществената поръчка само за една, за комбинация от няколко или за всички обособени позиции от предмета на обществената поръчка. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.


2. При организиране на доставката Изпълнителят:
2.1. При изпълнение на доставката на оферираните продукти трябва да се спазват изискванията, наложени от БДС, ISO или други еквивалентни стандарти.

2.2. доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител.

2.3. Продуктите по всички позиции, без тези с изрично указан максимален срок на годност 1 година, трябва да са със срок на годност минимум 2 години, считано от датата на конкретната доставка. За химикали, референтни материали и др. с максимален срок на годност 1 година, трябва да бъдат доставени със срок не по-малък от 10 месеца, считано от датата на съответната доставка. За нетрайни съединения се допуска да бъдат доставени със срок на годност по-кратък на минимално заложения, но не с повече от месец по-малък от приетия от фирмата-производител, за който тя гарантира, че веществото е стабилно и запазва своите физични и химични свойства.

2.4. Всички продукти задължително трябва да бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на доставеният продукт.2.5. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010г.);

2.5. спазава оферираните срокове на доставка;


3. На Изпълнителя се забранява:
3.1. при осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;

3.2. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;

3.3. да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата поръчка;

4. Други изисквания
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, както и на наормативните изисквания отнасящи се до предмета на поръчката.
При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта.
5. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е 15 месеца.
Допълнителните условия към участниците са подробно описани в Приложение към техническите спецификации и в Указание за подготовка на офертата.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

РЕАКТИВ ЗА МАРКИРАНЕ НА ДНК
Подава се комплексна оферта за цялата позиция
Прогнозна стойност: 5424.08 лева без ДДС


по ред

Наименование на материала

Единица мярка

Количество
1

Протеазен инхибитор свободен от ЕДТА;

индивидуално опаковани таблетки, достатъчни за приготвяне на 10мл работен разтвор, 25 таблетки в опаковкаопаковка

2

2

Кит за маркиране на апоптични и некротични клетки с Anexin V -FLUOS, за 50 теста

кит

1

3

Кит за маркиране на ДНК с радиоактивни или модифицирани дезоксирибонуклеотиди, за 50 реакции

кит

2

4

4',6-диамино-2-фенилиндол дихидрохлорид, 10мг/оп.

опаковка

1

5

Биотинилиран урацил, 1мМ разтвор, 50 мкл/оп.

опаковка

1

6

Дигоксигенин белязан урацил, 25 нмол (1мМ разтвор), 25 мкл/оп.

опаковка

1

7

Кит за маркиране на ДНК с дигоксигенин белязани нуклеотиди и хемилуминесцентна визуализация на блотове, за 24 блота

кит

1

Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя


Срок на годност: мин 24 месеца.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2РЕАКТИВ ЗА ИЗОЛИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДНК
Подава се комплексна оферта за цялата позиция
Прогнозна стойност: 13272.53 лева без ДДС


по ред

Наименование на материала

Единица мярка

Количество

1

Кит за изолиране на ДНК от гел с колонки, максимално тегло на пробата 400мг, за ДНК фрагменти с големина 70 бази до 10 килобази, елуиране в 30-45мкл, включва pH индикатор и буфер за нанасяне с три референтни бои, добив 70 -80%, за 250 изолации

кит

1

2

Кит за директно изолиране на микроколичества информационна РНК с използване намикрогранули Dyanbeads

кит

1

3

Кит за количествен анализ на малки РНК с използване на SYBRGreen real-time PCR, включващ 10х микс с обратна транскриптаза,2х мастермикс с ДНК полимераза в комбинация с интеркалиращо багрило SYBRGreen, набор универсални праймери, вода и буфери , за 80 реакции от 25мкл

кит

1

4

Набор, съдържащ специфични праймери, разпознаващи зрели микро РНК, за 100 реакции

кит

1

5

Кит за изолиране на плазмидна ДНК с колонки,капацитет минимум 20мкг ДНК, минимален обем за елуиране 50мкл,включва ензим РНаза А, за 250 реакции

кит

1

6

Кит за изолиране на РНК от растителен материал и гъби с колонки; с допълнителни колонки за хомогенизиране и филтрация на вискозни лизати, за 50 изолации

кит

9

7

Кит за изолиране на ДНК от животинска кръв и тъкани, клетъчни култури и бактерии, включва протеиназа К,минимален обем на изходната проба (тъкани) 25мг, кръв - 100мкл; минимален добив (тъкани)4-5мкг, (кръв) 3-6 мкг, за 250 изолации

кит

1

8

Комплект ДНази, минимум 2500 Kunitz единици / комплект

комплект

2

9

Кит за изолиране на ДНК от растителен материал и гъби, с колонки, допълнителни колонки за пречистване, минимален обем на изходната проба (тъкан) 100мг, минимален капацитет на колонката 50 мг ДНК, минимален добив 25мкг ДНК, минимален обем за елуиране в диапазона 50 - 400мкл, изолиране на ДНК фрагменти с размер до 40 килобази, включва РНаза (100мг/мл), за 50 реакции

кит

3

10

Кит за бисулфитно обръщане и пречистване на ДНК за метилационен анализ, с колонки,включва буфер предпазващ от ДНК от фрагментация, вода свободна от РНази, носеща РНК за 48 реакции

кит

2

11

Кит за изолиране на РНК включително малки РНК, с колонки, за 50 изолации

кит

1

Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя


Срок на годност: мин 24 месеца.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3


РЕАКТИВИ PCR, RT-PCR И REAL-TIME PCR
Подава се комплексна оферта за цялата позиция
Прогнозна стойност: 27787.80 лева без ДДС


по ред

Наименование на материала

Единица мярка

Количество

1

Кит за изолиране на РНК от растителен материал, с колонки и центрофужни епруветки, добив от порядъка на 60мкг РНК от 50мг проба, за 50 проби

кит

5

2

Мастермикс /2Х/ за real-time PCR анализ със SybrGreen, съдържащ термично активираща се ДНК полимераза, интеркалиращо багрило, дезоксирибонуклеотиди (вкл.dUTP) и ензимен буфер; в отделни епруветки 50 мкМ ROX и вода без нуклеази, опак. за 200 реакции от 25мкл

опаковка

11

3

Рекомбинантна Taq полимераза, с два буфера калиев хлорид и амониев сулфат, 5 един./мкл, 2500 един./оп.

опаковка

1

4

Смес от дезоксирибонуклеотиди, всеки с концентрация 10мМ, чистота 99% , 0.2 мл/оп.

опаковка

7

5

Кит за екстракция на ДНК фрагменти от гел, за фрагменти с големина от 25бд до 20кб, добив минимум 95% /за фрагменти до 10кб/, капацитет 25мкг ДНК в проба, за 50 проби

кит

1

6

ДНаза I с 10хбуфер и EDTA, 1ml/оп.

опаковка

2

7

ДНК маркер за електрофореза, 50 - 1000 бд.,с 6х буфер за нанасяне, 50 мкг./оп.

опаковка

5

8

ДНК маркер за електрофореза, 250 - 10 000 бд.,с 6х буфер за нанасяне, 50 мкг./оп.

опаковка

1

9

ДНК маркер за електрофореза, 100 - 3000 бд.,с 6х буфер за нанасяне, 50 мкг./оп.

опаковка

1

10

Набор бързи рестриктази /BamHI, EcoRI, HpaII, MspI, XbaI, Taq или EcoRV, HindIII /

набор

1

11

Pfu ДНК полимераза, рекомбинантна, 2.5 ед./мкл , с два реакционни буфера и допълнителен MgSO4, 500 ед./оп.

опаковка

3

12

Кит за обратна транскрипция, съдържащ обратна транскриптаза с блокирана РНазна активност, РНазен инхибитор, реакционен буфер, дезоксирибонуклеотиди, хексамери и oligo (dT) праймери, контролна РНК с набор праймери, вода без нуклеази в отделна епруветка, за матрици до 13кб,работен темп. диапазон 42 до 55С, за 100 реакции х 20мкл

кит

1

13

Мастермикс /2Х/ за real-time PCR анализ със SybrGreen, съдържащ термично активираща се ДНК полимераза, интеркалиращо багрило, дезоксирибонуклеотиди (вкл.dUTP) и ензимен буфер; в отделни епруветки 50 мкМ ROX и вода без нуклеази, опак. за 1000 реакции, 10x1.25мл.

кит

1

14

Мастермикс /2Х/ за real-time PCR анализ със SybrGreen, съдържащ термично активираща се ДНК полимераза, интеркалиращо багрило, дезоксирибонуклеотиди (вкл.dUTP) и ензимен буфер; в отделни епруветки 50 мкМ ROX и вода без нуклеази, опак. за 1000 реакции, 10x1.25мл.

опаковка

1

15

Плазмид pTZ19R, 50мкг/оп.

опаковка

2

16

Кит за едностъпково клониране на PCR амплифицирани фрагменти, съдържащ вектор pTZ57R/T, Т4 лигаза с буфер, компоненти за подготовка и трансформиране на клетки , за 30 реакции

кит

2

17

Кит за подготовка на компетентни клетки (E.coli), за 40 трансформации

бр

2

18

Комплект за анализ на генна експресия чрез real-time PCR, съдържащ една двойка праймери и хидролизираща се сонда, за 600 реакции х 20мкл

комплект

3

19

Кит за обратна транскрипция, съдържащ M-MuLV обратна транскриптаза способна да транскрибира матрици до 9кб, РНазен инхибитор, 10мМ дезоксирибонуклеотиди, хексамери и oligo(dT) праймери, 5Х буфер и контролна РНК със собствен набор праймери, вода без нуклеази в отделна епруветка, опак. за 100 реакции

кит

8

20

Мастермикс /2Х/ за real-time PCR анализ с 5' хидролизираща сонда, съдържащ термично активираща се ДНК полимераза, дезоксирибонуклеотиди (вкл.dUTP) и оптимизиран ензимен буфер; в отделни епруветки 50 мкМ ROX и вода без нуклеази, опак. за 200 реакции от 25мкл

опаковка

1

21

Рекомбинантна ДНК Taq полимеразa, с два буфера - калиев хлорид и амониев сулфат, 5 един./мкл, 500 ед./оп.

опаковка

8

22

Кит за едностъпков RT-PCR, съдържащ RT-енхансер, за ситнтез на 10кб-фрагменти, работен температурен диапазон 42 - 57С, за 200 реакции по 50мкл

кит

2

23

Смес от дезоксирибонуклеотиди, всеки с концентрация 10мМ, чистота 99% , 1мл/оп.

опаковка

5

24

Ензим ДНаза I, свободна от РНази, съдържа 10х реакционен буфер, 1000ед./оп.

опаковка

1

25

Кит за изолиране на тотална РНК от клетки и тъкани на бозайници, кръв, бактерии, дрожди, насекоми, с колонки, минимален обем на елуиране 100мкл, добив на РНК около 150мкг, съдържа протеиназа К, за 50 изолации

кит

2

26

Кит за екстракция на ДНК фрагменти от гел, за фрагменти с големина от 25бд до 20кб, добив минимум 95% /за фрагменти до 10кб/, капацитет 25мкг ДНК в проба, за 50 проби

кит

3

27

6х Буфер за нанасяне на ДНК върху агарозен гел, две референтни багрила, 5х 1мл/оп.

опаковка

1

28

микро РНК по избор (за човешки, миши или проби от плъх) - аналог на нативната, 5 нмол

брой

1

29

Кит за трансфекция на микро РНК (аналог или инхибитор) - 0,2мл

кит

1

Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя


Срок на годност: мин 24 месеца.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница