Правила за защита на личните данни (онлайн) Утвърдил: доц д-р Григорий Вазов, Ректор на Висшето училище Версия 01 /23. 05. 2018 гДата20.08.2018
Размер68.5 Kb.
ТипПравила

ВУЗФ

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(онлайн)

Утвърдил: доц. д-р Григорий Вазов, Ректор на Висшето училище

Версия 01 /23.05. 2018 г.


ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(онлайн)

Извършвайки дейността си, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ („ВУЗФ”), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. ВУЗФ обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.
 1. Видове лични данни, които ВУЗФ обработва

ВУЗФ обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, адреси, и-мейл адреси, автобиографии, диплома за средно и висше образование, уверения, снимки, телефон, данни по лична карта: № на Л.К., ЕГН, адрес по регистрация, адрес за кореспонденция, контакти към родители, служебни бележки

Подробна информация за различните видове данни, които се събират и обработват, ще намерите, докато извършвате съответната онлайн активност и предоставяте необходимата информация на ВУЗФ в тази връзка.

Нашите онлайн услуги използват т.нар. „бисквитки” и „пикселни маркери”. „Бисквитките” не причиняват вреди на компютъра Ви. Те са малки файлове с настройки за конфигурация, които ни помагат да направим нашите онлайн услуги по-достъпни, по-ефективни и по-сигурни. Освен това „бисквитките” служат за внедряване на определени потребителски функции.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява „бисквитки” или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. Възможно е интернет браузъра, който ползвате, да не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени „бисквитки”, за което ВУЗФ не носи отговорност. В случай, че забраните запаметяването на „бисквитки” или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.


 1. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от ВУЗФ само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално: • Кандидатстване за различни форми на обучение, както и за участие в различни събития, организирани и провеждани от ВУЗФ като, но не само: Лятно училище на ВУЗФ, Академия за новите бизнес лидери, Финансова академия на ВУЗФ, Квалификационни обучения на учители и други. Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.). ВУЗФ тези данни за период от максимум ........., считано от момента на тяхното предоставяне (освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини) с оглед на възможно последващо преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които изрично сте възразили срещу подобно съхраняване на предоставените в тази връзка данни. В случай, че кандидатът е лице под 18 години, ние изискваме и изричното съгласие на родител (законен представител) за събирането и обработването на личните данни на непълнолетното лице;

 • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове;

 • Използване на формуляри за контакт - в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от една година след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
 1. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи ВУЗФ може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които ВУЗФ споделя информация за Вас с трети лица, ВУЗФ проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

ВУЗФ може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че е необходимо данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни (извън ЕС) ВУЗФ извършва този трансфер при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни.

В случай, че достъпът до сайтовете на ВУЗФ, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, ВУЗФ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.


 1. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:
 • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от ВУЗФ;

 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

 • Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между ВУЗФ и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;

 • Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

 • Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;

 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на ВУЗФ пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

За Ваше улеснение ВУЗФ предоставя формуляри за упражняването на всяко от горепосочените права, но исканията Ви могат да бъдат подадени до ВУЗФ и в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в точка 7.

ВУЗФ има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.
 1. Сигурност на личните Ви данни

ВУЗФ използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на ВУЗФ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

За случаите, в които ВУЗФ споделя информация за Вас с трети лица – ВУЗФ използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).


 1. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на ВУЗФ

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, ВУЗФ периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.
 1. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

Адрес: Гусла №1

Телефон: 024015809

Е-mail: mkolev@vuzf.bgЛице за контакт: Мартин Колев

Забележка: Тези Правила за защита на личните данни следва задължително да бъдат поставени на основния сайт на ВУЗФ. Те следва да бъдат поставени и на другите сайтове, които ВУЗФ използва или може да бъде поставен линк към тях. Линк към тези Правила следва да има и при всички индивидуални съгласия за обработка на лични данни, които събирате онлайн или на хартиен носител (там се посочва сайта на ВУЗФ).

В зависимост от спецификите на работа на ВУЗФ тези правила могат да бъдат допълнени по Ваша преценка.

Поверително
Стр.от
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница