Предмет на теорията на физическото възпитание предмет, задачи, съдържание и значениеPdf просмотр
страница1/6
Дата22.03.2023
Размер198.25 Kb.
#117000
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
1.ПРЕДМЕТ НА ТЕОРИЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ


ПРЕДМЕТ НА ТЕОРИЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
1. Предмет, задачи, съдържание и значение
Теорията на Физическото възпитание (ТФВ) обхваща основните проблеми на
Физическата култура и спорта и закономерностите за управление на процеса на физическото усъвършенстване на човека. Както всички науки тя се обогатява непрекъснато, на основата на целенасочени наблюдения и експерименти. Има свой специфичен предмет, задачи и съдьржание.
Предметът на теорията на физическото възпитание е изучаването на най-общите закономерности на управлението на физическото усъвършенстване на човека като неотменна част от многостранното развитие и реализиране на личността (К. Рачев, 1987).
В развитието си като наука ТФВ е имала винаги свой обект за изучаване - целенасочената двигателна дейност и физическата дееспособност на човека. Нейн субект е самият човек в условията на тази дейност и получените от нея резултати, т.е. постигнатото от човека физическо съвършенство. Двата признака са взаимосвързани. Те не съществуват като изолирани явления, а взаимно се допълват и влияят по пътя към изграждането на многостранно развита личност. Известна е взаимната обусловеност между научнопознавателния (теоретичния) и спортно-педагогическия (методичния ) характер на теорията на физическото възпитание. Тази връзка е съществената предпоставка за динамиката на предмета на ТФВ. Спецификата на този предмет, който обобщава научнопознавателните доказателства и закономерностите в спортно-педагогическата практика с цел да формира основни знания за физическото възпитание, причислява теорията и физическото възпитание към педагогическите науки.
Като научна дисциплина ТФВ е млада наука. При изясняване на редица явления от физкултурната практика тя се е опирала на редица други науки - хуманитарните и естествените, изучаващи биологичното и духовното развитие на личността.
Теорията на физическото възпитание има свои задачи, които могат да се обособят в две основни направления:
1. Да се разкрият и научно обосноват основните принципи и постановки, характерни за физическото възпитание.
2. Да се анализират и систематизират конкретни случаи с цел да се установят типични за физическото възпитание закономерности.
Характерно за ТФВ е нейното богато съдържание, свързано с изучаването на физическата култура като обществено явление. В него са включени всички въпроси, отнасящи се до системите за физическо възпитание - тяхната цел, задачи, основни черти и принципи. Изучава се връзката на физическата култура с различните страни на възпитанието - умственото, нравственото, естетическото, трудовото и социалната значимост на физкултурната практика; средствата, формирането на двигателните навици и характерните белези на двигателните качества; основите на научноизследователската работа по физическо възпитание и др.


Значението на теорията на физическото възпитание се заключава главно в това - в условията на физкултурната практика посредством високо ефективно педагогическо въздействие да се придобият знания за интелектуалната, морално-волевата и професионалната подготовка на човека.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница