Програма „ региони в растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура"Дата28.10.2018
Размер91.07 Kb.
ТипПрограма
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“Приложение № 6.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на фитнес екипировка за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“ по четири обособени позиции“:

Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на фитнес екипировка за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“

в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0021-C01 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.


ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички стоки трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.


  1. Описание на обекта:

Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна"- гр.Пазарджик е разположена на обща площ от 285 836 кв.м, от която:

1. Застроена площ - 4 200 кв.м.

2. Открита спортна база - 5 300 кв.м.

3. Учебен кормилен полигон - 11 500 кв.м.

4. Парк с алеи и прилежащи пространства на сградите - 10 000 кв.м.

5. Учебно опитно земеделско стопанство / УОЗС/ обработваема земя - 254 836 кв.м.

Съществуващата учебна сграда се състои основно от два надземни етажа и един полуподземен етаж, като само в югоизточната част на сградата е изпълнен и частичен трети надземен етаж в рамките на подпокривното простарнство. Тя е с неправилна форма в план, доближаваща се до П-образна и е с общи габаритни размери в план 40,65/26,85м.Общата височина на сградата до корниз е от 8,45м до 8,60м. в зависимост от наклона на прилежащия терен. Измерена е светла височина на етажите от готов под до таван, съответно: полуподземен етаж — от 2,1м до 2,6м; първи етаж - от 3,3м до 4,3м; втори етаж - от 3,2м до 3,85м; частичен трети етаж -от 2,45м до 2,9м.


Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

Обект на интервенция в настоящото проектно предложение е Учебен корпус 2, чрез които ще се реализират мерките, одобрени за финасиране с АДБФП № BG16RFOP001-3.002-0021-C01 и предвидени в Обследването за енергийна ефективност на сградата като енергоспестяващи, както и мерките, предписани в Доклада от обследване за установяване на техническите характеристики на обекта, допринасящи за подобряване качеството на образователната среда и материалната база на учебното заведение.

Проектните дейности пряко си кореспондират с ефективното изпълнение на приоритетните направления за въздействие от Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020г., а именно:

-Осигуряване на качество и ефективност на ПОО; Подобряване на възможностите за достъп до ПОО; Подобряване на системата на професионалното образование и обучение, в контекста на ученето през целия живот; Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация.Чрез реализацията на проектното предложение се постига устойчивост към изменението на климата и/или намаление на емисиите на парникови газове и ефективното използване на ресурси; предвижда рехабилитация и модернизиране на съществуваща база; води до спестена енергия/намалени емисии на CO2.


  1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  1. Предметът на поръчката включва:

    1. доставка на оборудване за фитнес (спортни съоръжения), отговарящо на изискванията на възложителя;

    2. разтоварване в съответното помещение в сградата на ПГСС „Царица Йоанна“;

    3. монтаж на спортните съоръжения в съответното помещение в сградата на ПГСС „Царица Йоанна“.


2. Описание на фитнес екипировката за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“


по ред

Наименование на фитнес екипировката

Количество

Минимални изисквания към спортните съоръжения

Оборудване на Многофункционална зала

1

Бягаща пътека1 бр.

Електрическа бягаща пътека
скорост 1 - 6 km / h
Функции на компютъра: скорост, време, разстояние, ключов калории аварийна безопасност
Тренировъчни програми: мин. 3
Дисплей: LCD
Tегло на трениращия: до 100 кг
Бягаща повърхност: мин 102 х 31,5 см

2

Велоергометър1 бр.

Функции на компютъра: Сканиране, Скорост, Разстояние, Време, Калории, Километраж
Размери в сглобено състояние: 84 x44 x120 cm
Максимално тегло на трениращия - до 100 кг

3

Гребен тренажор1 бр.

Магнитна спирачна система
мин 7 кг маховик
Стоманена конструкция
Регулиращи се презрамки за закрепване на стъпалата
Компютър за измерване на времето за физическо натоварване, консумация на калории и др.
Тегло на трениращият 100 кг
Максимална височина на трениращият: 185 см

4

Уред за коремни преси1 бр.

Максимално тегло на трениращия до 100кг.; Размер: 29x10.5x10 см.

5

Пейка за коремни преси1 бр.

Регулируема пейка за коремни преси . Стабилна стоманена сгъваема конструкция с анти плъзгащи капачки.
Максимално тегло на трениращия до 100кг.
Размерите са: 98 х 28.5 х 5см.

6

Гира 2кг.4 бр.

Материал: 100% метал
• Тегло: 2 кг

7

Вълнообразен лост, 120 см.2 бр.

Грив лост 120см с диаметър Ф28. Подходящ за употреба в училища. Максимално натоварване: до 80кг. Дължина на лоста: 120см. Комплектован е с дискове и щипки, които да придържанет дисковете.

8

Прав лост, 150см.1 бр.

Дължина: 150 см
Материал: стомана

9

Лежанка1 бр.

Стабилна метална конструкция
Профил – 500 х 50 мм
Регулиране наклона на облегалката в 3 положения дохоризонтално положение и обратен наклон
• Приспособление за тренировка на краката leg / curl / extension
• Максимално тегло на трениращия: 120 кг
• Максимално натоварване на лоста: 80 кг
• Размер на уреда : 170 х 110 х 135 см

10

Гумирани дъмбели, 10кг.2 бр.

Разглобяем гумиран дъмбел за фитнес 10 кг.
Метална ръкохватка с диаметър 25мм, покрита с пластмаса за по-удобно и лесно захващане + 2 законтрящи шайби - 1,4кг.
Дискове:2х1,7кг;2х1,4кг;2х0,7кг;2х0,5к

11

Мини степер2 бр.

Стабилна и издръжлива стоманена рамка
Регулируема височина
Два цилиндъра
LCD дисплей - брой стъпки, изгорени калории, изминало време време
Сертификати - CE, RoHS
Тип на движенията - вертикални
Товароносимост 80кг.
Максимална височина на трениращия - неограничена

12

Комбиниран уред (гладиатор)1 бр.

Комбиниран уред гладиатор с 4 работни места - Основен модул, Дъска за коремни преси, Модул CHIN UP RACK, Боксов чувал
Горен и долен скрипец
Приспособление за тренировка на задната част на бедрата
Приспособление за тренировка на гърди - Butterfly
Бицепс плот
Максимално тегло на трениращия: 150 кг.
Размери на уреда: 215 х 165 х 210 (дължина / ширина / височина в см.)
Вградени тежести: мин 66 кг.


3. Спортните съоръжения следва да отговарят на следните изисквания:

- Да бъдат нови и неупотребявани;

- Да бъдат със съвременен дизайн, ергономични, безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални.

4. Място на доставка: мястото на доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването е сградата на Учебен корпус № 2 на ПГСС „Царица Йоана“, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоана" №4
5. Срок на доставката: Срокът на изпълнение на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на възложителя по съответната обособена позиция. В посочения срок следва да се изпълнят всички дейности по доставка и монтаж на спортните съоръжения.

6. Изисквания към изпълнение на поръчката:

6.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;

6.2. Доставката и монтажа на спортните съоръжения да се извърши в срок съобразно техническото предложение на определения за изпълнител, като срокът на доставката и монтажа е не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.

6.3. Спортните съоръжения да се доставят в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Спортните съоръжения да се монтират в съответното помещение, находящо се в сградата на ПГСС „Царица Йоанна“;

6.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;

6.5. Ако при доставката на спортните съоръжения се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

6.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка;

6.7. Гаранционният срок на доставените и монтирани стоки, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявеното оборудване в сградата на ПГСС „Царица Йоанна“;

6.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка;

Участникът следва да представи фотографски снимки на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие. В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.002-0021-C01 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница