Програма по дисциплината: Графич на та комуникация Титуляр на курсаДата16.09.2016
Размер76.89 Kb.
ТипПрограма


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

УЧЕБНА ПРОГРАМА
По дисциплината: Графичната комуникация

Титуляр на курса:

Доц. д-р Веселина ВълкановаХарактер на дисциплината

ИзбираемаОбразователна и научна степен

ДОКТОР


Година

І, ІІ, ІІІ

Семестър

летен

Кредити

5


Часове

30


Характер на обучението

Редовно – лекции и семинариМетоди на оценяване

Участие в семинарните занятия – 1/3 от оценката; курсов проект – 1/3 от оценката; представяне на курсовия проект – 1/3 от оценката.Език на обучението

български
Анотация

Графичната комуникация е съществена част от човешката култура, а индустриализираните масови комуникации развиха свои инструменти за по-висока риторическа ефективност, специализирани дейности като графичния дизайн. Макар че през последните 25 години в това поле да настъпиха кардинални промени, особено по отношение на технологиите, които революционизираха средствата и средата за разпространение на информацията, а Интернет наистина превърна света в „глобално село”, едно се запази – значението на визуалното представяне на информацията. В действителност днес медиите и аудиторията им са още по-графично ориентирани.

Затова знанията по теорията, еволюцията, прагматиката на визуалната комуникация са от съществено значение не само за обучаващите се в сферата на масмедиите и публичната комуникация, но и за изследователите от полето на хуманитаристиката и социалните науки.

Курсът е фокусиран към графичния дизайн като много актуална културна форма и важна страна на съвременните комуникации. Целта му е да подпомогне усвояването на нов визуален език, да предаде знания за принципите на дизайна, композицията, типографията, фотографията, цвета и другите съществени компоненти на визуалната грамотност. Курсът от лек­ции и семинари съ­дър­жа и ос­нов­ни поз­на­ния по те­ори­ята, историята и културата на графичната комуникация, както и по нейната среда: включени са теми, посветени на специфичните закономерности на визуално представяне на списания, реклама, уеб платформи, както и традиционни, хибридни и онлайн варианти на вестника.Съдържание на курса:

Тема 1. Графичната комуникация през ХХІ век

Визуалната комуникация: въведение. Природа на дизайна като репрезентамен за масова консумация. Амбивалентност на социокултурния феномен графичен дизайн. Ригоричност и инвенции на съвременните визуални послания. Типологичен и процесуален регистър на графичния дизайн.


Тема 2. Генезис и еволюция на графичната комуникация

От праисторическите скалните рисунки до постмодернизма. Езикът на дизайна и визуализацията през вековете. Развитие на типографията и шрифта. Влияние на изкуството върху графичния дизайн. Европейският авнгард и дизайна: експресионизъм, кубизъм, дадаизъм, футуризъм, конструктивизъм, Баухаус, Де Стейл, Швейцарски дизайн. Арт деко, сюрреализъм, абстрактен експресионизъм, неореализъм, попарт, постмодернизъм. Етапи в развитието на визуалното представяне на масмедите.


Тема 3. Теории за визуалната комуникация

Гещалт: организиране на частите в смислено цяло. Семиотика. Конструктивизъм. Екологична теория: светлини, околна среда, действие. Когнитивна теория: всички сме мисловни същества. Моделът на Хъксли-Лестър: „колкото повече знаем, толкова повече виждаме”. Омнифазизмът на Рик Уилямс.Тема 4. Основи на типографията


Типографията – същност и обхват на термина. Знакова природа на системата от визуални репрезентанти на писаното слово. Традиционни и модерни стилове в развитието на типографията. Основни класификации на наборните шрифтове. Стилове, шрифтови фамилии. Начертание на шрифта, тоналност, наклон, ширина.
Тема 5. Типография за четене

Производствено-технически условия на типографската възпроизводимост: естетика, функционалност, ергономичност на шрифтовата репродукция. Шрифтове за набор на текст и принципи на шрифтовата селекция. Шест фактора на читаемостта. Кегел на шрифта и основен модул. Текстови дизайн. Основна и допълнителна типография – маниери на графично противопоставяне.


Тема 6. Творческа типография

Комуникативност и риторическа ефективност на типографските части. Типология & типография. Уникалност и повторяемост на шрифтовете. Шрифтови смесвания. Кегел и тоналност. Творчески стратегии. Типография и изображение. Типография и „въздух”. Цветът в типографския дизайн. Стандартна типография в печатните медии: маркетингови, комуникативни, технологични и композиционни предпоставки на графичните константи.


Тема 7. Визуалният разказ на изображението

Фотографията в графичната комуникация. Оптически журнализъм и съучастието на дизайна. Центрове на визуален интерес – комуникационни, оптикофизиологични и композиционни аспекти. Планове, пропорции, кадриране и разполагане на събитийни снимки. Фоторепортаж, фотоесе, фотофийчър. Илюстрацията – комерсиалното изкуство. Селекция и дизайн на интерпретативна визия. Анатомия на инфографиката.Тема 8. Цветът в графичната комуникация

Физиологически и психологически аспекти на цветовете. Функционалност и естетика на цвета в графичния дизайн. Подбиране на хармонични цветове. Кръг на Албърт Мансел. Цветови комбинации: монохроматична, аналогични цветове, допълнителни цветове, разделени допълнителни цветове, триада. Системи за съответствие.


Тема 9. Композицията в графичния дизайн

Понятието “композиция” в изкуството и графичния дизайн. Водещи композиционни принципи: последователност, повторение на цялото в неговите части, съподчиненост, съразмерност, равновесие (формално и неформално), единство, лаконичност, обобщение и унификация, контраст, пропорция, ритъм. Комуникативност, символичност, акцент в графичния дизайн. Оригиналност, авторство и масовост на графичната форма.


Тема 10. Дизайн на рекламата

Композиционни принципи и специфични закономерности на графично проектиране на пресрекламата. Лаконичност и контраст, баланс и графични доминанти. Основни фактори в дизайна на престижната реклама. Пропорции, форматиране, разполагане. Логотип и визуална идентичност. Шрифтово решение на слогана. Типографски континуитет между слоган, заглавие, ехо-фраза, запазен знак. Ролята на изображението – композиции и възможности на дигиталната обработка. Дизайн на текстови блокове.


Тема 11. Дизайн на списанието

Кратка история на оформлението на списанията. Типология на списанията и едиториъл дизайн. Корица – илюстрация – типография. Модулни територии в съвременното списание: титул, сервизни раздели, хроникални страници и др. Заглавие и фотография – печеливши композиции за привличане и задържане на вниманието. Разтворът – принципи на организация и оформление. Композиция на илюстрацията. Детайлът в списанието.


Тема 12. WEB- дизайн

Нови медии и интерактивност. Тип на сайта, планиране и архитектура. Използваемост: удобство и лекота. Анализ на входа, анализ на навигацията, анализ на контекстуализацията, анализ на ориентацията, анализ на презентацията. Типография за www: шрифт, кегел, модул, композиция на типографските части, лединг, начин на възпроизвеждане и фонове. Цвят и визуални елементи в web-дизайна.


Тема 13. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата

Вестникът – 400 години живот върху хартия. Структури и публикационни трансформации на модерната преса. Дизайнерски модели на XXІ век. Европейски вестникарски дизайн – нови концептуални идеи и визуални стилове. Симулацията e-paper. Е-paper – комуникация и икономика. Онлайн емисии на пресата. Дизайн на онлайн вестника. Форма и функция на онлайн изданията. Представяне и рецепция на печатния вестник, e-paper онлайн издания – компаративен анализ.
  Библиография:

БЪРИЪН, Питър. Робърт КАПУТО. Тайните на фотографията. – С., 2003.

ВЪЛКАНОВА, Веселина. Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. С., 2008.

ВЪЛКАНОВА, Веселина. Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника. С., 2007.

ВЪЛКАНОВА, Веселина. Типография и вестник. // Българско медиазнание. Том ІІ. С., 1998, с. 87–117.

ДИКИНСЪН, Пол. Размерът е без значение. – С., 2003.

ЗИЙМАН, Серджо. Краят на рекламата, кавато я познаваме. – С., 2007.

КРУГ, Стийв. Web дизайн. Не ме карай да мисля. - С., 2007.Лолър, Брайън. Дизайн, предпечат и печат. С., 2006.

Макуейд, Джон. Професионален дизайн на бизнес материали. С., 2007.

Макуейд, Джон. Професионален дизайн на печатни материали. – С., 2007.

  НИЙДЕРСТ, Дженифър . Web дизайн накратко. - С., 2002.

  НИЛСЕН, Якоб. Web.дизайн. - С., 2001.Олсен, Хенрик. Навигационна слепота // Groove Manifesto [online]. Available from: http://www.groovemanifesto.net/articles/article.php?porn=usability/navigationblindness.

Паркър, Роджър С. Професионален дизайн в рекламата. 2 изд. – С., 2004.

РАЙЪН, Уилям, Тиъдър КОНОВЪР. Графичната комуникация днес, част първа. – С., 2008.

РАЙЪН, Уилям, Тиъдър КОНОВЪР. Графичната комуникация днес, част втора. – С., 2008.

Фидлър, Роджър. Медиаморфоза: Да разберем новите медии. – С., 2005.

Фийл, Шарлот и Питър Фийл. Графичен дизайн на 21 век. – С., 2005.


  ФИЙЛ, Шарлот & Питър. Дизайнът на 20. век. С., 2002.

ЦЕНЬОВ, Вит. Психология на рекламата. - С., 2007.

AMBROSE, Gavin, Paul HARRIS. Grundlagen der Typografie. – München, 2007.

BAINES, Phil, Andrew HASLAM. Type & Typography. - NY, 2005.

DABNER, David. Das Grafikdesign-Buch. Grundlagen und Übungen. - München, 2006.

DABNER, David, Alan Swann. Design and Layout verstehen und anwenden. Prinzipien, Entscheidung. Umsetzung. - München, 2005.


  GARCIA, Mario. Contemporary Newspaper Design. 3-rd Ed., - NJ, 1993.

GORDON, Bob. Making digital type look good. - London, 2001.

HASLAM, Andrew. Bookdesign. – NY, 2006.

HENDEL. Richard. On Book Design. – London, 1999.

FRIES, Christian. Grundlagen der Mediengestaltung. 2. Auflage. - Leipzig, 2004.

LUPTON, Ellen. Thinking with Type: A Primer for Deisgners: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. - NY, 2004.


  MOEN, Daryl R. Newspaper Layout and Design. 4-th Ed., - Ames, Iowa, 2000.

  REHE, Rolf F. Typography and Design for Newspapers. - Darmstadt, 1985.RUNK, Claudia. Grundkurs Typografie und Layout. - Bonn, 2006.

SAUTHOFF, Daniel, Gilmar WENDT und Hans P. Willberg von SCHMIDT. Schriften erkennen. - Mainz , 2004.TURTSCHI, Ralf. Mediendesign. Zeitungen, Magazine, Screendesign. 2. Auflage. - Zürich, 2000.

  WEST, Susanne. Working with Style. Traditional and Modern Approaches to Layout and Typography. - NY, 1990.

WILLBERG, Hans Peter, Friedrich FORSSMAN. Lesetypografie. - Mainz, 2005.

16.9.2016 г.


Каталог: images -> let-anotacii
let-anotacii -> Архетипни модели на поведение в българската история и настояще
let-anotacii -> Код. Наименование на учебната дисциплина Академично писане за докторанти
let-anotacii -> Медийното битие на международните отношения доц д-р Мария Нейкова
let-anotacii -> Трансцендентност и политика
let-anotacii -> Лекции, семинари, дискутиране на реферати, ролеви дебати, групови дискусии Цели на курса
let-anotacii -> Философията на езика и ситуативността на значението
let-anotacii -> Код. Наименование на учебната дисциплина
let-anotacii -> Семинар „България и Германия културни контакти, стереотипи, митологеми
let-anotacii -> Лекции и семинари Цели на курса
let-anotacii -> Програма по дисциплината: особености на икономическата преса в българия съставил програмата


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница