Програма „родолюбие (2014 2016) подпрограма 1: национални инициативи и кампанииДата22.10.2018
Размер108.96 Kb.
#92557
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДОЛЮБИЕ“

(2014 – 2016)
ПОДПРОГРАМА 1: НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ“

МЕЖДИНЕН СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ


КРАЕН СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТВх. № ........................./....................... г.
Попълва се от ИА „ВКВПД“!


Проект № ................................................
Попълва се от организацията!


Договор № ........................./....................... г.


Попълва се от организацията!
Име на проекта:


Изпълнител:(име на организацията, град)I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Ръководител на проекта:
Адрес за кореспонденция:

Община:

Населено място:

Ул. №

Пощенски код:
Телефон /факс за контакти:
E-mail:
Представляващ организацията:
Адрес за кореспонденция:

Община:

Населено място:

Ул. №

Пощенски код:
Телефон /факс за контакти:
E-mail:Обща стойност на договора с ИА „ВКВПД“ (в лева)
Стойност на авансовото финансиране от ИА „ВКВПД“ (в лева)
Стойност на представените разходооправдателни документи (в лева)


Срок на договора:

Начална дата:  д  м  г

Крайна дата:  д  м  гРеални дейности:

(период на отчитане)

Начална дата:  д  м  г

Крайна дата:  д  м  г
ІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
А. ЕКИП НА ПРОЕКТАРъководен екип

/Име, фамилия/


Длъжност


Отговорности и изпълнени задачи
Експертин екип, ако има такъв

/Име, фамилия/


Длъжност


Отговорности и изпълнени задачи
Б. ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИНомер

Дата

Дейност – вид и наименование

Място на провеждане

Кратко описание на проведената инициатива/кампания

1.

2.

В. УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТАИнформация за общия брой участници, директно включени в проекта


Основни проектни дейности

Общ брой участници

От тях,

военнослужещи, запасни, резервисти, други правоимащи

Разпределение по пол
Мъж

Жена
1.
2.
3.
4.
5.


Общо привлечени участници (в проекта)


Г. АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТОУчастници

Моля, опишете как е сформирана групата на участниците в проекта.Привлечени ли са и други участници извън обсега на планираната целева, ако „Да” – представете кратко тяхната характеристика и степента им на участие в дейностите.Ефективност на дейностите

Моля, опишете постигнатите резултати и ползите за участниците в проектните дейности.

Постигнахте ли влияние на местно, регионално и национално ниво? Моля, опишете.
Опишете как местната общност възприе вашия проект и какви бяха ползите от осъществяването му.
Наблюдение и контрол по време на дейностите

Как разпределихте отговорностите и как осъществявахте дейности по вътрешно наблюдение и контрол по време на изпълнение на проекта?
Добри практики

Опишете разработени и приложени успешни модели за работа в общността.

Какво ви кара да определяте тези модели като добри практики?III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ТРУДНОСТИТЕ

А. Моля, посочете настъпили промени при изпълнението на проекта, ако има такива.

По предварителен план

След настъпилите промени

Участници (брой и възраст):
Продължителност:
Дейности:


Причини за настъпване на промяната в изпълнението:


Б. Опишете трудностите, които срещнахте при осъществяването на проекта, ако има такива, и действията, които предприехте за преодоляването им.


В. Последващи дейности и устойчивост на резултатите (само за КРАЕН СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ)

Опишете планираните дейности след приключването на проекта, в случай че има такива. Как ще осигурите устойчивост на резултатите по проекта след неговото приключване?


IV.ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
А. Опишете изпълнените информационни дейности и дейностите за популяризиране на проекта, програмата и ИА „ВКВПД“


Б. Опишете какви материали са изработени по проекта и как са разпространени. Посочете точният брой на всеки вид от изработените материали и неговата аудитория на разпространение.


(Задължително към настоящият отчет се прилагат екземпляри от ВСИЧКИ материали, изработени със средства по проекта. В противен случай разходите няма да бъдат признати по целесъобразност.)
V. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИА „ВКВПД“ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Моля, опишете документите и посочете техните номера.Неразделна част от настоящия документ е формуляр за КРАЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, заедно с копия на описаните в него разходооправдателни документи и други задължителни приложения, в съответствие с указанията от Анекс 2 към Договора за изпълнение на проекта!
Дата: /Име, фамилия, длъжност/

/Подпис и печат/


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница