Програма за подбор, обучение и тренировка по кик бокс и муай тай, ту-варна, 2010Дата01.06.2018
Размер230.82 Kb.
ТипПрограма


СПИСЪК
на научните и научно-методичните трудове и статии

на доц.дпн Златко Антонов Златев


 1. Монографии, учебници и научно-методични ръководства

 1. Монография – Теоретични и приложни основи на натоварването в училищното физическо възпитание, 2010, Варна


Учебници и научно-методични ръководства


 1. Учебник по "Теория на физическото възпитание", в съавторство с Руси Русев и Кирил Костов, ЮЗУ, Благоевград, 2000 г.

 2. Ръководство за управление на физическото натоварване в различните образователни степени, в съавторство с Руси Русев, учебникът е одобрен от МОН с протокол №22/28.03.1998 г.

 3. Златев Зл., О. Къчев, Хр. Зафиров, Методическо ръководство за определяне на личната физическа кондиция. ВИ, С., 2003.

 4. Йорданов, С., Зл. Златев, О. Къчев, Методически указания за мускулна рекреация, ВИ, С., 2003.

 5. Златев, Зл., Б. Колев и кол., Единна програма за подбор, обучение и тренировка по кик бокс и муай тай, ТУ-Варна, 2010.


Научни доклади и статии в научни издания


  1. Златев, Зл., Зл., Златева, Н., "По проблема за контрол и управлението на физическото натоварване във формите на физическа култура в оптимизирания двигателен режим в детската градина", ВФК, кн.12, 1989 г.

  2. Златев, Зл., "Сравнителен анализ на здравословното състояние и заболеваемостта на ученици от 4-8 клас на ЕСПУ и полуинтернатни паралелки."СНРБ, 11, 1989 г., Варна

  3. 3латев, Зл., "Проучване интересите на студентите за избор на специалност и за занимания с физически упражнения и спорт през периода на подготовката в ИПХМ", Трета национална конференция на младите научни работници с международно участие, Варна, 24-25.11.1989 г., ЦИНТИ №НД-П-12909

  4. Златев, Зл., "За по-ефективна организация, ръководство и контрол на системата за физическа култура в новото ЕСПУ" МНП, ВИФ "Г. Димитров", Хасково, XII. 1989 г.

  5. Златев, Зл., "За някои тенденции в развитието на физическата дееспособност при донаборната младеж и началното обучение във ВУЗ." СНРБ, 1990 г.

  6. Златев, Зл., Митев Д., "Значението на физическата култура и физическата дееспособност за професионално-творческото израстване на студентите" IV национална конференция на младите учени с международно участие, Варна, 1990 г.

  7. Златев, Зл., Тонев Т., Митев Д., "Състояние и динамика на качеството сила при ученици-донаборници от ТИХ и студенти 1 курс от ИХПМ-Варна",Научно практическа конференция , Добрич, 18.04.1991 г.

  8. Златев, Зл., Митев Д., Тонев Т., "Физическата дееспособност и мястото на заниманията по плуване в програмата на ПВУЗ",Научно практическа конференция , Добрич, 18.04.1991 г.

  9. Златев, Зл., Тонев Т., "Изследване на физическите качества бързина и издръжливост за определяне годността на 18-22 младежи", Национална научна конференция, Варна, 11-13.09.1991 г.

  10. Златев, Зл., Тонев Т., Митев Д., "За някои тенденции във физическото развитие и социално значими проблеми в системата за физическа култура и спорт в ПВУЗ и ВУЗ", Национална конференция, Варна, 11.10.1991 г.

  11. Златев, Зл., Тонев Т., "За някои специфични особености при провеждане заниманията по волейбол със студенти", Национална конференция, Благоевград, 09-11.04.1992 г.

  12. Златев, Зл., "Проучване интересите на студентите от Варненския регион за специализирана спортна подготовка - тенденции и перспективи", IV Световен конгрес на МОК "Спорт за всички", Варна, 16-19.11.1992 г.

  13. Златев, Зл., Тонев Т., "Влиянието на програмата по физическа култура върху някои психомоторни качества на студентите от ИХПМ", Национална конференция, Благоевград, 09-11.04.1992 г.

  14. Златев, Зл., "По проблема за физическото натоварване при студентите във формите на физическа култура и спорт" Международна научна конференция - гр. Благоевград - "Хумаиизиране на педагогическия процес", 14-16.V.1993 г.

  15. Златев, Зл., "Изследване обема и интензивността на натоварването в заниманията по баскетбол със студенти от ИХПМ." Международна конференция - В. Търново, 27-30.X. 1993 г.

  16. Златев, Зл., Тодоров И., Митев Д., "Лонгитудинално проучване здравословното състояние и заболеваемостта при ученици" Международна научна конференция, 11-12.06.1993 г., Ниш, Сърбия

  17. Златев, Зл., Димова Д., "Разделното по пол обучение – по ефективна форма за работа в часовете по физическа култура", Научна сесия, НСА, София, 24-25.02.1993 г.

  18. Златев, Зл., Томова С, Атанасова Т., "Съвременни аспекти на мениджмънта в спортно-развлекателния туризъм", Международен симпозиум, Ниш, Сърбия, 3-4.06.1994 г.

  19. 3латев, Зл., "Изследване параметрите на функционалното натоварване в заниманията по волейбол със студенти." Международен симпозиум, 3-4 юни, 1994 г., гр. Ниш

  20. Златев, Зл., "Влияние на лекоатлетическите упражнения върху стойностите на интензивността на натоварването в заниманията по физическа култура с ИХПМ" , Ямбол, 6-7.IV. 1995 г.

  21. Златев, Зл., Тонев Т., "Изследване влиянието на упражненията с тренажори в часовете по физическо възпитание и спорт върху силовите способности на студентите, Ямбол, 6-7.IV. 1995 г.

  22. Златев, Зл., Базитов, К., "Лонгитудинална динамика на някои специфични заболявания при учениците и опит за разкриване причините и начините за подобряване на здравословният им статус." I-ва Национална конференция, април 1995 г., София

  23. 3латев, Зл., Добрева Й., "Анализ на програмата по физическо възпитание и спорт в интегрираните ПВУЗ и възможности за оптимизиране на обучението" Юбилейна научна конференция, София, май 1996 г.

  24. Златев, Зл., "Изследване динамиката на физическата дееспособност и интересите на студенти за системни занимания със спорт", Първи конгрес по спортни науки, София, 22-24.2.1996 г.

  25. 3латев, Зл., Добрева Й., "По проблема за оценката на уменията и нивото на физическата дееспособност на студенти", Научно техническа конференция" 96, Ловеч, 6-7.6.1996 г.

  26. Златев, Зл., Чернаева P., "Проучване динамиката и някои специфични особености на равновесната устойчивост при 10-16 годишни ученици", Варна, Дни на науката, 30-31.10.1996 г.

  27. Златев, Зл., Добрева И., "Изследване силовите възможности на студенти от технически колежи", Национална научна конференция, Силистра, 6-8.11.1996 г.

  28. Златев 3., Чернаева P., "Възрастова динамиката на равновесната устойчивост при деца от различни степени в образователната система" Международна научна конференция, Скопие, Македония, 18-19.09.1996 г.

  29. Златев 3., Добрева И., "Проследяване динамиката на някои психомоторни качества при студентите от техническите висши училища" Международна научна конференция , Скопие, Македония, 17-19.10.1996 г.

  30. 3латев 3., Базитов К., "Психодиагностиката като възможност за подпомагане и обективизиране избора на професия за учениците и студентите", Научна конференция , Варна, 30-31.10.1996 г.

  31. Златев 3., Чернаева P., "Проучване динамиката и някои специфични особености на равновесната устойчивост при 10-16 годишни ученици", Научна конференция , Варна, 30-31.10.1996 г.

  32. Златев, Зл., "Възможности за оптимизиране управлението и контрола на физическото натоварване в различните степени на образователната система в Р България." Конгрес - Скопие, 17-19. 10.1997 г.

  33. Златев 3., "По проблема за професионално-приложната насоченост на заниманията по физическа култура като фактор за повишаване професионалните способности на подрастващите", Юбилейна сесия с международно участие , В.Търново, 19-20.06.1997 г.

  34. Златев, Зл., "Изследване динамиката на пулса и степента на възстановяване при стандартно натоварване.", Охрид, Македония, 25-26.IX.1998 г.(

  35. Златев, Зл., "Изследване динамиката на силовата издръжливост при студенти от технически колежи." София, НСА, "Дни на науката", 22-23.V. 1998 г.

  36. Златев, Зл., Златева Н., "Оптимизиране двигателния режим в предучилищна възраст - проблеми и перспективи.", Македония, Струга, 17-18.1Х.1999г.

  37. 3латев, Зл., Стаматов С, "Комплексно изследване силовите възможности на студенти и влиянието със заниманията с фитнес върху повишаване силовите им способности.", София, НСА, "Дни на науката", 21-23.V. 1999 г.

  38. Златев 3., "Проследяване динамика на някои психомоторни качества при обучението на студенти в техническите колежи и тяхното значение за професионалното им израстване." Първи международен научен конгрес, НСА, София, 23-24.10. 1999 г.

  39. Златев, Зл., Стаматов С, "Към проблема за оптимизиране обема и интензивността на натоварването при подрастващи гимнастици", В.Търново, 27-28.10.2000 г.

  40. Златев, Зл., "Сравнителен анализ на някои общи и специални двигателни качества при подрастващите кик-боксьори", Варна, Първа международна научна конференция "Кикбокс и бойни изкуства", 28.IX.2000 г.

  41. Златев 3., Къчев О., "Психофизиологична характеристика на военно професионалния труд на моряците от Военноморските сили и проблема с хипокинезията" - Научна конференция с международно участие, Велико Търново, 27-28.10.2000 г.

  42. Златев, Зл., Добрева Й., "Проучване здравословния статус и някои фак­тори, влияещи върху здравословния начин на живот при студентите от ТУ - Варна.", Национална конференция, НСА, София, 22-23 .V.2000 г.

  43. Златев, Зл., Стаматов С, "Изследване на някои физиоантро-пометрични, респираторни и силови показатели при студентите от ТУ - Варна.", Национална конференция, НСА, София, 22-23.V.2000 г.

  44. Златев, Зл. , Чакова С, "Сравнителен анализ на някои обективни фак­тори, влияещи върху здравословния начин на живот при студентската младеж.", Международен Симпозиум Ниш, Югославия, 5-7.Х.2000 г.

  45. Златев, Зл. , Чакова С, "Анализиране физиометричния статус на студентки от ТУ и ИУ - Варна", Пети симпозиум за спорт и физическо образование на подрастващите, Охрид, Македония, 6-8.Х.2000 г.

  46. Златев, Зл., Пеев М., "Мястото на мениджмънта в изграждането и управлението на спортния клуб, федерация и конфедерация по кик-бокс и бойни изкуства", Международна научна конференция, Варна, 27-28.09.2000 г.

  47. Златев, Зл., Стаматов С, Къчев О., "Изследване параметрите на физическото натоварване при занятия по фитнес със студенти." София, НСА, Балканска научна конференция, 25-26.IV.2001 г.

  48. Златев, Зл., Стаматов, Ст., "Изследване на някои тренировъчни параметри и тяхното значение за класиране в състезания на млади гимнастици.", Варна, Юбилейна научна сесия с международно участие, 120 г. Морско училище - Варна, 14-15.V.2001 г.

  49. Златев 3., Стефанов Ст., "Особености в методиката на тренировъчния режим с елитни гимнастици в последния олимпийски мезоцикъл." Национална научна конференция, Дни на науката, НСА "В. Левски" - София, 22-23.05.2001 г.

  50. Златев, Зл., Стаматов, Ст., Къчев О., "Тренировъчните натоварвания в състезателния период на елитни гимнастици", Научна конференция с международно участие, ТУ-Варна, 21-23.09.2001 г.

  51. Златев, Зл., Стаматов, Ст., Къчев О., "Някои особености в тренировъчния режим на висококвалифицирани гимнастици в състезателния период", Научна конференция с международно участие, ТУ-Варна, 21-23.09.2001 г.

  52. Златев 3., Къчев О., Стефанов Ст., "Динамика на физиологичните натоварвания в пред състезателния период на олимпийският цикъл 1996 година." Научна конференция с международно участие, Добрич, 11-13.10.2001 г.

  53. Златев, Зл., "Актуализиране скалата за оценка на натоварването в заниманията по волейбол със студенти." ЮЗУ - Благоевград, Научна конференция с международно участие, 8-9.XI.2001 г.

  54. 3латев, Зл., Маргаритов В., "Възможности за обективизиране контрола и управлението на физическото натоварване в занятия по фитнес със студенти." Ниш, 13-14.XI.2001 г.

  55. 3латев Зл., Къчев О., "Изследване състоянието и динамиката на двигателните качества на курсанти и студенти от ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" за периода 1997-2000 г.", Юбилейна научна конферен­ция с международно участие - 120 г. ВВМУ, Варна 14-15.05.2001г.

  56. Златев Зл., Къчев О., "Изследване състоянието на двигателното качество издръжливост на военнослужещите от ВМС според тегловия индекс BMI.", НСА, София ДАМС - МО, 2001

  57. Златев Зл., Къчев О., "Проучване динамиката на развитие на специфичните двигателни качества на курсанти и студенти от ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Научна конференция с международно участие, НСА, София, 21-23.05.2001 г.

  58. Маргаритов В., Златев 3., Бонев X., "Изследване на бързината и взривната сила на долните крайници при професионални футболисти", Научна конференция с международно участие, ТУ - Варна, 21-23.09.2001 г.

  59. Златев Зл., Къчев О., "Изследване корелационните зависимости на някои специфични двигателни качества на военнослужещите от Военноморските сили", Научна конференция с международно участие, ТУ-Варна, 21-23.09.2001 г.

  60. Златев Зл., Стаматов Ст., Къчев О. "Някои особености в тренировъчния режим на висококвалифицирани гимнастици в състезателния период." Научна конференция с международно участие, ТУ - Варна, 21-23.09.2001 г.

  61. Златев Зл., Стаматов Ст., Къчев О. "Тренировъчните натоварвания в състезателния период на елитни гимнастици." Научна конференция с международно участие, ТУ-Варна, 21-23.09.2001 г.

  62. Златев, Зл., Чакова, С, "Състояние на физическата дееспособност и влиянието и върху здравния статус на студентите", Научна конференция с международно участие, Варна, 21-23.09.2001 г.

  63. Златев Зл., Къчев О., "Изследване параметрите на промяна на някои специфични двигателни качества на курсанти и студенти от ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна, 11-13.10.2001 г.

  64. Златев 3., Радев P., "Динамика на някои специфични психомоторни качества при обучението на студенти в техническите специалности." Шести Европейски конгрес, Спортни науки, Германия - Кьолн, 24-28.07.2001 г.

  65. Златев 3., Къчев О., Стефанов Ст., "Изследване на психическата рабо­тоспособност на военнослужещи от Военноморските сили." - Научна конференция с международно участие, Добрич, 11-13.10.2001 г.

  66. Къчев О., Златев 3., Стефанов С, "Изследване психомоториката на военнослужещи от Военноморските сили.", In physical education, sports and recreation, University of Nis, 13-14.11.2001 г.

  67. Златев 3., Русев P., "Спортологията - наименование на научното направление изучаващо спортната дейност." Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна, 11-13.10.2001 г.

  68. Златев Зл., О. Къчев., Проучване динамиката на някои специфични двигателни качества на курсанти и студенти от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" Годишна научна сесия с международно участие - Технически Университет - Варна, 11-13.10.2001 г.

  69. Стаматов Ст., Зл. Златев,, О. Къчев., Динамика на физиологичните натоварвания в през състезателния период на олмпийския цикъл 1996 година. Научна конференция с международно участие. Добрич. 11-13.10.2001 г.

  70. Къчев О., Зл. Златев., Ст. Стаматов., Изследване на психическата работоспособност на военнослужещи от Военноморските сили. Научна конференция с международно участие. Добрич, 11-13.10.2001 г.,

  71. Златев Зл., К. Базитов., И. Маякова., Проследяване състоянието и динамиката на настъпващите промени при отделни специфични заболявания в ученическата възраст IV-VIII клас на СОУ. Международна научно-практическа конференция "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век." Варна. 24-26.10.2001 г.

  72. Златев Зл., Актуализиране скалите за оценка на натоварването в занятията по волейбол със студенти. Научна конференция с международно участие. Благоевград. 8-9.11.2001 г.

  73. Къчев О., Зл. Златев., Ст. Стаматов., Изследване псхомоториката на военнослужещи от Военоморските сили. Fis communications - 2001 in physical education, sports and recreation, 13-14.11.2001 г. Ниш

  74. Златев Зл., Къчев О., "Изследване влиянието на методиката за установяване параметрите на физическото натоварване в уроци с различно учебно съдържание - V - VIII клас", Сборник доклади от научна конференция с международно участие, традиционни дни на науката НСА "В.Левски" 31.05.2002 г.

  75. Златев Зл., Къчев О., "Изследване влиянието на системния контрол на физическото натоварване в уроците - V-VIII клас", Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Kineziologik - 2002", Великотърновски университет, 25-26.10.2002 г.

  76. Златев Зл., Къчев О., "Физическата подготовка на моряка - важен фактор в борбата за живучест на кораба", Сборник доклади от научна конференция с международно участие, традиционни дни на науката НСА "В.Левски" 31.05.2002 г.

  77. 3латев Зл., Къчев О., "Изследване физическата дееспособност и психомоториката на студенти от ТУ - Варна", Сборник доклади, НСА "В.Левски", 2002

  78. Златев Зл., Къчев О., "Изследване динамиката на двигателното качество сила на военнослужещи от Военноморските сили на Р България", Сборник доклади от "7th Annual Congress of European College of Sports Science", Divani Apollon Palace, Athens, Greece, 24-28.07.2002

  79. Златев Зл., Къчев O., "Изследване динамиката на двигателните качества издръжливост и взривна сила на военнослужещи от Военно­морските сили на Р България", Сборник доклади от 23rd ICPAFR International Sport Science Symposium, Tartu, Estonia, 5-8.09.2002

  80. 3латев Зл., Къчев O., "Изследване на някои специфични двигателни качества на военнослужещи от Военноморските сили на Р България", Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Паралелен симпозиум по физическо възпитание и спорт на конгреса, посветен на 40 години ТУ-Варна, 06-09.10.2002

  81. Златев Зл., Къчев О., "Оптимизиране физическото натоварване и влиянието му върху нивото на физическата дееспособност при 11-15 годишни", Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "IX INTERNATIONAL ASSEMBLY, FIS COMMUNICATIONS 2002", Ниш, Сърбия, 17-19.10.2002 г

  82. Златев Зл., Къчев О., "Изследване възрастовата динамика на корелационните зависимости за ефективността на уроците по физическо възпитание при ученици 5-8 клас", Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Благоевград, 7-8.11.2002 г.

  83. Златев Зл., Къчев O., "Изследване корелационните зависимости между физическата дееспособност и психомоториката на студенти от ТУ-Варна", Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие, 60 години катедра психология и педагогика, НСА "В.Левски" 22-26.04.2002 г.

  84. Златев Зл., Къчев О., "Проучване състоянието на някои психомоторни качества във връзка с професионалната подготовка на студенти от ТУ — Варна", Сборник доклади, НСА "В.Левски", 2002 г.

  85. Златев Зл., Къчев О., "Изследване здравословния статус на военно­служещи от Военноморските сили на Р България", Сборник доклади от Sixth International Scientific Congress "Modern Olympic Sport and Sport for All",Warsaw, Poland, 6-9.06.2002

  86. Златев Зл., Къчев O., Псаракос Й., "Оптимизиране на физическото натоварване за укрепване здравословния статус на учениците", Сборник доклади от 7th Symposium of Sport and Physical Education of the Young, Srtuga, Macedonia, 04-06.10.2002

  87. Златев Зл., Къчев О., "Модел за оптимизиране процеса на обучение и контрол на основните параметри в урока по физическо възпитание", Сборник доклади от 1_ EUPEA Symposium on Quality Physical Education, Brussels, Belgium, 09.11.2002 r.

  88. Златев Зл., O. Къчев., Изследване корелационните зависимости между физическата дееспособност и психомоториката на студенти от ТУ-Варна Юбилейна научна конференция - 60 години катедра "Психология и педагогика" - НСА "В. Левски"., София. 22-26.04.2002 г.

  89. Златев Зл., О. Къчев., Изследване влиянието на методиката за установяване параметрите на физическото натоварване в уроци с различно учебно съдържание - V-VIII клас. Научна конференция с международно участие. „Традиционни дни на науката". НСА "В. Левски" 31.05.2002 г.

  90. Златев Зл., О. Къчев., Проучване състоянието на някои психомоторни качества във връзка с професионалната подготовка на студенти от ТУ -Варна. Публикувана статия: Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в българското училище. София, 2002 г.

  91. Златев Зл., О. Къчев., Изследване здравословния статус на военнослужещи от Военноморските сили на Р България. Sixth International Scientific Congress, Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsawa, 6-9.06.2002

  92. Златев Зл., О. Къчев., И. Псаракос, Оптимизиране на физическото натоварване за укрепване здравословния статус на учениците. 7th Symposium of sport and physikal education of the young, Струга, Македония, 04-06.10.2002 г.

  93. Златев 3., Къчев О., Георгиев Г., Изследване ефективността на уроците по физическо възпитание в различните образователни степени в зависимост от физическото натоварване и мястото на провеждане. Сборник доклади "Физическото възпитание и спорта в училище", стр.43, Несебър, 2003

  94. Алипиева Л., Златев 3., "Обсъждане възможностите за управление и оптимизиране приноса на извънкласната и извънучилищна спортна дейност към елитния спорт", Сборник доклади "Физическото възпитание и спорта в училище", стр.9, Несебър, 2003

  95. Златев 3., Къчев О, Атанасов Б., "Динамика на натоварването в уроците по физическо възпитание с различно учебно съдържание", Сборник доклади "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век", стр.168, В., 2003

  96. Златев 3., Атанасов Б., Къчев О., "Съвременни аспекти на спонсорството за подобряване спортната база в училище", Сборник доклади "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век", стр.241, В., 2003

  97. Златев 3., Къчев О., "Апробиране на методика за измерване параметрите на динамичната сила на мускулите на долните крайници", Сборник доклади, Годишник на ТУ-Варна, стр.790, В., 2003

  98. Златев 3., Къчев О., Атанасов Б., "Модел за управление системата за физическо възпитание в съвременното училище", Сборник доклади, 9-ти Международен симпозиум "Спорт и физическо образование на младите", Охрид, Македония, 2003

  99. Златев 3., Къчев О., "Физическата подготовка на моряка - важен фактор в борбата за живучест на кораба", Сборник доклади "Традиционни дни на науката", НСА, "Спорт, общество, образование", Том.8, стр.174, С, 2003

  100. Златев 3., Къчев О., "Изследване корелационните зависимости между физическата дееспособност и психомоториката на студенти от ТУ-Варна, Сборник доклади "Личност, мотивация, спорт", стр.117, С, 2003

  101. Несторов Я., Йорданов К., Златев 3., Димитрова Й., "Изследване състоянието на мускулната сила на студентите от корабните специалности в ТУ-Варна", Научно-практическа конференция, В. Търново, 2003

  102. Несторов Я., И. Димитрова., Зл. Златев., Изследване мускулната сила на студентите от корабните специалности от ТУ-Варна. В. Търново, 2004 г.

  103. Златев 3., Маякова И., "За някои промени в динамиката на отделни специфични заболявания в ученическата възраст IV-VIII клас", МОН, РИО-Ловеч, Сборник доклади - Национална научно-практическа конференция "Физическото възпитание и спорт в училище", стр.227, Тетевен, 2004

  104. Златев 3., Атанасов Б., "Проблеми и перспективи за оптимизиране на организация на учебния процес по физическо възпитание в училище", Сборник доклади - Възпитание и институции, стр.108, В., 2004

  105. Златев 3., Атанасов Б., "По проблема за подобряване специфичните технически умения в играта бейзбол", Сборник доклади - Възпитание и институции, стр.114, В., 2004

  106. Златев 3., Дончева М., "Изследване динамиката на някои физио-аитропометрични и респираторни възможности на студентите", Сборник 9-ти Световен конгрес по спортни науки Клермон Феран, Франция, стр.356, 2004

  107. Златев 3., "Многогодишно изследване на някои антропометрични и физометрични показатели за периода 1998-2004 година на студенти от Технически университет - Варна", 10-ти Световен конгрес Спорт за всички, Рим, Италия, стр.263, 2004

  108. Златев 3., Несторов Я., Йорданов К., "Изследване състоянието на физическата дееспособност и някои респираторни показатели при студенти от инженерните специалности", Годишник на ТУ-Варна, стр. 840, В, 2004

  109. Йорданов К., Златев 3., Несторов Я., "Апробиране на методика за начален подбор на студенти в групите за профилирано обучение по волейбол при инженерните специалности", Научна конференция "Оптимизиране на тренировъчния процес по баскетбол, волейбол, хандбал", НСА, под печат, С, 2004

  110. Златев 3., Алипиева JL, "Проучване мнението на учители и експерти относно ефективността на обучението и физическото натоварване в урока по физическо възпитание", Международна научна конференция "актуални проблеми на физическата култура", извънреден брой 1, 2005, сп. Спорт и наука, стр.66, С, 2004

  111. Златев Зл., Изследване динамиката на силата на крайниците и трупа при студенти от корабните специалности. II Международен Конгрес по MEEMI на ТУ-Варна;

  112. Златев Зл., По някои проблеми на контролната дейност влияещи върху ефективността на инспектирането в училище от Експерта по физическо възпитание и спорт. Национално съвещание и методически семинар с Експерти по физическо възпитание и спорт.

  113. Георгиева К., Мавродиева Я., Златев 3., "Изследване въздействието на спортния календар върху двигателните качества и здравословно състояние на учениците от V-VIII клас", 3-та Национално­практическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище", МОН, РИО, Търговище, 2005 (под печат)

  114. Златев, Зл., Маврудиева Я., Изследване причините за проява на агресия и възможностите на заниманията със спорт в училище за преодоляване на стреса и агресивното поведение, „Сборник с доклади" 4-та Международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация", НСА, София, стр.21-22

  115. Златев 3., Даскалова Н., Стоянов Б., "Проучване състоянието на спортната база в училищата във връзка с постигането на държавните образователни изисквания и адаптирането й към Европейските стандарти", IV-та Национално-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт", МОН, РИО-Варна, ДАМС, БОК, НФ Спорт в училище", Община Варна, 2006 (под печат)

  116. Златев 3., Алипиева Л., Стоянов Б., "Обсъждане възможностите за оптимизиране оценяването по физическо възпитание и спорт по количествени и качествени показатели", МОН, РИО-Варна, ДАМС, БОК, НФ Спорт в училище", Община Варна, 2006 (под печат)

  117. Златев 3., Стоянов Б., "Към проблема за двигателните способности -характерни особености специфика на проявление и измерване", МОН, РИО-Варна, ДАМС, БОК, НФ Спорт в училище", Община Варна, 2006 (под печат)

  118. Георгиева К., Мавродиева И., Златев 3., "Изследване мнението на учениците за мястото и ролята на физическо възпитание и спорта относно преодоляване на стреса и проявата на агресия в училище", МОН, РИО-Варна, ДАМС, БОК, НФ Спорт в училище", Община Варна, 2006 (под печат)

  119. Стоянов, Д., Зл. Златев. Експериментиране формите на изпитване и основно ядро „спортни игри" в начална образователна степен. Научни трудове „Физическо възпитание и спорт, здравна превенция". P., Том XXXXIV. серия 8. ISSN 1311-3321., 2007. 38 с.

  120. Златев, Зл., Възможности за оптимизиране управлението на системата за Физическо възпитание и спорт в съвременното училище, сп. Спорт и наука., III. Ш., ISSN 1310-3393., 2007. 65-69.

  121. Дончева М., Зл. Златев. Comparative development of some agile activities in dying volleyball at school (17 years). Втора научна конференция c • участие "Кинезиология 2007", В. Търново., 2007

  122. Дончева М., Зл. Златев. Изследване мнението и оценката на учениците за обучение в горна образователна степен. Сб. Научни трудове „ФВС, здравна промоция и превенция"., Том XXXXVI, серия 8. ISSN 1311-3321., 78-81. P., 2007.

  123. Дончева М., Зл. Златев. Сравнителен анализ на антопометрични и физиометрични показатели при 14-16 годишни ученици. Сб. Трудове от II международна научна конференция. 15 години специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание", ISSN 1313-244Х. 2007 с.

  124. Златев Зл., Стоянов Д., „Към проблема за оценяването по физическо възпитание и спорт в началната образователна степен", Юбилейна научна конференция с международно участие, „ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА", 7-8.11.2007 г. ЮЗУ „Неофит Рилски", гр. Благоевград

  125. Златев Зл., „Изследване на някои двигателни и биометрични показатели при ученици и студенти", Световен конгрес по Спортни науки, 5-9 Юли 2008, Сборник от резюмета, стр.593

  126. Златев, Зл., Д. Митев, М. Дончева. Проучване мнението на ученици от езиковите гтг чазии относно ролята и мястото на народните хора и занимания със спорт за изграждане на младата личност. Международна конференция „Актуални проблеми на физическата култура", София, 11-12.12.2008 г.

  127. Златев, Зл. Изследване на някои двигателни и биометрични показатели при ученици п студенти. Сборник резюмета. Световен конгрес по Спортни науки. Лисабон. Португалия. 593. 2008.

  128. Златев, Зл., Д. Митев, О. Къчев, Й. Добрева. Изследване влиянието на народните хора в урока по физическо възпитание върху състоянието на двигателните качества на учениците. Научни трудове. Том XXXXVII. серия 5.4. Здравна промоция и превенция. ISSN 1311-3321., P., 138-144. 2008.

  129. Златев, Зл., Й. Добрева, Н. Янчев, И. Иванов, Д. Дяков. Експериментална програма за контрол и оценка съобразно кредитно-образователната система и европейските стандарти. Научни трудове, том XXXXVII. серия 5.4. Физическо възпитание и спорт, здравна промоция и превенция. P., стр. 145-149. ISSN 1311-3321., 2008.

  130. Къчев, О., Зл. Златев, М. Дончева. Въздействие на фитнес заниманията върху морфофункционалното развитие и усъвършенстване на организма на студенти. НК РУ "Ангел Кънчев"., Съюз на учените - Русе. P., 39-43. 2009.

  131. Къчев, О., Зл. Златев. Сравнителен анализ на двигателните качества на студенти от различни професионални направления. Международна научна конференция 1 !СА "В. Левски"., С, 2009.

  132. Златев, Зл. Проследяване динамиката на промените при някои психомоторни качества необходими за професионалната реализация на специалисти с инженерно образование. XIV Световен научен конгрес по спортни науки. с.44. Осло. Норвегия. 2009

  133. Златев, Зл., Ев. Златанова, Хр. Стефанов. Изследване на някои рискови фактори влияещи върху най-често срещаните социално значими заболявания, XV научна конференция "Личност, мотивация, спорт". НСА "В. Левски"., София.

  134. Златев, Зл., М. Дончева, И. Добрева. Актуализиране на системата за семестриален контрол по дисциплината "Физическо възпитание и спорт" Обща спортна подготовка в Технически университет - Варна. НК РУ "Ангел , Съюз на учените - Русе. 34-38. 2009.

  135. Фархи, О., Зл. Златев. Изследване влиянието на системата за физическо възпитание върху интересите на студентите за занимания със спорт. XII Световна среща на ректорите на ВУЗ по проблемите на интеграцията и възраждане на студентския спорт. Белград. 2009.

  136. Алипиева, К., Зл. Златев, М. Дончева, Й. Добрева. Проучване мнението на учениците за организирането и оценяването по физическо възпитание и спорт в горната образователна степен. НК 80 години Алма Матер СУ. Департамент по спорт. университетско издателство "Св. Климент Офридски". ISBN 978-954-07-98-1052 2009.

  137. Дончева, М., Зл. Златев, О. Къчев. Изследване обвързаността на ръста с някои показатели за физическа дееспособност. Сп. Спорт и наука., изв. бр.4., 162с. С., 2009.

  138. Дончева, М., Зл. Златев, О. Къчев. Проучване влиянието на кардио-комплекс върху студентки от групи по каланетика в ТУ-Варна. НК с международно участие 25 г. ПФ В. Търново, България, 2009.

  139. Алипиева, К., Златев 3., Дончева М.. Добрева Й., Проучване мнението на учениците за организирането и оценяването по Физическо възпитание и спорт в горна училищна степен. Научна конференция посветена на Осемдесет години спорт в Алма Матер. „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес.

  140. Дончева М.. Златев 3., Къчев О., Проучване влиянието на кардио - комплекс върху студентки от групи по каланетика - ТУ-Варна. Научна конференция с международно участие. 6-7.11.2009г.

  141. В. Търново. З. Дончева М.„ Златев Зл., Д. Дяков., Анкетно проучване за предразположеност към конфликтно поведение в групи по Обща спортна подготовка в ТУ- Варна. Научно - практическа конференция с международно участие „ Иновации в образованието", 04-07. ,ДИПКУ, стр.1031-1036.

  142. З. Златев, Зл., Дончева М„ Й. Добрева., Мястото на система за 16.05.2010., София, 2010 семестриален контрол по Физическо възпитание и спорт в контекста на Държавните образователни изисквания в ТУ-Варна. Научна конференция с международно участие „Стандартизация и стандарти в спорта 14.05-16.05.2010.,С., стр.79-82.

  143. Дончева М., Зл. Златев., Изследване вариативността на показатели за специални технически умения на студенти от ТУ- Варна. Научна конференция с Международно участие „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на ФВС във ВУЗ. 19.ХІ.2010 г. стр. 177-184.

  144. Златко Ант. Златев, Йорданка Й. Добрева, Мария И. Дончева, Огнян В. Къчев, Системата за семестриален контрол, неразделна част от мобилността на студентите, РУ „Ангел Кънчев”.

  145. Доц.д-р Огнян Къчев проф.д-р Атанасиос Накасис 2, доц.дпн Златко Златев3 Историческо изследване на възникването и развитието на панкратион като боен спорт, Констанца, Румъния, стр.32-36.

  146. Доц. дпн Златко Златев, Жулиета Виденова, Гранични състояния на здравето и мястото на физическото възпитание и спорта за тяхната профилактика, МУ-Варна, 7-8.Х.2011 г., стр. 373-377.

  147. Златко Златев, Магистърска програма „спортна анимация" - акценти и перспективи за развитието на туризма в региона, РУ „Ангел Кънчев", 28-29.Х.2011 г., стр. 98-102.

  148. Златко Антонов Златев, Катя Сивенова Алипиева, Изследване динамиката в развитието на някои основни двигателни качества при ученици от Езикови гимназии, ТУ-Варна, стр. 17-24.

  149. Златко Антонов Златев, Овид Азаря Фархи, Приносът на физическото възпитание и спорта във Висшите училища за професионална реализация и укрепване здравето на студентите, ТУ-Варна, стр. 11-16.

  150. Златко Ант. Златев РУСИ РУСЕВ - Една от големите фигури в теорията и методиката на физическото възпитание и първи учен въвел спортната кибернетика, ТУ-Варна, Годишник, стр.215-217.

  151. Добрева, Й., Златев, Зл., Добрев, М., Лонгитудинално проследяване силовите възможности на студентите от технически университет Варна – ОКС „Професионален бакалавър”, ТУ-Варна – годишник, стр.30-34, 2011.

  152. Зл. Златев, О. Къчев, Проучване нивото на готовност в някой туристически обекти по северното черноморие за предлагане на спортна анимация като възможност за пълноценен отдих. IX Международна научна конференция 22-23.VI.2012 г., МВБУ Ботевград.

  153. О. Къчев, Зл. Златев, Спортна анимация продукт на туристическото дружество „Родни Балкани” – Варна, Научно практически семинар: Екология – Туризъм – Сигурност, ВСУ Ч. Храбър 11-12.05.2012 г. Смолян, стр. 149-155.

  154. Зл. Златев, Особености и проблеми на стандартизацията и стандарта в спорта и спортната наука, конгрес на ТУ-Варна 05.10.2012 г., стр. 202-209.

  155. Зл. Златев, Д. Календжиева, За някой специални иновационни методики укрепващи здравето и духа в медицински Спа център „Албена”, Черноморски Туристически Форум Варна 2012 г. 27-29.09.2012 г., стр. 103-113.

  156. Зл. Златев, К. Алипиева, Оценката по физическо възпитание и спорт – мотивация за по-висока физическа дееспособност. Международна Научна Конференция „ТМФВ”, ЮЗУ Благоевград д 9-10.11.2012 г., стр. 237-241.

  157. Зл. Златев, Лонгитудинално изследване на някои антропометрични и физиометрични показатели при студенти от корабните специалности, Международна научна конференция, 5-8.ІV.2013 г. Подгорица, Черна гора, стр.286-293.

  158. Златев, Зл., Екологичния туризъм, опазване природата, културното наследство и самобитността на региона, Черноморски туристически форум, 2-4.Х.2013 г., Гранд Хотел Димят, Варна, стр. 191-196.

  159. Златев, Зл., Многогодишна динамика на промените в някои антропометрични и двигателни показатели при студенти от ТУ, Международна научна конференция посветена на 125 години на СУ „Кл. Охридски”, 8-10.ХІ.2013 г., СУ „Кл. Охридски”, София, стр. 57-64.

Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> publikacii
publikacii -> С п и с ъ к на публикациите на ст ас д-р Николай Петков Буюклиев Книги
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
publikacii -> «Френско-български държавно-политически и дипломатически отношения /1919-1923 г./»
publikacii -> Списък с публикации на доц д-р Гатю Ненков Гатев
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница