Програма за работа обслужване на транспортния потокДата05.06.2017
Размер324.76 Kb.
#22720
ТипПрограма


Приложение №17

Т Е Х Н И Ч Е С К А

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Съдържание:

 1. ОБЩО

  1. Обхват на поръчката

  2. Връзки между различни договори

 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  1. Изработка, материали и стоки

  2. Обхват на строително – монтажните работи

  3. Изпълнение на строително-монтажните работи

  4. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

  5. Условия на работа

  6. Правила за безопасност и общ правилник за обекта

  7. Качество на предвидените СМР

  8. Архитектура и конструкции

  9. ВиК

  10. Електро

  11. План за безопасност и здраве

  12. Пожарна безопасност

  13. Приемане и предаване на обекта

 3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

  1. Обслужване на транспортния поток

 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

  1. Общо

  2. Защита на собствеността

  3. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение

  4. Открити изкопни работи

  5. Противопожарна защита

  6. Експлозивни работи и взривове

  7. Опазване на дърветата и зелените площи

 5. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

  1. Заменяне

  2. Складиране и охрана на оборудване и материали

  3. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи

  4. Общо за пробите

 6. ПОЧИСТВАНЕ

  1. Общо

  2. Окончателно почистване

 7. ЧЕРТЕЖИ

  1. Работни чертежи

  2. Изчисления

 8. ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ

 9. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

 10. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

  1. Общо

  2. Временно водоснабдяване

  3. Временно ел. захранване

  4. Санитарни възли

 11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. ОБЩО


Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще бъдат изпълнени от Изпълнителя.

Урегулираният поземлен имот е разположен в село Веселие, Община Приморско, област Бургаска. Граничи на северозапал и югозапад с улица и в него има изградена обществена сграда- Училище. Зоната, определена за проектиране на спортната площадка е от към северозападната страна на съществуващата сграда и е покрита с асфалтова настилка. Проектът е разработен въз основа на инвеститорско задание, скица и инвестиционни намерения за: “Изграждане на спортна площадка” в УПИ IV, кв.29 по плана на с. Веселие, общ. Приморско.


Строителството трябва да се извърши с подходяща за целта строителна техника и механизация.

Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до подсигуряване на цялата работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на поръчката, разчистване на обекта, доставка, изкопни, демонтажни, монтажни, разрушителни, кофражни, бетонови, довършителни работи, както и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на Чертежите или както се изискват от Инженера/инвеститорския контрол/.  1. Обхват на поръчката

Инвестиционното намерение има за цел да се развиват спортните традиции и спортното възпитание на жителите и гостите на с. Веселие посредством изграждане на спортна площадка отговаряща на всички естетически и функционални изисквания.

Проектното решение има за цел да се изгради спортна площадка с размери 20/40м. за мини футбол. Инвестиционното намерение е да се развиват спортните традиции и спортното възпитание посредством изграждане на спортна площадка отговаряща на всички естетически и функционални изисквания.

Общата квадратура на обекта,включващ спортна площадка за игра на мини футбол е 974,14 кв.м. Очаквания брой посетители на спортната площадка е не повече от 100 души (в това число и играещите футбол).

Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествената сметка.  1. Връзки между различни договори

Изпълнителят да определи, други учреждения, организации и подобни, ако има такива, които осъществяват или ще провеждат работи или дейности едновременно с него, като координира действията си с тях.

Както се изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под формата на работни чертежи като по този начин осигурява правилното място за поставяне на компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на строителни работи на други свързани договори.

Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация в случай на възможно неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Изпълнението на всички СМР и др. дейности на обекта да е съобразено с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България. Строителните продукти да отговарят на български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или „еквивалентни“ и да отговарят на одобрените строителни книжа.

  1. Изработка, материали и стоки

Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на проекта, трябва да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните технологични открития и разработки. Равнозначност на стандарти и нормативи.

Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи, като това подлежи на предварителен преглед и писмено съгласие на Инвестоторския контрол. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. Трябва да се предадат на Инвестоторския контрол, поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи съгласието на Инвестоторския контрол. В случай че Инвестоторския контрол установи, че така предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще спазва стандартите, определени в документацията.  1. Обхват на строително – монтажните работи

Спортната площадка включва спортно игрище за мини футбол с размери - 11 / 9 м, с изкуствена настилка за мини футбол, отговаряща на изискванията на ИСО, ФИФА, УЕФА (или др. еквиваленти). В графичната част на проекта, е представен вариант за цветовото оформление на настилките и разграфяване на площадката.

Предвиден е един вход към спортната площадка, който е от към юг. Между тях не трябва да има разлика в нивата с цел е да се осигури лесен достъп до зоните, предназначени за хора в неравностойно положение.

Предвидени са в проекта комплект футболни врати за мини футбол с мрежа с размери 300 мм. х 200 мм.х 100 мм.- метален кръгъл профил мин. Ф- 80 мм.

Обхвата на строително- монтажните работи предвижда: • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации;

 • отстраняване на дефекти.

Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и поднормативни актове.

Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в Количествените сметки.  1. Изпълнение на строително-монтажните работи

Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни работи след откриване на строителна площадка /чл.157, ал.2 и ал.4 от ЗУТ/.

Изпълнението на СМР, да се предхожда от мобилизационен период или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на подходящи места на строителната площадка.

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след договарянето за изпълнението му и одобряване от Инвестоторския контрол. Сроковете и количествата за доставка на необходимите материали е въпрос на технически уточнения.

При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на всички действащи нормативи в Р. България.

Успоредно с извършване на СМР да се изготвят съответните екзекутивна и пълна съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.


  1. Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя

Служители и персонал на Изпълнителя:

За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за обществени нужди, квартири и пр. нужни удобства.

Изпълнителят трябва да застрахова срещу загуба, причинена от пожар или кражба, съхранените в офиса материали. За времетраенето на Договора Изпълнителят ще подсигури поддръжката и обслужването на офиса, цялото офис оборудване и мебели, и плаща разходите за ел. енергия, комуникации, вода и канализация, и/или такси за отпадни води. Тези услуги ще включват и ежедневното почистване и охрана на офисите. Офисите могат да бъдат в специални фургони или съществуващи сгради.


  1. Условия на работа

 • Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно одобрената работна програма, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Инвестоторския контрол;

 • Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;

 • Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

 • Осветление на работните места и обекта;

 • Противопожарно оборудване.

  1. Правила за безопасност и общ правилник за обекта

Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.

Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.

Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо трябва да бъдат защитени от повреда.

Всички работници трябва да са облечени със светлоотразителни жилетки с рефлектиращи ленти, когато се налагала да се работи на улици с движение.  1. Качество на предвидените СМР

Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това преди доставката те ще бъдат одобрявани от Инвестоторския контрол.

  1. Архитектура и конструкции

Спортната площадка включва спортно игрище за мини футбол с размери - 11 / /9 м, с изкуствена настилка за мини футбол, отговаряща на изискванията на ИСО, ФИФА, УЕФА

(или др. еквиваленти). В графичната част на проекта, е представен вариант за цветовото оформление на настилките и разграфяване на площадката.

Предвиден е един вход към спортната площадка, който е от към юг. Между тях не трябва да има разлика в нивата с цел е да се осигури лесен достъп до зоните, предназначени за хора в неравностойно положение.

Предвидени са в проекта комплект футболни врати за мини футбол с мрежа с размери 300 мм. х 200 мм.х 100 мм.- метален кръгъл профил мин. Ф- 80 мм.

Настилка на спортната площадка:

Футболното игрище да бъде проектирано и изпълнено с изкуствена трева с минимални изисквания както следва:

• Височина на влакното- минимум 60 мм

• Нишка- Монофилно влакно от полиетилен, комбинация от двуцветен или трицветен материал, с ядро от спираловидна нишка, V образна /U- образна/ форма или друга несмачкваща се форма на тревното влакно

• Основа- Латекс, минимум ЮООгр/кв.м.

• Тегло на сноповете: Минимум 1300 гр./кв.м.

• Посипки- Пясък и SBR гранули

• Гъстота- минимум 11 000 dtex /бода/кв.м./

• Устойчивост на цвета- Степен 7

• Пожароустойчивост- Клас I

• UV-устойчивост- минимум 6000 часа

• Сертификати- ИСО, ФИФА, УЕФА

Ограда:

Оградата по периметъра на спортната площалка е разработена със слелните материали- огрална телена мрежа- зелена на рула с око 40/40мм и колони от ф89 стоманени тръби, боялисани в зелено, с височина 5,5 м. Отгоре ще се монтира мрежа от текстилен материал, която ще се закрепи със скоби и обтегачи за коловете и металната мрежа. Тази въжена мрежа има за цел ла прелотврати излизането на топката извън игрището по време на игра.Общи забележки по кофражните, армировъчните, бетоновите и зидарските работи:

1. За бетоновите работи - Бетон с клас по БДС EN-1992:2007 - С16/20 (В20) (осигурена с вероятност 95% нормативна призмена якост Rbn = 15МРа).

2. За армировъчните работи - горещовалцувани стомани - Армировка клас по БДС EN 1992:2007 - В235 (AI) и В500 (АШ)

- гладка по БДС 4758:2008 - В235 (AI) (означена в проекта с "ф"), с нормативно съпротивление на опън Rsn = 235МРа.;

- периодичен профил по БДС 4758:2008 - В500 (AIII) (означена в проекта с "N"), с нормативно съпротивление на опън Rsn = 500МРа;

- огъването на армировъчните пръти от клас А-Ill да става по дъга с радиус не по-малък от Юб(см);

3. Бетоново покритие на армировката:

- надлъжна армировка от външна страна на фундаменти - З.Осм;

Тези стойности се отнасят за всички армировъчни работи по този проект, освен ако за конкретен случай не е указано друго.

4. Авторски надзор. Всички изкопни, кофражни и армировъчни работи следва да се одобрят и приемат от проектанта, и само по негово предписание да започне бетониране на фундаменти, ранбалки и настилки.

При строителните работи следва точно да се спазват предписанията за материали, местоположение, коти, бетоново покритие на армировката и всичко останало. При неясноти да се търси съдействието на проектанта. Допускат се изменения при изпълнението на проекта единствено със съгласието и по указанията на проектанта.

Ред на строителномонтажните работи:

1. Изкопни работи;

2. Кофражни, армировъчни и бетонови работи по фундаментите и настилка;

3. Монтаж на Анкерни устройства за метални колони.

4. Монтаж на Метални колони.

5. Монтажни хоризонтални връзки и подкоси.

6. Довършителни работи.;

7. Изпълнение на елементи от вертикалното планиране.

Изпълнение на заваръчни работи ;

- да се извършат с електроди Е46а;

- Ъгловите заваръчни шевове да бъдат изпълнени с минимален катет 5мм;

- Челните заваръчни шевове да се изпълнят равноякостно;

- Заваръчните шевове да бъдат непрекъснати по контура на допиране на елемнтите;

- Антикорозионна защита- обмазване с миниум и двукратно боядисване с

блажна боя.  1. ВиК

• Дъждовни отпадни води

Количеството на дъждовните отпадъчни води от територията на спортната площадка е изчислено на база (EN 12056-3) съобразно площите и вида на покритието им:

Од = r. А . С , I/s ,

където:


* QA - дъждовно водно количество в I/s

* г =0,0225 I/s m2 - оразмерителните данни за интензивния 5- минутен дъжд оразмерителна интензивност на дъжда за Бургаска област за Р=2 год.

•"*4

• F- отводнявана равнина в т2• С - отточен коефициент

На площадката са обособени следните покрития за отводняване:

* FTP,rp=800m2 - за спортното игрище изкуствени тревни площи/върху трошенокаменна настилка Ftp=160m2 - тротоарна настилка трибуни

Съответните покрития имат стойност на отточен коефициент определен по Приложение №5, БСА №10/89г., както следва:

С=0,80 -трошенокаменна настилка

С=0,85 -тротоарни плочи

Оразмерителното дъждовно отпадъчно водно количество е:

Оор. дъжд = 0,0225(800x0,80+160х0,85)=17,46л/с

За отвеждане на атмосферните води предвиждаме да се монтират линейни оттоци, които ще събират дъждовните води по двете дълги страни на игрището и от там посредством тръби ще я отвеждат към зелените площи в югозападната част на двора /непосредствено до подпорната стена зад трибуните.

В бетоновата част на оградата от северозападната страна на игрището ще се оставят отвори Ф50 през 0,5м,чрез които водата ще се оттича свободно към близките зелени площи.

Предвиждаме да се монтират улейно тяло от РЕ-РР, съгласно EN 1433, с вграден кант, оребрена решетка, SW 9, черна, обезопасена срещу хоризонтално плъзгане, заключена, клас натоварване А 15 - С 250, дълж./шир./вис. 1000x160x201 mm,разпределена на 2x9,5м по 2 от всяка от дългите страни на игрището. Общо 2x9,5х4=76м.Всеки два участъка се събират посредством събирателна шахта от РЕ-РР, съгласно EN 1433, с вграден кант, с полиетиленова кошница за наноси, оребрена решетка, черна, обезопасена срещу хоризонтално плъзгане, заключена, клас натоварване А 15 - С 250, дълж./шир./вис. 500x160x438 mm.Общо 4 събирателни шахти. Улеите направени от рециклирана пластмаса, са конструирани така, че да предпазват състезателите от нараняване. Продуктите са разработени в съответствие с международните стандарти в конкретната област.От събирателната шахта посредством тръби PVC Ф160 водите се отвеждат до ревизионни шахти Ф630 РР 2 бр.От ревизионната

шахта РШ 2 посредством тръби Ф200 PVC водата се излива зад подпорната стена в зелените площи.

Канализационните тръби да се положат върху 10см.пъсъчна подложка и се засилят ръчно с отсевки с трамбоване до кота начало настилка съгласно приложения напречен профил.

Подробни дължини ,диаметри и наклони са посочени в графичната

част.

Съгласно Наредба №1з-1971 строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар разходът на вода за пожарогасене в урбанизираните територии в зависимост от броя на едновременните пожари се определя съгласно табл. 15-5,001/s.Това водно количество се осигурява от съществуващите пожарни хидранти към селищната водопроводна мрежа.Преди започване на изкопните работи на място да се уточнят трасетата на съществуващите подземни комуникации с представители на експлоатиращите ги Дружества / "ВиК" ЕАД , НЕК, БТК и кабелни оператори.

В местата на пресичането на съществуващи подземни комуникации изкопните работи да се изпълняват ръчно в присъствието на представител на съответното експлоатационно дружество.

При възникване на проблеми по време на изпълнение на строително - монтажните работи да се търси съдействието на проектанта.


  1. Електро

Осветлението на спортната площадка се реализира посредством прожектори с MXJ1 400W, тип MMF383 lxHPI TP - Philips, монтирани на стоманенотръбни стълбове. Постигнатите светотехнически параметри са приложени към настоящия проект.

Изчисленията са извършени съобразно изискванията на БДС EN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Работни места на открито.

Стоманенотръбните стълбове , на които са монтирани прожекторите са с височина Н-10,5м - обща височина - от които 1,5м са в земята - размери ® 159/133/108.

Електрозахранването на осветление е от новопроектирано табло Т-осв, монтирано на площадката - отстрани на трибуните. Меренето на електроенергията се осъществява с двойнотарифен електромер, монтиран в табло Т-осв.

Управлението на осветлението е чрез двупозиционни ключове , монтирани в табло Т-осв.

Външното електрозахранване не е предмет на настоящия проект.

Осветителната инсталация се изпълнява:

- с кабел СВТ (5х2,5)мм2 - от табло Т-осв до разкл. кутия на осветителен стълб ОС-1;

- с кабел СВТ (5х2,5)мм2 - от разкл. кутия на осветителен стълб ОС-1 до разкл. кутия на осветителен стълб ОС-2 ;

- с кабел СВТ (5х2,5)мм2 - от табло Т-осв до разкл. кутия на осветителен стълб ОС-3;

- с кабел СВТ (5х2,5)мм2 - от разкл. кутия на осветителен стълб ОС-3 до разкл. кутия на осветителен стълб ОС-4 ;

- с кабел СВТ (Зх1,5)мм2 - ракл. кутии до прожекторите.

Кабелите се полагат в изкоп. Кабелите са избрани по допустимо токово натоварване и по допустим пад на напрежение. Падът на напрежение е показа на чертежът за осв. инсталация.

Заземлението на осв. инсталация е решено чрез присъединяване към вертикални заземители от поцинкована стомана ЬбЗхбЗхбмм с дължина 1,54м съгласно указанията на чертеж № 01.

Корпусът на табло Т-осв се заземява чрез поцинкована шина 40/4мм към вертикален заземител.

Съпротивлението на заземление е до 4 ома.
2.11 План за безопасност и здраве

ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно. Това е задължение на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (чл. 11, т.3 от Наредба № 2). Всяка промяна се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга на обекта.ЕТАПИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ СА:

 • Подготовка на строителната площадка

 • Временно строителство и оформяне н подходи и складови площи

 • Земни работи

 • Инженерни мрежи и съоръжения

 • Фундиране – подпорни стени, стълби, пейки, настилка

 • Архитектурно строителни работи – настолка плочи

 • Озеленяване

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът по БЗ за етапа на строителството да изисква от Изпълнителя писмени инструкции по БЗ.

Инструкциите да се актуализират при всяка промяна и да съдържат датите, на които са промемени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по БЗ е указано в чл. 19 (1) от Наредба №2.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Преди започване на СМР, Главният изпълнител е длъжен да съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места, складове и изкопи да бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления. Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват СМР на височина над 5 м., посредством временни монтажни приспособления и непосредствено на елементи от конструкцията.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ


 • Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите значи

 • На обекта да се оборудва противопожарно табло, пясък и съд за вода с вместимост 200 л.

 • На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали.

 • В района на строителната площадка да не се допускат външни лица

 • Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина 110 см

 • Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни средства и предпазни устройства

 • Да се работи само с технически изправни и заводски обезопасени машини, инструменти и оборудване при спазване на изискванията на безопасна експлоатация. При работа с оборудване, работещо под налягане, да се проверява изправността на предпазния клапан и целостта на шланговете

Да се спазват:

 • Приложение № 1-6 към чл.2, ал.2 на Наредба №2/22.03.2004 г.

 • Правилник за извършване и приемане на СМР;

 • Правилник за безопасността на труда при товаро-разтоварни работи;

 • Наредба № 3 за ползване на преносими стълби;

 • Противопожарни строително-технически норми;

 • Инструкция за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи работи;

 • Наредба за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд

 • Други

Сигнализирането на обекта се регламентира в Наредба №1 на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23.06.2001 г.
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Съгласно Глава пета, раздел III, чл. 62 (2) обектът се сигнализира с предупредителни табели „ ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ“, „ВНИМАНИЕ ИЗХОД“. Табелите да отговарят на изискванията на БДС 1517.

На входа/изхода на строителния обект се поставя временен пътен знак Б2 (STOP).

2.12.Пожарна безопасност

Проекта е разработен в съответствие с Приложение 3, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обхватът на част Пожарна безопасност включва: • Пасивни мерки за пожарна безопасност

 • Активни мерки за пожарна безопастност

Всички технически елементи като радиуси на завиване, напречни и надлъжни наклони и др. отговарят на изискванията на Наредба 2 за планиране и проектиране на ранспортно- комуникационни системи в урбанизирани територии.

Клас на функционална пожароопастност- определя се съгласно табл 1, чл.8- неприложима /строежа е част от техническата инфраструктура и не е сграда/  1. Приемане и предаване на обекта

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строителните и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 1. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

  1. Обслужване на транспортния поток


Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се координира с местните власти /КАТ, Община, Пожарна и Спешна помощ/ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя. Изпълнителят ще направи всички опити, за да осигури непрекъснат поток на движението.

Във връзка с актуализиране на ПБЗ, Изпълнителят да изготви проект/схема/ за Временна организация на движението (ВОД) ,съгласно чл. 68 на Наредба №1/16 от 23.06.2001г., глава VІІ, чл.68 и чл.70 като заплати и съответните такси.

Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от Изпълнителя.

Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в уличните или пътните участъци с Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за пътищата от Републиканската пътна мрежа или със съответните Общински служби за общинските пътища, съгласно чл. 72 от същата наредба. Прави се писмено искане за промяна организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи. Прилага се и проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от строителя или се възлага на специализирана организация.


 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

  1. Общо


От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.
  1. Защита на собствеността


Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа. Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.

  1. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение


Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.
  1. Открити изкопни работи


Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.

Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инвестоторския контрол детайли за маркировката, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на Инвестоторския контрол за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне на улици.

Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.) с изключение на СМР при асфалтиране. Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.


  1. Противопожарна защита


Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Инвестоторския контрол, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Инвестоторския контрол.


  1. Експлозивни работи и взривове


Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните институции.
  1. Опазване на дърветата и зелените площи


Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на Изпълнителя. Ако по мнението на Инвестоторския контрол има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.
 1. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ

  1. Заменяне


Всички материали, вложени в работата трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.

Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти, не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя.В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:

 1. Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата на който и да е друг Констрактор;

 2. За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация необходима на Инвестоторския контрол, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат;

 3. Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на Инвестоторския контрол всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;

 4. Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Инвестоторския контрол има правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от Изпълнителя

 5. Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е упоменато друго;

 6. Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инвестоторския контрол при разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инвестоторския контрол да одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира за загубеното време;

 7. Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.
  1. Складиране и охрана на оборудване и материали


Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да: • организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората;

 • окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

 • получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните условия: • Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за складиране на Площадката;

 • Инвеститорския контрол е установил и одобрил района където ще се складира материала.
  1. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи


Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.

Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.

Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси, трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите.

Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно спецификацията на производителя.

Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от Инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест.

  1. Общо за пробите


За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати, и да изпрати на Инвестоторския контрол по четири копия от всеки такъв. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на Площадката.
 1. ПОЧИСТВАНЕ

  1. Общо


Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо, посочено от общината.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

  1. Окончателно почистване


След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.
 1. ЧЕРТЕЖИ

  1. Работни чертежи


Работните чертежи са задължение на Възложител, които се предоставят на Изпълнителя в един екземпляр.

7.2. Изчисления

Изпълнителят трябва да предостави за преглед и одобрение на Инвестоторския контрол изчисленията, обясняващи всяко проектно решение, което се отклонява от проекта, предоставен от Възложителя.


 1. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Възложителят ще предостави на Изпълнителя копие на всички одобрени проекти.

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на проектите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на строително-монтажните работи.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на строителните работи в естествено състояние (включително нивата)

Данните посочени в екзекутивната документация трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.)

Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.

Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на комунални услуги.

В хода на работите Изпълнителят ще прехвърля цялата информация от посочените чертежи на Auto-CAD файлове и трябва да ги предава на Инвестоторския контрол.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите.

При приключване на всички работи, заедно с подготовката на Окончателното плащане Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Инвестоторския контрол. При получаване одобрението на Инвестоторския контрол, Изпълнителят ще предаде един комплект Auto-CAD файлове на CD носители, и два печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивна докуемтация”.

“Екзекутивната документация” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора.

Окончателно плащане няма да бъде извършено докато екзекутивната документация не е предадена на Инвестоторския контрол и одобрени от него.

 1. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ


Мерките покриват писмено и визуално идентифициране на финансовите страни, което да се използва в брифинги, писма, конференции, презентации, покани, подписи, табели, както и всички други елементи, в които трябва да бъдат указани страните, имащи отношение към обекта, на български език.

Изпълнителят трябва да предвиди построи и поддържа две устойчиви табели на места, определени от Инвестоторския контрол.

Табелите трябва да бъдат одобрени от Инвестоторския контрол. преди поставянето им. Всички указателни табели трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да се забелязват от тези, за които са предназначени.

 1. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

  1. Общо


Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.


  1. Временно водоснабдяване


Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни работи по съответната улица.
  1. Временно ел. захранване


За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.
  1. Санитарни възли


Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.
 1. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи.

 1. Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.

 2. Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.

 3. Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

 4. Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

 5. Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, като това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по такъв начин, че да не се прекъсва водоразпределението.

 6. Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а също така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на обществеността, в съответствие с инструкциите на Инженера/Инвестоторския контрол/.

 7. Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването.

 8. Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.

 9. Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.

 10. Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.

  Изготвил:..................................

  инж. М.Маринов – главен инженер на Община ПриморскоКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница