Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България за периода 2007 2013 гДата21.08.2018
Размер94.5 Kb.
ТипПрограма
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

тел. : 0866 / 606 - 02 e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg

тел. : 0866 / 606 - 18 web site: www.tutrakanobs.net

факс: 0866 / 606 - 18 7600 Тутракан ул. ”Трансмариска”№20


========================================================================================
П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от ПОДОС, свиквам редовно заседание на Общински съвет гр. Тутракан, което ще се проведе на 31 юли 2014 г. в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан с начало 14.00 часа при следния предварителен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000 година, за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2014-2015 година.

Докладва Кмет на Община Тутракан
2. Предложение за включване на СОУ „Йордан Йовков” и СОУ ”Христо Ботев” в Списъка на Средищните училища в Република България за учебната 2014-2015 година.

Докладва Кмет на Община Тутракан
3. Издаване на Запис на заповед от Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 355 / 24.06.2014г., мярка 4.1 Развитие на рибарските групи от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България за периода 2007 – 2013 г. за проект „Фестивал „Огненият Дунав””, сключен между Община Тутракан, МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле и ИАРА .

Докладва Кмет на Община Тутракан
4. Издаване на Запис на заповед от Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № 355 / 24.06.2014г., мярка 4.1 Развитие на рибарските групи от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България за периода 2007 – 2013 г.

за проект „Фестивал „Огненият Дунав””, сключен между Община Тутракан, МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле и ИАРА .

Докладва Кмет на Община Тутракан
5. Безвъзмездно право на ползване на общински имот находящ се в гр. Тутракан, ул. „Крепостта” №3 за нуждите на Областен съвет на Българския червен кръст- Силистра.

Докладва Кмет на Община Тутракан
6. План за работата на Общински съвет Тутракан за II- то шестмесечие на 2014г.

Докладва Председател на Общински съвет Тутракан
7. Приемане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост /бивша”Детска консултация”/ находящ се в партерен етаж на бл.”Росица 2”, ул.”Росица ” гр.Тутракан на СНЦ „Шахматен клуб- Трансмариска” - Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
8. Допълване и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.

Докладва Кмет на Община Тутракан

9. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г. и одобряване на пазарна оценка за продажба на застроен неурегулиран поземлен имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 3, с кадастрален №73496.500.4090, ул. „Трансмариска” №63 с площ от 240кв.м. по КК на гр. Тутракан в полза на собствениците на законно построена сграда в имота.

Докладва Кмет на Община Тутракан
10. Определяне на оценки на общински земеделски земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва Кмет на Община Тутракан
11. Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ - за външно ел.захранване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4 kV-100 kVA на „Стопански склад” в ПИ №73496.19.268 по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър„ /АГКК/ гр. София, с възложител Драгомир Ангелов Ганев.

Докладва Кмет на Община Тутракан
12. Приемане на решение за трансформиране от – публична общинска собственост – частна общинска собственост на имот с идентификатор № 050024 с площ от 101,616 дка., с начин на трайно ползване ”ПИСТА”, ІІІ/трета/ категория , находящ се в с.Белица, общ. Тутракан, Местност „ТОПКОРУ” по КВС на с.Белица.

Докладва Кмет на Община Тутракан
13. Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна комбинирана сграда, находящо се в с. Варненци, ул. „Тутракан” №1.

Докладва Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3454, ул. „Волга” в гр. Тутракан, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3682, ул. „Волга” в гр. Тутракан, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3383, ул. „Волга” в гр. Тутракан, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3384, ул. „Волга” в гр. Тутракан, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3385, ул. „Волга” в гр. Тутракан, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 2191 кв.м. ,находящ се в гр. Тутракан, ул. „ Пейо Крачолов Яворов” №13Б, кв. 27 с кадастрален № 73496.500501.248 .

Докладва Кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 079014 с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения” Местност” Тополите” в землищата на с. Старо село, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
21. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 000237 с площ от 5.347 дка., с начин на трайно ползване”Нива”, трета категория, находяща се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
22. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 000243 с площ от 6.787 дка., с начин на трайно ползване”Нива”, трета категория, находяща се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 000355 с площ от 0,659 дка., с начин на трайно ползване”Нива”, трета категория, находяща се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан

Докладва Кмет на Община Тутракан
24. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 000403 с начин на трайно ползване „нива” Местност” До селото” в землищата на с. Цар Самуил, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
25. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 050118 с площ от 6,600 дка., с начин на трайно ползване”Нива”, четвърта категория, находяща се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
26. Провеждане на публичен търг за явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от 5 (пет) стопански години.

Докладва Кмет на Община Тутракан
27. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земи от Общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години

Докладва Кмет на Община Тутракан
28. Изменение на Решение № 442 по Протокол № 37 от 18.12.2013г. на Общински съвет гр. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
29. Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и утвърждаване на оценка за продажба на имот с проектен № 73496.500.4092 с площ от 4 кв.м. в гр. Тутракан.

Докладва Кмет на Община Тутракан
30. Относно: даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на път собственост на Община Тутракан, намиращ се в ПИ №012074 по КВС на с.Сяново, общ. Тутракан

Докладва Кмет на Община Тутракан
31. Участие в проект на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор. "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор".

Докладва Кмет на Община Тутракан
32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална политика и опазване на околната среда.

29.07.2014 г. / вторник / от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан по всички точки от предварителния дневен ред .


2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания.

29.07.2014 г. / вторник / от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан по всички точки от предварителния дневен ред.


3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол.

30.07.2014 г. / сряда / от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Тутракан по всички точки от предварителния дневен ред .


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ТУТРАКАН / ДАНАИЛ НИКОЛОВ /
Каталог: novini
novini -> На вниманието на потребителите
novini -> Конкурс за наградата „Петър Увалиев, предназначена за български творци, живеещи и работещи в чужбина
novini -> Във връзка със Световния ден за борба с диабета 14 ноември, Клиниката по вътрешни болести и метаболитни заболявания към умбал „Ц. Йоанна исул провежда безплатни профилактични прегледи
novini -> Програма за планираните дейности и кампании по повод 14 февруари 2013г
novini -> Програма по прехраната и Международния фонд за развитие на селското стопанство
novini -> Отдел “Методичен”
novini -> Община хасково драматично куклен театър "иван димов"
novini -> Семинар по динамика на механичните системи" научен форум за постиженията в тази област на науката. За неговите лични приноси в тази научна област той бе удостоен със званието „Заслужил деятел на науката."


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница