Програма за управление на дейностите по отпадъците, като намаляване образуването на отпадъци, почистването на стари замърсявания, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяванестраница1/4
Дата05.03.2017
Размер0.59 Mb.
#16282
ТипПрограма
  1   2   3   4
Приложение

към Решение № 99, взето с

Протокол № 11 от 18.10.2012 год.

на ОбС-Кричим


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


І.ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за управление дейностите по отпадъците е разработена на основание изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) и чл.52, от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), според който програмите за управление на отпадъците са неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда и се разработват, приемат и отчитат по реда на ЗООС.

Програмата за управление на отпадъците обхваща периода 2012г. – 2015 г. и включва конкретни мероприятия, срокове и изпълнители в краткосрочен и средносрочен аспект в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При разработването на Програмата за управление на отпадъците са взети под внимание основните приоритети на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, като намаляване образуването на отпадъци, почистването на стари замърсявания, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване.

ІІ.ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
Политиката на община Кричим за управление на дейностите по отпадъците е в съответствие с националната политика, с отчитане на конкретната ситуация и местните особености в общината. С политиката се цели да се осигури управление на дейностите свързани с отпадъците по начин, който:


 • не застрашава човешкото здраве;

 • не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и растителен свят;

 • намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;

 • създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни компоненти от отпадъците, вкл. опаковките;

 • екологосъобразно крайно обезвреждане.

1.Обхват.

Програмата за управление на отпадъци обхваща цялостната дейност на община Кричим по събиране, съхранение и обезвреждане на битовите, строителните и опасните отпадъци на територията й , както и осъществяването на контрол по депонирането и третирането на производствените отпадъци.

Тя е инструмент за подобряване на организацията за управление на отпадъците в общината.

2.Цели.

Основната цел е създаването на организация за събиране, извозване и складиране на отпадъците на определено за това депо или площадка, и елиминирането на незаконно образуваните сметища.

Основните цели на програмата са да се намали и ограничи до минимум вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на човека.
3. Основни принципи при изпълнение на програмата са:

- Създаване на чиста и здравословна околна среда;

- Рационално използване на наличните ресурси в общината;

- въвличане на обществеността в процеса на управлението на дейностите с отпадъците;

- минимизиране на отпадъците на всички нива: проектиране, производство, потребление;

- създаване на трайна екологична култура сред населението на община Кричим;

- пълна отговорност и спазване на принципа,,замърсителя плаща”.

ІІІ.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
1.КРАТКА ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

1.1. Географско положение

Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в подножието на северните склонове на Родопите. Граничи с общините- Стамболийски, Перущица, „Родопи”, Девин и Брацигово.

Тя се състои от едно населено място - град Кричим, който е разположен на около 30 км югозападно от областния център Пловдив.

Общината играе ролята на търговска врата към вътрешността на планината и се е формирала като транспортен възел на три области – Пловдивска, Смолянска, Пазарджишка.


  1. Топографска характеристика.

Община Кричим заема част от Горнотракийската низина, там където Пазарджишко-Пловдивското поле допира до северните склонове на Родопите.

Това изцяло предопределя нейния релеф – хълмист с преход към склоновете на планината.
  1. Поземлени и горски ресурси.

Общата площ на Общината е 54895 дка.

Град Кричим заема площ от 166,8 хектара, в това число: • Промишлена зона – 25 хектара (15% от общата площ на града);

 • Зелени площи – 5,4 хектара (3 % от общата площ на града);

 • Жилищно застрояване – 96,2 хектара (58 % от общата площ на града);

 • Други – около 40 хектара (около 24 % от общата площ на града);

Горският фонд заема около 65 % от територията на общината, като

горите представляват около 87 % от горския фонд.

Почвата е еднообразна алувиална. Има лек механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Върху нея много добре виреят зеленчуци и овощни насаждения. Това е природна даденост, която е благоприятна за развитие на ефективно селско стопанство.

Земята е частна собственост.

  1. Водни ресурси.

През територията на Община Кричим протича река Въча, която е главен водоизточник за общината.

Тя събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите „Въча” и „Кричим”. Реката е оформила своеобразна тераса, която формира равнинната част на територията на Общината.

В близост до град Кричим е изграден един от най- големите хидроенергийни комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” и „Кричим”. Те дават двигателна сила на четири водно-електрически централи, превръщайки Общината във важен водно-енергиен източник.

Преминаването на реката през територията на Общината и самия град Кричим оказва благоприятно влияние в икономическо, екологично и в урбанистично отношение.
  1. Подземни природни богатства.

В землището на Общината не са разкрити полезни изкопаеми, с изключение на кариерни материали.

На територията на Общината има минерален извор. Неговата вода се характеризира като изотермална слабоминерализирана, хидрокарбонатна калциево-натриева, без санитарно – химични признаци на замърсяване. Натуралната минерална вода може да се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика при отстраняване на микробиологичното замърсяване. Дебитът на водата е около 0,90 литра за секунда, температурата и е 33о С.1.6.Защитени територии.
На територията на Община Кричим се разполагат изцяло или отчасти 2 защитени територии, разпределени по категории, както следва:

Поддържан резерват (ПР) “Изгорялото гюне”. Обявен е за резерват през 1949 г. През 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват. Общата му площ е 29,3 ха. Разположен е в землището на гр. Кричим. На неговата територия се съхранява едно от редките находища на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растителни видове за резервата са келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин.

Поддържаният резерват е изключителна държавна собственост и се разполагат изцяло на територията Община Кричим. Охранява се от РИОСВ – гр. Пловдив. В него е забранена всяка човешка дейност. Резерватът има ограничен туристически потенциал. Посещения в него са разрешени само по маркирани пътеки, определени съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Резерватът може да служат като притегателен център за туристи, желаещи да се насладят на естествена съхранена природа.Защитена местност (ЗМ) “Козница” е обявена през юли 2008 г. с цел опазване на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb). Площта на ЗМ е 650,2 хектара.

Защитената местност се разполага на територията на две общини. Една част (4,230 дка от площта й) се разполага на територията на Община Кричим, а останалата част (6497,341 дка) се разполага на територията на Община Родопи.

Всички защитени територии попадат в териториалния обхват на РИОСВ – гр. Пловдив.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница