Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от зп венцислав Анатолиев Вутков, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река



Дата13.10.2018
Размер84 Kb.
#86374

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Представено от ЗП Венцислав Анатолиев Вутков, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,
Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от ЗП Венцислав Анатолиев Вутков за инвестиционно предложение (ИП) за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа», в масиви 54, 55 и 56, землище на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда извършване на следните дейности: монтиране на тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река Габърска, чрез мотопомпа. Поливната система ще бъде използвана за напояване на площ около 200 дка с цел увеличаване на добивите от земеделски култури.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 1, б. “в”). В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

На основание чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становището на БДДР Плевен, инвестиционното предложение в представения обхват е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите заложени в ПУРБ на Дунавски район.
ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ “Карлуково” с код BG0001014, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите:

При реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение е необходимо да се спазят забраните, ограниченията и мерките, посочени в становището на БДДР – Плевен.




Копие от писмото е изпратено до: община Бяла Слатина, село Габаре, обл. Враца, БДДР Плевен.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 09.11.2016г./





гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел./факс: (+35992) 629211, e-mail: riosv_vr@m-real.net



http://riosv.vracakarst.com

Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница