Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работи министерство на физическото възпитание и спортастраница1/3
Дата05.03.2018
Размер426.9 Kb.
#61582
  1   2   3
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ПРОЕКТ
НАРЕДБА № ……………..

от …………… 2013 г.

за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, в т.ч. изискванията за тяхното безопасно ползване, поддържане и контрол.

(2) За осигуряване на нормалната употреба на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, и на безопасността на лицата, които ги ползват, на персонала, който ги обслужва, както и на всички други лица, които се намират в близост до тях, собствениците на съоръженията предприемат подходящи мерки срещу възможните рискове, застрашаващи живота и здравето на хората.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, пожарната безопасност, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум, здравословните и безопасните условия на труд, и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

(2) Наредбата се прилага при:

1. издаване на разрешения за поставяне на съоръжения в увеселителни обекти;

2. издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация на увеселителни обекти, които са строежи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ);

3. пускане в действие на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти;

4. поддържане и контрол на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

(3) Наредбата не се прилага за преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 ЗУТ, предназначени за циркове.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разполагаеми селскостопански конструкции и съоръжения в увеселителни обекти, задействани чрез монета, ползвани едновременно от не повече от три лица, за водни съоръжения и пързалки, както и за картинги със състезателен характер.

Чл. 4. При проектирането и производството на съоръжения, поставяни в увеселителни обекти, се предвиждат и влагат продукти, които са законово пуснати на пазара на други държави - членки на Европейския съюз, Република Турция и държавите - членки на Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и които осигуряват определените с тази наредба изисквания за безопасност.
Г л а в а в т о р а

ВИДОВЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Чл. 5. (1) В зависимост от степента на опасност и предназначението им по възрастови групи на очакваните потребители съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се класифицират в три категории:

1. първа категория (екстремни) - предназначени за лица над 10 години и с ускорение, което надвишава 10 m/s2, и/или със скорост над 10 m/s;

2. втора категория (семейни) - предназначени за лица над 10 години и със скорост и ускорение, по-малки от тези на съоръженията по т. 1, които не попадат в обхвата на първа категория;

3. трета категория (детски) - предназначени за деца до 10 години.

(2) В зависимост от начина на управление съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, са с ръчно, механично (хидравлично и пневматично), електрическо и електронно управление.

(3) В зависимост от начина на поставяне и/или закрепване съоръженията са свободно поставени върху терена (без да се нарушава теренът) и трайно прикрепени (анкерирани) върху предварително подготвен терен или изпълнена основа.Чл. 6. Съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се проектират и произвеждат така, че да не създават опасност за потребителите, обслужващия персонал, намиращите се в близост посетители и разположените около тях сгради, съоръжения и елементи на инфраструктурата.

Чл. 7. (1) Съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. техническата им документация да е в съответствие с БДС ЕN 13814 „Съоръжения и машини за панаири и паркове за забавление. Безопасност” или БДС ЕN 14960 „Надуваеми съоръжения за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване” - за произведените или модифицирани съоръжения, пуснати в действие след 2005 г.;

2. техническата им документация да е в съответствие с националните актове и документи, действащи преди или през 2005 г. – за произведените и пуснати в действие съоръжения преди или през 2005 г.;

3. техническата документация на модифицираните съоръжения да е в съответствие с изискванията на БДС ЕN 13814 или БДС ЕN 14960; допуска се за отделни части на съоръжението, при които технически и функционално не могат да се спазят напълно изискванията на БДС ЕN 13814 или БДС ЕN 14960 или това е икономически нерентабилно, документацията да съответства на изискванията по т. 2 при осигуряване на определените с наредбата изисквания за безопасност.

(2) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се съхранява от стопанина на увеселителното съоръжение през целия период на експлоатация на съоръжението.

(3) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, включва проектна или екзекутивна документация и паспорт на съоръжението.Чл. 8. Проектната документация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, произведени след 2005 г. по БДС ЕN 13814 или БДС ЕN 14960, съдържа:

1. обяснителна записка с основните технически данни за предназначението, необходимия вид и количества (дебит или мощност) енергоносители, изисквания към терена, ограничения за потребителите и данни за необходимия експлоатационен и обслужващ персонал;

2. монтажни чертежи или схеми с габарити и присъединителни размери, зона за безопасност (минималното необходимо свободно пространство около съоръжението);

3. инструкция за предварителната подготовка на терена и монтаж;

4. инструкция за безопасна експлоатация;

5. обосновка за необходимото обездвижване и/или обезопасяване на потребителите и на чакащите реда си, обезопасяване на подстъпите към съоръженията (пътеки или стълби), необходимите маркировки и указателни знаци;

6. информация за вида и действието на средствата за ограничаване на потребителите, за необходимостта от маркировка или ограждения за зрителите, за вида и изискванията към огражденията (ако са необходими).

Чл. 9. (1) Екзекутивната документация на съоръженията, произведени преди, през и след 2005 г., се изработва от производителя, от собственика или от технически правоспособни лица и съдържа:

1. технически данни на съоръжението;

2. инструкция за монтаж;

3. инструкция за експлоатация;

4. инструкция за контрол на неразглобяеми съединения;

5. инструкция за задължителни прегледи;6. протоколи за извършените изпитвания на съоръжението и на неговите елементи, както и за проведените изпитвания за безопасност (защита срещу падане, възможност за захващане, заключителна обработка, цялостност на конструкцията) и заключение за неговата безопасност.

(2) Съответствието с екзекутивната документация се удостоверява с декларация, издадена от производителя (модификатора) или от собственика на съоръжението, или с протокол за извършени изпитвания, издаден от специализирана лаборатория.

Чл. 10. (1) За всяко съоръжение се съставя паспорт, който съдържа най-малко следната информация: наименование и общи данни, регистрирано право на собственост, описание на съоръжението, технически данни и изисквания, данни за експлоатационната документация, разрешение за пускане в действие, задължителни прегледи, извършени планови ремонти, извършени извънпланови ремонти и промени, планови технически прегледи, регистрирани аварии и злополуки, регистрирани монтажи и списък на доклади.

(2) Паспортът по ал. 1 се съставя по образец съгласно приложението.


Г л а в а т р е т а

УСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Чл. 11. (1) Увеселителните обекти се устройват въз основа на устройствена схема така, че да не застрашават живота и здравето на потребителите вследствие на рискове, свързани с експлоатацията на съоръженията и техните елементи, с електрическото обзавеждане и системите за управление, с терена и неговата подготовка, с начина на разполагане на съоръженията, с опасността при пожар, както и при влизане и напускане на обекта.

(2) На устройствените схеми се обозначават видовете съоръжения и начинът на тяхното задействане, точните места на всяко от съоръженията, зоната за безопасност, всички отстояния между съоръженията и между тях и други обекти, разположени в непосредствена близост, всички необходими временни ограждения и прегради за предотвратяване на неразрешен достъп и ограничаване на достъпа. Обозначават се и системата за електрическо захранване, в т.ч. заземителите, броят и местата за пожарогасители, негоримите контейнери за отпадъци, местата за потребители и за придружители, местата за операторите на съоръженията, както и за специализираната превозваща техника.

(3) На устройствената схема на увеселителния обект се обозначават основните маршрути за преминаване и за напускане. Не се допуска разполагане на елементи за обзавеждане на обекта, които могат да ограничат и/или да създадат препятствия по пътя на напускането му.

(4) Разстоянията между зоните за безопасност на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се предвиждат не по-малки от 4 m с оглед създаване на условия за достъп на пожарните автомобили.

(5) Устройствената схема се изработва и подписва от собственика или ползвателя на съоръженията.

Чл. 12. (1) Теренът, на който се разполагат съоръженията в увеселителни обекти, съобразно инструкцията за техния монтаж и експлоатация трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е плосък, равен и устойчив;

2. безопасно да понася натоварването от съоръжението.

(2) Теренът за увеселителния обект се проверява на равни интервали след монтажа на съоръжението за потвърждаване на носимоспособността и устойчивостта му, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

(3) Теренът за увеселителния обект се осигурява с вода, електрически ток и тоалетни за периода на поставяне на съоръженията.Чл. 13. (1) Теренът, върху който се разполагат съоръженията, се определя от съответната общинска администрация въз основа на справка за подземния кадастър и надземните комуникации, които могат да бъдат засегнати и/или представляват опасност за монтажа и експлоатацията на съоръженията.

(2) Общинската администрация определя местата за захранване на увеселителния обект с вода и електрически ток и осигурява тоалетни за потребителите.

(3) Устройствената схема с нанесените върху нея данни по ал. 1 и 2 се одобрява от общинската администрация. Разрешението за поставяне на съоръжението се издава въз основа на одобрена устройствена схема и представен паспорт на съоръжението.
Г л а в а ч е т в ъ р т а

ПОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Чл. 14. Съоръженията се поставят върху определения терен в съответствие с одобрената устройствена схема, като при възможен риск за преобръщане от вятър съоръжението се анкерира към терена или се укрепва с тежести (баласт) в съответствие с инструкцията за монтаж и експлоатация.

Чл. 15. При необходимост от извършване на изкопни работи, поставяне на стълбове или клинове и извършване на други строителни и монтажни работи на терена на увеселителния обект работите се извършват така, че да не се засегнат подземните комуникации.

Чл. 16. (1) Съоръженията се монтират на подравнен и уплътнен терен, за да се осигури безопасната им работа.

(2) В зависимост от вида на съоръжението и изискванията за безопасна експлоатация съоръжението се нивелира с оглед равномерно разпределение на натоварванията, а опорите се укрепват.

(3) При нивелирането за постигане на максимална пространствена устойчивост се използват минимален брой подложки. Височината на подложките е възможно най-малка, а материалът за подлагане не трябва да поддава под тежестта на съоръжението.

(4) Подложките се разполагат директно под опорните точки на съоръжението.

(5) В зависимост от особеностите на терена и/или на съоръжението се изпълняват носещи конструкции, които да поемат натоварването и безопасно да го предадат на терена. Характеристиките на терена и елементите за закрепване на съоръжението към терена (анкерите) се проверяват всеки ден, като извършените проверки се регистрират в дневник на съоръжението.

(6) При използване на повдигателни съоръжения се прилагат изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.).Чл. 17. При монтаж, настройка, изпитване и демонтаж на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, не се допуска неоправомощен достъп в зоната за безопасност на увеселителния обект.

Чл. 18. (1) Преди монтаж всички елементи на съоръжението се преглеждат за следи от износване, деформация или друга повреда.

(2) Свързващите и укрепващите (осигуряващите) части на съоръжението се преглеждат за съответствие с проектната документация и се регулират или заменят при несъответствие. При износване елементите се заменят незабавно с други, които съответстват на проектната документация. След прегледа лицето, което го е извършило, изготвя протокол.Чл. 19. След приключване на монтажа всички части, които са свързани с безопасността на съоръжението - елементи от конструкцията, съединителни части, укрепващи части, устройства за безопасност, електрически системи и спирачки, се преглеждат, за да се удостовери правилното им инсталиране. След прегледа лицето, което го е извършило, изготвя протокол.

Чл. 20. След монтажа зоната за безопасност на всяко съоръжение се огражда и обезопасява с ограждения и прегради срещу достъп на потребители и посетители.

Чл. 21. До всички бънджи или бънджи батути се поставя теглилка за проверка на теглото на потребителя съгласно Закона за измерванията и се предприемат мерки за безопасността на потребителя.
Г л а в а п е т а

ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Чл. 22. За пускането в действие и за безопасната експлоатация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, собственикът/ползвателят е отговорен за:

1. съставяне, утвърждаване и съхраняване на дневник на съоръженията и писмени процедури за работата им;

2. определяне със заповед на отговорните физически лица за работа със съоръженията, както следва:

а) отговорник по експлоатацията;

б) оператор на съоръжението;

в) обслужващ персонал.

3. получаване на разрешение за пускане на съоръжението в действие.

Чл. 23. (1) Отговорникът по експлоатацията е отговорен за безопасността на персонала и на потребителите на съоръженията.

(2) Отговорникът по експлоатацията осигурява:

1. дневник за инструктаж на персонала и за преглед на съоръжението, техническа документация и писмени процедури за работа на съоръженията и на системите за управление и безопасност;

2. обучението на операторите и обслужващия персонал, в т.ч. инструктирането им за процедурите при пожар и за използването на противопожарното оборудване;

3. монтажа и демонтажа на съоръженията;

4. обслужването и поддържането на съоръженията;

5. извършването на преглед на терена, ежедневни прегледи, при които особено внимание се обръща на правилното функциониране на частите и елементите на съоръжението, чиято повреда може да доведе до нараняване на персонала, както и извършване на задължителни прегледи, определени от производителя на съоръжението, за допустими толеранси, граница на нехоризонталност, въздушно и хидравлично налягане, износване, проверки по системите за заключване и ограничаване на потребителите, структурна и механична цялост, прегради, ограждения, заключващи и осигуряващи устройства, както и за възли и детайли;

6. регистрирането на извършените прегледи по т. 5 в дневник за прегледите на съоръжението;7. извършването на преглед на електрообзавеждането и преглед за повреди след всеки монтаж, но не по-рядко от веднъж месечно.

(3) Дневникът по ал. 1, т. 1 се съхраняват най-малко три години от последния запис.

Чл. 24. Операторът на съоръжението има следните задължения и функции:

1. да е обучен и информиран за безопасност при работа със съоръжението;

2. да е запознат с писмената процедура за експлоатация на съоръжението и да може да работи със съоръжението при спазване на изискванията за безопасност;

3. да е инструктиран за процедурите при пожар и за използването на противопожарното оборудване;

4. да познава работата на системите за управление и безопасност;

5. да докладва при аварии, дефекти и други необичайни събития;

6. да извършва проверките по чл. 18, 19, 20 и 21, да контролира обособените зони и да ограничава достъпа до съоръженията, да не допуска броят на ползвателите да превишава капацитета на съоръжението;

7. да осигурява аварийното спиране, прекъсването на електрическото захранване и евакуацията на потребителите на съоръженията;

8. да осигурява придружител на потребителите на съоръженията, когато това се изисква с указанията на производителя;

9. да наблюдава пряко всяко съоръжение през цялото време, когато то се ползва от потребителите.Чл. 25. (1) Обслужващият персонал има следните задължения и функции:

1. да е обучен и информиран за безопасност при работа със съоръжението;

2. да е запознат с писмените процедури за експлоатация на съоръженията;

3. да познава работата на системите за управление и безопасност;

4. да е запознат с писмените процедури за действия при злополуки, пожар, неблагоприятни климатични условия, неизправност и повреди на съоръженията, неадекватно поведение на потребителите;

5. да натоварва вагоните по уговорения модел с най-големи/най-малки потребители в правилното положение;

6. правилно да уравновесява съоръженията, пренасящи потребители; 7. да не допуска потребители, за които смята, че са физически неподходящи;

8. да предприеме всички разумни мерки за отстраняване на потребители, чието поведение показва, че не могат безопасно да ползват съоръжението;

9. да не допуска потребителите да ползват части от съоръжението, където системата за ограничаване на потребителите е дефектна;

10. да се увери, че всички потребители са в безопасност и ограничени в правилно положение, че на потребителите е била дадена информация, необходима за безопасното ползване на съоръжението, и че няма потребители или зрители в опасните зони, преди да сигнализира на оператора, че е безопасно да задвижи съоръжението.

(2) Обслужващият персонал няма право да пуска съоръженията.

Чл. 26. (1) Всички електрически проводници се изолират и защитават от механични въздействия. Съоръженията, задвижвани с ток, трябва да имат инсталирани предпазни устройства с подходяща характеристика, като предпазители и защити, които да прекъсват захранването в случаите на късо съединение, повреда в заземяването или при претоварване.

(2) Всички неизолирани метални конструкции и части се обезопасяват срещу попадане под напрежение при неизправност и се заземяват.Чл. 27. Елементите на осветлението се поставят така, че да не могат да се достигат от неоправомощени лица, да са сигурно закрепени към конструкции, да са достатъчно здрави да понесат въздействието от вятъра, да са защитени от дъжд и да не са окачени на проводниците, освен ако проводникът е предназначен за тази цел.

Чл. 28. До работа с електрическите съоръжения се допускат лица, които са квалифицирани или инструктирани по смисъла на чл.154, т. 62 и 63 от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).

Чл. 29. Не се допуска съоръженията да работят, без да са извършени проверките по чл. 23, ал. 2, т. 5.

Чл. 30. Не се допуска съоръженията да работят при неблагоприятни атмосферни условия, ако това е указано от производителя, когато могат да повлият на работата и устойчивостта на съоръженията или на безопасността на потребителите.

Чл. 31. Не се допуска ползването на съоръженията от потребители, които поради физически данни или в друго отношение могат да бъдат изложени на риск при определени съоръжения, освен в случаите, когато може да им бъде осигурена допълнителна защита.

Чл. 32. Не се допуска броят на хората, намиращи се на платформата за достъп, да превишава предвидения брой в проектната документация.

Чл. 33. Движещи се части на съоръженията, които са на височина, по-малка от 2,5 m, се ограждат.

Чл. 34. По пътеките за извеждане на потребителите от увеселителния обект не трябва да има препятствия.

Чл. 35. До всяко съоръжение, когато това се изисква от указанията на производителя, се осигуряват зони за изчакване, които се контролират чрез парапети, врати и допълнително наблюдение.

Чл. 36. При съоръжения, които се придвижват по релси, местата, в които потребителите пресичат релсите, се маркират и обезопасяват срещу спъване и падане.

Чл. 37. (1) До всяко съоръжение се поставя информационна табела с четлив и привличащ вниманието надпис, който в зависимост от спецификата на съоръжението ясно и точно изразява ограниченията към потребителите, които са най-малко следните:

1. минимална възраст и/или минимална или максимална височина на потребителите;

2. допустим брой лица за едно устройство;

3. забрана за носене на остри или обемисти предмети (пръчки, чадъри и др.) или животни;

4. опасност от повличане на шалове или дълги коси;

5. забрана за навеждане навън, протягане на ръце и крака извън мястото за потребителя;

6. забрана за пушене;

7. забрана за достъп на лица под въздействието на алкохол или опиати;

8. забрана за сядане, коленичене или стоене на парапетите и страничните стени на съоръжението;

9. забрана за скачане от или на съоръжението по време на движение.

(2) Върху всяко съоръжение се поставя маркировка със следната информация:

1. име и адрес на собственика или ползвателя;

2. модел на съоръжението;

3. капацитет на съоръжението по тегло или максимален брой потребители, които то едновременно може да обслужва.Г л а в а ш е с т а

ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ


Чл. 38. Собственикът/ползвателят на съоръжението е отговорен за:

1. всички дейности по поддържане, ремонт и модификация на съоръженията в съответствие с утвърдените писмени процедури, изготвени въз основа указанията на производителя;

2. извършването на всички видове прегледи по време на експлоатацията на съоръженията;

3. предприетите и/или непредприети мерки за отстраняване на несъответствията на съоръженията с изискванията на наредбата, отбелязани в дневниците за извършените проверки.Чл. 39. (1) Всички дейности по поддържането се извършват под прекия контрол на отговорника по експлоатацията.

(2) Процедурите по поддържането включват текуща поддръжка и прегледи на частите и възлите.

(3) Всички защитни прегради, огради, капаци и врати за достъп, които са демонтирани за целите на поддръжката и ремонта, се поставят на местата им и се укрепват, преди съоръжението да бъде пуснато в действие.

Чл. 40. (1) Ремонтът и модификацията на съоръженията се извършват само от оправомощени от собственика лица.

(2) Поддържането е постоянен процес по време на експлоатацията на съоръженията.

(3) Ремонтът е планов и извънреден (авариен). Плановите ремонти се определят от собственика/ползвателя на съоръжението.

(4) Интервалите за обслужване, поддържане и ремонт на съоръженията са не по-дълги от интервалите, определени от производителя или от лицето за контрол.Г л а в а с е д м а

КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА


Чл. 41. (1) Контрол на съоръженията се извършва от физически или юридически лица за контрол или от екип физически лица за контрол, преди пускане на пазара при първоначалните изпитвания и при периодичните прегледи.

(2) Екипът физически лица за контрол се състои най-малко от електроинженер, машинен инженер и строителен инженер (при извършване на строителни и монтажни работи), които са технически правоспособни и имат най-малко 5 години стаж по специалността, или са акредитирани лица за контрол.

(3) Лицето за контрол извършва преглед в следните случаи:

1. на съоръженията по чл. 5, ал. 1, т. 1 - най-малко веднъж годишно;

2. на съоръженията по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 - най-малко веднъж на три години;

3. преди въвеждане в действие, след ремонт, модификация или промяна, която влияе на целостта на съоръжението;

4. след авария от неустановен произход.

(4) Допуска се прегледите по ал. 3, т. 1 и 2 да се извършват в по-кратък интервал по предписание на лицето за контрол.

(5) За извършения преглед лицето за контрол съставя доклад за състоянието на съоръжението, един екземпляр от който предава на собственика/ползвателя.

(6) За пускане на съоръжението в действие лицето за контрол съставя разрешение съгласно т. 7 от приложението.Чл. 42. Докладът за състоянието на съоръжението включва (ако е приложимо) извършените проверки и заключението от тях по отношение на:

1. проектната и/или екзекутивната документация и на оценения риск – само при първоначално пускане в експлоатация;

2. механичната част на съоръжението;

3. функционална годност на съоръжението;

4. електрическата част на съоръжението;

5. външния вид на съоръжението;

6. пневматичната част на съоръжението;

7. хидравличната част на съоръжението;

8. други части на съоръжението, като електронна част, програмно осигуряване и др.

Чл. 43. Лицето за контрол разполага с необходимата за проверките техника и с утвърдените от него писмени процедури за проверките.

Допълнителна разпоредба
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница