„Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Ремонт на пътна мрежа и настилки в населени места в община Земен – I групаДата08.05.2018
Размер90.79 Kb.


Раздел ІІ ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА и ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Обектът на настоящата обществена поръчка е за строителство.

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Ремонт на пътна мрежа и настилки в населени места в община Земен – I група

Обособена позиция 2 – Ремонт на пътна мрежа и настилки в населени места в община Земен – II група “
В рамките на всяка от обособените позиции се включват обекти в различни населени места, а именно:Обособена позиция - наименование

Обхват/населени места

1.

„Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки в населени места в община Земен – I група“

Гр.Земен


Ремонт на път за мах.Митова – III етап

Ремонт на път за мах. „Митина“с. Дивля

Ремонт на път в мах.“Миладинова“

Ремонт на ул.“Братя Миладинови“ и укрепване на мост

Ремонт на ул.“Георги Бенковски“

Ремонт на ул.“Пейо Яворов“с. Жабляно

Ремонт на улица пред магазин и кметство

с. Елов дол

Ремонт на ул. от ОК90 до ОК66 и от ОК19 до ОК31

Ремонт на ул. от ОК59 до ОК59А

Ремонт на ул. от ОК58 до ОК55

Ремонт на ул. от ОК9 до ОК5А

Ремонт на ул. от ОК36 до ОК41


с. Одраница

Ремонт на път (IV клас) – с.Одраница

с.Беренде

Ремонт на път за мах.Поятите – III етап

Ремонт на път за местността „Баба Санка“2.

„Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки в населени места в община Земен – II група“

с. Пещера


Ремонт на улица за мах.“Говедарска“

Ремонт на улица в мах.“Кошарска“

Ремонт на улица в мах.“Калева“

Подмяна на 3 бр.колекторни тръби за оточни води в мах.“Кьосева“

Ремонт на улица в мах.“Ангелокова“


с. Блатешница

Възстановяване на тротоари

Ремонт на път от ОК64 до ОК75

Ремонт на път за мах.“Власинска“

Ремонт на път за мах.“Ковачка“с. Враня стена

Ремонт на път за мах. „Балтийска“

с. Горна Гологовица и с.Одраница


Ремонт на път за мах.“СОА“ – с.Г.Гологовица

Ремонт на път за мах.“Старо село“ – с.Одраница

Ремонт на път за мах.“Лепойна“ – с.Одраница

Ремонт на път за мах.“Шаврана“ – с.Одраницас. Горна Врабча

Ремонт на път за мах. „Голужка“ – III етап

Ремонт на път за мах. „Витбор“ – III етапс. Калотинци и с.Раянци

Ремонт на път за мах.“Савева“ – с.Раянци

Ремонт на тротоари в кметство с.Калотинци
с.Габров дол

Ремонт на път за гробищен парк – II етап

с.Мурено

Ремонт на път за мах.“Войници“ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:

Строително – ремонтни дейности по пътна мрежа и строително – ремонтни дейности по уличната мрежа и техническата инфраструктура в гр. Земен и населени места от общината. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт, а именно:

- Извършване на строително – ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените бюджетни средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти;

- Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Извършване на необходимите изпитвания, лабораторни изследвания и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Към настоящият момент не са известни точните количества на видовете работи, които ще се изпълняват на обектите, а в Техническата спецификация подробно са разписани видовете строително-монтажни работи. Строително-монтажните работи за всеки подобект ще се възлагат поотделно с възлагателно писмо.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осъществява функциите на строител по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като извършва всички необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния обект.

Всяка работа включва пълното й завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Възложителят стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. След завършване на работата изпълнителят длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.


Включените в предмета на поръчката дейности за всяка от обособените позиции, са:

 1. Почистване на банкети включва - изрязване на съществуващи храсти , дървета и друга растителност, изкоп на наноси и други почви, до достигане ширината на банкетите не по-малка от 70 см.

 2. Тънък изкоп в средни земни почви за - машинен и ръчен. Използване на земекопни, разстилъчни и уплътняващи машини, оборудване и методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите подлежащи на изкопаване. Изкопаните земни маси се извозват до указано от Възложителя депо.

 3. Фрезоване – фрезоването се извършва с пътна фреза, като всички площи подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури, със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя, обхващащи до 10 см в здравата част на настилката. Фрезованият материал се извозва на указано депо, основата се почиства с телена четка и сгъстен въздух

 4. Доставка и полагане на основа от пясък за тротоар - доставеният пясък трябва да отговаря на изискванията посочени в БДС 2271. Полага се върху предварително подготвена и уплътнена основа с ръчни трамбовки или валяци, като се спазват напречните и надлъжните наклони. EN 12620:2002+А1 :2008

 5. Настилка с бетонови плочи 40/40/5 - плочите се нареждат в редове, започвайки от бордюра, като се спазва равнинността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите . Фугите между плочите са с ширина 5 -10 мм., които се запълват с циментов разтвор 1:1. На разстояние не по-голямо от 4,5 м се оставят температурни фуги с ширина 15 мм., които се запълват с асфалтова паста след свързването на циментовия разтвор. EN 1339

 6. Основа от заклинен трошен камък на уличната настилка – Фракцията с размери с размери на зърната над 11,2 mm трябва да съдържа не по малко от 40% частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности.

Минералните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и добра носимоспособност

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътнения под основен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер или булдозер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2.Асфалтови работи

 1. Подготовка на основата за полагане на неплътна асфалтова смес, включва подравняване, уплътняване на леглото с валяк над 3 т или виброплоча, оформяне контура и ръбовете на участъка предвиден за асфалтиране с циркуляр.

 2. Битумна емулсия - подготвената площ и челата на кръпките се обработват с битумна емулсия от 0,15 -0,25 кг/м2 нанесена от гудронатор.

 3. Полагане асфалтови смеси – ръчно и машинно. Температурата на доставените асфалтовите смеси не трябва да бъде по-ниска от 130 градуса, а при студено време 150 градуса. Уплътняването на асфалтовите смеси става най- малко с два валяка, лек 4-6 т и тежък 8 – 10 т., като валирането с лекия валяк започва непосредствено след полагането на сместа. Уплътняването продължава до уплътняване на асфалтовата смес, съгласно изискванията на БДС 17143-90.

 4. Заливане на фуги – за постигане на максимално добра връзка между старата и ново положената асфалтова настилка, фугите се обкантват с битум по БДС 3942-83, предварително загрят на температура 150 градуса.

Забележка: Не се допуска полагане на асфалтова смес при дъжд и върху мокра, заледена или заснежена повръхност. Направата на покрития от горещи асфалтови смеси се извършва при температура не по ниска от 5 градуса.

 1. Мрежовидните пукнатини на асфалтовата настилка се почистват с телена четка и сгъстен въздух, след което се заливат със загрят битум при температура 180 градуса.

 2. Бетонова настилка изпълняват се следните операции: направа на изкоп за легло на настилка, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, полагане на полиетиленово фолио, монтаж на заварени мрежи, полагане на бетон, изпердашване на бетоновата повърхност, обработка на фуги между различните видове настилки.

 3. Бетон

При изпълнението на бетоновите и стоманобетонови работи трябва да се имат предвид следните стандарти : БДС 7268-83, БДС 4718-84, БДС 7016-74, БДС 505-84, БДС 9673-84, БДС 7269-84, БДС 14103. Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на следните стандарти :

Цимент : БДС 27-87;

Добавъчни материали едри за обикновен бетон : БДС 169-81 и БДС 170-81;

Пясък : БДС 171-83;

Вода : БДС 636

Производството, транспортирането и полагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718. Съдържанието на хлориди в бетона не трябва да надвишава стойностите определени в БДС 7268. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане от смесителя. Вибрирането на положения бетон трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури. Не се допуска разслояване на бетона вследствие вибрирането му.

Бетонът ще се приготвя в автоматичен бетонов център. Превозът на бетоновата смес ще става с автобетоновози, ротационен тип с барабан. Бетонът се полага в рамките на 90 минути след производството му.

Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат и да съответства на предписанията в проекта. В случай на липса на сертификат, трябва да се приложат документи от оторизирана лаборатория, които доказват качествата на бетона и съответствието му с проектните предписания. В този случай Изпълнителят трябва да представи името на лабораторията на Супервайзора във възможно най-кратки срокове, но задължително преди съставянето на пробните смеси или бетона за работа.

При температура на въздуха по-ниска от 5 С и по-висока от 30 С, бетонови работи могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания, одобрени от възложителя чрез компетентен негов представител. Изпълнителят е длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия / съсъхване, поява на пукнатини и др. /.

Изливането на бетона няма да бъде позволена, когато температурата на въздуха е под минус 5 градуса по Целзий (-5оС) или когато това бъде забранено от възложителя, като зимни условия ще се считат тези условия, при които средната дневна температура е под +5оС, а минималната дневна температура - под 0оС. Състоянието на основата, върху която се излива бетонната смес, трябва да изключва възможността за измръзване на бетона в зоната на контакт.По времето на полагане на бетона всички повърхности, на които им предстои да влязат в досег с бетона трябва да бъдат чисти.

 1. Армировка с армировъчна мрежа

Бетоновата настилка се армира с армировъчна мрежа от ф 6,5 през 20 см, стомана А. Мрежата се монтира в долната част на бетоновата настилка височина 3 см.Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница