Решение №230/30. 11. 2016г прието от Общински съвет гр. Гоце Делчев и Заповед №23/30. 11. 2017г., издадена от кмета на община Гоце ДелчевДата14.01.2018
Размер49.43 Kb.
#45972
ТипРешение
ОБЯВА
Община Гоце Делчев
На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.39, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 230/30.11.2016г. прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 23/30.11.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев
О Б Я В Я В А:
І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост:
1. Земеделска земя /ливада/, имот №010120 /десет хиляди сто и двадесет/ с площ 0,366 дка /триста шестдесет и шест квадратни метра/, осма категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Делчево, местност „ПАПАЗ ЧАИР”; Съседи /граници/: имот №010137 – ливада на община Гоце Делчев, имот №010070 – кравеферма на Снежана Панайотова Чамбова и др., имот №048022 – индивидуално застрояване на Александър Георгиев Сарандев при начална тръжна цена в размер на 2468 /две хиляди четиристотин шестдесет и осем/ лева.
2. Земеделска земя /нива/, имот №120002 /сто и двадесет хиляди и две/ с площ 7,101 дка /седем декара сто и един квадратни метра/, шеста категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомища, местност „ТАШЛЪКА”; Съседи /граници/: имот №120003 – на наследници на Георги Костадинов Боев, имот №000212 – напоителен канал на Община Гоце Делчев; имот №120001 – нива на наследници на Ангел Христов Карамфилов; имот №000212 – напоителен канал на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 7456 /седем хиляди четиристотин и петдесет и шест/ лева.
3. Земеделска земя /нива/, имот №117019 /сто и седемнадесет хиляди и деветнадесет/ с площ 1,001 дка /един декар и един квадратен метър/, пета категория, Благоевградска област, община Гоце Делчев, землище на село Мосомище, местност „ДОЛНА ШИПКА”; Съседи /граници/: имот №117022 – нива на наследници на Костадина Марика Аратлъкови; имот № 117016 – нива на наследници на Никола Атанасов Киров, имот №000109 – полски път на Община Гоце Делчев, имот№000255- напоителен канал на Община Гоце Делчев при начална тръжна цена в размер на 1326 /хиляда триста двадесет и шест/ лева.
ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 02.02.2017г.

ІІІ. Депозити за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 02.02.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF., като размерът на депозитите е както следва:


1. Земеделска земя /ливада/, имот №010120, землище на село Делчево – 2000 лева.

2. Земеделска земя /нива/, имот №120002, землище на село Мосомище – 6000 лева.

3. Земеделска земя /нива/, имот №117019, землище на село Мосомище – 1000 лева.

ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 02.02.2017г. с представители на община Гоце Делчев и съответните кметства, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 02.02.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.
VІ. Публичните търгове да се проведат на 03.02.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.
VІІ. Достигнатите при търговете цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.
VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите повторен търг да се проведе при същите условия на 10.02.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 09.02.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"

ОБЯВА
Община Гоце Делчев
На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 231/30.11.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 22/11.01.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев
О Б Я В Я В А:
І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот ХХХІ /тридесет и първи/, имот с планоснимачен номер 557 /петстотин петдесет и седем/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Лъжница, одобрен със Заповед №647/1983 г. и Заповед №786/2016г., издадени от кмета на общината, Благоевградска област, община Гоце Делчев с площ на имота от 1009 /хиляда и девет/ квадратни метра, при граници (съседи) на имота: от север –улица; от изток – УПИ ХХІІІ; от юг – УПИ ХХІІІ; от запад – УПИ ХХХ, при начална тръжна цена на имота, в размер на 10 900 /десет хиляди и деветстотин/ лева, без включен данък върху добавената стойност.
ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 60 /шестдесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая №109 на община Гоце Делчев /дирекция "Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 02.02.2017г.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 5000 лева се внася до 17.00 часа на 02.02.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685, „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.
ІV. Оглед на имота може да се извършва до 02.02.2017г. с представители на Общинска администрация, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 02.02.2017г. в стая №109 на община Гоце Делчев.
VІ. Публичният търг да се проведе на 03.02.2017г. от 10.30 часа в залата на Общински съвет град Гоце Делчев.
VІІ. Достигнатата при търга цена на имота, ведно с дължимите данъци и такси, се заплащат от спечелилия участник в срокове и ред, указан в тръжната документация.
VІІІ. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе при същите условия на 10.02.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 09.02.2017г.
За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.219, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска собственост"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница