Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във военномедицинската академиястраница1/3
Дата22.10.2018
Размер271 Kb.
#92736
  1   2   3


ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

СОФИЯ, 2011
СЪДЪРЖАНИЕГЛАВА ПЪРВА 4

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 4

ГЛАВА ВТОРА 6

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ ВЪВ ВМА 6

Раздел І. Обявяване на конкурс и прием на докторанти във ВМА 6

Раздел ІІ. Обучение на докторанти във ВМА за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 12

Раздел ІІІ. Изисквания и критерии за придобиване на образователна и научна степен „доктор” във ВМА 15

Раздел ІV. Изисквания и критерии за придобиване на научна степен „доктор на науките” във ВМА 18

Раздел V. Права и задължения на докторантите във ВМА 20

Раздел VІ. Финансово осигуряване на докторантите във ВМА 23

ГЛАВА ТРЕТА 24

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВМА 24

Раздел І. Общи положения 24

Раздел ІІ. Заемане на академичните длъжности „асистент” и „главен асистент” 24

Раздел ІІІ. Заемане на академичната длъжност „доцент” 26

Раздел ІV. Заемане на академичната длъжност „професор” 27

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 28

ПРИЛОЖЕНИЯ 29ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във Военномедицинската академия (ВМА) и включените в структурата й болници и центрове.

Чл. 2. Основни цели на правилника са:


 1. да се уточни и конкретизира прилагането на регулиращите развитието на академичния състав законови и подзаконови нормативни актове и Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия;

 2. да се създадат условия за повишаване качеството на професионалната подготовката на академичния състав във ВМА.

Чл. 3. (1) Академичният състав във ВМА включва лицата, заемащи академични длъжности по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), както и тези с научни степени по смисъла на чл. 2, ал. 2 от същия закон.

(2) Академичните длъжности във ВМА са:

1. за нехабилитирани лица - „асистент” и „главен асистент”

2. за хабилитирани лица - „доцент” и „професор”.Чл. 4. (1) Процедурите за прием на докторанти по акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности, както и тези за заемане на академични длъжности във ВМА се откриват с решение на Академичния съвет на ВМА и след провеждане на конкурс.

Чл. 5. (1) Процесът, по време на който се разработва научен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”, се нарича „докторантура”.

(2) Този, който е зачислен в докторантура във ВМА, се нарича „докторант”.

(3) Разработен във ВМА в завършен вид научен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” или за научна степен „доктор на науките”, се нарича „докторат”.

Чл. 6. Предложения за провеждане на конкурси за заемане на академични длъжности във ВМА се внасят за обсъждане в Академичния съвет от ръководителите на департаменти, катедри и самостоятелни лаборатории и центрове от състава на ВМА след обсъждане и позитивно решение на съответните съвети (катедрени, клинични, лабораторни и др.).

Чл. 7. (1) Конкурсите се обявяват в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на академията. При публикуване само в интернет страницата се спазват изискванията за дата, съгласно § 4, ал. 1 от допълнителни разпоредби на ЗРАСРБ.

(2) Кандидатите подават документите съгласно определените изисквания в Учебно-научния отдел (УНО) в Централното управление на ВМА в срок два месеца от датата на обявлението в „Държавен вестник“.

(3) Конкурсите се провеждат не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи по ал. 2.

Чл. 8. (1) Оценяването на дисертационните трудове и на кандидатите за академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ във ВМА се извършва от научно жури, определено със заповед на началника на ВМА, при спазване на изискванията на чл. 4 ЗРАСРБ.

(2) В случаите, когато докторатът съдържа класифицирана информация, всички предлагани за избор членове на научно жури във ВМА задължително трябва да притежават разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация или по-високо.Чл. 9. (1) В срок от 7 дни от датата на заповедта по чл. 8 УНО уведомява писмено (срещу подпис) всеки от избраните членове на научното жури.

(2) В срок от 15 дни от датата на уведомяването им членовете на научното жури могат да декларират писмено пред началника на ВМА своето несъгласие с техния избор. Липсата на писмен отказ в посочения срок се приема за съгласие.

(3) При отказ от страна на някои от избраните членове на научно жури, Академичният съвет на ВМА провежда ново заседание за попълване на състава на журито за съответната процедура.

Чл. 10. (1) Учебно-научният отдел на ВМА организира издаването на дипломи, удостоверяващи избирането на академична длъжност и придобиването на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”.

(2) Дипломите се изготвят в съответствие със ЗРАСРБ и правилника за прилагането му, подписват се от председателя на научното жури и началника на ВМА и се подпечатват с печата на академията.

(3) В 3-дневен срок от издаването, УНО организира изпращането на дипломите по ал. 1 за регистрация в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и вписването им в регистъра на успешно защитилите във ВМА.

(4) В срока по ал. 3, УНО организира въвеждането на информацията от дипломите и в базата данни на „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси” на Министерство на отбраната.

(5) На лицата, придобили във ВМА образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, свързана с изпълняваната от тях работа, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, определени от Министерския съвет и съответна заповед на министъра на отбраната.
ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ ВЪВ ВМА

Раздел І. Обявяване на конкурс и прием на докторанти във ВМА

Чл. 11. (1) Докторантурата във ВМА е редовна, задочна и чрез самостоятелна подготовка.

(2) Докторантурите по ал. 1 са със срок на обучение три години от датата на зачисляване ;

(3) По изключения, регламентирани в този правилник, срокът на обучение може да бъде удължаван, но за не повече от една година.

Чл. 12. (1) За докторанти във ВМА могат да кандидатстват военнослужещи и цивилни служители, които:


 1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър” (образователна и научна степен „доктор” за научната степен „доктор на науките”) по професионално направление „медицина” – шифър 7.1;

 2. имат разрешение от министъра на отбраната за кандидатстване за обучение;

 3. имат положително становище на съответния началник за необходимостта от придобиване на научна степен;

 4. притежават сертификат за владеене на английски, френски или немски език по стандарта на НАТО STANAG-6001 (само за военнослужещи).

(2) За получаване на разрешението по ал. 1, т. 2, желаещите да кандидатстват ежегодно до 15 юли трябва да подадат рапорт (за военнослужещите) или заявление (за цивилните служители) до министъра на отбраната , към който прилагат:

 1. кадрова справка (за военнослужещите) или биографична справка (за цивилните служители), изготвени от кадровия орган по местослужене (за военнослужещите) и орган на личен състав по месторабота (за цивилните служители);

 2. справка за научните интереси и публикации (ако има такива);

 3. становище за необходимостта от обучението от съответния командир /началник/ ръководител.

(3) Кандидати извън Министерство на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и Българската армия могат да кандидатстват по условията и реда, определени в Заповед на министъра на отбраната .

(4) В изпълнение на договори за двустранно сътрудничество на Министерството на отбраната, ВМА може да обучава в редовна форма на докторантура и военнослужещи и цивилни служители – чужди граждани.Чл. 13. Обучението във ВМА в образователна и научна степен „доктор”, се осъществява в получили акредитация от НАОА 26 докторски програми.(приложение № 1).

Чл. 14. (1) Ежегодно, до 15 ноември, катедрите, самостоятелните клиники и центрове (в качеството си на обучаващи научни звена) заявяват в УНО предложения за места за редовна докторантура за следващата учебна година.

(2) Заявителите по ал. 1 правят предложения въз основа на задълбочено обсъждане на потребностите в съответните катедрени, клинични и лабораторни съвети, в случай че са осигурени щатни длъжности за докторантите след завършване на обучението им.

(3) Учебно-научният отдел, под ръководството на зам.-началника на академията по учебно-научната дейност, картотекира утвърдените от съответните съвети предложения, които задължително съдържат информация относно шифъра на областта на висше образование, професионалното направление, научната специалност, наименованието на темата и кратка анотация за актуалността и необходимостта от разработването й.

(4) В срок до 30 ноември УНО представя за обсъждане пред Академичния съвет на ВМА постъпилите и картотекирани предложения.Чл. 15. (1) Академичният съвет на ВМА ежегодно, до 10 декември, обсъжда предложенията на катедрите и определя кои от тях представляват научен или научнопрактически интерес.

(2) До 15 декември УНО изпраща заявки с решението на Академичния съвет на ВМА в Министерството на отбраната, дирекция „Управление на човешките ресурси” (темите за военнослужещи, цивилни служители и граждански лица) .

(3) В заявката по ал. 2 задължително се посочват:


 1. областта на висше образование, професионалното направление, наименование на научната специалност и техните шифри съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

 2. кратка анотация на предлагания за разработване научен проблем;

 3. формата на докторантурата;

 4. заявителят на докторантурата;

 5. научното звеното, където ще се обучава докторанта.

Чл. 16. В сроковете от издаването на заповедта на министъра на отбраната за броя места за приемане на обучение на докторанти, условията и изискванията за участие на военнослужещи, цивилни служители и граждански лица в съответните конкурси за обучение във ВМА, УНО подготвя обявяването на конкурсите за цивилни служители от министерството и тези за граждански лица в „Държавен вестник” и в интернет страницата на ВМА, след което организира тяхното провеждане.

Чл. 17. (1) Кандидати за самостоятелно разработване на докторат, които отговарят на изискването на чл. 12, ал. 1 и 2, могат целогодишно да представят за разглеждане в съответния съвет идеен проект, в обем не по-малко от една четвърт (трета) от бъдещия научния труд по избрана от тях тема, придружен с работен план и библиография.

(2) При позитивно решение, кандидатът подава заявление до началника на ВМА, придружено с идейния проект и Протокол от заседанието на съответния съвет. В 14-дневен срок от подаването им, началникът на ВМА се произнася по допускането и внася за обсъждане в Академичния съвет на ВМА необходимите за разкриване на докторантура документи.

(3) Академичният съвет на ВМА в едномесечен срок от подаване на документите взема решение относно записване на докторанта.

(4) При позитивно решение на Академичния съвет на ВМА, представените документи по ал. 1 и 2, заедно с Протокола от заседанието на Академичния съвет, се изпращат от УНО в дирекция „Управление на човешките ресурси” на Министерство на отбраната.Чл. 18. (1) След обявяване на местата за приемане за редовна форма на обучение по реда на чл. 16, ал. 1 и изпълнили изискванията на чл. 12, ал. 1 кандидатите - военнослужещи подават рапорт, а цивилните служители – заявление до началника на ВМА в срока, определен в чл. 7, ал. 2.

(2) Към рапорта/заявлението се прилагат: 1. автобиография (кадрова справка за военнослужещите);

 2. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

 3. други документи, удостоверяващи наличието на условията и изискванията, посочени в заповедта на министъра на отбраната;

 4. копие от документите по атестирането, заверени от съответния орган по личния състав;

 5. копие от разрешение за достъп до класифицирана информация;

 6. копие от сертификат за владеене на английски, френски или немски език по стандарта на НАТО STANAG-6001 – само за кандидати военнослужещи.

(3) Комплектите с документи се завеждат в деловодството на ВМА с входящ номер по реда на постъпване и научна специалност и се съхраняват в УНО.

(4) Със своя заповед, в срок до 20 септември, началникът на ВМА определя комисия за проверка на редовността на постъпилите в срок документи при спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1 ППЗРАСРБ.Чл. 19. (1) След изтичане срока за подаване на документи, определен в чл. 7, ал. 3, комисията за проверка на тяхната редовност определя кои кандидати се допускат до участие в конкурсния изпит, като изготвя протокол за своето решение, който представя за утвърждаване на началника на ВМА.

(2) Учебно-научният отдел, в срок до 30 септември, организира писменото уведомяване на допуснатите до участие в конкурса кандидати.Чл. 20. (1) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати се уведомяват писмено в срока по чл. 19, ал. 2, като се посочват и мотивите за това. Същите могат да направят възражение до началника на ВМА в 7-дневен срок от датата на уведомяването им.

(2) В случаите по ал. 1 началникът на ВМА възлага на нова комисия да се произнесе по възраженията и въз основа на изготвения от нея доклад, не по-късно от 10 дни от постъпването на възраженията, взема окончателно решение.Чл. 21. (1) Кандидатите за докторанти във ВМА полагат конкурсен изпит, който включва изпити по:

 1. специалността на докторантурата;

 2. един избран от кандидата чужд език (английски, френски или немски);

 3. компютърна грамотност.

(2) Учебно-научният отдел организира изготвянето на конспект, по който се провежда конкурсният изпит по специалността и го предоставя на кандидатите в срок не по-късно от 30 дни преди датата на изпита.

Чл. 22. (1) Конкурсният изпит по специалността се провежда при условия на пълна анонимност от комисия, назначена със заповед на началника на ВМА, която включва три хабилитирани лица или „доктор на науките” (председател и двама членове) по същата специалност.

(2) В състава на комисията по ал. 1 задължително се включва като председател ръководителят на научното звено, което е предложило темата и ще обучава докторанта.

(3) Конкурсният изпит по чужд език се провежда от тричленна, а този по компютърна грамотност - от двучленна комисия, назначени със заповед на началника на ВМА, в които могат да бъдат включени и нехабилитирани лица.

Чл. 23. (1) Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки и се провежда в един ден. До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка на писмения изпит не по-ниска от много добър 4,50. За успешно положили изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 5,00.

(2) Изпитите по чужд език и по компютърна грамотност се провеждат, не по-късно от 3 дни от датата на изпита по специалността.

(3) До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от добър 4,00.

(4) Оценките от конкурсните изпити по ал. 1 и 3 се оформят с точност до 0,25.

(5) Успешно положили изпитите по ал. 1 и 3 се допускат до изпит по компютърна грамотност. Оценките по компютърната грамотност на кандидатите са: „издържал изпита по компютърна грамотност” или „неиздържал изпита по компютърна грамотност”.

(6) Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия и се съобщават на кандидатите.Чл. 24. Когато нито един от кандидатите не е издържал успешно изпита по специалността, конкурсът се обявява отново, не по-рано от 3 месеца от датата на проведения изпит.

Чл. 25. (1) Класирането на кандидатите, успешно положили изпитите по чл. 23, се извършва по оценката от изпита по специалността.

(2) Протоколите на изпитните комисии и всички документи на кандидатите по чл. 18, ал. 2, се предоставят на ръководителя на първичното звено, в което ще се провежда обучението.Чл. 26. (1) Ръководителят на първичното звено в 7-дневен срок след постъпване на документите по чл.25, ал. 2 внася писмен доклад в Академичния съвет на ВМА за проведения конкурс, в който, освен резултата от класирането, се включват и следните данни:

 1. средният успех от положените изпити по време на следването, успеха от държавните изпити и дипломата за висше образование;

 2. научните и научно-приложни разработки на кандидатите (ако има такива);

 3. езикова подготовка;

 4. кратки биографични данни.

(2) Решението в Академичния съвет на ВМА се взема в присъствието на 2/3 от списъчния състав с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(3) В случай че на първо място са класирани двама или повече кандидати с равна оценка от изпита по специалността, Академичният съвет на ВМА избира чрез явно гласуване един от тях, като се съобразява с оценката от изпита по чужд език и със средния успех от дипломата за висше образование.

(4) Когато нито един от кандидатите не получи мнозинство, се провежда ново гласуване на същото заседание на съвета с участието на двамата кандидати, получили най-много гласове на първото гласуване. Ако отново никой не получи мнозинство (50+1), се провежда нов конкурс.

Чл. 27. (1) Всеки кандидат има право да се запознае с доклада на комисията за провеждане на конкурсния изпит не по-късно от един ден преди заседанието на Академичния съвет и в срок до деня на самото заседание да направи писмено възражение, ако счита, че са допуснати процедурни нарушения.

(2) Началникът на ВМА назначава със своя заповед комисия за проверка на обстоятелствата по ал. 1, която в тридневен срок изготвя доклад, който представя на началника на академията.

от страна на комисиите, началникът на ВМА налага следните санкции:


 1. анулира конкурса и взетите решения от комисията за провеждане на изпита по специалността (респ. по чуждия език);

 2. отстранява председателя и членовете на комисията, допуснали нарушение. След персонифициране на нарушителите по доклад на зам.-началника на ВМА по учебно-научната дейност, началникът на ВМА налага наказание съгласно ЗОВСРБ или Кодекса на труда;

 3. със своя заповед началникът на ВМА назначава нова комисия за провеждане на изпита по специалността (респ. по чуждия език), която провежда отново конкурсната процедура (след повторна обява в Държавен вестник, ежедневник и интернет страницата на академията).

Чл. 29. (1) До 05 декември началникът на ВМА изпраща по установения ред предложение в дирекция „Управление на човешките ресурси” на Министерството на отбраната, което в срок до 20 декември изготвя заповед на министъра на отбраната за зачисляване на кандидата, считано от 1-ви февруари.

(2) Лицата, кандидатстващи за обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка, се зачисляват без конкурсен изпит със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на ВМА въз основа на решение на Академичния съвет.Чл. 30. Зачисляването на граждански лица за докторанти във ВМА се извършва със заповед на началника на ВМА въз основа на:

 1. решение от заседание на Академичния съвет на ВМА;

 2. фактура за платена такса (за редовните и задочните докторанти);

 3. писмено потвърждение от институцията, ангажираща се да покрие финансовите разходи за изследователската дейност и експертната оценка на дисертационния труд (за докторантите на самостоятелна подготовка);

 4. документ за основна месторабота или Заповед за зачисляване за специализация по линия на СДО (за задочни докторанти и такива на самостоятелна подготовка).

Чл. 31. (1) Заповедта по чл. 29 и чл. 30 трябва да съдържа:

 1. основание на зачисляване;

 2. форма на докторантурата – редовна, задочна или самостоятелна подготовка;

 3. срок на обучението;

 4. темата на дисертационния труд;

 5. научна специалност (професионална област);

 6. приемащото структурно звено – департамент, катедра, клиника, център;

 7. научен ръководител – трите имена, звание, длъжност;

 8. наименование на институцията, ангажираща се да покрие финансовите разходи за изследователската дейност и експертната оценка на доктората (за граждански лица).

(2) Препис от заповедта се изпраща на:

 1. ръководителя на научното звено;

 2. научния ръководител на докторанта;

 3. докторанта;

 4. ръководителя на звеното, в което щатно е назначен докторантът;

 5. счетоводството на ВМА (за докторанти – граждански лица);

 6. за сведение на изпълнителния директор на болницата, в която работи на трудов договор докторантът (за докторанти – граждански лица);

 7. учебно-научния отдел на ВМА за архивиране към досието на докторанта.

Раздел ІІ. Обучение на докторанти във ВМА за придобиване на образователна и научна степен „доктор”

Чл. 32. (1) Подготовката (обучението) на докторантите, зачислени във ВМА за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, се провежда чрез организиран учебен процес, с който се цели разширяване на познанията и методическата им подготовка по научната специалност.

(2) Във ВМА обучението в докторантура се извършва в първично звено, където има поне едно хабилитирано лице от съответната научна област.Чл. 33 (1) Организираният учебен процес се извършва по индивидуален учебен план.

(2) Индивидуалният учебен план се разработва от докторанта и научния ръководител в срок най-късно три месеца от датата на издаване на заповедта за зачисляване и се утвърждава от Академичния съвет на ВМА.

(3) Индивидуалният учебен план съдържа задължително следните компоненти:

1. Административна информация:

а) име, презиме и фамилия на докторанта;

б) наименование на научната специалност;

в) научно звено – база за обучение;

г) научен ръководител;

д) номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура.

2. Учебна и научноизследователска дейност:

а) тема на доктората;

б) етапи и срокове за изработване и защита на доктората;

в) посещение на определен цикъл лекции, курсове, семинари, научни конференции и други публични научни изяви;

г) изпити – вид (по специалността и допълнителни, определени от научния ръководител) и срокове за полагането им, като сроковете обхващат периода от време не по-късно от 24-ия месец на докторантурата. Докторанти, които имат придобита научна специалност, съответна на докторантурата, не полагат изпит по специалността.

(3) Обучението по методология на научното изследване се организира от УНО и се провежда във ВМА, Военната академия „Г.С. Раковски”, Медицински университет или Софийския университет „Св. К.Охридски”.

(4) Изпитите по индивидуалния учебен план се полагат пред назначени от началника на ВМА комисии в състав от 3 хабилитирани по научната специалност лица или с образователна степен „доктор”, с участието на научния ръководител на докторанта.Чл. 34. Промяна на темата на доктората се допуска по изключение със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на Академичния съвет на ВМА, но не по-късно от 6 месеца преди срока, определен за представяне на доктората за защита (изтичане срока на докторантурата).

Чл. 35. (1) Научното ръководство на докторанта се осъществява от утвърдения с решение на Академичния съвет на ВМА хабилитиран или „доктор на науките” научен ръководител.

(2) Научният ръководител подпомага специализираната подготовка и работата на докторанта като: 1. информира докторанта за нормативните изисквания, на които се базира обучението в докторантура, както и за неговите права и задължения;

 2. подпомага докторанта при изготвяне на индивидуален учебен план;

 3. съблюдава точното и в срок изпълнение на задачите по индивидуалния учебен план на докторанта;

 4. задължително е член на комисията, провеждаща изпита на докторанта по специалността;

 5. подпомага изпълнението на научноизследователската дейност по темата на докторантурата посредством консултации, препоръки и оценки;

 6. ежегодно, в края на учебната година, представя в съответния съвет отчет за хода на докторантурата и предложение за атестиране на докторанта.

(3) Научният ръководител носи отговорност пред Академичния съвет на ВМА за качеството на подготовката, изпълнението на учебния план и работата за реализиране на доктората.

Чл. 36. Научният ръководител може да бъде сменен по предложение на съвета на структурата, заявила докторантурата, с решение на Академичния съвет на ВМА в следните случаи:

 1. поради настъпила смърт;

 2. при отсъствие повече от 3 месеца поради заболяване, престой в чужбина или друга уважителна причина;

 3. при неизпълнение на задълженията по чл. 35, ал. 2;

 4. при незадоволителна оценка при атестиране в хода на докторантурата;

 5. осъден с влязла в сила присъда;

 6. по лична молба на докторанта до началника на ВМА, след сериозна мотивация.

Чл. 37. Пенсионирането на научния ръководител на докторанта не е основание за смяната му при условие, че не са на лице други мотиви за това.

Чл. 38. (1) Докторантите във ВМА, изпълнили дейностите по обучението и успешно положили изпитите, определени в индивидуалния план, придобиват право на защита.

(2) Правото на защита се придобива с решение на Академичния съвет на ВМА по предложение на съвета на обучаващото звено.

(3) Докторантите във ВМА, придобили право на защита, се отчисляват от обучение със заповед на началника на академията.

Чл. 39. (1) Препоръчителен обем на доктората (дисертационния труд), разработен във ВМА за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, трябва да бъде в обем от 120-150 стандартни страници.

(2) Структурата на доктората включва: титулна страница (приложение 2); съдържание; увод; преглед на литературата; цел и задачи на изследването; използван материал и методи на научно изследване; изложение (съответен брой самостоятелни глави, всяка от които завършва с изводи); заключение – резюме на получените резултати, общи изводи и предложения с декларация за оригиналност, научни приноси, публикации свързани с темата на доктората.Чл. 40. (1) В автореферата върху научен труд, разработен във ВМА, следва да е отразена в „снет вид” целостта на доктората с основните приноси и публикации по темата.

(2) Препоръчителният обем на автореферата е 30-35 страници, като титулната страница се оформя съгласно приложения 3 и 4.

(3) Броят, отпечатани автореферати, се определя от кандидата, като минималното количество е 30 – за членовете на Академичния съвет на ВМА.

(4) Алинея 3 не се отнася за авторефератите, съдържащи класифицирана информация.Чл. 41. (1) Учебно-научният отдел на ВМА осъществява:

 1. административно обслужване на докторантите;

 2. методична помощ и техническо съдействие на научното звено при обучението на докторанти;

 3. контрол върху спазване на нормативните изисквания за обучение на докторанти;

 4. контрол върху хода на докторантурата и постигнатия краен резултат.

(2) Учебно-научният отдел на ВМА разкрива лично дело за всеки записан докторант и поддържа база данни, която съдържа:

 1. заповедта за зачисляване;

 2. индивидуалния учебен план;

 3. периодичните атестации;

 4. протоколите от периодичното отчитане изпълнението на задачите;

 5. протоколите от положените съгласно учебния план изпити;

 6. протокола от апробацията (вътрешната защита) на доктората;

 7. справки за научни публикации, участия в научни форуми, курсове, семинари и др.

(3) Учебно-научният отдел на ВМА организира и контролира атестирането на докторантите по реда на чл.17 от ППЗРАСРБ.


Каталог: doc -> zakonova-baza
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница