Решение за откриване на процедурата б обявление за обществената поръчкастраница1/5
Дата05.02.2018
Размер1.1 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
УТВЪРДИЛ:_______________
АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ

/Кмет на община Благоевград/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград”

Открита с Решение №РП-18/29.06.2016 г.

на Кмета на Община Благоевград

Гр. Благоевград, 2016 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛ I. ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Решение за откриване на процедурата

Б) Обявление за обществената поръчка
РАЗДЕЛ II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител

Б) Правно основание за провеждане на процедурата

В) Предмет на обществената поръчка. Финансиране

Г) Приложимо законодателство и документи

Д) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на процедурата
РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
А) Предмет на поръчката

Б) Местоизпълнение

В) Срок за изпълнение на поръчката

Г) Критерий за оценка на офертата

Д) Условия и начин на плащане
РАЗДЕЛ IV ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания.

2. Условия за допустимост на участниците. Основания за отстраняване

3. Критерии за подбор, отнасящи се до икономическо и финансово състояние на участниците

4. Критерии за подбор, отнасящи се до техническите и професионални способности на участниците

5. Критерии за подбор, отнасящи се до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Б) Критерии за възлагане на поръчката

В) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност

2. Съдържание

В) Условия и ред за провеждане на процедурата. Сключване на договор. Достъп до документация за участие в процедурата. Разяснения по документацията за участие.

1. Предаване и получаване на офертата

2. Провеждане на процедурата. Разглеждане на офертите. Оценяване и класиране на офертите.

3. Сключване на договор за обществена поръчка

4. Гаранция за изпълнение

5. Изчисляване на срокове

6. Етични клаузи

7. Комуникация между Възложителя и участниците

8. Други указания

9. Предоставяне на достъп по документацията за участие

10. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие
РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ
Образец № 1. Оферта за участие;

Образец № 2. Опис на представените документи.

Образец № 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

Образец № 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

Образец № 6. Декларация за срока на валидност на офертата;

Образец № 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Образец № 8. Декларация за конфенденциалност;

Образец № 9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката;

Образец № 10. Проект на договор;

Образец № 11. Банкова гаранция за изпълнение.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

autoshape 109

Кметът на Община Благоевград, с адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, тел. 035973864475, факс: 035973884451, e-mail: mlalev@blgmun.com, в качеството на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград”.

От датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Благоевград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.blgmun.com, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки - Профил на купувача”, „Процедури провеждани по реда на ЗОП”.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 /десет/ дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока, определен в чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 /шест/ дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти.

В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Разясненията се предоставят чрез публикуване единствено на профила на купувача http://www.blgmun.com/. Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП. Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. Удължаването на срока следва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Община Благоевград: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Община Благоевград: http://www.blgmun.com, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки - Профил на купувача”, „Процедури провеждани по реда на ЗОП”.

За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждане на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, свързани с предмета на поръчката.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на Договора за функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, описани в настоящата документация, включваща комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.РАЗДЕЛ I.
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Решение за откриване на процедурата

Б) Обявление за обществената поръчка

РАЗДЕЛ II.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кмета на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, с административен адрес: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” №1, факс: 073/88 44 16; Интернет адрес: www.blgmun.com;
Б) Правно основание за провеждане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата Документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на Договора за функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
В) Предмет на обществената поръчка. Финансиране.
Предмет на поръчката е: „Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград”.

Финансиране на поръчката – със собствени средства.


Г) Приложимо законодателство и документи
При изготвянето на офертите от участниците трябва да се спазват стриктно изискванията на следните нормативни документи:
Закона за енергетиката (Обн. ДВ. бр.107 от 09 Декември 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016 г.);
Правила за търговия с електрическа енергия (Обн. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015 г.).
Д) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на процедурата.
Прогнозната стойност на обществената поръчка, към датата на решението за откриване на процедурата, се определя в български лева и се отнася за доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград, в т.ч. детски ясли, детски градини, социални заведения, улично осветление, дейности по кулутура /Ансамбъл „Пирин”, Център по изкуствата, Художествена галерия/, Зала 22-ри Септември, външни обекти /кметства, клубове на пенсионера, ОМП, Център за ранно детско развитие, Спортен комплекс в ж.к. „Еленово”, паркове, светофари/, за 36 /тридесет и шест/ месеца.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е до 3 495 000.00 /три милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди/ лева без начислен ДДС или 4 194 000.00 /четири милиона сто деветдесет и четири хиляди/ лева с начислен ДДС.

Така формираната стойност на обществената поръчка е определяща за съответния ред за възлагане на определения вид процедура.

Въз основа на гореизложеното, възлагането на доставката по тази поръчка се извършва по реда на откритата процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция и пропорционалност.

Настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделяна на обособени позиции, с оглед обстоятелството, че предмета на поръчката е неделим.РАЗДЕЛ IIІ.
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

А) Предмет на поръчката

Предметът на настоящата процедура е: „Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград”.


Б) Местоизпълнение
Общинска администрация Благоевград и съответните общински обекти по приложен списък – Приложение № 1.
В) Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на поръчката е 36 /тридесет и шест/ месеца и започва да тече от момента на влизане на договора в сила.
Г )Критерий за възлагане:
Оценяването на предложенията в настоящата обществена поръчка се извършва въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП). За „най-ниска цена” ще се счита най-ниската цена измежду ценовите предложения на участниците, с точност до втория знак след десетичната запетая.
Д) Условия и начин на плащане
Възложителят заплаща действително изразходваната електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки, по цена, предложена от участника, избран за изпълнител.

Плащанията по договора ще се извършват в лева по банков път в срок до 30 календарни дни, след представяне на оригинална фактура от изпълнителя. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.РАЗДЕЛ IV
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обекти за доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград – Приложение № 1

Обект

kWh

1

Общинска администрация, в това число и Зала „22-ри Септември”

515 325

2

Детски ясли

275 379

3

Детски градини

852 203

4

Социални заведения (домове за стари хора, социален патронаж, дневни центрове за лица с увреждания, защитени жилища)

792 630

5

Улично осветление

2 263 954

6

Дейности по култура (Ансамбъл „Пирин”, Център по изкуствата, Художествена галерия)

106 723

7

Външни обекти (кметства, клубове на пенсионера, ОМП, Център за ранно детско развитие, Спортен комплекс в ж.к. „Еленово”, паркове и светофари)

901 968
ОБЩО

5 708 182


******Забележка: Прогнозното количество електрическа енергия, описано в Приложение №1 от настоящия раздел, е за 12 /дванадесет/ месеца и не обвързва възложителя да го изразходва или да се лимитира с това количество.

РАЗДЕЛ V.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания

1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

В случай, че участникът е клон на чуждестранно лице и за участието си в обществената поръчка се позовава на ресурсите на търговеца, трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.1.3. Обединение. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват нотариално заверен договор/спогодба/споразумение. Актът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в оригинал или в нотариално заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

1.3.1. Актът трябва да съдържа следните клаузи:  • определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

  • уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обединението за изпълнението на договора, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

  • правата и задълженията на участниците в обединението;

  • правното основание за създаване на обединението;

  • разпределението на отговорността между членовете на обединението;

  • дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

Когато не е представено нотариално заверено копие от акта за създаването на обединението/консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.4. Подизпълнители. Участниците могат да използват подизпълнители, като посочат в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения – Декларация за съгласие от подизпълнител (Образец № 7). Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите представят единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.5. Използване капацитета на трети лица. Участниците могат да използват капацитете на трети лица независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Забележка: Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП.

1.6. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. Пълномощното следва да посочва кои документи е оправомощен да подписва пълномощникът, ако такива пълномощия се предвиждат.
2. Условия за допустимост на участниците. Основания за отстраняване.

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;Забележка: Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.6 се отнасят за: лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се прилагат:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.1.7. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.1.8. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

2.2. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по т. 2.1.1 - т. 2.1.10, възникнали преди или по време на процедурата.

2.3. Посочените в т. 2.1.1. - 2.1.10. основания за отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т .2.1. от настоящата документация.

2.4. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на посочените в чл. 57, ал. 3 от ЗОП срокове.
3. Критерии за подбор, отнасящи се до икономическото и финансово състояние на участниците.

3.1. Всеки участник следва да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева без ДДС, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ в размер не по-малък от 2 000 000 /два милиона/ лева без ДДС, в рамките на последните 3 /три/ отчетни години.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница