С т а н д а р т за обучение на кандидати заДата31.03.2017
Размер214.8 Kb.

Инжинер Ангел Зубев гарантира комфортно и безопасно обучение,
осигурява всички необходими учебни материали на своите курсисти
С Т А Н Д А Р Т

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ

КАТЕГОРИЯ “А1”

София, 2012 г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Този стандарт определя държавните изисквания, отнасящи се до органи­за­ция­та, провеждането и контрола на обучението и съдържанието на изпита на лицата, же­лае­щи да придобият правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категория “А1”.

1.2. Този стандарт се прилага задължително от лицата, получили, разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А1”.

1.3. Стандартът е съобразен с изискванията на: • Директиви 91/439, 2000/56 и 2006/126 на Европейския съюз (ЕС), относно свидетелствата за управление;

 • Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

 • Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

 • Закона за народната просвета;

 • Наредбата по чл.152, ал.1, т.2, ЗДвП (Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за про­веж­дане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на право­спо­собност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания);

 • Наредбата по чл.152, ал.1, т.3, ЗДвП (Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение);

 • Наредбата по чл.152, ал.1, т.4, ЗДвП (Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидатите за при­до­биване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити);

 • Наредбата по чл.152, ал.1, т.1, ЗДвП (Наредба № 39 за изискванията към водачите на МПС от различните категории и подкатегории).

2. ПРАВА НА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ “А1”

2.1. Лице с правоспособност за категория “А1” има право да управлява:а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg;

б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.

2.2. Лице с права за управление на МПС от категория “А1” има право да управлява и МПС от категория “АМ”.

2
фиг. 1
.3. Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведе­ние, чрез съответното за категорията обу­че­ние и след успешното полагане на съответните из­пити, може да се придобие правоспо­соб­ност за управ­ление на МПС от кате­го­риите „А2”, „А”, „В1”, “В” и “Т” (ко­ле­сен трак­тор или трам­вайна мот­риса) (фиг. 1).

2.4. Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория “А1” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

3.1. Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:

- да е на възраст не по-малко от 16 години;

- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл. 152а, ЗДвП;

- да е завършил основно образование.

3.2. При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца.

3.3. Кандидат, загубил правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, подлежи на изследване за психологическа годност. Ако при това изследване се установи, че не отговаря на изискванията, определени с Наредба № 36, той не се допуска до обучение.

3.4. Когато по време на обучението или при изпита се установят признаци, че кандидатът за придобиване на правоспособност не отговаря на изискванията на Наредба № 36 и Наредбата по чл. 152а ЗДвП, кандидатът трябва да премине съответно психологическо изследване или медицински преглед. Когато се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията, обучението се прекратява или той не се допуска до изпит.4. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ВОДАЧЪТ УПРАВЛЯВА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ “А1”

Условията, при които водачът управлява МПС от категория “А1”, се характе­ри­зи­рат със следните особености: • непрекъсната промяна на пътнотранспортната обстановка;

 • сложни пътни условия, с голямо разнообразие на използваните средства за организация и регулиране на движението, динамичност на транспортните потоци и др.;

 • интензивно движение по пътищата, с наличието на “върхови” часове в натоварването, задръствания, извънредни обстоятелства и други;

 • необходимост от едновременно възприемане на голям брой сигнали и обекти;

 • многобройни и разнообразни дразнители, които изискват бързо превключване на вниманието;

 • недостатъчна устойчивост (в сравнение с автомобилите);

 • директно въздействие на атмосферните условия;

 • седящо положение със сгънато тяло;

 • постоянно протегнати напред ръце, което затруднява дишането и нарушава нормалната циркулация на кръвта;

 • еднообразно положение на тялото на водача, което води до ускорено настъпване на умора;

 • при продължително време на управление се намалява общата двигателна дейност на водача и се натоварват само определени мускулни групи, което изисква осигуряването на почивки за водача;

 • повишен риск от злополуки;

 • водачът е изложен на преки поражения при ПТП.

5. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

5.1. Глобалната цел е обучаваният да придобие знания и умения за безопасно управ­ле­ние на превозното средство и поведение, с което да не застрашава живота и здравето на хората, да не създава опасност за движението, да не причинява имуществе­ни вреди и да опазва околната среда.

5.2. Конкретните цели на обучението са придобиване на знанията, уменията и пове­де­нието за безопасно управление, съгласно изискванията към водачите на МПС, определени в Наредба № 39.

5.2.1. По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания за: • различните видове пътища и техните характеристики;

 • правилата за движение по пътищата (за предимство, забрани, ограничения на скоростта и т.н.);

 • разпоредбите, отнасящи се до сигнализацията с пътни знаци, светлинни сигнали, пътна маркировка и другите средства, използвани за регулиране на движението по пътищата;

 • основните принципи, свързани с определяне на безопасната дистанция между превозните средства, спирачния път и сцеплението с пътя при различни метеорологични условия, състояние на пътното платно и часове на денонощието;

 • рисковете, свързани с управлението на МПС при различни състояния на пътното платно и по- специално зависимостта им от метеорологичните условия, различните часове на денонощието и елементите на пътя, при които има опасност от подхлъзване;

 • значението за безопасността на движението на бдителността на водача и съобразяването с действията на другите участници в движението;

 • значението за безопасността на движението на психомоторните функции (усещане, преценка и вземане на решение) и по-специално на времето за реакция и промените в поведението на водача, свързани с въздействието на алкохол, наркотици и медикаменти, емоционални състояния и преумора;

 • рисковете, свързани с агресивното поведение (обусловено от нетърпение, раздразнение, враждебност и/или стремеж за икономия на време и др.);

 • рисковете, свързани с характерните особености в поведението на другите участници в движението и особено на най-уязвимите, каквито са децата, пешеходците, лицата с намалени двигателни възможности и велосипедистите;

 • рисковете, свързани с движението по пътищата на различни видове превозни средства и различния обхват на видимостта, която имат техните водачи; видимост на водачите на двуколесни превозни средства;

 • изискваните документи, във връзка с използването на МПС;

 • предпазните мерки, които трябва да вземе при слизане от превозното средство;

 • основните възли, агрегати и уредби на превозното средство, свързани с безо­пас­ност­та на движението - водачът трябва да знае най-често срещаните технически неиз­прав­­нос­ти по кормилната уредба, спирачната уредба, гумите, фаровете, пътепо­ка­зателите, светлоот­разителите, огледалата за виждане назад и други, свързани с безопасността на движението;

 • оборудването във връзка с безопасността на водача и пътниците - предпазна екипировка - защитна каска, ръкавици, ботуши, защитно облекло;

 • факторите за сигурност, свързани с МПС и превозвания пътник;

 • причините за пътнотранспортните произшествия и правилата за поведение на во­дача в случай на пътнотранспортно произшествие – поставяне на предупредителни знаци, съобщаване за произшествието и други действия, мерките, които трябва да вземе, ако това се налага, за да помогне на пострадалите при произшествието;

 • правилата за експлоатация на мотоциклета, свързани с опазването на околната среда и оптималната консумация на гориво.

5.2.2. По време на обучението кандидатът трябва да придобие умения:

 • да подготвя мотоциклета като:

 • проверява състоянието на гумите, фаровете, светлоотразителите, уредбата за управление, спирачната уредба, устройството за звуков сигнал, пътепоказа­те­ли­те и другите устройства, които имат значение за безопасността на движението;

 • нагласява огледалото за виждане назад;

 • да използва защитна каска и друго защитно оборудване, предназначено за водачите и пътниците на двуколесни превозни средства;

 • да вдига мотоциклета на стойка, да сваля мотоциклета от стойката и да го премества, движейки го до себе си, без пускане в ход на двигателя;

 • да използва уредите за управление на мотоциклета, като:

 • пуска в ход двигателя и потегля плавно, както на равен терен, така и при изкачване или спускане по наклони;

 • ускорява до достигане на подходяща скорост и поддържа необходимата траектория, включително при смяна на предавките;

 • управлява мотоциклета при минимален разход на гориво и опазва околната среда;

 • поддържа необходимата траектория и съобразява скоростта на движение на мотоциклета при завиване наляво или надясно и при движение в тесни пространства;

 • спира плавно, на определено място (пред определена линия), а когато е необходимо, използва максималните възможности за спиране на мотоциклета;

 • пази равновесие (балансира) при различни скорости и в различни пътни ситуации, включително при ниски скорости, както и при превоз на пътник;

 • наклонява мотоциклета при завой;

 • да паркира мотоциклета, като спуска стойката му.

5.2.3. По време на обучението кандидатът трябва да придобие практически опит, който да му позволява безопасно:

 • да напуска мястото на паркиране;

 • да заема съответната пътна лента и се движи със скорост, съобразена с пътната обстановка и трасето на пътя;

 • да поддържа необходимата дистанция между превозните средства;

 • да преминава покрай спрени превозни средства или препятствия по пътя;

 • да се разминава с другите участници в движението, включително и на стеснени участъци от пътя;

 • да изпреварва други превозни средства;

 • да приближава и преминава през кръстовище, включително и такова с кръгово движение, тунел и пътен възел;

 • да приближава и преминава през жп прелез, зоната на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници, пешеходна пътека;

 • да навлиза на автомагистрала/скоростен път, използвайки лентата за ускоряване и да излиза от автомагистрала, използвайки лентата за забавяне;

 • да променя посоката на движение, завивайки надясно и наляво на кръстовище или при напускане на платното за движение.

5.2.4. В резултат на обучението кандидатът за придобиване на правоспособност трябва да има следното поведение:

 • да спазва законовите разпоредби и по-специално тези, които имат за цел недопускане на пътнотранспортни произшествия и осигуряване безопасност на пътното движение;

 • да предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение, да преценява тяхната сериозност и да реагира адекватно при възникването им;

 • да владее моторното превозно средство, което управлява така, че да не създава опасни ситуации;

 • да открива техническите неизправности, които застрашават безопасността на движението и взема съответните за това мерки;

 • да се съобразява с всички фактори, които влияят върху неговото поведение, за да осигурява във всеки момент от управлението на превозното средство условия за максимална сигурност;

 • да не застрашава сигурността на участниците в движението и да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

 • да контактува с останалите участници в движението чрез позволените от закона начини;

 • да спазва нарежданията на органите, които регулират и контролират движението;

 • да проявява уважение към другите участници в движението.

6. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

6.1. Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация.

6.2. Обучението е теоретично и практическо.

6.3. Теоретичното обучение включва модул ТО-1 “Безопасност на движението по пътищата” и модул ТО-2 “Общо устройство на МПС”

Практическото обучение включва модул ПО “Управление на МПС”.

6.4. Обучението, което трябва да премине, и изпитите, които трябва да положи обучаваното лице, са в зависимост от правоспособността, която притежава (фиг. 2).
Фиг. 2


6.5. Лицата, които за първи път кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС или имат правоспособност за управление на МПС от категория „АМ”, преминават обучение, което обхваща съдържанието на трите модула (ТО-1, ТО-2 и ПО) и полагат вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит.

6.6. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А1” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „Т” („Ткт”, „Ттм”) или категория “В1”, преминават обучение, което обхваща съдържанието на модулите ТО-2 “Общо устройство на МПС” и ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит.

6.7. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” и имат правоспособност за управление на МПС от категория „В”, преминават обучение, което обхваща съдържанието на модулите ТО-2 “Общо устройство на МПС” и ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит.

6.8. Лицата, загубили правоспособността си за управление на МПС от категория “А1” по реда на чл. 157, ал. 4 от ЗДвП преминават обучение, което обхваща само съдържанието на модул ТО-1 “Безопасност на движението по пътищата” и полагат вътрешен теоретичен изпит.

6.8а. Лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория “А1” без лост за смяна на предавките (в свидетелството за управление на МПС срещу тази категория е вписан код 78) и кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 без ограничение, преминават обучение, което обхваща само съдържанието на групите умения от цел 2 “Работа с органите за управление и маневриране с мотоциклета“ от модул ПО “Управление на МПС” и полагат вътрешен практически изпит.

6.9. Обучението по модула ТО-1 “Безопасност на движението по пътищата” се провежда в учебен кабинет, а по модула ТО-2 “Общо устройство на МПС” – в учебен кабинет и при учебно МПС. В кабинета за всеки обучаван трябва да е осигурено работно място съгласно изискванията на Наредба № 37 и възможност за работа със съответните учебни материали и помагала.

Кабинетът трябва да е оборудван с материали за онагледяване на учебния процес, съгласно изискванията на настоящия стандарт.

6.10. След провеждане на обучението по модул ТО-1 “Безопасност на движението по пътищата”, обучаваният трябва да притежава знания за: • видовете превозни средства, различните участници в движението и пътища, по които те се движат;

 • средствата, използвани за сигнализиране и регулиране на движението по пътищата;

 • правилата за движение по пътищата;

 • факторите, които оказват влияние върху поведението на водачите;

 • задълженията и отговорностите на водачите на превозните средства;

 • правилата за поведение на водача при пътнотранспортно произшествие.

6.11. След провеждане на обучението по модул ТО-2 “Общо устройство на МПС” обучаваният трябва да притежава:

 • знания за основните възли, агрегати и уредби на мотоциклета, свързани с безопасността на движението, тяхното разположение и предназначение;

 • умения за извършване на задължителните ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен мотоциклета;

 • знания за основните правила по техника на безопасност.

6.12. Задължителното теоретично обучение приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно съдържание.

6.13. Обучението по практическия модул ПО “Управление на МПС” се провежда на учебна площадка и по пътища в населено и извън населено място с учебно МПС съгласно изискванията на Наредба № 37.

По време на практическото обучение кандидатът е с предпазна екипировка - защитна каска, ръкавици, ботуши, защитно облекло.

По време на обучението по път в населено и извън населено място кандидатът е сам на мотоциклета и се придружава от преподавателя с друг мотоциклет или автомобил, обозначени съгласно изискванията на Наредба № 37, като между тях има двустранна гласова връзка (чрез радиостанции, мобилни телефони и др.). По време на управлението кандидатът е със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена буквата „У”, с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина. Такава жилетка носи и преподавателят, когато придружава обучавания с мотоциклет.

6.14. След провеждане на обучението по модул ПО “Управление на МПС” обучаваният трябва да притежава знания и умения за:


 • подготовка на мотоциклета за безопасно управление;

 • работа с органите за управление и маневриране с мотоциклета;

 • безопасно управление на мотоциклета при различни пътни условия.

6.15. Задължителното практическо обучение приключва след преминаване на предвиденото в модула учебно съдържание.

7. ТЕКУЩ КОНТРОЛ, МЕЖДИНЕН ИЗПИТ И ВЪТРЕШНИ ИЗПИТИ

7.1. Цел на текущия контрол.

В процеса на обучението:


 • да се установи съответствието между придобитите на определения етап от обучението знания, умения и поведение и изискванията към водачите на моторни превозни средства от съответната категория, определени в Наредба № 39;

 • обучаваният и обучаващият да получат информация за това, какво е необходимо да се промени в процеса на обучението за постигане на крайните резултати.

7.2. Цел на междинния изпит и на вътрешните изпити.

Междинният изпит има за цел да определи дали нивото на усвоените знания и придобитите умения са достатъчни, за да може обучаваният безопасно да продължи обучението си по път в населено и извън населено място.

При вътрешните изпити целта е да се установи степента на съответствие между придобитите от кандидата знания, умения и поведение и изискванията към водачите на МПС от категория А1 определени в Наредба № 39.

7.3. Система за оценяване. • при текущия контрол на обучението по модул ТО-1 “Безопасност на движението по пътищата” - точкова система за оценяване;

 • при текущия контрол на обучението по модул ТО-2 “Общо устройство на МПС” - точкова система и двубална система “да/не”;

 • при вътрешния теоретичен изпит - двубална система “да/не”;

 • при текущия контрол на обучението по модул ПО “Управление на МПС”, при междинния изпит и при вътрешния практически изпит - двубална система “да/не”.

7.4. Средства за оценяване.

 • при текущия контрол на обучението по модул ТО-1 “Безопасност на движението по пътищата” – тестове;

 • при текущия контрол на обучението по модул ТО-2 “Общо устройство на МПС” – тестове, въпроси и наблюдения на действията на обучаваните;

 • при вътрешния теоретичен изпит – тестове;

 • при текущия контрол на обучението по модул ПО “Управление на МПС”, при междинния изпит и вътрешния практически изпит – наблюдения на действията на обучаваните.

7.5. Провеждане на текущия контрол.

Текущият контрол се провежда от преподавателя в процеса на обучението.

7.5.1. При теоретичното обучение.

За проверка и затвърдяване на знанията, по преценка на преподавателя, се извършва текущ контрол: • преди всяка тема, върху въпроси от предходната тема или

 • преди всяко занятие, върху въпроси от темите на предходното занятие, или

 • след преминаване на предварително определена група теми.

Обучаваните решават тестове, които те самите проверяват и оценяват с помощта на преподавателя. Грешките, които са допуснали обучаваните, се анализират и разясняват от преподавателя.

Преподавателят задава въпроси и поставя задачи, свързани с устройството и техническото състояние на мотоциклета. Обучаваният отговаря на въпросите и изпълнява поставените задачи. Преподавателят оценява действията на обучаваните, посочва грешките и прави анализ на отговорите и изпълнението на задачите.

7.5.2. При практическото обучение.

Текущият контрол се провежда от преподавателя по време на обучението. При изпълнението на всеки елемент от групата умения преподавателят прави анализ на правилните и неправилните действия на обучавания.

7.6. Провеждане на междинния изпит и вътрешните изпити.

Междинният изпит и вътрешните изпити се провеждат от ръководителя на учебната дейност или определен от него преподавател от учебния център. За практическите изпити това не може да бъде преподавателят, обучавал кандидата.

7.6.1. Вътрешен теоретичен изпит.

Вътрешните теоретични изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен носител или по електронен начин. Съдържанието на тестовете отговаря на изискванията на Наредба № 38 към тестовете за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност. Попълването на теста, оценката на теста и продължителността на вътрешния изпит са съгласно изискванията на нормативната уредба за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност, без да се спазва изискването за анонимност.

Резултатът от проведения вътрешен изпит се отразява в учебния картон. При отрицателна оценка кандидатът трябва да положи нов вътрешен изпит.

Изпитният тест, с който обучаваният успешно е положил вътрешния изпит, се прилага към учебния картон на кандидата и се съхранява в учебния център за срок от две години.

Когато тестът се решава по електронен начин, към учебния картон се прилага карта за успешно преминат вътрешен изпит, която съдържа трите имена на кандидата и номера, под който е записан в регистъра, списък на въпросите в теста (с номер на темата и номер на въпроса в нея), върху който са отбелязани грешните отговори, оценката, дата и подпис на кандидата и име, фамилия и подпис на преподавателя, провел изпита.”

7.6.2. Междинен изпит. Вътрешен практически изпит

Междинният практически изпит се провежда след преминаване на задължителното обучение на учебна площадка.

Резултатът от проведения междинен изпит се отразява в учебния картон. При отрицателна оценка кандидатът трябва да положи нов междинен изпит при условията на т. 8.20.

Вътрешният практически изпит е идентичен като продължителност, съдържание и оценяване с изпита, който се провежда за придобиване на правоспособност. По време на изпита преподавателят отбелязва допуснатите грешки в контролна карта, идентична с картата, използвана при изпита за придобиване на правоспособност.

Резултатът от проведения вътрешен изпит се отразява в учебния картон. При отрицателна оценка кандидатът трябва да положи нов вътрешен изпит при условията на т. 8.22 и 8.23.

Контролната карта от последния вътрешен практически изпит се прилага към учебния картон на кандидата и се съхраняват в учебния център за срок от две години.

Лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория “А1” без лост за смяна на предавките (в свидетелството за управление на МПС срещу тази категория е вписан код 78) и се обучават за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 без ограничение, не подлежат на междинен практически изпит.8. ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

8.1. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” в зависимост от правоспособността, която притежават полагат, теоретичен и/или практически изпит.

8.1.1. Лицата, които за първи път кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС или притежават правоспособност за управление на МПС от категории „АМ”, “Ткт”, „Ттм” или „В1”, полагат теоретичен и практически изпит.

8.1.2. Лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС от категория “А1” по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, полагат теоретичен и практически изпит.

8.1.3. Лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „В”, полагат само практически изпит.

8.1.4. Лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория А1 без лост за смяна на предавките (в свидетелството за управление на МПС срещу тази категория е вписан код 78) и кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 без ограничение, полагат само практически изпит.

8.2. Цел на изпита.

След завършване на обучението да се установи съответствието между придобитите от кандидата знания, умения и поведение и изискванията към водачите на МПС от категория „А1”, определени в Наредба № 39.

8.3. Система за оценяване при изпита:


 • при теоретичния изпит – точкова система за оценяване;

 • при практическия изпит – двубална система за оценяване “да/не”.

8.4. Средства за оценяване при изпита:

 • при теоретичния изпит – тестове;

 • при практическия изпит – наблюдения на действията на обучаваните.

8.5. Провеждане на изпита

Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провежда при условия и по ред, определени в Наредба № 38.

8.5.1. Съдържание на теоретичния изпит.

Теоретичният изпит се провежда писмено, чрез тест.По време на теоретичния изпит трябва да бъдат проверени знанията на кандидата за:

 • характеристиките на различните видове пътища и специфичните опасности при движение по тях;

 • правилата за разположение на нерелсовите ППС върху пътя;

 • маневрите, които могат да извършват водачите на различните пътни превозни средства;

 • сигналите, подавани от участниците в движението;

 • правилата във връзка с престоя и паркирането на превозните средства; правилата за спиране на МПС при повреда и неговото сигнализиране;

 • правилата за движение по автомагистрала и автомобилен път;

 • правилата за преминаване през кръстовище, пътен възел, тунел, стеснен участък от пътя, жп прелез;

 • правилата, които трябва да се спазват при преминаване покрай спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и при движение в “жилищна зона”;

 • специалните правила за някои участници в движението;

 • различните видове пътни светофари, светлинните сигнали, сигналите на регулировчика, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране;

 • нормите във връзка със скоростта на движение, дистанцията между превозните средства и спирането;

 • рисковете, свързани с управлението на МПС при различни състояния на пътното платно и зависимостта им от атмосферните условия и различните часове на денонощието;

 • влиянието на умората, алкохола и упойващите вещества върху поведението на водача, както и рисковете, свързани с агресивното поведение;

 • специфичните особености на другите участници в движението, рисковете във връзка с това за пътното движение и по-специално рисковете във връзка с най-уязвимите участници – децата, пешеходците, водачите на двуколесни превозни средства и хората с ограничена подвижност;

 • рисковете, свързани с особеностите в управлението на различните видове превозни средства и различния обхват на видимост, който имат техните водачи;

 • предпазните мерки, които трябва да вземе при слизане от превозното средство;

 • факторите за сигурност, свързани с превозното средство, товара и превозваните пътници;

 • основните възли, агрегати и уредби на превозното средство, свързани с безопасността на движението; водачът трябва да знае най-често срещаните технически неизправности по кормилната уредба, спирачната уредба, гумите, фаровете, пътепоказателите, светлоотразителите, огледалата за виждане назад и други, свързани с безопасността на движението;

 • оборудването във връзка с безопасността на водача и пътниците;

 • задълженията на водача; документите, изисквани във връзка с използваното превозно средство;

 • административнонаказателната отговорност на водачите и принудителните административни мерки, които могат да налагат контролните органи;

 • причините за пътнотранспортните произшествия и правилата за поведение при ПТП;

 • мерките, които трябва да се вземат, за да се помогне на пострадали при пътнотранспортно произшествие;

 • правилата за експлоатация на МПС, свързани с опазването на околната среда и оптималната консумация на гориво.

8.5.2. Съдържание на практическия изпит.

До практическия изпит се допускат само кандидатите, издържали успешно вътрешния практически изпит.

По време на практическия изпит трябва да бъдат проверени уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението (проверяват се произволно избрани елементи) и подготовката на водача преди потегляне:


 • проверка на състоянието на гумите, кормилната уредба, спирачната уредба, нивото на маслото, светлините, пътепоказа­те­ли­те, звуковия сигнал;

 • поставяне на защитното оборудване - защитна каска, ръкавици, защитно облекло.

По време на практическия изпит трябва да бъдат изпълнени следните упражнения:

 • сваляне и поставяне на мотоциклета на стойка;

 • придвижване на мотоциклета с изключен двигател, движейки се до него;

 • изпълнение на две упражнения с ниска скорост, в това число и слалом (за оценка на уменията за едновременно използване на съединителя и спирачката, за балансиране, за насочване на погледа, разположението върху мотоциклета, както и разположението на краката върху поставките за крака);

 • изпълнение на две упражнения с по-висока скорост, от които едното със скорост не по-малка от 30 км/ч, а другото - заобикаляне на препятствие със скорост не по малка 50 км/ч (за оценка на разположението върху мотоциклета, насочването на погледа на изпитвания, умението да балансира, техниката на управление и смяна на предавките);

 • изпълнение на две упражнения за спиране, включително внезапно спиране при минимална скорост 50 км/ч - за оценка на умението за боравене с предната и задната спирачка, насочването на погледа и балансирането.

По време на практическата част на изпита се проверява поведението на кандидата:

 • при потегляне - напускане мястото на паркиране след спиране на платното за движение или извън него;

 • при движение по права – разминаване, включително разминаване в ограничени пространства;

 • при движение в завой;

 • на кръстовище – приближаване и преминаване през него;

 • при промяна посоката на движение – завиване наляво или надясно, преминаване в съседна пътна лента;

 • при изпреварване и заобикаляне на препятствия или паркирали автомобили;

 • при изкачване или спускане по наклон;

 • вземане на необходимите предпазни мерки при слизане от превозното средство;

 • „- за включване/излизане от автомагистрали (ако има такива) - включване в движението от лентата за ускоряване; напускане от лентата за забавяне на скоростта;

 • - за безопасно преминаване през кръстовища с кръгово движение, жп прелези, трамвайни/автобусни спирки, пешеходни пътеки, изкачване и спускане по наклони, тунел (ако има такива).

email: zuzi_zubev@abv.bg ; angel@zuzi.bgтел: 0899- 444 – 266 , 0887- 333- 244Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница