Съгласно нрд 2014, ззо и Чл. 3 от наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, изм. Дв бр. 5 от 14 Януари 2011г


VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечениестраница2/7
Дата27.09.2017
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение

1. Насочване за консултация:

1.1. Определяне на индикации.

1.2. Избор на консултант:

1.2.1. Разясняване целите на консултацията;

1.2.2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

1.2.3. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение.

1.3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:

2.1. Във връзка с вече обсъждан медицински проблем.

2.2. Във връзка с нов медицински проблем.

3. Насочване за планова хоспитализация:

3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:

3.1.1. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

3.1.2. Подготовка на необходимата документация;

3.1.3. Насочване на пациента за хоспитализация.

4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Прием на пациент след дехоспитализация*:

4.1. Запознаване с епикризата;

4.2. Преглед;

4.3. Изготвяне на индивидуален план за рехабилитация;

4.4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) При необходимост общопрактикуващият лекар обсъжда състоянието с лекар от лечебното заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.

VIII. Дейност по медицинска експертиза* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.

2. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст.

3. Медицинска експертиза на работоспособността:

3.1. Издаване на първичен болничен лист.

3.2. Издаване на вторичен болничен лист.

4. Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК).

5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7)IХ. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по един от следните начини:

1. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) по договор с друго лечебно заведение за болнична помощ или лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или "г" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет и което се намира на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;

3. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар;

4. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) за общините, които се намират в селските или планинските райони, посочени в таблица № 4, се допуска по изключение осигуряване на достъп и по следните начини:

а) чрез дежурен кабинет на индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият лекар е учредител;

б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) по договор с друго лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет и което се намира на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;

в) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) чрез организиране на график на дежурства между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 8 ч. сутринта и 20 ч. вечерта през работните дни и минимум 6 часа през почивните и празничните дни; в тези случаи общопрактикуващите лекари са длъжни да представят месечен график за дежурствата в РЗОК в срок не по-късно от 20-о число на предходния месец.Таблица № 1

Рискови групи от населението, формирани въз основа оценка на риска от:

1. Сърдечно-съдови заболявания.

2. Захарен диабет.

3. Злокачествени новообразувания.

Таблица № 2

Апаратни изследвания и манипулации

1. Осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция)

2. Изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж

3. ЕКГ - 12 отвеждания (с разчитане).

Таблица № 3

Манипулации

1. Венозна пункция и вземане на кръв

2. Подкожна инжекция

3. Мускулна инжекция

4. Венозна инжекция

5. Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж

6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп

7. Венозна инфузия

8. (отм. - ДВ, бр.2)


По точка 2 :


ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г.Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:

1. медицинска помощ при спешни състояния;

2. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) стационарна психиатрична помощ;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигуряване на кръв и кръвни продукти;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) трансплантация на органи, тъкани и клетки;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) задължително лечение и/или задължителна изолация;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването;

10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) асистирана репродукция.

(2) Всеки български гражданин ползва:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им.

2. пълен обем от противоепидемични дейности;

3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от държавния бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.По точка 3 :
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания

Изм., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г. :Целеви помощи за социална интеграция

Чл. 39. Хората с увреждания, нуждаещи се от пособия за самообслужване и трудова дейност, имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията.

Чл. 40. (1) Видовете помощни средства, приспособления и съоръжения, за

които лицата ползват целева помощ, медицинските условия за отпускането им,

експлоатационните им срокове и необходимите медицински документи са посочени в

приложение • 7.За повече информация по ЗИХУ се обърнете към РЗИ Благоевград и Дирекция Социално подпомагане и

Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

изм., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011гМедицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ

№ по ред

Видове помощни средства, приспосо
бления, съоръжения и медицински изделия

Медицински условия за отпускане

Необходими

Експлоат
ационен срок

Забележка

1

2

3

4

5

6

1.

Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство

Пълна (частична) липса на долен (горен) крайник

 

 

По преценка на ортопедо-травмато
логична ЛКК експлоата
ционните срокове
могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционал
ната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необхо
димостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от оторизирания ортопед и от регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите

 

а) първа постоянна протеза

 

Медицински протокол от специали
зирана ортопе-до-травмато
логична ЛКК или експертно решение наТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение от лекарортопед с детайлно описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.Две години за работещите (учащите) с право на два ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта

 

 

б) постоянна протеза

 

Медицински протокол от специали
зирана ортопе-до-травмато
логична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение от лекар ортопед с детайлно
описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт. Две години за работещите (учащите) с право на два ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта

 

 

в) модулна протеза

 

Медицински протокол от специали
зирана ортопедо-травмато
логична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придружени с назначение от лекар ортопед с детайлно описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид

Четири години за всички правоимащи с право на три ремонта. Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт

 

2.

Ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ортопе-до-травмато
логична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт. Две години за рабо
тещите (учащите) с право на два ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта

 

3.

Ортопедични обувки и приспособления за корекция

 

а) ортопедични обувки и/или апарат обувки по индивидуална мярка

 

 Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см. При липса на части, деформации или увреждане на ходилото, затрудняващи при
движването

Медицински протокол от специали
зирана ортопедо-травмато
логична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Един чифт на 6 месеца с право на една поправка (два чифта за 12 месеца с право
на две поправки) за деца до 18-годишна възраст. Един чифт с право на един безплатен ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица

 

 

б) индивидуални коригиращи приспособле
ния и стелки

По медицински индикации при "диабетно стъпало"

Медицински протокол от специали
зирана ортопедо-травмато
логична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Един чифт на три месеца (четири чифта за една година) за деца до 18-годишна възраст.
Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица

 

4.

Принадлежности за ползване на протези

Наличие на протеза

Медицински протокол от специали
зирана ортопедо-травмато
логична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

 

 

 

а) два броя протезни рула

 

 

Една година

 

 

б) дванадесет броя протезни чорапи

 

 

Една година

 

 

в) шест броя протективни чорапи

 

 

Една година

 

 

г) три козметични ръкавици за протези на горен крайник

 

 

Една година

 

 

д) една акумулаторна батерия за протеза за горен крайник с електронно устройство

 

 

Една година

 

 

е) един чифт обувки за протези

 

 

Една година

Нуждаещите се лица имат право на обувки за протеза или ортопедични обувки, но не и на двата вида едновременно

5.

Слухови апарати с индивидуална отливка към тях

 

а) цифрови слухови апарати

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Шест години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

 

б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Шест години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

 

в) очила по костен път

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Шест години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

 

г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухо
протезиране на деца, учащи и студенти

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Три години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

 

д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухо-
протезиране на деца, учащи и студенти

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Три години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

 

е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст

 


По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Пет години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

 

ж) 20 броя батерии за слухов апарат

 

 

Една година

 

6.

Говорен апарат

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ) от клиника (отделение) по УНГБ при областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ. За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ

Пет години (един ремонт в рамките на експлоата
ционния срок)

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол
със спецификация, издаден от съответния търговец

7.

Заместващи и козметични средства

 

а) очни протези

При енуклеирани очи, вродена липса на око или тежко увредено око без функция

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по очни болести към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Пет години

 

 

б) гръдна епитеза - първична

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Една година без право на подмяна

В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ,
УСБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специали
зирана ЛКК към междуобластен диспансер по онкологични заболявания

 

в) гръдна епитеза - постоянна

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Три години без право на подмяна

В случаите, когато няма специали
зирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ,
УСБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към междуобластен диспансер по онкологични заболявания

 

г) протези за нос и уши

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Пет години

 

8.

Перука - един брой

По медицински индикации

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Една година

 

9.

Очила

 

 

 

 

 

а) обикновени или тъмни

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над
10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по очни болести към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Пет години

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация)

 

б) бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран
и бинокловидни)

Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално
заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над
10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по очни болести към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Пет години

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация)

10.

Говорещ термометър за телесна температура

Отпускат се на самотни лица с намалена работоспо
собност над 90 на сто, по по-
вод увреждане на зрението и на семейства, на които и двамата членове са лица
с намалена работоспособност над 90 на сто, по повод увреждане на зрението

Решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостове-
ряващо намалена работо
способност над 90 на сто.
Декларация за семейното положение от правоимащото лице

Седем години

Подменят се преди изтичане на експлоата
ционния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация)

11.

Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица

По медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от тях

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването или експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК

Три години

 

12.

Инвалидни колички

 

 

 

 

 

а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ
(МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери
на всеки две години. За децата до 18 години експлоата
ционният срок е 3 години

Нуждаещите се лица имат право на изброените в колона 2 инвалидни колички или на акумулаторна количка,но не и на двете едновременно. В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ

 

б) акумулаторни колички

Увреждане и на горните крайници, което не позволява само
стоятелното използване на количките по буква "а", и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ
(МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Десет години с право на два основни ремонта, по специфи
кация комплект гуми и
лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години

Не се отпуска едновременно с инвалидна количка по буква "а". В случаите, когато
няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специали
зирана
ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ

13.

Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването, издаден от ДКЦ
(МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и
лагери на всеки две години. За децата до 18 години експлоата
ционният срок е 3 години

В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специали
зирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ

14.

Специализирани помощни средства и принадлежности

 

а) антиде
кубитална възглавница и/или дюшек

При болни с тежки неврологични заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в
една и съща поза, и терминално болни

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/ УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Три години

 

 

б) масички за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички

Наличие на инвалидна количка

Медицински протокол от специали
зирана ЛКК по профила на заболяването, издаден от ДКЦ
(МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод

Пет години

В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ

 

в) приспосо
бления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и долни крайници

Дисфункция, която налага приспосо
бяване на органите за управление на автомобила

Медицинско удостоверение за водач на МПС

Експлоата
ционният срок на автомобила, но не по-рано от 5 години (един ремонт в
рамките на експлоата
ционния срок)

Ремонтът се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец


По точка 4 и точка 5 :
СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.:

Чл. 2. (1) Здравноосигурените лица в Република България имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

(2) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване българските граждани имат право на достъп до медицински услуги при условията и по реда на чл. 82 от Закона за здравето.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Здравноосигурените лица имат право на достъп до медицинска помощ извън тази по ал. 1 и 2, както и на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, или медицински услуги на неосигурени лица, които се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения при спазване изискванията на наредбата (поставят се на общодостъпно място).

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) Лицата, които пребивават продължително или постоянно в Република България и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на Закона за здравното осигуряване, се ползват с правата на български граждани по наредбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) Лицата по ал. 1 се регистрират в НЗОК със съответния СЕД (стандартизиран електронен документ) и правят избор на лекар от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.

(3) Лицата, които пребивават временно в Република България и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на Закона за здравното осигуряване, имат право на всяка необходима медицинска помощ по реда на наредбата за времето на престоя им в Република България.

ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Дейности на ОПЛ по програма „Детско здравеопазване”
Профилактичният преглед включва: анамнеза и подробен обективен статус и се извършва съгласно приложение №1 „Вид и честота на профилактичните прегледи, съобразно възрастта на децата“ на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

МКБ 10

Наименование

Възраст на детето

Профилактичен преглед

Честота на прегледа


Консулта

тивни прегледи


Честота на консулта

тивните прегледи

Медико-диагностични дейности

Честота на МДИ

Код имунизация

Наименование на имунизация

Z00.1


Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

до една година

1.Измерване на ръст, тегло

2. Оценка на психическо развитие
Ежемесечно

Изследване на:

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити,

хематокрит, MCV, MCH, MCHC- седимент в урината

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

43

Имунизация против хепатит тип В (ІІ прием – на 1-месечна възраст на детето)

3. Измерване на обиколка на глава и гърди

През първите шест месеца след раждането – ежемесечно;

един път на деветмесечна и на едногодишна възраст

*Ехографско изследване на отделителна система

еднократно на шестмесечна възраст

*Ехографско изследване на отделителна система

еднократно на шестмесечна възраст

16

2748Имунизация против полиомиелит (І прием – на 2-месечна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.
Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием – на 2-месечна възраст на детето) –

от 1 април 2010 г.
Имунизация против пневмококови инфекции (I прием – на 2-месечна възраст на детето) –от 1 април 2010 г.

4. Изследване на албумин в урината

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

21


Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (І прием – на 2-месечна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.

5. Обща оценка на зрение

6. Обща оценка на слух
Два пъти годишно – на шестмесечна и едногодишна възраст


17

28

49Имунизация против полиомиелит (ІІ прием – на 3-месечна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.
Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием – на 3-месечна възраст на детето) –от 1 април 2010 г.
Имунизация против пневмококови инфекции (II прием – на 3-месечна възраст на детето) –от 1 април 2010 г.

7. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

Два пъти – при навършване на един и четири месечна възраст

22

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІ прием – на 3-месечна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.
18

29

50Имунизация против полиомиелит (ІІІ прием – на 4-месечна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.

Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (III прием – на 4-месечна възраст на детето) – в сила от 1 април 2010 г.
Имунизация против пневмококови инфекции (III прием – на 4-месечна възраст на детето) – в сила от 1 април 2010 г.


23

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІІ прием – на 4-месечна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.


44

Имунизация против хепатит тип В (ІІІ прием – на 6-месечна възраст на детето)


06

Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират (БЦЖ – от 7-месечна възраст на детето)

Z00.1


Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

от една до две години

1. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

2. Оценка на психично развитие
Четири пъти годишно – на всеки три месеца

51

45


Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след III-тия прием (IV прием)- от 1 април 2010 г.

Имунизация против морбили, паротит и рубеола – на 13-месечна възраст

19
30


Първа реимунизация против полиомиелит (ІV прием – на 16-месечна възраст) – до 1 април 2010 г.
Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (ІV прием – на 16-месечна възраст, не по-рано от една година след III прием)- от 1 април 2010 г.24

Първа реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш – до 24-месечна възраст (не по-рано от една година след III прием) – до 1 април 2010 г.


Z00.2


Изследване в периода на бърз растеж в детството

от две до седем години

1. Анамнеза и статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърдиДва пъти годишно – на всеки шест месецаИзследване на

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC,хематокри

- СУЕ


Един път на тригодишна възраст

25

Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит с комбинирана ваксина – на 6-годишна възраст
20*

Втора реимунизация против полиомиелит (V прием – на 7-годишна възраст на детето) – до 1 април 2010 г.

3. Оценка на психическо развитие

Един път годишноИзследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

Един път годишно

32*

Реимунизация против дифтерия и тетанус – до 1 април 2010 г.

09

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) – на 7-годишна възраст

4. Изследване на физическо развитие

5.Изследване на зрителната острота

Един път годишно
Един път на пет години.Z00.3

Z10.8


Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие)

Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици)от седем до осемнадесет години

1. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

2. Измерване на артериално налягане

3. Оценка на физическо развитие

4. Изследване за зрителна острота и цветоусещане5. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

Един път годишно

12

Реимунизация против туберкулоза – БЦЖ (след отрицателна проба Манту) – на 11-годишна възраст


46

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола – на 12-годишна възраст


33

Реимунизация против тетанус и дифтерия – на 12-годишна възраст


34

Реимунизация против тетанус и дифтерия – на 17-годишна възраст


15

Реимунизация против туберкулоза – БЦЖ (след отрицателна проба Манту) – на 17-годишна възраст

Z00.1

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

До 28 -ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар

Анамнеза и подробен обективен статус

- В първите 24 часа и

- между 14-я и 20-я ден след изписването му от лечебното заведение, където се е родило


Забележки: Ваксината ДТК с целоклетъчна коклюшна компонента може да бъде прилагана за имунизация и за реимунизация до навършване на 24-месечна възраст. След достигане на посочената възраст децата се имунизират, съответно реимунизират, с диваксина ДТ или комбинирана ДТК или ДТКбП с безклетъчна коклюшна компонента. При деца с необичайна реакция след прием на ДТК с целоклетъчна коклюшна компонента за следващи приеми се използва диваксина ДТ или ваксини с безклетъчна коклюшна компонента. Минималният интервал между имунизация и реимунизация е една година.*Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.

Дейност на ОПЛ при провеждане на профилактични прегледи на ЗОЛ

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница