Съгласно нрд 2014, ззо и Чл. 3 от наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, изм. Дв бр. 5 от 14 Януари 2011гстраница1/7
Дата27.09.2017
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Съгласно НРД 2014, ЗЗО и Чл.3 от НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.
Лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК, са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно:

1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;

2. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето;

3. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им;

4. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;

5. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) вида и цената на медицинските и други услуги по чл. 2, ал. 3, реда за ползването и начина на заплащането им.”
Ето и необходимата информация съгласно тези изисквания:

По точка 1 :

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013 г.

за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:

Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2014 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2014 г.

Чл. 2. Страните договарят следните обеми и цени на видовете медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, в наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО – Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г. – ДВ, бр. 112 от 2004 г.):

  1. Обеми и цени за дейностите в първичната извънболнична медицински помощ (ПИМП), включени в приложение № 1 „Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:Код

Номенклатура

Обеми (брой)

Цени (в лв.)

I

Капитационно плащане

6 112 027

 

1

Лица от 0 до 18 години

1 227 067

1,30

2

Лица от 18 до 65 години

3 493 489

1,05

3

Лица над 65 години

1 391 471

1,40

4

Заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗОЛ, включително от дежурни кабинети съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК

6 112 027

0,11

ІІ

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

2 885 053

 

1

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.

603 371

9,00

2

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.

209 037

8,00

3

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.

556 200

8,00

4

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.

487 655

8,00

5

Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.

1 028 790

4,50

III

Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма

24 405

4,00

IV

Дейност по програма „Майчино здравеопазване“

9 450

7,00

V

Дейност по диспансерно наблюдение

3 488 815

 

1

Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с една диагноза

1 010 435

9,00

2

Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от една диагноза

2 478 380

9,50

VI

Профилактични прегледи на лица над 18 г.

2 370 700

9,00

VII

Имунизации на лица над 18 г.

244 600

4,50

VIII

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

31 000

5,50

IX

Неблагоприятни условия

6 000 000 лв. (годишна стойност)


Чл. 3. Цените, приети по този договор, се заплащат в съответствие с методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55е ЗЗО.

Чл. 4. (1) Представителите на НЗОК по чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния съвет на БЛС извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на обемите по чл. 2, т. 1 – 3, както и на текущото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за извънболнична медицинска помощ.

(2) Представителите на НЗОК по чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния съвет на БЛС извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на обемите по чл. 2, т. 4 – 6, както и на текущото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ.

(3) В случай че при анализа по ал. 1 и 2 се установи превишение или неизпълнение на договорените обеми и/или неусвояване или преразходване на средствата по определени дейности, в едномесечен срок от анализа могат да бъдат направени промени в обемите и цените по чл. 2 на съответните медицински дейности по реда на сключване на този договор.

Този договор влиза в сила от 1.01.2014 г. и е със срок на действие до 31.12.2014 г.

Този договор се обнародва на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО в „Държавен вестник“ и е задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.

 


За Националната здравно-

За Българския

осигурителна каса:

лекарски съюз:

Председател

Председател

на НС на НЗОК:

на УС на БЛС:

Людмила Петкова

Д-р Цветан Райчинов

Членове на Надзорния

съвет на НЗОК: 

Бойко Атанасов

Д-р Юлиан Йорданов

Д-р Бойко Пенков

Д-р Кирил Еленски

Д-р Симеон Василев

Д-р Димитър Ленков

Д-р Иван Кокалов

Проф. д-р Петър Панчев

Tома Томов

Д-р Диана Чинарска

Доц. д-р Красимир Гигов

Доц. д-р Лиляна Хавезова

Виктор Серов

Доц. д-р Борислав Китов

Иван Димитров

Д-р Живко Желязков

Управител на НЗОК:

 

Д-р Румяна Тодорова

 


НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

В сила от 01.01.2005 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г.


Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Член единствен. Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13 и 15.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Клинична пътека" е система от изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със стационар.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Дежурен кабинет може да бъде и структура на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разположено в селски или планински район, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица във времевия интервал от 8 до 20 ч. през работните дни и не по-малко от шест часа през почивните и празничните дни извън графика за амбулаторни прегледи на общопрактикуващите лекари, осъществяващи дейност в населеното място. Лечебното заведение, разкрило дежурния кабинет, предоставя на съответната районна здравноосигурителна каса в края на месеца, предхождащ месеца на дежурствата, списък на лекарите, които дават дежурства в кабинета по дни и часове, адрес на дежурния кабинет/и, като при необходимост списъкът може да се актуализира.
§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Еднодневна хоспитализация" е прием, диагностика и лечение в болнични условия до 24 часа, при които не е нужно пренощуване в лечебното заведение за болнична помощ.
§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Клинична процедура" е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат престой на същия в лечебното заведение - изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа.
§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Процедура за интензивно лечение" е система от изисквания и указания за извършване в специализирана клиника/отделение на болница - изпълнител на медицинска помощ, на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение в рамките на период от 24 часа по отношение на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.
§ 1д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
§ 1е. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Процедура за нуклеарномедицинско компютър-томографско образно изследване" е система от изисквания и указания за извършване на високотехнологични медицински изследвания след интравенозно въвеждане на радиофармацевтичен препарат с престой на пациента в лечебното заведение до 12 часа.

Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отменя се Наредба № 29 от 2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 2 и 15 от 2004 г.; доп., бр. 79 от 2004 г.).


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2005 г.
Приложение № 1 към член единствен

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ

I. Здравно-информационни дейности

1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение.

2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивния, превантивния, профилактичния, диагностично-лечебния и рехабилитационния пакет на лечебното заведение.

3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.II. Промоция на здравето* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. За пациента и неговото семейство:

1.1. Комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството.

1.2. Преконцепционна консултация.

1.3. Семейно планиране.

2. Групи с повишен медицински риск

3. За обособени по възрастов, полов или друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица:

3.1. Здравен и социален статус на групата - анализ и идентификация на приоритетни цели и задачи.

4. Запознаване на регистрираните в лечебното заведение лица с изпълнението на имунизационния календар.

III. Профилактика на заболявания* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. За пациента и неговото семейство:

1.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:

1.1.1. Превенция на безплодието;

1.1.2. Превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;

1.1.3. Превенция на нежелана бременност;

1.1.4. Превенция на инфекциозни болести и паразитози;

1.1.5. Превенция на зависимости;

1.1.6. Превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;

1.1.7. Превенция на психичните разстройства.

2. За групи с повишен за здравето риск (табл. № 1):

2.1. Оценка на рисковите фактори за здравето на пациента.

2.2. Оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето.

2.3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оценка на риска (табл. № 1).

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Дейности по национални здравни програми - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването съобразно съответните програми.

4. Профилактични прегледи съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.IV. Диспансеризация* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изисквания на подзаконови нормативни документи:

1. Карантина на заразно болен и контактни лица.

2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Извършване на имунизации и реимунизации според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар*.

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Извънредни имунизации по епидемиологични показания*, съгласувани с регионалната здравна инспекция - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването съгласно чл. 82, ал. 2, т. 12 от Закона за здравето.

5. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца*.VI. Диагностично-лечебна дейност

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние*.

2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем).

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем)*.

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента (табл. № 2).

5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на общопрактикуващия лекар, в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК:

5.1. Самостоятелно:

5.1.1. Първичен преглед при нов медицински проблем;

5.1.2. Вторичен преглед при същия медицински проблем;

5.1.3. Манипулации (табл. № 3);

5.1.4. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

5.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична медицинска помощ.

6. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.

7. Клинико-лабораторни изследвания:

7.1. Изследване на урина с тестленти:

7.1.1. Протеин;

7.1.2. Глюкоза;

7.1.3. Уробилиноген/билирубин;

7.1.4. Кетонни тела;

7.1.5. pH.

7.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер).

7.3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

8. Определяне на индикациите и обема на изследването

9. Насочване към съответна лаборатория.

10. Интерпретация на резултатите.

11. Апаратни диагностични изследвания:

11.1. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

12.Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):

12.1. Нервни болести:

12.1.1. Клинично изследване за менингиален синдром;

12.1.2. Клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит;

12.1.3. Клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;

12.1.4. Ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви;

12.1.5. Изследване на мускулни рефлекси;

12.1.6. Проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig;

12.1.7. Проби за равновесие.

12.2. Детски болести:

12.2.1. Оценка на физикалния статус;

12.2.2. Ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст;

12.2.3. Оценка на растежа и развитието при децата (0 - 18 г.) с насоченост към: телесна маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система (изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в поведението;

12.2.4. Вземане на биологични материали за микробиологично изследване;

12.2.5. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

12.3. Ушни, носни и гърлени болести:

12.3.1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Ориентировъчно изследване на слух*;

12.3.2. Ориентировъчна отоскопия;

12.3.3. Ориентировъчна риноскопия;

12.3.4. Оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;

12.3.5. Предна тампонада на носа;

12.3.6. Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход;

12.3.7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен*.

12.4. Очни болести:

12.4.1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Определяне зрителна острота при възрастни и деца - ориентировъчно, без определяне на диоптри*;

12.4.2. Оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;

12.4.3. Ориентировъчно изследване на зрителен периметър;

12.4.4. Общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка;

12.4.5. Изследване на цветно зрение;

12.4.6. Промивка на конюнктивален сак.

12.5. Кожни и венерически болести:

12.5.1. Оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици;

12.5.2. Оглед на външни гениталии.

12.6. Хирургия, ортопедия и травматология:

12.6.1. Хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем;

12.6.2. Ано-ректално изследване - оглед, ректално туширане, палпация на простата;

12.6.3. Клинично изследване на опорно-двигателен апарат;

12.6.4. Клинично изследване на пациенти с травми;

12.6.5. Превръзки (всички видове, включително имобилизация);

12.6.6. Механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици;

12.6.7. Първична обработка на рана;

12.6.8. Опресняване и шев на ръбове на рана;

12.6.9. Хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж);

12.6.10.Инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията;

12.6.11. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Отстраняване на хирургичен шевен материал*;

12.6.12. Поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на хранопровода;

12.6.13. Стомашна промивка;

12.6.14. Промивка на пикочен мехур;

12.6.15. Катетеризация на пикочен мехур;

12.6.16. Вземане на биологични материали за микробиологично изследване от възрастен;

12.6.17. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

12.7. Анестезиология и интензивно лечение:

12.7.1. Топикална аналгезия;

12.7.2. Инфилтрационна аналгезия.

12.8. Психиатрия:

12.8.1. Снемане на общ психичен статус - ориентираност, интелект, памет, емоционална сфера, психомоторика.

12.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения:

12.8.2.1.Оценка на депресивност;

12.8.2.2. Оценка на тревожност;

12.8.2.3. Оценка на суициден риск.

12.8.3. Откриване на зависимости.

12.8.4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Психосоциални процедури в семейството*.

12.9. Акушерство и гинекология:

12.9.1. Изследване на млечни жлези и женски гениталии чрез:

12.9.1.1. Мануално изследване на гърди;

12.9.1.2. Гинекологично изследване;

12.9.1.3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Приготвяне на препарат - цитонамазка от женски полови органи*.

12.9.1.4. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване.

12.9.2. Оценка на вторични полови белези.

12.9.3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност.

12.9.4. Антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите).

12.9.5. Мануално асистиране при спонтанно раждане.

12.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница