Одобрявам: Емил Костадинов ръководител мер русестраница1/4
Дата10.02.2018
Размер0.75 Mb.
#57786
  1   2   3   4


ОДОБРЯВАМ:


Емил Костадинов

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР РУСЕ
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
РЕФ. №МЕР-РС/2015/17


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА на договаряне

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет:


Ремонт покрив на ЗРУ 20 kV в п/ст Бабово

Русе 2015 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІ: Технически спецификации

Раздел III: правила за провеждане на процедурата


Раздел IV: Указания към участниците

Раздел V: Образец на първоначална оферта

Раздел VІ: Образци на документи, неразделна част от първоначалната оферта


Раздел VІІ: Проект на договор

Раздел VIII: Образци на банкова гаранция за изпълнение на договор и банкова гаранция за участие в процедурата

РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Място на изпълнение на поръчката:

Подстанция „Бабово” 110/20/6,3 kV се намира в с. Бабово, община Сливо поле, област Русенска и се експлоатира от „ЕСО” ЕАД – Мрежови експлоатационен район (МЕР) Русе. Подходът към п/ст „Бабово” се осъществява директно от асфалтиран път, част от междуселищната пътна мрежа.2. Съществуващо положение:

Подстанция „Бабово” 110/20/6,3 kV е пусната в експлоатация през 1987г. Страна 6,3 kV чрез кабелни линии захранва намиращото се извън територията на подстанцията ЗРУ 6,3 кV собственост на Предприятие ,,Водоснабдяване -Дунав”.2.1.Покрив над ЗРУ-20 kV.

Конструкцията на сградата на ЗРУ-20 kV е двуетажна - скелетна, изградена от носещи сглобяеми колони, греди и 2-Т покривни панели.

Покривът на ЗРУ-20 kV е плосък едноскатен, с наклон към северната страна на ЗРУ, изпълнен с 2-Т покривни панели, монтирани напречно по дължината на ЗРУ. През 2002г.е извършен ремонт на покривната хидроизолация на ЗРУ 20 kV, състоящ се в подмяна на хидроизолацията на покрива с полизол с посипка в един пласт и подмяна на обшивката на бордовете. Отводняването е външно чрез улук, водосъбирателни казанчета и водосточни тръби.

В момента по хидроизолацията на покрива има разлепени пластове в наклоните на бордовете и подуване на същата в частта с малък наклон на покрива. Има теч във фугите на 2-Т покривни панели във вътрешната част на ЗРУ 20 кV.2.2. Покрив над командна сграда

Покривната конструкция на командна сграда е стоманобетонна. Върху покривната плоча е положен бетон за наклон, чрез който е оформен плосък покрив тип „басейн”, с наклони към геометричния център на сградата. Водоотвеждането е вътрешно и се осъществява чрез една воронка. Хидроизолацията е мека (рулонна), предпазена от тънък слой филц. Бордовете от четирите страни на сградата са с обшивка (поли и шапка) от поцинкована ламарина.

Обшивката на бордовете е силно корозирала и на места е отскубната от захващането и към покрива. Капаците на бордовете са корозирали и освободени от захващанията в заработените летви в борда. Създава се предпоставка за отскубването им при силен вятър. Наложителна е цялостна подмяна на хидроизолацията на покрива и поцинкованата обшивка на поли и капаци на бордове.

3. Обем на поръчката:

3.1.Ремонт на покрива на ЗРУ-20kV.

Предвижда се ремонт на покрива чрез внимателен демонтаж на обшивките (шапките и полите) от поцинкована ламарина по бордове, демонтаж на токоотводна шина на гръмоотводната инсталация, демонтаж на антиобледенителна решетка по северния край на покрива. Демонтираните материали се складират за повторна употреба. Демонтира се хидроизолационното покритие. Извършва се почистване на покрива и последователно нанасяне на битумен грунд, монтиране на пароотдушници, полагане на перфориран пародренажен слой от модифициран битум със стъкловлакнеста армировка, полагане на двуслойна хидроизолация (първи пласт минимум 4кг/м2 без посипка, втори пласт минимум 4,5кг/м2 с посипка) чрез газопламъчно залепване. След това се монтират обратно обшивката от поли и капаци по бордове и се монтира антиобледенителната решетка.Ивършва се грундиране и боядисване на капаци и обшивка от поцинкована ламарина с грунд и боя за поцинкована ламарина. Възстановява се целостта на гръмоотводната инсталация.3.2.Ремонт на покрива на командна сграда

Предвижда се ремонт на покрива чрез демонтаж на обшивките (шапките и полите) от поцинкована ламарина по бордове и комини, демонтаж на мълниетводи и заземителна шина, отстраняване на защитния слой от филц и хидроизолацията на покрива, доставка и монтаж на оригинален фабричен елемент за воронка, полагане на двуслойна хидроизолация (такава като над ЗРУ 20kV), измазване на коминни тела с готова смес, доставка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина с дебелина мин. 0,6мм по поли на бордове и комини, монтиране на щорцове и капаци по бордове. Монтират се нови мълниеуловителни пръти Н=4м върху анкерни стойки, монтират се токоотводителни неизолирани проводници от алуминиева сплав Ф8мм върху носещи блокчета, осъществява се присъединяването на мълниеуловителните пръти. Така изградената малниезащитна инсталация се присъединява към съществуващата.

Обемът и видовете работи са описани в ценовата таблица към документацията.

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


 1. Технически спецификации за строителните материали, стоки и съоръженията

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с ПМС № 325 от 06.12.2006, в сила от 01.01.2007 г.; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.


За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на декларациии за съответствие и/или сертификати и/или протоколи за изпитания. Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:
Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)

Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.

11.

Плоска стоманена ламарина, поцинкованаБДС EN 10346:2009 или еквивалентен

22.

Хидроизолация от АПП модифициран битум армировка от нетъкан полиестер 1-ви слой , без минер. посипка минимум 4кг/м2,

2-ри слой с минер. посипка минимум4,5кг/м2)БДС EN 13707:2013 или еквивалентен

33.

Мазилки


БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен

44.

Битуми и битумни свързващи материали

БДС 12597:2007 или еквивалентен

55.

Перфорирани подложни мембрани с основа стъклен воал

БДС 6315:1984 или еквивалентен

66.

МълниезащитаБДС EN 62305 или еквивалентен

77.

Боя алкиднаБДС EN 2431 или еквивалентен

88.

Боя за поцинковани покритияБДС 14475-1989 или еквивалентен


2. Технически спецификации за изпълнение на СМР

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:  • Правила за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

  • Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

  • Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – ДВ бр.90 и бр. 91 от 2004 г.;

  • Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

  • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

  • Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

  • Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

  • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

  • Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн., ДВ бр.11 от 03.02.2006 г.);

  • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (изм. и доп., ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г.).

  • Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от 15.06.2005 г., в сила от 29.09.2005 г.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва описаната в настоящите технически изисквания, технологичната последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на изпълнителя, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

2.1.При изпълнението на ремонта на покрива на ЗРУ-20kV и да се спазва следната технология:

- Демонтаж на поли и капаци по бордове;

- Демонтаж на решетка на антиобледенителна система;

- демонтаж на заземителна шина (при необходимост);

- демонтаж на хидроизолация по бордове и покрив ;

- почистване на покрив и замазване на пукнатини на покрив, като върху пукнатината се полага стъклотекстилна армираща мрежа с широчина10-15см и се замазва с циментова мазилка (лепило) ;

- След почистването ремонтирания участък на покрива, в т.ч. холкерите и бордовете до фасадната им страна, се обмазват с битумен грунд.

- След изсъхване на битумния грунд, в най-високата част на покрива (южна страна), на разстояние 50-60 см от бордовете, се монтират предвидените пароодушници (3 бр. за 100 м2) с h= 400mm и 125mm.

- Полага се перфориран свободностоящ пародренажен слой от модифициран битум със стъкловлакнеста армировка, като листовете в надлъжна и напречна посока не се застъпват, но не се допуска и получаване на луфтове. Пластът се полага до горен ръб холкер;

- В горната, хоризонтална част на бордовете, се монтират дървени трупчета или дъски за закрепване на обшивките от поцинкована ламарина.

- Полага се първи пласт на хидроизолацията от АПП (атактен полипропилен) модифициран битум с армировка от нетъкан полиестер (с тегло мин.4 kg/m2) чрез газопламъчно залепване със застъпване между рулата в надлъжна посока 8÷10 см и в напречна – 10÷15 см. Дължината на рулонната хидроизолация да се развива перпендикулярно на късата страна на покрива. Хидроизолацията се полага, така че бордовете да бъдат покрити до ниво горен ръб! При калканната стена над покрива да се постигне качване до ниво козирка;

- Полага се втори пласт на хидроизолацията от АПП-модифициран битум с армировка от нетъкан полиестер, с минерална посипка и тегло мин.4,5 kg/m2. Вторият пласт на хидроизолационния пакет да бъде газопламъчно и напълно залепен към първия, като се отмества на 50 см спрямо първия слой. Застъпването между рулата в надлъжна посока е 8÷10 см и в напречна – 10 ÷ 15 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишния пласт! Хидроизолацията се полага, така че бордовете да бъдат покрити до ниво горен ръб! При калканната стена над покрива да се постигне качване до ниво козирка;

- Монтират се обратно обшивката от поцинкована ламарина (поли по бордове и капаци);

- Монтира се решетката на антиобледенителната система на покрива, като се обърне особено внимание на покриването на местата на закрепване на решетката с устойчив хидроизолационен силикон (устойчив на въздействието на външни температури и слънчеви лъчи;

- Монтира се обратно токоотводната шина на мълниезащитата на покрива. Свръзването на шината 40х4мм да се изпълни със токови клеми или чрез двустранна заварка минимум 8см;

- Капаците на бордове и поли от поцинкована ламарина се грундират и боядисват със специален грунд и боя за поцинкована ламарина;

- Заземителната шина на мълниезащитата се боядисва се с алкидна боя.2.2. При изпълнението на ремонта на покрива на административна сграда да се спазва следната технология:

- Демонтират се обшивките (шапките и полите) от поцинкована ламарина от бордове и комини;

- Демонтират се щорцове по борд на покрива;

- Демонтират се мълниеуловителни прътове и шина 40х4мм

- Отстранява се и се изнася защитния слой от филц;

- Демонтира се старата хидроизолация;

- Демонтира се старата покривна воронка и се замазват с готова смес пукнатините по покрива (ако има такива);

- След почистването ремонтирания участък на покрива, в т.ч. холкерите и бордовете до фасадната им страна, се обмазват с битумен грунд;

- Монтира се нова воронка, като се обърне особено внимание на изпълнението на прехода на новата покривната изолация към водоотвеждащата воронка;

- Полага се първи пласт на хидроизолацията от АПП (атактен полипропилен) модифициран битум с армировка от нетъкан полиестер (с тегло мин. 4 kg/m2) чрез газопламъчно залепване със застъпване между рулата в надлъжна посока 8÷10 см и в напречна – 10÷15 см. Дължината на рулонната хидроизолация да се развива от средата на покрива (където е воронката) към двата по-дълги борда, следвайки наклона. Хидроизолацията се полага, така че бордовете да бъдат покрити до ниво горен ръб! ;

- Полага се втори пласт на хидроизолацията от АПП-модифициран битум с армировка от нетъкан полиестер, с минерална посипка и тегло минимум 4,5 kg/m2. Вторият пласт на хидроизолационния пакет да бъде газопламъчно и напълно залепен към първия, като се отмества на 50 см спрямо първия слой. Застъпването между рулата в надлъжна посока е 8÷10 см и в напречна – 10 ÷ 15 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишния пласт! Хидроизолацията се полага, така че бордовете да бъдат покрити до ниво горен ръб!

- Извършва се ремонт на мазилката на коминните тела (изцяло) с готова циментова мазилка;

- Монтират се поли по бордове и комини;

- По двата горни ръба по дължина на бордовете се монтират профилирани щорцове от поцинкована ламарина с оформена водооткапваща част (допуска се използването на шорцови елементи – минимум три броя на метър) за закрепване на обшивките (шапката) от поцинкована ламарина;

- На външната вертикална стена на борда в четирите ъгли на покрива се монтират анкерни стойки от горещо поцинкована стомана (по две на прът) за монтаж на мълниеуловителен прът Н=4м,Ф22/Ф16мм от алуминиева сплав с монтажна присъединителна клема за проводник Ф8мм;

- Върху хидроизолацията на покрива се монтира мълниеотводителен проводник Ф8мм-неизолиран,от алуминиева сплав, върху носещи бетонни блокчета на пластмасова основа (или еквивалентни носачи за проводник Ф8 за плосък покрив - без пробиване на хидроизолацията);

- С използването на клеми от горещо поцинкована стомана (тип клема-проводник проводник,проводник –шина) се присъединяват мълнеотводителния проводник Ф8 към мълниеуловителните прътове и спусъците на съществуващата мълниезащитна инсталация;

- В отвора на воронката се монтира фабрична ПВЦ розетка против попадане на листа;

- За завършващ покривен детайл, в горната, хоризонтална част на бордовете се монтира „шапка” от гладка поцинкована ламарина с дебелина мин. 0,6 мм. Връзките между отделните листове ламарина на шапката да се изпълнят с двоен фалц. Фиксирането на „шапката” към борда да се изпълни с хафтове (крепители, изрязани от тънки ивици ламарина), които влизат във всеки фалц, като долният им край се заковава към предварително вложените в борда дървени трупчета (дъски) или се анкерира с дюбели към бетоновия борд. Не се допуска директно преминаване на крепежните елементи през шапката от поцинкована ламарина!


Допълнителни изисквания към изпълнението

    • При полагането на хидроизолационния материал от него не трябва да се отлепя защитното полимерно фолио – то се стопява при нагряване с горелка.

    • Рулото се навива от двата края и се залепва от средата към краищата без да се размества, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия със заоблени ръбове се зачиства за по-добро залепване.

    • Долната страна на изолацията се нагрява с газовата горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото става като пчелна пита);

    • Изолацията се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка;

    • Не добре залепените места се обработват допълнително, като внимателно се повдига припокриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата, така че да се получи водоплътна връзка;

    • НИКОГА не трябва да се поправят незалепени места чрез нагряване на изолацията отгоре.


 • При необходимост ремонтираният участък на покрива да се покрива с полиетиленово фолио което да бъде обезопасено против отвяване!

 • Демонтираните части от поцинкована ламарина веднага да бъдат свалени от покрива.


Препоръки за правилно съхранение и манипулиране с битумни хидроизолации

    • Рулата да се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята.

    • По време на работа с материалите е абсолютно забранено рулата да се пренасят без поддържащ палет.

    • Рулата, както единичните, така и палетизираните трябва да се съхраняват във вертикално положение в един ред, за да се предотврати подбиването на краищата и смачкването на рулата.

    • На покрива да се издигат само материали в количества, които ще бъдат вложени до края на работния ден.3. Изисквания към организацията на работа

Графикът и организацията на работата да се съобрази с факта, че исканията за изключвания на мрежа и/или съоръжения на „Енерго-Про Варна” ЕООД се заявява шестнадесет дни предварително. Останалите електрически апарати в близост до покрива могат да се обезопасят след съгласуване между възложителя и изпълнителя, за което е необходимо двудневно предварително предупреждение.


 • По голямата част от строително монтажните работи ще се извършват в близост до съоръжения намиращи се под напрежение (покрив на ЗРУ20kV, с частично изключване на напрежението) и изискват задължително издаването на наряд!

 • В изпълнение на чл.40 от Правилник за безопастност и здраве при работа в електрически уредби ръководителят на фирмата изпълнител трябва да представи поименен списък с квалификационна група на всяко лице от бригадата, и поне две лица с пета квалификационна група (за уредби над 1000V) които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата и отговорници за безопасноста!

При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености: • Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.

 • Всички работи по покривите на подстанцията де се извършват с наряд и наблюдаващ.

 • Изпълнителят по издаден наряд трябва да се намира на обекта през цялото време на действието на наряда.

 • При нареждане от персонала на възложителя, работата по покрива на ЗРУ може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

 • Използваните ел. инструменти да се занулят и заземят.

 • Вода за технологични и питейни нужди и електроенергия може да се използва от подстанцията.

 • Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на обекта. • При изпълнение на строително - монтажните работи, съществуващите съоръжения да се пазят от повреди!

 • Работата да се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда!4. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя. • Персоналът на фирмата изпълнител е длъжен да спазва стриктно всички указания по ЗБУТ на експлоатационния персонал;

 • Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани;

 • Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;

 • Забранява се на работниците от фирмата изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места;

 • Лица не заети с ремонтната дейност да не се допускат на обекта;

 • При пристигането на нови работници, същите трябва да бъдат инструктирани ;

 • Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • По време на работа оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.

 • Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

 • Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно -разтоварни работи.

 • Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

 • Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

    • Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

    • Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

    • Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

5. Изисквания за опазване на околната среда

При изпълнение на строително - монтажните работи следва да се спазват действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда.

Доставените материали да се съхраняват на предварително определени от възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в нормално експлоатационно състояние.6. Изисквания за пожарна и аварийна безопасност

    • Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

 • По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп за пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

 • Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията.

 • Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел. съоръженията.

 • Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.


Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях.
7.ДРУГИ

7.1.Гаранционни срокове – не по-кратки от упоменатите в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. За въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 5 (пет) години.

7.2.Срок за изпълнениене повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница