Списък на решенията на общински съвет велики преславДата17.10.2018
Размер167 Kb.
#90436
СПИСЪК НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

2006 ГОДИНА


Стра-ница

№ на реше-нието

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1

269

Съвместно ползване на офталмологичен кабинет и фиброгастроскоп от "МЦ І – В. Преслав" ЕООД гр. В. Преслав и "МБАЛ – В. Преслав" ЕООД

2

270

Осъществяване на работа по трудово правотношение от управителя на "МЦ І -В. Преслав" ЕООД гр. В. Преслав в "МБАЛ В. Преслав" ЕООД

3

271

Молба от Красен Делев за прекратяване на съсобствеността му с общ. имот

5

272

Приемане план-сметките и размера на такса битови отпадъци в населените

места в Общината за 2006 година6

273

Предложение на “БТК-Мобайл” ЕООД за монтиране на приемо-предавателна станция в сградата на кметство – с. Драгоево

7

274

Молба от Ведат Назифов за отземляване на имот в землището на Суха река

9

275

Приемане график за дейността на Обс през І-то тримесечие на 2006 г.

10

276

Финансиране на проект по програма ФАР с наименование

"Модерна инфраструктура – печеливш бизнес"12

277

Предложение за таксите в детски ясли, детска кухня и детски градини

13

277 А

Предложение за таксите в Археологически музей – Велики Преслав

14

278

Изпълнение на бюджет 2005 година на община В. Преслав

15-21
Приложения 1-7

24

279

Приемане на бюджет 2006 на община Велики Преслав

25

280

Удостояването на проф. д-р Дамян Николов Дамянов със

званието “Почетен гражданин на Велики Преслав"26

281

Приемане като публична общинска собственост и поемане на

поддръжката на обект "Спортна зала" гр. В. Преслав29

282

Приемане на система от условия и критерии за финансово подпомагане на

спортните клубове от общинския бюджет на община Велики Преслав31

283

Отчет за изпълнението на приватизационната програма на Общината за 2005 г. и приемане на приватизационната програма на Общината за 2006 г.

32

284

Изпълнение на Решение №196/20/30.05.2005 г.

33

285

Молба на Витан Петров за закупуване на нежилищен имот,

намиращ в кв.83 по плана на гр. Велики Преслав34

286

Молба на Хр. Господинов за прекратяване на съсобств. върху недв. имот

35

287

Управление на ЕООД “БКС”

36

288

Участие на Общината в Програма ФАР – проект BG 2005/017-684.01 –

"Проект за рехабилитация и възстановяване на щети от наводнения" с проект

„Укрепване и реконструкция на речно корито на р. Троишка"


37

289

Решение на Общинския съвет за разширяване на гробищен парк с. Троица

38

290

Молба на Милко Паунов за заместване на “Ред-фрут” ЕООД

от Николай Атанасов по договор за аренда39

291

Разпределяне субсидията на спортните клубове

47

292

Приемане на Наредба за управление на отпадъците в Община В. Преслав

48

293

Откриване на процедура за продажба на недвижим имот в с. Драгоево

49

294

Молба на собственици на жилища за отстъпване право на строеж на гаражи

50

295

Молба на Христо Великов за поставяне на павилион

51

296

Приемане на пазарна оценка на застроен имот в кв.64 по плана на В. Преслав

52

297

Молба на Иван Янков за отстъпване право на строеж в общински имот

УПИ І, кв.11553

298

Молба на Обществен съвет кв. Кирково за промяна наименование на улица

54

299


Утвърждаване на обекти и дейности за предотвратяване на ПТП и кандидатстване за финансиране пред МРРБ за саниране на пътни участъци

57

300

Утвърждаване на критерии за провеждане на конкурс за управител на

ЕООД "БКС" гр. В. Преслав58

301

Приемане на годишния финансов отчет на ЕООД "БКС" за 2005 г.

59

302

Приемане на годишния финансов отчет на "Седмица" ЕООД за 2005 г.

60

303

Молба от д-р М. Митев – управител на "Медицински център І"

за финансиране закупуването на медицинска техника61

304

Молба от читалищно настоятелство с. Драгоево за субсидиране честването на 125 г. читалище

70

305

Съгласуване на списък на местните общински пътища

71

306

Утвърждаване състава на комисиите по номинациите и

присъждането на общинската награда "Златен век"72

307

Изграждане на паметник на създателите на българската държава

73

308

Разпределяне на средствата за подпомагане дейността на

спортните клубове на територията на общината74

309

Одобряване командировъчните разходи на кмета на община В. Преслав

76

310

Декларация от група общински съветници, касаеща изсичане на гори на територията на община Велики Преслав

77

311

Изслушване на обяснения от директора на Държавна дивечовъдна станция "Преслав" гр. Велики Преслав инж. Иван Димитров

78

312

Сезиране на Районна прокуратура гр. Велики Преслав във връзка с продължаваща сеч на гори на територията на община Велики Преслав

79

313

Приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ гр. В. Преслав за 2005 г.

80

314

Текущо финансиране на "МБАЛ – Велики Преслав" ЕООД гр.В. Преслав


81

315

Приемане на годишния финансов отчет на "Медицински

център - І Велики Преслав" ЕООД гр. Велики Преслав за 2005 г.82

316

Финансиране закупуването на медицинска техника за нуждите

на "Медицински център - І Велики Преслав" ЕООД88

317

Изменения в Правила за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване на обекти за приватизация в община Велики Преслав

89

318

Промяна на предназначението на УПИ ХV от кв. 5 по плана на с.Имренчево от публична общинска собственост в частна общинска собственост

90

319

Молба на Ангел Момов за прекратяване на съсобствеността на

недвижим имот в ПИ 707 от кв. 65 по плана на гр. В. Преслав91

320

Обявяване на имот за публична общинска собственост (сградата при Кръглата църква в НИАР "Велики Преслав")

92

321

Обявяване на имот за публична общинска собственост (сгради за почивна база при язовир "Тича")

93

322

Молба на Христо Великов за разполагане на павилион за търговска дейност

94

323

Съставяне на акт за ЧОС на УПИ-І, кв.47 по плана на гр. В. Преслав

95

324

Наличие на цялостен проект за озеленяване на града и селата

96

325

Определяне на срока на договора и възнаграждението на управителя на ЕООД "БКС"

97

326

Откриване на процедура по проучване и подготовка на документация за кандидатстване пред СИФ и други програми за изграждане на

Социален дом за възрастни хора98

327

Участие на Община Велики Преслав в проект "Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора"

99

328

Създаване на Инициативния комитет за изграждане на паметник на

княз Борис І и Симеон Велики100

329

Дофинансиране от общинския бюджет на НЧ "Развитие" гр. Велики Преслав

101

330

Отменяне на Решение № 282/24.02.2006 г.

102

331

Промяна на т. 2 от решение № 287 по протокол № 30/21.03.2006 г. на ОбС

103

332

Даване съгласие за участие на община В. Преслав в проект по програма ФАР

104

333

Молба на г-н В.Върбев за подкрепа усилията на ПТГ "Симеон Велики"

105

334

Приемане на Наредба за упражняване на правата върху

общинската част от капитала на търговските дружества

106

335

Актуализиране на Наредбата за реда за определяне и събиране

на местните такси, цени на услуги и права в община В. Преслав

107

336

Приемане на договор за управление на ЕООД "БКС"

109

337

Организиране изпълнението на приватизационната програма на общината

111

338

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на обекти за приватизация

112

339

Резултатите от проверките за провежданите лесотехнически мероприятия от ДДС "Преслав" в горския фонд на територията на общината

113

340

Откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински имоти

114

341

Промяна в Решение №279/24/24.02.2006 г. за приемане на общинския бюджет за 2006 г. в частта за капиталови разходи

115

342

Отмяна на решения №320 и 323 на Общински съвет

116

343

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за І шестмесечие на 2006 г. и извънбюджетните сметки и фондове

118

344

Организацията на учебно-възпитателния процес и структура на общинските детски градини, училища и детски ясли за учебната 2006 – 2007 г.

122

345

Приемане на Общинска програма за закрила на детето

123

346

Продажба на съсобствен имот ПИ 707 в кв.65 на гр. В.Преслав

124

347

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, намиращи се в с.Драгоево

125

348

Молба на Анета Илиева за отземляване на имот в землището на с. Кочово

126

349

Създаване на временна комисия за разработване на предложения за актуализация на Наредба №1 на ОбС

127

350

Допълване на решение №279/29/24.02.2006 г. на ОбС, касаещо списъчен състав на правоимащите на транспортни разходи

128

351


Безвъзмездно прехвърляне в полза на ЦСМП Шумен на автомобил със специално предназначение, собственост на „Медицински център - І” ЕООД

129

352


Приемане на резултатите от работата на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на ЕООД „БКС”, определяне на ред за гласуване в Общински съвет и провеждане на избора

130

353

Избор на управител на ЕООД “БКС” гр. В.Преслав

132

354

Вземане на решение от органа по приватизация по протокол от 14.08.2006 г. на тръжна комисия за продажба на Почивна станция “Патлейна”

133355

Вземане на решение по протокол от 14.08.2006 г. на тръжна комисия след проведен търг за продажба на недвижим имот „Производствена база”

134

356

Вземане на решение от органа по приватизация по протокол от 14.08.2006 г. на тръжна комисия за продажба на общински имот „Баня” с.Златар

135

357

Финансиране на МБАЛ-В.Преслав за дейност

136

358

Ремонт на сграда - съвместно стопанисвана с РПК в кв.Кирково

137

359

Замяна на зем. земи по молба на “Даймънд Пропърти Инвестмънтс” ООД

147

360

Приемане Правила за достъп до обществена информация на Общински съвет - Велики Преслав

148

361

Определяне спечелилия публичния търг за продажба на недвижим имот “Баня”, находящ се в УПИ І кв.33 с.Златар

149

362

Изпълнение на решение 324/23.05.2006г. на ОбС, касаещо цялостен проект за озеленяване на града и селата

150

363

Постъпили инвестиционни намерения за обекти – общинска собственост

151

364

Избор на управител на ЕООД”БКС” гр.В.Преслав

152

365

Създаване на нов УПИ ХІV в кв.30 с.Златар за нуждите на БТК

153

366

Социализация на туристически обект “Стария град” и превръщането му в туристическа атракция

154

367

Вземане на решение от Органа по приватизация за сключване на договор за приватизация на Почивна станция в м.”Патлейна”

155

368

Отпадане на условие първо от точка 4 на решение № 354 по Протокол № 36/18.08.2006 година

156

369

Приемане на актуализиран Правилник за организацията и дейността на ОбС

157

370

Молба на г-н Румен Петров за замяна на земеделски земи

158

371

Молба на Атанас Симеонов за отземляване на имот в землището на с.Кочово

159

372

Актуализация на общинския бюджет за 2006 г.

160

373

Даване на съгласие за кандидатстване пред ПУДООС за изграждане на захранващ водопровод на В.Преслав и кв.Кирково

161

374

Одобряване командировъчните разходи на кмета на община Велики Преслав за периода 01.04.2006 г. – 30.09.2006 г.

162

375

Промяна на статута на обект „Бивша детска градина” от частна общинска собственост в публична общинска собственост

163

376

Обект „Незавършена общинска сграда” в с.Драгоево

164

377

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот „Незавършена търговска сграда” в с.Имренчево

165

378

Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху съоръжения за

външно осветление на територията на община В.Преслав166

379

Приемане собствеността на мрежата от „кабелно разпространение” на радиосигнал

167

380

Изработване на ПУП на кв.66

168

381

Картотекиране на застрашени от срутване сгради в община В.Преслав

169

382

Ползване на закупените от ОбС музикални инструменти и озвуч. техника

170

383

Участие на Община В.Преслав в проект “Красива България” -

основен ремонт на СОУ “Черноризец Храбър” гр.Велики Преслав171

384

Анекс към договорите за управление на управителите на „Медицински център І” ЕООД и „МБАЛ - В.Преслав” ЕООД

172

385

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет В.Преслав

173

386

Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ ЕООД В.Преслав

174

387

Отменяне на решение №380 по протокол №40 от 24.10.2006 г. на ОбС

175

388

Промяна на бюджет 2006 г. на общината

176

389

Промяна в Наредбата за местните данъци и такси

177

390

Замяна на общински поземлен имот в землището на с.Златар

178

391

Информация за правната уредба, статута и перспективите за развитие на НИАР „Велики Преслав”

179

392

Безвъзмездно придобиване право на собственост върху съоръжения за външно осветление

180

393

Изготвяне на Общинска програма за опазване на околната среда

181

394

Ежегодно отчитане на дейността на кметовете на населени места

182

395

Ежегодно отчитане дейността на читалищата и спортните клубове

183

396

Проектиране на реконструкция на спортна зала

184

397

Избор на председател на ПК по законност, обществен ред и соц.подпомагане

185

398

Допълнение в Наредбата за реда за определяне и събиране на местните данъци, цени на услуги и права в Община В.Преслав

186

399

Съфинансиране на проект по програма ФАР - „Ефективното публично-частно партньорство при управлението на отпадъците в Община В. Преслав

187

400

Приемане на Стратегия за местно икономическо развитие 2007-2013 г.

188

401

Приемане собствеността на мрежата от “кабелно разпространение“ на радиосигнал като дейност към общинска администрация

189

402

Конкурс за управител на ЕООД „БКС”

190

403

Приемане на план за заседанията на ОбС за І тримесечие на 2007 г.

191

404

Одобряване на командировъчните разходи на кмета на общинатаСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница