Стайка Лалева, Петя Славова, Йовка Попова, Галина Бойковска, Живко КръстановДата09.07.2017
Размер110.04 Kb.
#25299
ПРОУЧВАНЕ НА ПЛОДОВИТОСТТА И ЖИВАТА МАСА ПРИ АГНЕТА МУТОН ШАРОЛЕ, ИЛ ДЬО ФРАНС, ТРАКИЙСКА ТЪНКОРУННА ПОРОДА И НЕЙНИ КРЪСТОСКИ
Стайка Лалева, Петя Славова, Йовка Попова,

Галина Бойковска, Живко Кръстанов

Земеделски институт – Стара Загора

STUDY OF THE FERTILITY AND LIFE BODY WEIGHT OF LAMBS FROM MOUTON CHAROLAIS, ILE DE FRANCE AND TRAKIAN THIN LINED RACE AND IT CROSSES
Staika Laleva, Petia Slavova, Yovka Popova,

Galina Boikovska, Jivko Krastanov

Agricultural Institute – Stara Zagora

ABSTRACT


The aim purpose of this study is to analyze some of the productive traits for two meat races – Mouton Charolais and Ile de France and their crosses with Trakian Thin Lined race.

The study was made in the farm of the Agricultural Institute of Stara Zagora. We investigated the females who have their first lambs, from the races of Mouton Charolais and Ile de France and their crosses with Trakian Thin Lined race, during 2003 – 2005 year.

We conclude that:

- The animals that were born in 2005 have the highest body weight /for different ages and for different races/.

- The Mouton Charolais lambs have higher body weight at time of birth, 30 and 70 days of age.

- The highest body weight at time of birth and 30-th day was found for the Trakian Thin Lined race.

Овцевъдството е основен подотрасъл на животновъдството, чиято продукция има неограничен пазар в Европа. Не само малкият брой овце у нас, но и липсата на специализирана месодайна популация са пречка за използването на тази пазарна ниша и повишаване нето приходите на българския овцевъд.

Поради това, че у нас вътрешният пазар за агнешко месо е много стеснен, агнета от всички породи се изнасят извън граница, но възрастта, живото тегло и охранеността варират в широки граници /Иванов и кол.,1996/. Това затруднява търговците при формирането на еднородни партиди за клане и износ, което води и до ниските изкупни цени на агнетата. За да се адаптира нашето овцевъдство към новите условия на пазарната икономика е необходимо интродуцирането на няколко високопродуктивни специализирани породи за месо.

Това налага разработване на подходяща развъдна структура за чистопородните стада месодайни овце – Ил дьо Франс и Мутон Шароле, с оглед съхраняването им като генофонд и използването им чистопородно и чрез кръстосване за получаване на качествено агнешко и шилешко месо, отговарящо на Европейските стандарти.

Целта на проучването е да се направи анализ на някои продуктивни признаци при двете специализирани месодайни породи Мутон Шароле и Ил дьо франс и кръстоски на основа Тракийската тънкорунна порода.


МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването бе извършено в овцевъдната ферма на Земеделски институт – Стара Загора. Обект на изследване бяха овце-майки на първо агне от породите Шароле, Ил дьо франс и Тракийска тънкорунна, както и агнета от трите породи и техни кръстоски за периода 2003 – 2005 год. Проучени бяха следните признаци: брой родени агнета, жива маса при раждане и среднодневен прираст до 30 дни и 70 дни. Прирастът на агнетатата на 30 и 70 дни се контролира при животните от тънкрунната порода и Ил дьо франс от 2005 г.

Набраната информация бе обработена вариационностатистически.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Броят родени агнета е основен показател, лимитиращ нето приходите в овцевъдството. Получените резултати за плодовитостта на овцете от трите породи представяме в таблица 1.

Плодовитостта на овцете от породата Мутон Шароле и през трите години е в границите на 132-136 %. Трябва да се отбележи, че това е плодовитост на възраст 12-15 месеца и сходна с тази на животните във Франция на същата възраст. При животните от породата Ил дьо франс броят родени агнета е близък до тези за породата Шароле. Възрастта на първо агне при тях е 20-22 месеца. При Тракийската тънкорунна порода плодовитостта е по-ниска в сравнение с месодайните породи и е в границите 121-126 %, като възрастта на първо агне е 20-22 месеца.

Получените резултати са сходни с тези на Димитров /1982/, Лалева /1996/, Славова /2000/.

Живата маса при раждане е посочена на таблица 2. Агнетата Мутон Шароле са със сравнително ниска жива маса при раждане за родените през 2003 г. - първата година на внос. Значително по-висок е този показател за родените през 2004 г. Една част от тях са приплоди на овце на второ агне, заплодени в България. Намаляването на живото тегло през 2005 г. /3,80 kg/ може да се обясни с получените приплоди от овце, внос в края на 2004 г. Агнетата Шароле имат по-висока жива маса в сравнение с тези на агнетата Ил дьо франс, Тракийска тънкорунна и кръстоски. Само родените през 2003 г. агнета Ил дьо франс са с по-високо живо тегло от агнетата Шароле. С най-ниска жива маса при агнене са животните от Тракийската тънкорунна порода - от 2,93 kg до 3,57 kg. Живата маса при раждане на кръстоските ТТ х Шароле е от 3,08 kg до 3,33 kg, а на ТТ х Ил дьо франс е 3,55 kg. Получените стойности за живата маса на двата типа кръстоски са по-високи от тези на чистопородните агнета от Тракийската тънкорунна порода за родените 2003 и 2005 г., което е показател за добрата й комбинативна способност със специализираните месодайни породи.

Живата маса на 30 дни в голяма степен се определя от млечността на майката и нейните майчини качества. Това е и основен селекционен признак при месодайните породи. С най-висока жива маса при родените през 2003 г. са агнетата – кръстоски с Шароле – 12,85 kg, а най-ниска е при чистопородните тънкорунни агнета – 11,07 kg. При родените през 2004 г. с по-високо живо тегло са месодайните животни, като агнетата Шароле превъзхождат незначително тези от Ил дьо франс. По-ниски, но близки по стойности са данните за чистопородните тънкорунни и кръстоските с Шароле. Родените през 2005 г. агнета от всички породи имат най-висока жива маса. Агнетата Шароле са с най-високо живо тегло – 13,69 kg, а най-ниско при кръстоските ТТ х Шароле – 11,04 kg.

Подобни резултати са цитирани от Toldy et al /2002/, Cividini,A.and S. Zgur /2004/ .

Живата маса на 70 дни при животните от отделните породи се променя в годините аналогично на живата маса на 30 дни. При агнетата Шароле най-високо е живото тегло – 23,77 kg за родените през 2005 г., а най-ниско за тези, родени през 2003 г. – 20,52 kg. При кръстоските ТТ х Шароле най-ниска е живата маса за родените през 2004 г. – 17,05 kg. За родените през 2003 г. живата маса е по-висока дори от чистопородните Мутон Шароле. Вероятно това може да се обясни с майчиния ефект на тънкорунните животни, използвани за кръстосване.ИЗВОДИ

Родените животни през 2005 г имат най-висока жива маса на различните възрасти, независимо от породната принадлежност.

Агнетата Мутон Шароле са с най-висока жива маса при раждане, на 30 и 70 дневна възраст.

С най-ниско живо тегло при раждане и на 30 дневна възраст са чистопородните животни от Тракийската тънкорунна порода.ЛИТЕРАТУРА

1. Димитров, Ил., Е. Георгиева, Ив. Иванов. 1982. Фенотипни параметри на основните продуктивни качества на овцете от породата Ил дьо фпанс, развъждани н НИИГО – Стара Загора. Животновъдни науки, 3, 20-26

2. Иванов, И. П. Маринова, Е. Райчева, Н. Александрова, Ил. Димитров, П. Славова, Ст.Лалева, М. Джорбинева.1996. Ефект на линията върху някои кланични показатели и физико-химични характеристики на месото при агнета от породата Ил дьо франс. Животновъдни науки, 2 ,12-16

3. Лалева, С. 1996. Възпроизводителни способности на овце от различни продуктивни направления. Дисертация

4. Славова, П. 2000. Проучване върху изменчивостта на селекционните признаци при овце от Тракийската тънкорунна порода и възможностите за усъвършенстването им чрез кръстосване с кочове Австралийски меринос. Дисертация

5. Toldy,G., A. Lengyel. 2000. Meat production and the slaughter value of the Hungarien Merino and Charollais F1 lambs. University of Kaposvar.6. Cividini,A., S.Zgur. 2004. The crossbreeding of improved Jezersko”ava sheep with Charollais sheep. Ital.J.Anim. Sci. 4, 3.

Таблица 1

Плодовитост на овце от породите Мутон Шароле, Ил дьо франс и Тракийска тънкорунна

Порода

2003 г.

2004 г.

2005 г.

n

%

n

%

N

%

Мутон Шароле

87

133,73

63

132,83

57

135,80

Ил дьо франс

62

134,48

60

137,20

59

130,55

Тракийска тънкорунна

126

121,32

120

126,10

115

121,85Таблица 2

Жива маса при раждане на агнета Мутон Шароле, Ил дьо франс, Тракийска тънкорунна и кръстоски

Порода

2003 г.

2004 г.

2005 г.

n

x ±SD

N

x ±SD

N

x ±SD

Мутон Шароле

86

3,39±0.11

84

4,52±0,09

75

3,80±0,06

Ил дьо франс

207

3,59±0,08

240

3,55±0,156

213

3,57±0,67

Тракийска тънкорунна

153

2,93±0,49

151

3,37±0,82

140

3,17±0,75

ТТ х Шароле /50%/

10

3,08±0,65

11

3,17±0,79

9

3,33±0,58

ТТ х Ил дьо франс /50%/

-

-

-

-

21

3,55±0,56


Таблица 3

Жива маса на 30 дни при агнета Мутон Шароле, Ил дьо франс, Тракийска тънкорунна и кръстоски

Порода

2003 г

2004 г

2005 г

n

x ±SD

N

x ±SD

N

x ±SD

Мутон Шароле

116

11,13±1,06

84

13,01±0,89

76

13,69±0,59

Ил дьо франс

232

12,59±0,81

223

12,43±0,78

Тракийска тънкорунна

150

11,07±1,02

149

10,24±1,34

138

10,83±1,42

ТТ х Шароле /50%/

10

12,85±0,65

11

10,95±0,79

9

11,04±0,58

ТТ х Ил дьо франс /50%/

-

-

-

-

21

11,85±0,56


Таблица 4

Жива маса на 70 дни при агнета Мутон Шароле, Ил дьо франс, Тракийска тънкорунна и кръстоски


Порода

2003 г

2004 г

2005 г

n

x ±SD

N

x ±SD

N

x ±SD

Мутон Шароле

116

20,52±1,06

80

20,88±0,89

70

23,77±0,59

Ил дьо франс

135

21,86±0,67

Тракийска тънкорунна

-

-

-

-

-

-

ТТ х Шароле /50%/

10

21,89±1,59

11

17,05±1,49

9

18,92±1,63

ТТ х Ил дьо франс /50%/

-

-

-

-

21

22,50±1,77

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница