Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспекториДата22.07.2016
Размер95.27 Kb.
#840
НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2011 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛСКИ ИНСПЕКТОРИ

В сила от 18.03.2011 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.22 от 18 Март 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и условията за провеждане на конкурсите за полски инспектори.

(2) Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура и получаване на разрешение за упражняване на дейност въз основа на професионалните качества на кандидатите за полски инспектори.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС


Чл. 2. Всеки дееспособен български гражданин, гражданин на държава - членка на Европейския съюз, или гражданин на трета страна, получил разрешение за работа на територията на Република България, може да получи разрешение за извършване на полска инспекция, ако отговаря на следните условия:

1. да има завършено висше агрономическо образование или средно образование и минимум пет години стаж в областта на селекцията и семепроизводството;

2. да е преминал специализиран курс на обучение с цел придобиване квалификация "полски инспектор" и успешно да е положил предвидения в тази наредба изпит.

Чл. 3. (1) Обучението за придобиване на квалификация "полски инспектор" се организира и извършва от ИАСАС всяка календарна година.

(2) Лицата, желаещи да преминат курс и да получат квалификация "полски инспектор", подават писмено заявление по групи култури до ИАСАС по образец, одобрен от изпълнителния директор на ИАСАС съгласно приложение № 1, в срок до 28 февруари на съответната календарна година.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност;

2. копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско свидетелство;

4. автобиография;

5. документ за трудов стаж за лицата със средно образование.

Чл. 4. (1) Подаденият по чл. 3 комплект от документи се разглежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.

(2) В случай че заявлението не отговаря на установения образец или към него не е приложен някой от документите по чл. 3, ал. 3, ИАСАС уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване на документите за констатираните нередовности, като предоставя на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им считано от датата на получаване на съобщението.

(3) Ако заявителят не отстрани нередовностите в срока, заявлението не се разглежда, а приложените документи се връщат.

Глава трета.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТА


Чл. 5. (1) В едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 3, ал. 2 изпълнителният директор на ИАСАС определя начални дати и място за провеждането на курса за квалификация.

(2) Курсът по ал. 1 е 8-дневен и се състои от две части - 5 дни теоретична подготовка за всички групи култури и 3 дни практическа подготовка по групи култури. Дневните разходи, разходите за пътуване и нощувки са за сметка на курсистите.

Чл. 6. (1) За провеждане на изпита за полски инспектори изпълнителният директор на ИАСАС определя със заповед комисия от експерти.

(2) Изпитът по ал. 1 се състои от две части - теоретична и практическа.

(3) Теоретичният изпит се провежда в деня на приключване на теоретичната част от курса на обучение.

(4) Практическият изпит се провежда в деня на приключване на практическата част от курса на обучение и зависи от фазите на вегетация на съответните групи култури.

(5) Всеки кандидат за инспектор заплаща такса за полагане на изпита в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която се събира от ИАСАС.

(6) Конспектът с въпросите за изпита се публикува на интернет страницата на МЗХ и ИАСАС най-късно до 60 дни преди датата на провеждането му.

Чл. 7. (1) Теоретичният изпит се провежда под формата на тест и се счита за издържан при постигнат резултат минимум 75 процента верни отговори.

(2) Резултатите от теста се оповестяват в деня на провеждането му.

Чл. 8. (1) Кандидатите, успешно издържали теоретичния изпит, се допускат на практически изпит.

(2) Практическият изпит се провежда на определен от комисията пункт в семепроизводствен посев, един и същ за всички участници, и включва извършване на полска инспекция и попълване на документ за извършената полска инспекция.

(3) Комисията оценява съответствието на извършената полска инспекция и попълнените от кандидата документи с изискванията на метода за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, тютюн, картофи, декоративни, медицински и ароматни растения, метода за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зеленчукови култури и националното законодателство в областта на семената.

(4) Изпитът се счита за издържан след положително становище от страна на комисията.

Чл. 9. (1) На кандидатите, издържали успешно изпита за полски инспектори, в 5-дневен срок изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение за упражняване на дейността полска инспекция съгласно приложение № 2 по групи култури.

(2) Лицата по ал. 1 се вписват в регистър на полските инспектори към ИАСАС, който е публичен и се обявява в интернет страницата на ИАСАС.

(3) В разрешението се вписва уникален идентификационен номер на полския инспектор.

(4) Разрешението за извършване на полската инспекция се издава за срок три години.

Чл. 10. (1) Издаване на разрешение за упражняване на дейност на полските инспектори за нов период от 3 години се извършва по реда на тази наредба.

(2) За целта лицата подават заявление до ИАСАС по образец съгласно приложение № 3 в срок 3 месеца преди изтичането на срока на действащото разрешение.

(3) Лицата, желаещи да получат ново разрешение за работа, се явяват на практически изпит за групите култури, за които кандидатстват.

(4) Въз основа на заявлението по ал. 2 изпълнителният директор на ИАСАС издава ново разрешение за нов тригодишен период след заплащане на таксата по чл. 6, ал. 7 ЗППМ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "конкурс" е преминаването на курс за обучение и успешното полагане на изпит.

Заключителни разпоредби§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСАС.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в конкурс за полски инспектори

От .................................................................................................................,

(трите имена на физическото лице)

ЕГН ................, от гр./с . ...............................................................................,

адрес .....

телефон за контакти: ............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ (ГОСПОЖО),

Заявявам, че желая да бъда включен/включена за участие в курса за квалификация за провеждане на полска инспекция за следната група култури:

I. Зърнени

1. ....................................................................................................................;

2. ....................................................................................................................;

3. ....................................................................................................................;

4. ....................................................................................................................;

5. ....................................................................................................................;

II. Маслодайни и влакнодайни

1. ....................................................................................................................;

2. ....................................................................................................................;

3. ....................................................................................................................;

4. ....................................................................................................................;

5. ....................................................................................................................;

III. Фуражни

1. ....................................................................................................................;

2. ....................................................................................................................;

3. ....................................................................................................................;

4. ....................................................................................................................;

5. ....................................................................................................................;

IV. Зеленчукови

1. ....................................................................................................................;

2. ....................................................................................................................;

3. ....................................................................................................................;

4. ....................................................................................................................;

5. ....................................................................................................................;

V. Цвекло

1. ....................................................................................................................;

2. ....................................................................................................................;

VI. Декоративни

1. ....................................................................................................................;

2. ....................................................................................................................;

Приложение:

копие от документ за самоличност;

копие от диплома за завършено образование;

медицинско свидетелство;

автобиография;

документ за трудов стаж за лицата със средно образование.

 

Дата: ..................

Подпис: ...................

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

ОБРАЗЕЦ!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,

АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ 1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1

e-mail: iasas@iasas.government.bg

тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

№ ......................../

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ НА СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОСЕВИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Разрешението се издава

на лицето .............................................................

постоянен адрес/ЕГН .............................

Идентификационен номер:

Ботанически вид и категория по групи култури:

I. Зърнени

1. ....................................................................................;

2. ....................................................................................;

3. ....................................................................................;

4. ....................................................................................;

5. .....................................................................................

II. Маслодайни и влакнодайни

1. .....................................................................................;

2. .....................................................................................;

3. .....................................................................................;

4. .....................................................................................;

5. .......................................................................................

III. Фуражни

1. ......................................................................................;

2. ......................................................................................;

3. ......................................................................................;

4. ......................................................................................;

5. ......................................................................................

IV. Зеленчукови

1. ......................................................................................;

2. ......................................................................................;

3. ......................................................................................;

4. ......................................................................................;

5. ....................................................................................

V. Цвекло

1. ......................................................................................;

2. ......................................................................................

VI. Декоративни

1. .......................................................................................;

2. .....................................................................................

Това разрешение се издава за извършване на полска инспекция на следните категории семена: сертифицирани, сертифицирани първо размножение, сертифицирани второ размножение и сертифицирани трето размножение.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: три години от датата на издаване.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

на ИАСАС

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на ново разрешение за извършване на полска инспекция на семепроизводствени посеви съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал

 

От ...............................................................................................,

(трите имена на физическото лице)

ЕГН ......................., от гр./с …............................................…….,

адрес …...................................................................................…,

телефон за контакти: .....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Желая да ми бъде издадено ново разрешение за извършване на полска инспекция на семепроизводствени посеви съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Декларирам, че нямам промяна в обстоятелствата и към датата на подаване на искането посочените от мен данни отговарят на истината.

 

Дата: …………………

Подпис: ………………………Каталог: uploads -> files -> zakonodatelstvo -> naredbi
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюз
naredbi -> Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
naredbi -> Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материал
naredbi -> Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница