Стилистика


Контексови синоними- те са синоними само в опр. Контекст, имат индивидуална употреба т.е. от един автор в худож.стилстраница5/8
Дата18.03.2023
Размер206 Kb.
#116946
1   2   3   4   5   6   7   8
stilistika
Свързани:
botevata-balada-hadji-dimityr, 2013-07-24-16-12-37, dzi-po-bel-avtori
Контексови синоними- те са синоними само в опр. Контекст, имат индивидуална употреба т.е. от един автор в худож.стил

Хр.Ботев – не вливат ми в сърце отрова-/мъка, тъга, скръб/
Употреба:
В речта синонимите изпълняват семантични и стилистични фІции.Чрез употребата им се избятва езиковите таблони и нежеланието от стилистично гледище, лексикално повторение
С помощта на синон. Се постига експресивност, оценъчност, защото понякога те са различават по-своите емоционални оценки чрез подбора на подходящи синоними се постига смислово маркиране на текста.- разговорен, научен, публицистичен, художествен, тъй като някои синоними се различават по-стилистичната окраска. В текста синон. Могат да се използват по-два начина
- Контактно / в съседство, дистантнно, когато те са раздалечени в текста или когато употребената дума има синоним, които е използван в др. текст. При контактната употреба е важно да се разбере не толкова сходството в значението им, колкото различието в смисъла.
Чрез синон. Се изгражда стилистична функция АМПЛИФИКАЦИЯ, при нея няколко синоними се изреждат един след др. с експресивна цел. Първият назовава понятието, другите го го доуточняват например: и студ и мраз и плач безнадежда.
Когато се редуват синоними с еднаква основа се създава т.нар. ЕТИМОЛОГИЧЕСКА ФИГУРА.
Хр. Ботев Но кърни майко, проклинай, таз черна прокуда
В др. случеи се редуват две антоними по- значение думи като едната е в отрицателна форма- затова се изравнява с другата по-значение
Индже не им харесваме- Не приказва: мълчи / това са антоними / в – форма

  1. Антоними

Те са думи с разл. Звуков състав и противоположно значение. Принадлежат към една и съща част на речта.Антонимите назовават противоположни понятия, но тези понятия са съотносителни.Едсното не може да се мисли без другото.Антонимите /А/ се противопоставят по-значение, но всъщото време не се обединяват върхе основата на едно по-общо значение
Например: студен – топъл са А, но се съединяват от общо зн. Материал.съст.
А. се разделят на следните видове:
По-структура
-Разнокоренните са образуват от различни корени, в които е заложено противопоставянето им. Висок-нисък, дебел-слаб
-Еднокоренните имат един и същ корен, противопоставянето се осъществява по-два начина
-чрез две различни представки с противоположно значение- влизъм, излизъм; довеждам, отвеждам; обувам , събувъм;
-чрез една представка, изразяваща противоположност: симетрия, асиметрия; теза, антитеза; вкусен, безвкусен; доверие, недоверие
Според семантиката си са делят на три вида
1.стр 28 - изразени качествени противопоставяния които се намират в градация м/у тях може да се постави междинен член; студен-/хладен/-топъл
2.Комплементарни- единият антоним отрича другия и не е възможно средно положение; истина-лъжа; свобода-робство
3.Векторни- изразяват противоположност носочени действия, признаци; влизам-излизъм;давам-вземам; облечен-съблечен; надолу-нагоре; и др
-Според това м/у кое значение на А. е противопоставянето, те се делят на следните групи
1.Речникови- те са стилистично неутрални, противопоставянето е м/у основните значения: рано-късно; сух-мокър;
2.Стилистични А.- логическото им съдържание е пренесено с емоционална и експресивна оцветеност например прелестен-отвратителен, за различията от красив-грозен
3. Контекстови А. – те са А. само в опр. Контекст, те са индивидуални творчески
Хр. Ботев свобода, смърт
Яворов- добро, грях; ден, тъмнина;
УПОТРЕБА НА А.
Във всички функционални стилове основната им ф-ция е да изразяват противоположност с цел да се покаже предел в проявата на качество или действие – ден или нощ, но чрез тях може да се изрази и неопределеност отсъствие на ярко изразено качество. Чрез отрицание на двата А. например нито добър, нито лош; нито слаб, нито дебел т.е. някакво средно положение
ВАЖНО ЗО УПР.
ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ СЕ прилагат най-широко на различни стилистични фигури, чрез рязкото им противопоставяне се изгражда антитезата
Хр. Ботев- Като брата си ще станат, силно да любят и мразят  1. Оксиморон- др. стилистична фигура на основата на А.

В него се съчетават противоположни позначения думи, които означават Логически несъвместими, изключващи се понятия например : В близката далечина; хладна топлина / те са изразителни/
А. се използват и за създаване на образи в заглавия на худ. и публиц. произведения ПРИМЕР НА ЛИСТ 30
Ч/з А. се изграждат пословици и поговорки:
Бели пари за черни дни
Като хвърчи високо ниско пада
А. изграждат и стилистична фигура АНАФРАЗА- когато единият антоним от двойката замества другия. Целта е да се изрази ирония; Много си умен- ироничен ефект

6.2.ГРУПИРАНЕ НА ЛЕКСИКАТА СПОРЕД СФЕРАТА НА УПОТРЕБА


Според сферата на лексиката /Л/ се дели на общоупотребима и лексика с ограничена употреба
Общоупотребимата Л. е основата на речниковия състав, използва се от всички носители на езика във всички функционални стилове
Лексиката с ограничена употреба- се използва само в определени сфери.Дели се на следните групи
1.Диалектна
2.Специална /терминологична и професионална/
3.Жаргонна
1.Диалектната лексема се употребява от хората в опр. Географски райони, в практическото им ежедневие.Диалектизмите се делят на:
-Фонетични- различават се от книжовната дума по-някои звукове например; нохче вместо ножче
-Морфологически-разл. Се от книжовната дума по-граматическа форма за род, число, лице……ходиле вм.. ходили; носо вм. носът
- Словообразователни диалектизми- разл. Се от книжовната дума по-словообразувателни елементи при общ корен …….камен вм. камък / разл. Е наставката/ вълкиня вм. вълчица
-?Синтактични или синтетични- разл. Се от кн.д. по-словореда и съчетаемостта на думата
-Лексикални- разделят се на 3 подгрупи
-Речникови- те имат синоними в кн. Език / мамули, царевица, тетка, леля/
-Семантически- една и съща дума има различни значения в диалекта и в кн. Език
-Етнографски- вреден, а в диалектиката озн. Способен
ЗА ХУД. ТЕКСТ - Диалектиката се използва в худ. литература в зависимост от тематиката на произведението за предаване на местния колорит за индивидуална характеристика на героя, като се посочва териториалната му принадлежност ч/з характерни за речта му думи
По-рядко се употребяват в публ. Стил в интервюта с цел да се назоват с тях харакктерни етнографски особедности, и да се засили експресната им функция, но употребените диалектизми трябва да имат по-широка сфера на разпостранение, за де не останат неясни за читателят. Освен това да се вмъкват само отделни думи м/у общоупотребимите и да не се прекалява с употребата им пример на лист32
-Специалната лексема се състои от ТЕРМИНИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМИ
Термини- те са относително еднозначни езикови знакове, които назовават понятие от научната, техническа област / политиката или изкуството. Според степента на разпостранението си се разделят на общонаучни и тясноспециални
Общонаучните се употребяват от много хора в различни функционални стилове, а ако са НАУЧНИ- във всички науки напр. комедия, трагедия, анализ
Тясно специалните се употребяват от специалисти в съответната област или само в една наука, атом, неутрон, алфалъчи
Термините не са носители на експресивност или емоционалност.Най-честата им сфера на употреба е научния стил, по-рядко се срещат в худ., публ., и административния стил.Когато се разисква проблем свързан с науката, но в ….. сфера на общуване.Когато термините са тясно специални те трябва да бъдат обяснени на широката публика
Професионализмите са думи характерни за речта на хора от една и съща професия, напризмер строителите; кофраж, скеле, тези думи се употребяват обикновино в устната реч, може да се срещнат също в худ. литер. И в публ.. За речева характеристика на героя или за описание на производствена дейност.
ЖАРГОНЪТ- е условен език, своеобразна лексикална формация, създадена в/у основата на общонародния език, обслужващ хората с еднакви интереси, битови и професионални условия ноа живат.Думите са ярко експресивни,употребяват се предимно в устната разговорна реч, получени са по-метафоричен път от книжовните думи; например пъпеш вм. глава.
От диалектиката хърбав вм. слаб
От чуждите езици лайф вм. приятен живот
Или са новосъздадени думи; тъпунгер, гроздомецин от специалната лексика- бутон за глупав човек
Жаргонните думи се употребяват в худ. литература с цел речева характеристика на героите. Срещат се и в публицистичните текстове с цел или да се изразинасмешка или да се придаде живот на текста.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница