Стратегически промени в 73 соу „владислав граматикДата19.10.2018
Размер225.02 Kb.
#91479
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В 73 СОУ „ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК”
УВОД

Образованието е особена духовна територия на българина.То е издигнато до степен на национална добродетел. През него народът ни вижда успешното бъдеще, защото историята е оставила множество доказателства за фундаменталното значение на знанието като най-сигурен начин за достигане на личен и обществен интерес.

Повечето дейности в образованието са типични публични блага в смисъл, че се консумират публично, а ползата е както индивидуална, така и публична. Затова и адекватното предлагане на „благото”- образование, изисква сътрудничество между всички заинтересовани страни, включени в доставянето или ползването му.

Съвременното училище е призвано да подготвя младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите й пред самата нея, пред нацията и човечеството.

За да изпълни своята мисия нашата образователна система не трябва реактивно да догонва динамичните условия, в които функционира, а да се превърне в истински двигател на целенасочени стратегически промени.

За целта много отговорно трябва да се подходи към образователната политика, не само в цялост за образователната ни система, а за всяко нейно структурно звено. Ръководителите на всички управленски нива в образованието трябва професионално и в дългосрочен план да предвиждат неговото развитие чрез целенасочени стратегически промени на съответните образователни равнища.

В настоящата разработка обектът, който съм избрала е 73 СОУ „Владислав Граматик”.

МИСИЯТА на 73 СОУ „Владислав Граматик” е да осигури качествено образование с високо ниво на общообразователна и чуждоезикова подготовка в съответствие с европейските стандарти, с развиване на творческите способности и възпитаване в общочовешки добродетели в полза на учениците, така че те да станат достойни хора и да имат възможности за успешна реализация в различни области и на всички етапи от обучението.

ВИЗИЯ на 73 СОУ „Владислав Граматик”:

73 СОУ училище е със собствен облик и с богат вътрешноучилищен живот. Визията на училището е:

 • Учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво;

 • Децата със специфични образователни потребности да имат възможности за обучение и развитие;

 • Учителите да имат висока квалификация и силна мотивация за работа;

 • Помощния персонал да бъде част от общоучилищния живот;

 • Учениците и учителите да се изявяват във всички области в училището и извън него;

 • Родителите да са партньори в училищния живот и в управлението на училището.

73 СОУ „Владислав Граматик” се намира в град София, район „Триадица”, ж.к.” Гоце Делчев”.

В него за 2005/2006 учебна година се обучаваха 1281 ученика от 1 до 12 клас в 49 паралелки. Начален етап - 17 паралелки, прогимназиален - 12 паралелки от 1 до 7 клас, 4 профилирани паралелки с интензивно изучаване на немски и френски език, гимназиален етап-16 паралелки с чуждоезиков профил. Към училището има и 3 сборни ПИГ в начален етап.

За учебната 2006/2007 учебна година е реализиран план – прием на още една паралелка с интензивно изучаване на немски език в 8 клас. Поради завършване на випуск 7 клас с една паралелка повече, броят на паралелките в училището остава 49.

При записване на ученици в 1 клас и при допълнителния прием не се поставят квоти за момичета и момчета. Въпреки това съотношението между е сравнително равномерно.

При приема след 7 клас в паралелките с немски език се приема квота 50% -50%, а за френската паралелка съотношението е 18 момичета към 8 момчета поради по- слабия интерес на момчетата към този профил.

В общоучилищен план съотноошението между момичета и момчета е сравнително еднакво, кото изключение правят паралелките с чуждоезиков профил – френски език в гимназиален етап.

В училището се приемат деца със специфични образователни потребности - с физически и зрителни увреждания, с обучителни и поведенчески трудности. Техният брой е различен през различните години. През учебната 2005/2006 година са 10. Изключително добре се приема от всички участници в образователния процес, успешното приобщаване на деца със специфични образователни потребности и изграждането на достъпна среда.
АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА:

Материално-техническа база

Сградата е на 38 години. Училището е открито през 1968 година. От построяването до сега са извършвани основни ремонти в парната и водопроводна инсталация, канализация, цялостен ремонт на покривите, ремонти на санитарните възли, подмяна на осветлението в половината сграда с луминисцентно, текущи ремонти и козметични подобрения на коридорите, класните стаи и кабинети. Класните стаи, кабинетите и коридорите се нуждаят от цялостна подмяна на дограмата с алумиева.

73 СОУ е на 4 етажа със 17 класни стаи за учениците от начален етап, 26 специализирани кабинети по всички предмети, изучавани в прогимназиален и гимназиален етап, 2 компютърни кабинета, 2 кабинета по труд и техника, 2 физкултурни салона, ученически стол и бюфет, видеозала с най – съвременно оборудване, лекарски кабинет, кабинет на училищния психолог и ресурсния учител, библиотека. Построен е асансьор за децата с физически увреждания. Има телефон, разположен подходящо за използване от деца, както и кафе-машина.

През последните учебни години започна плановата подмяна на ученическа мебел. Вече 1 /4 от кабинетите са обзаведени с нови маси и столове. В много от тях има бели дъски. В училището има изградена аудиосистема. Предстои поетапна подмяна и на останалата ученическа мебел, както и оборудването на библиотеката и превръщането й в информационен център, към който е необходимо да се подреди хранилище за книги, които се ползват по – рядко.

Учители и служители в училището:

 • Директор – 1;

 • Помощник –директори – 3;

 • Учители – 84;

 • Педагогически съветници -2;

 • Непедагогически персонал – 16 в щатното разписание, 5 – по ПМС №66;

 • Външни лектори – 3;

 • Медицински сестри – 2, чиито работодател е Столична община;

 • Лекар – 1, чийто работодател е училищното настоятелство.

От педагогическия персонал с І ПКС са 22 %, с ІІ ПКС – 15%, с ІІІ ПКС – 14%, с ІV ПКС – 8%, с V ПКС – 15%. В училището работи и ресурсен учител от 6 то помощно училище, с което 73 СОУ има сключен договор за сътрудничество.

АНАЛИЗ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2005/2006Г.

БЕЗСПОРНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

 • Стабилно, високо ниво на чуждоезиковата и общообразователната подготова на учениците, доказани чрез успешната реализация на учениците на всички нива и особено след завършено средно образование;

 • Високи критерии и използване на различни възможности за оценка и контрол, гарантиращи конкурентноспособност на учениците;

 • Сериозно отношение към учебния процес и добра работна дисциплина;

 • Повишена активност от страна на учениците по отношение на участие в общоучилищния живот и в управлението на училището;

 • Изяви на учениците в различни области и на различни нива, участие в различни проекти и завоюване на многобройни отличия и награди;

 • Активизирана дейност на Училищното настоятелство и участието на негови представители в управлението на училището и в общоучилищни проекти;

 • Приобщаване на ученици със специфични образователни потребности и с обучителни и поведенчески проблеми;

 • Активизирана вътрешноучилищна квалификация и продължаващо обучение на част от учителите;

 • Активна екипна работа на част от методическите обединения – начални учители,немски език, информатика и информационни технологии, изкуства и на определени постоянни комисии – по организиране на училищни празници, за контрол на училищната документация;

 • Добра работа на методическите обединения – френски език, математика, природни науки, физическа култура и спорт;

СЛАБИ СТРАНИ:

 • Недостатъчна активност и слаба екипна работа на част от МО: български език и литература, обществени науки и гражданско образование;

 • Незаинтересованост на част от учителите от повишаване на квалификацията и усвояване на съвременните методи на преподаване

 • Слаба комуникация на част от учителите с учениците и родителите по отношение запознаване със стандартите и учебните програми, изясняване на целите за съответната учебна година и особено запознаването с начините и критериите за оценяване;
АНАЛИЗ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА

Училището вече е добре познато като езикова гимназия в София, затова неговото местоположение няма голямо значение по отношение на конкуренцията в района. Интересна е ситуацията по отношение на приема на ученици от 1-ви до 7-ми клас. В непосредствена близост до училището се намират две училища – 104 ОУ и 121 СОУ. И трите училища имат свой облик в квартала по отношение на предлагането на различни чужди езици и други предмети с по-засилено изучаване и в тази връзка имат своите собствени потребители. Това обаче не създава проблем и приемът на ученици в 73 СОУ е изключително голям, защото преди всяка нова учебна година училището успява да проведе рекламна и информационна дейност. Така няма основание за тревога по повод пълняемост на паралелките. По отношение на профилираните паралелки в гимназиалния етап, отдалечеността на училището от центъра се възприема по-скоро като неудобство от родителите. От друга страна като положително се отчита обстоятеството, че кварталът е сравнително спокоен, районът на училищния двор е просторен, въздухът е по-чист и панорамата е красива - училището се намира в полите на Витоша. Комуникациите са сравнително удобни за повечето райони на София.

73 СОУ е познато в София като училище, осигуряващо високо ниво на общообразователна чуждоезикова подготовка, гарантиращи успешната реализация на учениците на всички нива и особено след завършено средно образование. Училището е прието от обществеността и родителите със своя собствен облик, който отговаря на променящите се потребности на учениците и е съобразен с новите тенденции и методи на образованието. Високо се оценява възможността за извънкласни занимания и за изява на учениците в различни области, както и международното сътрудничество и обмен, за участие в различни проекти. Прави впечатление възможността за участие на родителите в живота на училището чрез активното сътрудничество на целия училищен екип с Училищното настоятелство.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТНЬОРИ:

 • Съвместна дейност с район „Триадица”, Столична община;

 • Министерство на образованието и науката, РИО на МОН- София;

 • Партньорство с учебни заведения- СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ, НСА”В. Левски”, БАН

 • Чуждестранни партньори: Посолство на РГермания в България, Координатора по немски език към посолството, Гьоте институт, Културконтакт-Австрия, Представителството Германската икономика у нас, Френски културен институт, Руски културно-информационен център;

 • Взаимодействие с неправителствени организации;

 • Взаимодействие със синдикални организации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧУЖДЕСТРАННИ УЧИЛИЩА:

 • Проект ”PISA+”- установяване на равнището на способностите на 15 годишните ученици по роден език, математика и природни науки /пилотна фаза/. Международно изследване в над 70 държави. От Р България участват 35 училища;

 • Подготовка , проучване и изготвяне на проекти по Програма Сократ- подпрограма Комениус-1 и 3 и намиране на сходни училища за трансгранично сътрудничество;

 • Двустранно сътрудничество и обмен на опит в областите на управление на образованието, реализиране на образователния процес и различните образователни практики и обмен на културно и традиционно наследство с училища от Европа и Русия.

Усилията за организационната промяна често се сблъскват с различни форми на съпротива.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ:

 • Проблеми на нормативната уредба

Системата на училищното образование се регулира от твърде голям брой актове.Те са с различна правна характеристика и с различен ранг в йерархията на правните актове – закони, правилници, наредби, инструкции, индивидуални административни актове. Това многообразие от норми създава трудности в процеса на правоприлагане. Все още съществува практика основни и трайни обществени отношения да се уреждат първично на подзаконово равнище. Налице са противоречия както между актове от една и съща степен, така и между актове с различно място в нормативната йерархия. В продължение на години в системата съществува традиция за използване на актове с неясна правна същност (писма, указания и т. н.) за уреждане на отношения, които изискват правна уредба. Друг недостатък на уредбата е, че въпреки големия брой нормативни актове много отношения в системата не могат да се развият без издаването на индивидуален административен акт.


 • Липса на система за национално външно оценяване и недостатъчно

ефективна система за вътрешно оценяване на качеството на образованието

По отношение на действащата система за оценяване на знанията и уменията на

учениците биха могли да се направят поне два важни извода. От една страна, в рамките на системата за вътрешно оценяване се използват традиционни и недостатъчно ефективни методи. Изискването ученикът да възпроизвежда казаното от учителя или написаното в учебника, търсенето на ефекта на изненадата при изпитването, както и възможността за влияние на субективни фактори при поставянето на оценката не стимулират ученика да покаже най-доброто от себе си.

Наред с това отсъствието на национална система за външно оценяване не

позволява да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните

училища, за да се направят изводи за качеството на преподаването в училището, както и за качеството на работата на отделния учител .Също да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуск, за да се направят изводи за тенденциите в развитието на качеството на образованието в национален мащаб.


 • Човешки фактор

Хората реагират различно на специфичните промени и е нормално да

бъдат открити ентусиасти, неутрални и скептици в една и съща функционална група в началото на един процес на промяна. Промяната може да бъде усетена от някои служители като омаловажаване на техния предишен опит, което може да обясни защо по-младите хора, инвестирали по-малко време в учене по-лесно се адаптират към новостите.

 • Квалификация

Необходимостта от повишаване квалификацията на преподавателите по чужди езици би могла да предизвика безпокойство у някои от тях дали ще могат да развият изискваните от тях нови умения и поведение. Но по-скоро техните претенции за по-високо заплащане биха се оказали пречка за цялостната работа по извършване на промени. Затова предлагам на учителската колегия, Министерския съвет и Парламента, цялото увеличение извън вече обещаните 30%(по време на стачката) да бъде отпуснато на преподавателите, за изпълнение на длъжността „Класен ръководител”, въз основа на договор за управление на класа.

Бихме могли да използваме четвъртият тип от взаимосвързаните стратегии-1.технология,2. структура,3.задача и 4.хора, който цели подобряване на индивидуалните умения и ефективността на дейността на училището чрез програми за квалификация и развитие. Трябва да има и подходящи възнаграждения като комбинация от пари и насърчаване на новия начин на поведение. Може да бъдат като бонуси(изразени в пари), допълнително възнаграждение за постигнати наистина промени, защото все пак внедряването на нововъведенията се осъществява когато индивидът приведе една нова идея вече в действие.

Въз основа на направения анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите, следва да се приеме стратегия на ограничен ръст – да се укрепят положителните страни и да се увеличат силите за преодоляване на съществуващите слабости.Планираната промяна ще бъде по-ефективна при необходимата умерена промяна в организационните дейности. Училищното ръководство предварително ще предостави подробна информация, защото това ще спомогне за по-добро възприемане и анализиране от всички. Мисля, че хората са много повече склонни да подкрепят това, за което помагат и са склонни да се съпротивляват на това, което им е налагано като задължение. Ще се включат служители и екипи на всички нива. Постигането на целите трябва да е гъвкаво и отворено към вземането на креативни решения.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - Осигуряване на качествено чуждоезиково образование, съобразено с традиционните ценности на българската образователна система и европейските и световни тенденции.

ПОДЦЕЛИ:

 • Повишаване качеството на учебното съдържание и учебния процес;

 • Повишаване квалификацията на преподавателите по чужди езици;

 • Повишаване качеството на системата за оценяване;

 • Подобряване на материално-техническа база;

 • 73 СОУ да се идентифицира като чуждоезиково училище.

Подцели

Дейности

Срок

Ресурси

Отговорник

1.Повишаване качеството на учебното съдържание и учебния процес


 • Да се изготвя план-прием за разширеното изучаване на чужди езици, по които ще се приемат учениците. Същият да се обсъжда, дискутира и приема от учителите на Педагогически съвет, като предварително се направи допитване до ученици и родители;
всяка учебна година, м.01

(януари)

Осигурени: нови 5 щ.бр.

Преподаватели и кабинети


Директорът и УР


 • Да се организират учебни занятия по чуждоезиково обучение за учениците от начален етап на на основното образование, което да отговаря на техните възрастови и индивидуални особености, като се предостави и възможност за избор на ЗИП и СИП;

всяка уч. година


началните учители с допълнит. квалификация


Директорът, пом. директорът, метод. обединения


 • Да се организира обучението по чужди езици на учениците в гимназиална степен като се използват възможностите на съвременните информационни канали;

всяка уч. година


учителите по чужди езици и по информатика,


пом. директор, метод. обединения


 • Да се разшири проектната работа и работата по групи в процеса на обучение по чужди езици;

всяка уч. година


учителите по чужди езици


пом. директор


 • Да се обвърже учебният процес по чуждоезиково обучение с непосредствената практика и с бъдещите интелектуални потребности на младите хора, като се организират практики в подходяща среда на учениците от гимназиалния етап;

всяка лятна ваканция


класните ръководители на чуждоезик. паралелки;

Директорът,УР, метод. обединения


 • Да се разширят възможностите за активно участие на учениците, учителите и родителите в организираните празници по чужди езиц;

всяка уч. година


учителите по чужди езици, класните ръководители и началните учители

Директорът,УР, метод. обединения


 • Да се дава възможност за участие на ученици в избора на алтернативни форми и методи за обучение по чужди езици чрез Училищния парламент;

всяка уч. година


учителите по чужди езици, класните ръководители


пом. директорът, педагогическия съветник, метод. обединения


 • Да се въведе и утвърждава екипността в обучението по немски език в начален и прогимназиален етап, позволяваща осигуряване на перспектива за преминаване от непрофилно в профилирано обучение с чуждоезиков профил- немски език след завършен 8 клас на ученици от 73 СОУ, покрили ниво за завършен клас с интензивно изучаване на немски език;

2006/2007 учебна година;

всяка уч. година


учителите по чужди езици, класните ръководители


Директорът,УР, метод. обединения


 • Разработване на училищни учебни планове и програми по чуждоезиково обучение след задълбочено проучване и анализ;

Месец март следващата уч.год


пом. директорът,МО

Директорът,

МО

 • Оптимизиране и иновиране на методите, техниките,средствата и подходите за организация на обучението по чужди езици;

2006/2007 учебна година;

всяка уч. година


учителите по чужди езици


Директорът

 • Стимулиране чрез подходящи форми на инициативност и творческа активност на учителите, учениците и целия персонал;
всяка уч. година


3000лв., осигурени от р-н „Триадица” и УН


Директорът

2.Повишаване квалифика-цията на преподава-телите по чужди езици

 • Да се прави подбор на преподавателите по чужди езици чрез събеседване, организирано от компетентни комисии, в които участват директорът, пом. директорите по учебната част и ръководителите на метод. обединения;

при всяко ново назначение


метод. обединения

пом. директорът

 • Да се направи предварително проучване на интересите и нуждите на учителите по чуждоезиково обучение и да се изготви програма за квалификацията им. Да се осигурят целеви бюджетни средства;

всяка уч. година

2006/2007 учебна година

пом. директорът; за всеки учител по 37лв. от бюджета на учителите


Директорът, педагогически съветник


 • Да се извърши квалификация на учителите по чуждоезиково обучение чрез вътрешноучилищни форми; Важен компонент в квалификационните дейности ще бъде и обучението на учителите за използване на нови, включително интерактивни методи за преподаване с цел създаванена по-голяма атрактивност на образователния процес и повишаване на интереса на учениците.
2006/2007 учебна година и

всяка уч. година


учителите по чужди езици


Директорът и УР


3.Повишаване качеството на системата за оценяване


 • Да се изработят и приемат на Педагогически съвет правила за работа на метод. обединения по чужди езици, в т.ч. и за оценяване, да се информират за тях родителите и учениците, да се контролира спазването им и огласяване на резултатите от контролната дейност;

2006/2007 учебна година

учителите по чужди езици, класните ръководители


Директорът, пом. директорът, метод. обединения


 • Да се въведе обективен контрол и анализ на входа и изхода на училищната степен и на училището като цяло за чуждоезиковото обучение, чрез използване на обективни, надежни и апробирани тестови материали;

2007/2008 учебна година

учителите по чужди езици

пом. директорът, метод. обединения

 • Да се провежда входяща и изходяща диагностика за чуждоезикова подготовка за всеки клас, организирана и проведена от Методическите колегии по чужди езици и анализирана на тематични Педагогически съвети;
всяка уч. година


учителите по чужди езици

пом. директорът, метод. обединения

4.Подобряване на материално-техническата база


 • Да се осигурят полагащите се бюджетни средства според броя на учениците от общинския бюджет;

всяка календарна година


съгласно РМС


Директорът

 • Да се извършат следните приоритетни ремонти: ----подмяна на дограмата с PVC, довършване на подмяната на осветлението с луминисцентно, ремонт на коридорите и фоайетата, оформяне на кътове на чуждоезиковото обучение във фоайетата на 2, 3 и 4 етажи, ремонт на кабинетите по чужди езици, създаване на компютърен кабинет за учениците от начален етап;
лятна ваканция


средства от р-н „Триадица”; Столична община и УН;


пом. директорът

 • Обзавеждане: ----постепенна подмяна на ученическата мебел - маси и столове за кабинетите, нови модерни ниски шкафове и чинове за класните стаи на началния етап и кабинетите по чужди езици ; ----компютри за всички кабинети и класни стаи; ----обзавеждане на читалнята и обогатяване на Библиотеката с нова литература на различни езици; ----пейки за фоайетата;

до 2009г

средства от р-н „Триадица”; Столична община и УН;


пом. директорът

 • Трябва да се използват пазарни възможности и механизми за осигуряване на допълнителни извънбюджетни приходи за училището;

постоянно5. 73 СОУ да се идентифицира като чуждоезиково училище

 • Да се осигури (финансово и кадрово) разширено(за учениците от начален и прогимназиален етап) и профилирано(за гимназиалния етап) обучение по чужди езици;

2007/2008 учебна година


учители по чужди езици


Директорът

 • Да се постигнат високи резултати при изпитите за DSD и училището да може да придобие статут на изпитен център за DSD за гр. София и Перник;

всяка уч.година

2006/2007 учебна година


учители по немски език


Директорът

 • 73 СОУ да бъде утвърдено за училище—база по руски език и да бъде осигурена възможност за успешно полагане на изпити за Руски езиков сертификат;

2006/2007 учебна година


учители по руски език


Директорът

 • Да се постигат по-високи резултати на изпитите за Френски езиков сертификат;
2007/2008 учебна година

учители по френски език


Директорът

Допълнителни източници на средства:

 • УН (училищно настоятелтство) чрез дарения, услуги извън ДОИ и благотворителни изяви);

 • Разработване на целеви проекти от различни екипи и кандидатстване за финансиране;

 • Разширяване на партньорската мрежа.

План за дългосрочно набиране на средства на Училищното настоятелство на 73 СОУ “ Владислав Граматик”:

Стратегическа цел на организацията, по отношение, на която ще се набират средства Училищното настоятелство има за своя основна цел, подобряване и подпомагане материално – техническата база на училището. С новите промени, наложени от МОН – преминаването на училищата към делегирани бюджети, УН ще играе много важна роля във финансовото подпомагане за подобряване на материалната база. Те имат идея да събират средства, за:

 • художествено и уникално боядисване на всяка класна стая, за да придобие уют и конфорт;

 • изцикляне на паркета в кабинетите;

 • подмяна на ученическата мебелировка, с нова, отговаряща на новите европейски стандарти.

Техни потенциални дарители са родителите на всички ученици. Имат желание да създадат нови контакти и с корпоративни организации, които имат служители – родители на децата. Особеностите на родителите са, че те имат желание да даряват, но само за тесен кръг ползватели – т.е., класа, в който учат децата им, а не за училището изобщо. За да бъдат убедени в каузата, е необходима целенасочена работа, за спечелване на доверието им. Целта на дългосрочната кампания за набиране на средства, ще се представи на родители и дарители чрез поредица от инициативи за спечелване на доверие и активиране на гражданската им позиция.

 • Представяне на подробен отчет за всички набрани средства и начина им на разходване.Този отчет ще стигне до тях, чрез сайта на УН и чрез прочит от родителските активи на родителски срещи.

 • Разпространяване на плана за набиране на средства пред родителите, ПС на училището и общинските органи

 • Писане на писма и поздравителни картички до корпоративни потенциални дарители

 • Сформиране на родителско лоби, което да представлява УН на срещи на класовете и пред потенциални спонсори, да съдейства за намирането на дарители каузата.

Тъй като се работи с огромно количество хора с разнородни интереси и професии, добре е, за да бъдат разбрани и подкрепени от максимален брой хора, да използват многообразие от техники за набиране на средства за нашата кауза.

 • Дарителски кутии по време на празници на територията на училището и извън него;

 • Провеждане на благотворителни базари на ученически изделия, в които има голям опит вече;

 • Продажба на покани за училищни концерти и детски утра;

 • Акции за събиране на вторични суровини;

 • Създаване на дарителски отношения с корпоративни организации и районната община;

 • Кандидатстване по проекти за финансиране към фондации, фондове или общини.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образованието е една от онези сфери на обществения живот, към които всяко

българско семейство е особено чувствително. Ето защо търсенето на диалог, на широко обществено съгласие за предстоящите промени е не само желателно, но и необходимо.Това би създало ангажираност у българските граждани, а оттам и доверие в системата.Промените в областта на училищното образование следва не само да бъдат публично дискутирани, но тяхното осъществяване трябва да е достатъчно отдалечено по време от момента на вземане на управленското решение. По този начин участниците в образователния процес ще могат да се подготвят за ефектите от това решение.Съблюдаването на този принцип би позволило на всяко българско семейство да направи своите житейски планове. А това е още едно условие за изграждане на доверие в системата. Управленските решения в областта на училищното образованието трябва да бъдат устойчиви.

Стратегията за развитие на 73 СОУ е отворена, стратегическият план периодично ще се проверява, ще има корекции в неговото съдържание при настъпили промени във вътрешната и външната среда. Отговорност за неговата реализация носи Директорът и ръководството на училището(УР). Веднъж, когато се стартира процеса на планиране на промяната, се открива, че разпределянето на отговорностите е полезно, защото помага да се определи кой е отговорен за специфичните елементи от решенията и действията. Така се осигурява лесна, но ефективна техника за подобряването на екипната работа, вземането на решения и комуникацията, всички важни елементи във всеки процес на промяна. Необходимостта от стратегически промени идва от всички страни: глобализация, правителствени инициативи, постигане на повече резултати с използването на по-малко усилия, подобряване на качеството на предлаганите услуги. Да живееш с промяната и да я управляваш е основно умение за всички индивиди. Съхранявайки добрите традиции, образованието трябва да се развива като гъвкава и адаптивна система.


Използвана литература и източници на информация:

доц. д-р Ангел Доралийски, Стратегически мениджмънт

доц . д-р Елмира Банчева, Управление на промените и фирмена култура

http://www.minedu.government.bg; www.nastoiatelstvo73sou.com; www.73sou.com;


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница