Светослав Герасимов, проф., д-р зоолог-еколог, удостоверение за професионална компетентност №1445 от 19 юли 2007 г на мосв за “Растителен и животински свят” и “Моделиране на въздействието върху околната среда”



страница6/6
Дата25.06.2017
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

Въз основа на всичко гореизложено може да се заключи, че инвестиционното предложение „Ски-влек Карлък” при спазване на предложените смекчаващи мерки ще бъде съвместимо с предмета и целите на опазване в защитената зона „Триград-Мурсалица” с код BG0002113.


10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретникомпенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР (когато заключението по т. 9 е, че предметътна опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ИП и че не е налице друго алтернативно решение)

Няма такива обстоятелства.


11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, из-ци на информация, трудности при събиране на необходимата информация.

11.1. Използвани методи за изследване.

11.2. Методи за прогноза и оценка на въздействието.

Използвани са стандартни методи за определяне на видовия състав на птиците и заоценка на тяхната численост. Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Ползвани са и „Червенакнига на България”, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000” и др.

11.2. Методи за прогноза и оценка на въздействието

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в страната.

За оценяване степента на отрицателно въздействие върху отделните видове птици-предмет на опазване в защитената зона е използвана изготвената от нас оригинална таблица:

Таблица за оценяване на отрицателното въздействие върху даден вид-предмет на опазване в защитената зона


ЗЗ „Бакърлъка”
(за обяснения по таблицата вж

точка 11)

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

ПтициГнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Термики

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

5,6

Увреждане (0,5 т)**

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

Влошаване (0,3 т)**




0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2,1

Обезпокояване (0,1 т)**

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

Фрагментация (0,1 т)




0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

Замърсяване (0,2 т)




0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,4

Биокоридори (0,8 т)

0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)

0,8

Общо

1,4

2

2

2

2

2

2

15


Забележки:

* Когато се касае за вид от Червената книга, точките се удвояват.

** Когато при увреждане, влошаване и обезпокояване се засяга между 10% и 70% от популацията на дадения вид в съответната защитена зона, точките се удвояват, а над 70% - точките се утрояват.

В най-лявата колона на таблицата са подредени категориите (видовете) отрицателно въздействие върху дадения вид. Особеностите на всяка една от тези категории са разгледани последователно:

Унищожаване отрицателно въздействие, което причинява нулев гнездови успех; причинява пълно унищожаване по различни начини на гнезда, яйца, на места за гнездене, миграция и зимуване; с 38% тежест от цялостното въздействие.

Увреждане – отрицателно въздействие, което причинява съществено (над 50%) намаляване на гнездовия успех, прогонване на преобладаващата част от двойките, които са заели гнездова територия, или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр; съществено намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; с 23% тежест от цялостното въздействие.

Влошаване - отрицателно въздействие, което причинява намаляване (под 50%) на гнездовия успех; прогонване на малка част от двойките, които са заели гнездова територия или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр; незначително намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; съществено нарушаване нормалната денонощна активност на птиците; с 14% тежест от цялостното въздействие.

Обезпокояване - отрицателно въздействие, което не се отразява съществено на гнездовия успех, но нарушава нормалната денонощна активност на птиците; с 5% тежест от цялостното въздействие.

Фрагментация – отрицателно въздействие, което причинява разкъсване, надробяване, насичане на местата за гнездене, миграция и зимуване; с 5% тежест от цялостното въздействие.

Замърсяване - отрицателно въздействие от няколко вида:


 • Замърсяване с твърди битови отпадъци;

 • Замърсяване с промишлени отпадъци;

 • Замърсяване с нефтени продукти;

 • Замърсяване с химически препарати за торене, за борба с вредители и др. подобни;

 • Шумово замърсяване;

 • Светлинно замърсяване.

В таблицата се нанася само степента, а характера на замърсяването се уточнява в текста към дадения вид; с 9% тежест от цялостното въздействие. Тук се включва и зацапване, омазутяване на отделни птици.

Категориите въздействие „Биокоридори” и „Географската свързаност” са включени в таблицата само като обща оценка.



В следващата колона са включени трите фази от годишния цикъл на птиците:

 • Размножаване – разделено е на:

Птици, гнезда и яйца – имат се предвид както възрастни птици в размножителна фаза, новопостроени гнезда, така и такива с яйца в различен стадий на развитие;

Места за гнездене – естествените субстрати, на който са разположени гнездата – дървета, храсти, скали и скални комплекси, тръстикови масиви, пасища, ливади, пясъкчни коси (тук не се включват, ел. стълбове, комини, покриви, кубета на църкви и др. подобни).

Места за хранене - всякакви хранителни биотопи с естествен характер.

 • Миграция – разделена е на:

Места за термики - терени, над които се образуват възходящи въздушни потоци, които реещите се птици използват за набиране на височина по време на миграцията. Без тяхна помощ тази група мигранти не може да достигне до местата за зимуване в Африка.

Места за нощуване – преобладаващата част от водолюбивите птици използват за нощуване естествени и изкуствени водоеми с голямо водно огледало, където се намират в безопасност. Мигриращите ята от обикновени щъркели и жерави използват открити пространства, отдалечени от пътища и селища - стърнища, угари, ливади, пасища. Мигриращите грабливи птици нощуват в обшрни горски комплекси. Към местата за нощуване следва да се прибавят и онези терени, които патици и гъски използват за убежища по време на линеенето (смяната на оперението, когато губят способността да летят и стават уязвими). Мигриращите пойни птици използват за нощуване горски и тръстикови масиви, храсталаци.

 • Зимуване – разделено на:

Места за хранене – ниви със зимни житни култури, люцерни, езера и блата, рибарници и рибовъдни стопанства, язовири и микроязовири, черноморския шелф.

Места за нощуване – незамръзнали езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, черноморския шелф; заливни и лонгозни гори по Дунава, Тунджа, Марица и Черноморието, пясъчни коси по Дунава, Марица и др.

В най-дясната колона е посочена обобщената степен на въздействие от съответната категория въздействие, която е сума от отделните оценки.

В най-долната част на тази колона е посочена обобщената степен на въздействие от всички категории. Това е крайната оценка за степента на въздействие върху дадения вид.



от 0 до 1 - няма въздействие

от 1 до 5 – малка степен на въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;

от 5 до 10 – средна степен на въздействие, което е необходимо да се намали или премахне чрез прилагане на смекчаващи мерки;

от 10 до 15 – голяма степен на въздействие, което е необходимо да се намали или премахне чрез избор на алтернативи или прилагане на компенсаторни мерки.

11.3. Източници на информация.

* * * Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици.

Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република България. т.2: Животни, София. БАН, 186 с.

Герасимов, Г. 2008. Ръкопис. Стандартен формуляр на ЗЗ „Триград-Мурсалица”. МОСВ, Натура 2000, 13 с.

Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11,софия, 639 с. (на бълг. и англ. език).

Мичев, Т., Ц. Петров, 2000, Птиците на Родопите, София, 131 стр.

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на България. Том 26. Aves, част II. София: Издателство “Проф. М. Дринов”: 427 c.

Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. Том 20. Aves, част I. София, Издателство на БАН: 350 с.

Янков, П. (отг. ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП, Природозащитна поредица, Книга 10, София, БДЗП, 679 стр.

Petrov, T., D. Demerdzhiev, G. Popgeorgiev, L. Profirov, K. Velev, K. Dimitrova, D. Plachiyski. 2006. Birds of Western Rodopes (Bulgaria and Greece). – In: Beron, P. (eds.). Biodiversity of Bulgaria. 3. Birds of the Western Rodopes (Bulgaria and Greece) I. National Museum of natural History, BAS, Sofia, Pensoft publishers: 913-948.


11.4. Трудности при събиране на необходимата информация

Не е имало затруднения при събиране на необходимата информация, с изключение на тези за инвестиционни предложения в съседни имоти.



София, 09.05.2010 г.. Изготвили оценката

(проф. д-р Св. Герасимов)



(н. с. В. Велев)

Декларация по чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.9, ал.1, т.4,т.5,т.6 и т.7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС№201/31.08.2007г.
Долуподписаният Владимир Асенов Велев
ДЕКЛАРИРАМ, че:


 • не съм възложител на инвестиционното предложение “Изграждане на стационарен ски-влек и прилежаща обслужваща зона в обхвата на СТЦ „Перелик” в общ. Смолян, обл. Смолянска.

 • не съм собственик или член на управителен или контролен орган на юридическото лице - възложител и не съм лично заинтересован от реализацията на това ИП;

 • не съм свързано лице по смисъла на §1 от ДР на Търговския закон и не съм в трудови, граждански или служебни правоотношения с възложителя на инвестиционното предложение;

 • не съм в трудови, граждански или служебни правоотношения с компетентните органи по чл.10 от ЗООС;

 • запознат съм с изискванията на Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС на Съвета за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ръководствата на Европейската комисия за прилагането им.

София, 09.05.2010 г.


Подпис:

(н.с. В. Велев)



Декларация по чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.9, ал.1, т.4,т.5,т.6 и т.7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС№201/31.08.2007г.
Долуподписаният Светослав Герасимов Цветков
ДЕКЛАРИРАМ, че:



 • не съм възложител на инвестиционното предложение “Изграждане на стационарен ски-влек и прилежаща обслужваща зона в обхвата на СТЦ „Перелик” в общ. Смолян, обл. Смолянска.

 • не съм собственик или член на управителен или контролен орган на юридическото лице - възложител и не съм лично заинтересован от реализацията на това ИП;

 • не съм свързано лице по смисъла на §1 от ДР на Търговския закон и не съм в трудови, граждански или служебни правоотношения с възложителя на инвестиционното предложение;

 • не съм в трудови, граждански или служебни правоотношения с компетентните органи по чл.10 от ЗООС;

 • запознат съм с изискванията на Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС на Съвета за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ръководствата на Европейската комисия за прилагането им.

София, 09.05.2010 г.



Подпис:

(проф.С. Герасимов)






Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница