Съвместно командване на силитестраница1/2
Дата02.06.2018
Размер0.62 Mb.
#70525
  1   2СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34
ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:


Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни

гр. София, 2017 г.
О Б Я В А

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”

1.1. Техническа спецификация - ТС К 21.1334.12.

2. Обект на обществената поръчка: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

3. Вид на обществената поръчка: по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП

4. Критерий за възлагане: най-ниска цена, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП

5. Техническото предложение (технически изисквания):

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка да отговаря на:

5.1. Изискванията на техническата спецификация ТС К 21.1334.12.;

5.2. Минимални изисквания към опаковането, маркировката, етикирането и консервацията на оферираните за доставка артикули/материални средства, както следва:

5.2.1. продуктът да бъде доставен в опаковка на завода – производител.

5.2.2. опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят на изискванията на действащите наредби за реда и начина на опаковане и етикетиране на бои, лакове, разредители, покрития и други сходни.

5.3. Минимални изисквания за качество и гаранции за съхранение, като срокът на годност на артикулите, от датата на производството им, да не е по-малък от осемнадесет месеца.

5.4. Доставените артикули/материални средства да отговарят на БДС или на еквивалентен такъв.

5.5. Съответствието с техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническото предложение на участника, което представлява неразделна част от договора.

6. Ценово предложение и изисквания на Възложителя: - Участникът прилага ценово предложение, чрез попълване на приложения образец, със специфицирани по код CPV, вид на разфасовка/опаковка/тегло/цвят на описаните от № 1 до № 66 артикули/материални средства, мярка и количество.

6.1. Единична цена за всеки отделен артикул/номенклатура без включен ДДС и с включен ДДС, обща цена за посочения брой артикули/номенклатури без включен ДДС и обща цена с включен ДДС на отделните артикули/номенклатури от № 1 до № 66. Обща стойност на ценовото предложение без включен ДДС и обща стойност на ценовото предложение с включен ДДС.

6.2. Ценовото предложение да съдържа предложени цени за всички артикули без изключение. В случай, че в него няма посочена цена за отделен артикул от № 1 до № 66 съгласно приложения образец, офертата не се разглежда и се отстранява от участие.

6.3. При липса на посочения вид разфасовка на даден артикул/номенклатура от приложения образец кандидат-участника да предложи цена за най-близки по количества разфасовки, които може да достави, при запазване крайното количество от даденият артикул, по посочения цвят и опаковка.7. Прогнозна (максимална) стойност на услугата, предмет на обществената поръчка –

36 166 (тридесет и шест хиляди сто шестдесет и шест) лева без ДДС.

8. Срок на валидност на офертите: – не по-малко от два месеца от датата на представянето им в Съвместното командване на силите.

9. Срок за изпълнение на поръчката: 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

10. Условия и начин на плащане:

10.1. Предложените единични цени за отделните артикули/номенклатури от № 1 до № 66 да бъдат в български лева и да включват всички разходи до краен потребител франко склада на получателя – военно формирование 52370 – с. Негушево; община Горна Малина.

10.2. Заплащането по договора се извършва от финансовата служба на военно формирование 52370 – с. Негушево, в български лева по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на следните документи:


  • фактура (оригинал);

  • двустранно подписан приемо-предавателен протокол;

  • акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка;

  • протокол за оценка на съответствието.

10.3. Възложителят, чрез началника на военно формирование 52370 – с.Негушево, заплаща на Изпълнителя стойността на действително доставените артикули/номенклатури от № 1 до № 66, съгласно договорените единични цени и не поема задължение за заплащане на недоставените такива.

10.4. Възложителят чрез началника на военно формирование 52370 – с.Негушево, изисква от Изпълнителя дължимите неустойки по сключения договор да се заплатят в срок от 10 (десет) работни дни от датата на претенцията за неустойка. В случай на неизпълнение от Изпълнителя в този срок се приспада дължимата по договор неустойка от размера на дължимата по фактура обща стойност на действително доставените артикули.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И КЪМ УЧАСТНИКА

1. Офертата се изготвя по приложения образец № 1 от образците към настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в настоящата документация за участие при всички случаи води до отстраняване му.

2. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която е установен.3. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 5 от ЗОП. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, Декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по образец № 4 и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по образец № 4а от образците към настоящата документация, се представя за всеки член на обединението. От участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в случай, че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

4. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички други документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

5. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

7. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие в обществената поръчка.

9. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка.

11. Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.

12. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по образец № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Съвместно командване на силите, гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал ТОТЛЕБЕН” № 34, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1). наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3). наименованието на поръчката, за която се подават документите.13. Всяка оферта следва да съдържа следното:

13.1. Оферта за участие – по образец № 1 от образците към настоящата документация;

13.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /представляващия – по образец № 2 от образците към настоящата документация;

13.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител в случай, че участникът е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник;

13.4. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението – декларацията за използване/неизползване на подизпълнители, техническото предложение, ценовото предложение и други.

13.5. Декларация за конфиденциалност (представя се в случай на приложимост) – по образец № 3 от образците към настоящата документация;

13.6. Декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по образец № 4 и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по образец № 4 а от образците към настоящата документация.

13.7. Техническо предложение – по образец № 5 от образците към настоящата документация, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

13.8. Ценово предложение – по образец № 6 от образците към настоящата документация.

13.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 т. 8. или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) по образец № 7 от образците към настоящата документация.

13.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по
образец № 8.

13.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП по образец № 9.14. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

15. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

16. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъде представена на адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще отвори офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

17. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

18. Сключване на договор: с избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора, определеният за Изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

19. Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

ІІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д О Г О В О Р ЗА Д О С Т А В К А

на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни
Д СКС 25 - / ____.____ 20 ___г.
Днес, ____.____ 20 ___г. в гр. София, между:

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,

с адрес: гр. София, п.к. 1606, бул „Генерал Тотлебен” № 34, ЕИК 129010207 и номер по ЗДДС BG 129010207, представлявано от генерал-лейтeнант Любчо Спасов ТОДОРОВ, в качеството на командващ на Съвместното командване на силите, съгласно Указ № 17 от 16.02.2015 г. на президента на Република България и Указ № 228 от 01.07.2016 г. на президента на Република България, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„………….....................................................…....…..........................…..”…...…, със седалище и адрес на управление гр./с. ................……..……, община .............……….., ж.к./кв./бул./ул. ...................................................……………. № ……., вписано в Търговския регистър при ....................................., по фирмено дело №....................../200..... г., ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен код ..................................., и ДДС номер ................представляван/а/о от ...................................................................................., в качеството на ............................................................................................., съгласно .................................... наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „страните“, а всеки от тях поотделно „страна“), на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и протокол № 120 - ............ от ...............201.... година на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”, се сключи този договор („договора/договорът“) за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни, наричани за краткост стоката, по брой и количества съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 2 и № 3) неразделна част от договора и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

1.2. Видът, техническите данни и характеристики на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни, които следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са подробно посочени списък на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни от № 1 до № 66, (Приложение № 4) и в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(Приложение № 2), представляващи неразделна част от настоящия договор.

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява гаранционнен срок за съхранение на доставените стоки по ал. 1.1 в рамките на гаранционния срок по алинея 4.3.


II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

2.1. За изпълнението на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на .......... (................................) лева без ДДС и .......... (.............................) лева с включен ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), неразделна част от настоящия договор.

2.2. Цената по алинея 2.1. е образувана въз основа на цената за доставка на стоката съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3) представено във връзка със списъка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни от № 1 до № 66, (Приложение № 4) неразделна част от настоящия договор.

2.3. Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия договор, като не само: разходите за придобиване, за доставка на стоките, за транспортиране на стоките до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), а и разходите за отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички констатирани несъответствия с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.4. Посочените в настоящия договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му. Цената на стоката, предмет на настоящия договор е определена франко склада на военното формирование 52370–с. Негушево краен получател на доставката.

Член 3. Начин на плащане

3.1. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

сметка IBAN: ...............................,

BIC: ............................................,

Банка: ............................................,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370-Негушево – краен получател на доставката за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на стоката чрез своя представител - началника на военно формирование 52 370-с. Негушево – краен получател на доставката, чрез финансовата служба на военното формирование след представянето на надлежно оформени разходооправдателни документи, посочени в алинея 3.3.

3.3. Плащането на цената по алинея 2.1. се извършва както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % (с думи: сто процента) от цената по алинея 2.1. в срок от 30 (тридесет) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на стоките с приемо-предавателния протокол по алинея 5.3, както и редовно оформена фактура (оригинал), акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка и протокол за оценка на съответствието.

3.4. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума.


III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. Срокът на настоящия договор изтича след изтичането на сроковете на стоките предмет на договора, посочен в алинея 4.3. и удовлетворяването на всички претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2.Срокът за доставката на стоките е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

4.3. Гаранционният срок на съхранение за всяко едно от материалните средства е не по-малко от 2 години от датата на производство на продукта.

4.4. Срокът на годност е не по-малък от производствения такъв, определен съгласно действащите нормативни изисквания за всеки отделен вид стока, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Стоката да е произведена не по-рано от 18 месеца преди датата на доставка.

4.5. Мястото на доставка на стоките е във военно формирование 52 370-с. Негушево, с адрес: военно формирование 52 370-с. Негушево, област Софийска.Член 5. Условия на доставка

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370 - Негушево (краен получател на доставката) всяко едно от материалните средства, предмет на доставка, окомплектовано както следва:

5.1.1. Със сертификат за съответствие или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики.

5.1.2. С инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация.

5.1.3. С маркировка на артикулите за срока на годност, надлежно посочена на индивидуалната и на общата опаковка.

5.1.4. С опаковка и етикет на стоката съгласно изискванията на наредбата за реда и начина на класифициране, опаковка и етикетиране на химичните вещества и смеси и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. При доставката на всеки един артикул, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370 - Негушево (краен получател на доставката) надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата се посочва всеки един артикул поотделно, който е доставен, съдържаща основание – номер на договора, наименование и вид артикула, марка, разфасовка и количество и други индивидуализиращи данни.

5.3. Доставката и предаването/получаването на конкретните артикули се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („приемо-предавателен протокол“) от страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея 5.1. и 5.2. и съответствие на всеки отделен артикул на стоката с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и списъка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни от № 1 до № 66. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), вид, наименование, разфасовка и количество на стоките, предмет на доставка. Проектът на приемо-предавателен протокол се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370-Негушево (краен получател на доставката) писмено в срок от 2 (два) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се изпълняват доставките. При предаването на стоките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370 - Негушево и неговите служители необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за несъответствия, като същото не може да надвишава 3 (три) дни.

5.5. При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на алинея 5.6. на доставените стоки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез своя представител – началника на военно формирование 52 370-Негушево (краен получател на доставката) има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия, съобразно алинея 5.6. След отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

5.6. При „несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на стоките с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или с изискванията за окомплектовка на стоките и документите в съответствие с алинея 5.1. и 5.2. се прилага някоя от следните варианти:

5.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя стоката или частта с несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по договора, посочена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите при които се налага замяна на артикула, или

5.6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционния срок; или

5.6.3. цената по договора се намалява съответно с цената на стоката или частта с несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на несъответствието.

5.7. В случай че несъответствието на доставените стоки е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по алинея 5.6. ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката на стоките или отстраняването на несъответствията с повече от 7 (седем) дни, от предвидения срок за доставка в алинея 4.2, съответно от срока, посочен в констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея 5.6.1., а именно – замяна на несъответстващ артикул с нов по отношение на артикули с несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на приемо-предавателния протокол по алинея 5.3. или 5.5.

5.8. Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея 5.3. или алинея 5.5. без забележки има силата на приемане на доставката от страна на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370-Негушево (краен получател на доставката), освен в случаите на „скрити несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

5.9. В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея 5.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на цената по алинея 2.1. преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в договора.

5.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 52 370-Негушево (краен получател на доставката) в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.Член 6. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането им, вписана в приемо-предавателния протокол по алинея 5.3, респективно по алинея 5.5.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия договор и придружени със съответните документи.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия договор и съгласно гаранционните условия.

7.4. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да маркира и опакова стоката съгласно БДС или еквивалентен стандарт, действащите нормативни документи към договора, като опаковката следва да предпазва стоката от повреди по време на транспортирането и да обезпечава безаварийното й натоварване и разтоварване.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя свой упълномощен представител, който да предаде стоката по чл. 1. с приемателно-предавателния протокол по ал. 5.3., като приемането става на следния адрес: военно формирование 52 370-с. Негушево, област Софийска.

7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока с остатъчен срок на годност:

7.9.1. Не по-малко от осемнадесет месеца, от датата на производството.

7.9.2. Доставените артикули/материални средства да отговарят на БДС или на еквивалентен такъв.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член 8.

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати общата цена по алинея 2.1 от този договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на договора по реда на алинея 5.3. ако отговарят на договорените изисквания, в срок до 5 (пет) дни след писменото му уведомяване.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката на стоките на посочения в алинея 4.5. от договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на договора.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация за доставените по договора стоки, при условията посочени в настоящия договор.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на не съответстваща със списъка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни от № 1 до № 66 и и/или дефектна стока само при условията на настоящия договор, както и отстраняване на несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия договор и в условията по гаранцията.

8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора и списъка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни от № 1 до № 66, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

8.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.


VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Член 9.

9.1.Гаранционна отговорност

9.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.

9.1.2. В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои сили и средства всички повреди, и/или несъответствия на стоките, съответно подменя дефектирали стоки с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.1.3. Рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури преглед на стоката от свои квалифицирани представители в срок от 3 (три) дни, от получаване на рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След преглед на стоката от квалифицирани представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването й в два еднообразни екземпляра.

9.1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани настъпила повреда и/или несъответствието в срок от 3 (три) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок от 3 (три) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока от същия вид, количество, качество и обем.VII. НЕУСТОЙКИ

Член 10.

10.1. При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорените в този договор срокове, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 – 0,2 % от сумата по алинея 2.1. за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от общата стойност на договора.

10.2. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 – 0,2 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното плащане.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки, ако техният размер е по-висок.

10.4. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на военно формирование 46430 - София:

- IBAN - BG 80 UNCR 7000 3118 7130 45;

- BIC – UNCR,

- Търговска Банка „Уникредит Булбанк” АД.


VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 11.

11.1. За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

11.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

11.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Член 12.

12.1. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

12.1.1.приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

12.1.2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

12.1.3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 13.

13.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

13.2. Разплащанията по ал. 13.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

13.3. Към искането по ал. 13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 13.2., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
IX.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 14.

14.1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

14.1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

14.1.2. с изтичане на уговорения срок;

14.1.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

14.1.4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора („непреодолима сила“) продължила повече от 3 (три) дни;

14.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

14.2.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия договор с повече от 5 (пет) дни;

14.2.2. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор;

14.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;

14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

14.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

14.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 15

Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.


X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 16

16.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

16.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

16.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

16.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 17.

17.1. За конфиденциална се счита всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

17.2. Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18.

За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.Член 19.

19.1. Упълномощени представители на страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия договор са:ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- полковник Петър Петров, началник на сектор „Договори и обществени поръчки” в Съвместното командване на силите;

Телефон: 02/92 22 880.

Email: p.i.petrov@armf.bg.


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..................................................... (трите имена и длъжност)

Телефон:................................

Email:......................................

19.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, следва да съдържат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

19.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

19.4. Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в настоящия договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 19 се считат за валидно изпратени и получени от другата страна.

19.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.Член 20.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.Член 21.

21.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извън съдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай на спор, всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

21.2. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 22.

Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.Член 23.

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:  1. Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1.

  2. Удостоверение от органите по приходите.

  3. Удостоверение от общината по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на кандидата или участника.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Приложение № 4 – Списък на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни от № 1 до № 66.
Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КОМАНДВАЩ НА

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ
ЛЮБЧО ТОДОРОВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСИ”

ПОЛКОВНИК

ДОБРОМИР АНГАРОВ

ІV.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница