Съвременно полско и западноевропейско литературознание ПсихоанализаДата18.01.2018
Размер76.76 Kb.
Съвременно полско и западноевропейско литературознание

  1. Психоанализа

Dybel, Paweł. Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, 1995.

Dybel, Paweł. Freuda sen o kulturze. Warszawa: Instytut Kultury, 1996.

Dybel, Paweł. Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan. Kraków: Universitas, 2000.

Dybel, Paweł. Okruchy Psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem. Kraków: Universitas, 2007.

Dybel, Paweł; Głowiński, Michał. (red.) Psychoanaliza i literatura. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2001.

Dziurla, Rafał; Groth, Jarosław. (red.) Pisarz i psychoanalityk. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora, 1999.

Stępniowska-Gębik, Hanna. Z inspiracji Lacanowskich. Toruń: Wit-Graf, 2000.
Всички същностни трудове на Зигмунт Фройд и Карл Густав Юнг, издадени у нас в периода 1990–2017 г.

Лакан, Жак. Семейните комплекси. Прев. К. Точева; А. Чаушев. София: Сиела, 2008.

Лакан, Жак..За Имената-на-Бащата. Прев. Т. Павова. София: Сиела, 2011.

Психоанализа и литература. Съст. М. Кирова. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1995.
Полски издания:

Jung, Carl Gustav. Dzieła. Tom 112. Przeł. R. Reszke. Warszawa: Wyd. Wrota, 19972014.

Freud, Sigmund. Dzieła. Tom 112. Przeł. R. Reszke. Warszawa: Wyd. Wrota–Wyd. KR, 1996–2010.


  1. Феноменология. Роман Ингарден

Bartoszyński, Kazimierz. Dzieło sztuki – literackie. W: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. Red. A. J. Nowak, L. Sosnowski. Kraków: TAiWPN Universitas, 2001.

Ingarden, Roman. O poznawaniu dzieła literackiego. Przeł. D. Gierulanka. Warszawa: PWN, 1976.

Ingarden, Roman. O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przeł. M. Turowicz. Warszawa: PWN, 1960.

Ulicka, Danuta. Ingardenowska filozofia kultury. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.


Градинаров, Пламен. Феноменологическият метод. София: Евразия, 1996.

Хусерл, Едмунд. Идеята за феноменологията. Пет лекции. Прев. П. Градинаров.

София–Плевен: Евразия–Абагар, 1991.

Хусерл, Едмунд. Увод във феноменологията. Идеята за феноменологията, Парижки доклади, Картезиански медитации. Прев. П. Градинаров. София: Евразия, 1996.

Хусерл, Едмунд. Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология. Прев. С. Събева. София: Критика и хуманизъм, 2005.

Хусерл, Едмунд. Философията като строга наука. Прев. Хр. Тодоров. София: Изток–Запад, 2015.

  1. Социология на литературата

Hauser, Arnold. Społeczna historia sztuki i literatury. T. I–II. Warszawa: PIW, 1974.

Sławiński, Janusz. (red.) Problemy socjologii literatury. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Sławiński, Janusz. Socjologia literatury i poetyka historyczna. W: Sławiński, Janusz. Dzieło – Język – Tradycja. Kraków: TAiWPN Universitas, 1998.Socjologia literatury. Antologia. Red. G. Jankowicz, M. Tabaczyński. Kraków: Korporacja Ha!art, 2015.

W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Oprac. A. Mencwel. T. I–II. Warszawa: PIW, 1980.

Żółkiewski, Stefan. Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka. Studia. Warszawa: PIW, 1979.

Żółkiewski, Stefan. Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985.
Дубин, Боис. Словото – писмото – литературата. Очерци по социология на съвременната култура. Прев. М. Липискова. София: Пергамент прес, 2015.

Милчаков, Яни. Социология на литературата, език и политика. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2001.
  1. Феминизъм

Bator, Joanna. Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk, słowo/ obraz terytoria, 2001.

Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939. Oprac. A Górnicka-Boratyńska, Warszawa: Res Publica, 1999.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa: Wyd. IBL PAN, 2001.

Gender w humanistyce. Red. M. Radkiewicz. Kraków: Rabid, 2001.

Głos mają kobiety. Teksty feministyczne. Red. S. Walczewska. Kraków: Convivium, 1992.

Hyży, Ewa. Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków: Universitas, 2003.


Kobiety w literaturze i kulturze. Red. D. Mazurek. Lublin: Wyd. UMCS, 2004.

Krytyka feministyczna: siostra teorii i historia literatury. Red. G. Borkowska, L. Sikorska. Warszawa: IBL, 2000.
Contemporary Feminist Theories. Red. S. Jackson, J. Jones. New York: University Press, 1998.

Humm, Maggi. Słownik teorii feminizmu. Przeł. B. Umińska. J. Mikos. Warszawa: Semper, 1993.

Kristeva, Julia. Étrangers à nous-mêmes. Paris: Fayard, 1988.

Kristeva, Julia. Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection. Paris: Seuil, 1980.

Kristeva, Julia. La Révolte intime. Paris: Fayard, 1997.

Kristeva, Julia. Clément, Catherine. Le Féminin et le Sacré. Paris: Stock, 1998.Modern Feminisms: Political, Literary, Cultural. Red. M. Humm. New York: Columbia University Press, 1992.

Putnam Tong, Rosemarie. Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Przeł. B. Umińska. J. Mikos. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2002.The Black feminist reader. Red. J. James, T. D. Sharpley-Whiting. Oxford, UK ; Malden, Mass.: Blackwell, 2000.
Даскалова, Красимира. История на жените, феминизъм и рамките на тяхното осмисляне. Теория през граници. София: Полис, 2001.

Дьо Бовоар, Симон. Вторият пол. Т. 1–2. Прев. Е. Грекова. София: Колинс-5, 1996.

Мил, Джон Стюарт. Подчинението на жените. Прев. Н. Станчева, Б. Попиванов. София: Сиела, 2010.

Николчина, Миглена. Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1997.


  1. Деконструктивизъм

Banasiak, Bogdan. Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa: Spacja, 1995; 1997.

Bielik-Robson, Agata. Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków: TAiWPN Universitas, 2004.

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Universitas, 2001.

Gutorow, Jacek. Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2001.

Kowalska, Małgorzata. Dialektyka poza dialektyką: od Bataille’a do Derridy. Warszawa: Aletheia, 2000.

Markowski, Michał Paweł. Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, 1997; Kraków: Homini; wyd. drugie, rozszerzone, 2003.

Markowski, Michał Paweł. Identity and Interpretation. Stockholm: Department of Slavic Languages and Literatures, 2003.

Nycz, Ryszard. (red.) Dekonstrukcja w badaniach literackich. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000.

Nycz, Ryszard. Dekonstrukcjonizm w teorii literatury. W: Tekstowy świat. Nycz, Ryszard. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: Wyd. IBL PAN, 1995.
Дерида, Жак. Вавилонски кули. Прев. Георги Кацаров. София: Критика и хуманизъм, 1993.

Дерида, Жак. Граматология. Позиции. Прев. Г. Кацаров. София: Критика и хуманизъм, 1993.

Дерида, Жак. Другото оглавяване. Прев. А. Колева. София: Сонм, 1993.

Дерида, Жак. Освен името. Прев. А. Колева. София: Сонм, 1995.

Дерида, Жак. Гласът и феноменът. Прев. Т. Минева. София: ЛИК, 1996.

Дерида, Жак. Апории. Прев. А. Колева. София: Критика и хуманизъм, 1998.

Дерида, Жак. Писмеността и различието. Прев. Т. Батулева. София: Наука и изкуство, 1998.

Дерида, Жак. Вяра и знание. Прев. Владимир Градев. София: ЛИК, 2001.

Дерида, Жак. Другото оглавяване. Прев. Вл. Градев. София: ЛИК, 2001.

Дерида, Жак. За граматологията. Прев. Ж. Дамянова. София: ЛИК, 2001.

Дерида, Жак. Гласът и феноменът. Прев. К. Кавалджиев. София: ИК СемаРШ, 2007.

Гласът на Жак Дерида: Софийски диалози. Съст. Ив. Знеполски. София: Дом на науките за човека и обществото, 2003.

Марковски, Михал Павел. Ефектът на вписването. Жак Дерида и литературата. Прев. Д. Недялкова. София: Сонм, 2002.Около Дерида. Чудовищният дискурс. Прев. Ст. Атанасов и М. Дишкова. София: Дом на науките за човека и обществото, 2002.


  1. Екокритика.

Barcz, Anna. Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2016.

Fiedorczuk, Julia. Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015.

Fiedorczuk, Julia; Beltrán, Gerardo. Ekopoetyka. Ecopoética. Ecopoetics. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Biblioteka Iberyjska, 2015.

Gołaszewskа, Maria (red.). Poznanie i doznanie. Eseje z estetyki ekologii. Kraków: Universitas, 2000.
Bate, Jonathan. Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition. London-New York: Routledge, 1991.

Böhme, Gernot. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego. Przeł. J. Merecki, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

Coupe, Laurence (съст.). The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism. London; New York: Routledge, 2000.

Freud, Sigmund. Kultura jako źródło cierpień. W: Pisma społeczne. Przeł. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: KR, 1998.

Garrard, Greg. Ecocriticism. New York: Routledge, 2004.

Kroeber, Karl. Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and the Biology of Mind. New York: Columbia University Press, 1994.

Latour, Bruno. Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji. Przeł. A. Czarnacka. Wstęp M. Gdula. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2009.


  1. Интертекстуалност

Głowiński, Michał. O intertekstualności. – Pamiętnik Literacki, 1986, № 77/4, 75–100. (http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiejn4/).

Kasperski, Edward. Związki literackie, intertekstualność i literatura powszechna. W: Teoria literatury w sytuacji ponowoczesności. Warszawa: Wyd. DiG, 1996.

Markiewicz, Henryk. Odmiany intertekstualności. W: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa: PWN, 1989.

Nycz, Ryszard. Intertekstualność i jej zakresy. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: Wyd. IBL PAN, 1995, 78109.

Bloom, Harold. Lęk przed wpływem. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków: TAiWPN Universitas, 2002.

Genette, Gerard. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. A. Milecki. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, pod red. H. Markiewicza. Т. 4, cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992.

Genette, Gerard. Introduction à l'architexte. Paris: Seuil, 1979 (2004).

Genette, Gerard. Palimpsestes: La Littérature au second degré. Paris: Seuil, 1982.

Kristeva, Julia. Słowo, dialog i powieść. Przeł.. W. Grajewski. W: M. Bachtin. Dialog – język – literatura, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego. Warszawa: PWN, 1983.
Жерар, Женет. Фигури (из Фигури I, II и III). Прев. М. Янакиева. София: Фигура, 2001. Bъведение в архитекста. Прев. Т. Михайлова. – Homo Ludens: списание за театър, № 8–9 (2003), 271–277.
Георгиев, Никола. Мълчаливите диалози в литературата. В: Георгиев, Никола. Мнения и съмнения. София: Изд. Литературен вестник, 2000.

Георгиев, Никола. Цитиращият човек в художествената литература. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992.

  1. (Не)възможната история на литературата.

Bielecki, Marian, Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wrocław: Wydawnictwa UWr., 2010.

Janion, Maria. Jak możliwa jest historia literatury. W: Janion, Maria. Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW, 1982.

Nycz, Ryszard. Możliwa historia literatury – Teksty Drugie, 2010, № 5, 167–184. (http://rcin.org.pl/Content/49436/WA248_66777_P-I-2524_nycz-mozliwa.pdf).

Walas, Teresa. Czy jest możliwa inna historia literatury. Kraków: Universitas, 1993.

Walas, Teresa. „Niebyła” historia literatury. W: Narracja i tożsamość. (II). Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa: Wyd. IBL PAN, 2004.

Walas, Teresa. Historia literatury w perspektywie kulturowej – dawniej i dziś. W: Kulturowa teoria literatury. Red. M.P. Markowski, R. Nycz. Kraków: Universitas, 2006.

Walas, Teresa. Oko innego/cudzoziemca jako możliwa perspektywa poznawcza literatury polskiej. W: Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej. Red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz. T. 1. Kraków: Universitas, 2010.

Marinelli, Luigi. Polonocentryzm w historii literatury – jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej). W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów Kraków 22–25 września 2004. Red. M. Czermińska i in. T. 2. Kraków: Universitas, 2005. Marinelli, Luigi. Granice i zagranice historii literatury wczasach płynnej polonistyki. W: Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej. Red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz. T. 1. Kraków: Universitas, 2010.
Жерар, Женет. Литература и история. – Литературата, № 1 (1996), 33–41.

Георгиев, Никола. Тезиси по история на новата българска литература. В: Георгиев, Никола. Мнения и съмнения. София: Изд. Литературен вестник, 2000 (http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/m_s/tezisi.htm).9. „Световна литература” – смисъл и граници.
Czapliński, Przemysław. Literatura światowa i jej figury. – Teksty Drugie, 2014, № 4.

Damrosch, David. Dość czasu i świata. Przeł. Adam F. Kola. – Teksty Drugie, 2014, № 4.

Damrosch, David. Literatura światowa w dobie kanonicznej i postkanonicznej. W: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, pod red. T. Bilczewskiego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2010.

Moretti, Franco. Przypuszczenia na temat literatury światowej. Przeł. P. Czapliński. – Teksty Drugie, 2014, № 4.


Damrosch, David. What is World Literature. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Damrosch, David. How to Read World Literature. Malden: Wiley-Blackwell, 2009.

Welsch, Wolfgang. Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. Przeł. B. Susła, J. Wietecki. W: Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. 2. Red. R. Kubicki, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora, 1998.
Георгиев, Никола. Женитбата на литературата със света [1996]. [on-line] http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/m_s/zhen.htm (публ. и в: Weltliteratur heuteKonzepte und Perspektiven, red. M. Schmeling. Band 1 der Reihe Saarbrücker Beiträge zur vergleichenden Literatur und Kulturwissenschaft, Würzburg: Königshausen & Neumann,1995).

Tиханов, Галин. Месторазположението на световната литература. – Литературен вестник, № 1 (8–14.01.2014).10. Сравнително литературознание. Славянска компаративистика.
Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, pod red. H. Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa: Wyd. Instytut Książki, 1997.

Burzyńska, Anna. Kulturowy zwrot teorii. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski i R. Nycz. Kraków: Universitas, 2006, 4191. Kasperski, Edward. O teorii komparatystyki. W: Literatura. Teoria. Metodologia. Red. Danuta Ulicka, Warszawa: Wyd. Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, 1998, 331–356.

Kola, Adam F. Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu. – Teksty Drugie, 2008, № 1–2, 56–74.

Kola, Adam F. Między komparatystyką literacką a literaturą światową. Teksty Drugie, 2014, № 4, 41–63.Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza. Wielkiego, 2010.

Możejko, Edward. Literaturoznawstwo porównawcze w dobie wielokulturowości. – Teksty Drugie, 2001, № 1, 7–17 (http://rcin.org.pl/Content/57592/WA248_71389_P-I-2524_mozejko-literatura_o.pdf).


Дюришин, Диониз. Теория сравнительного изучения литературы. Пер. В. Россельс. Москва: Прогресс, 1979.

Ничев, Боян. Основи на сравнителното литературознание. София: Наука и изкуство, 1986.Библиография: цялостни изследвания по темата на докторантурата
Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie Literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak, 2006.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. (red.) Teorie Literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak, 2006.

Mitosek, Zofia. Teorie badań literackich. Warszawa: PWN, 1983; 2004 (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Личева, Амелия. Истории на гласа. София: „Фигура“, 2002.

Личева, Амелия. Панчева, Евгения. Янакиева, Миряна. Теория на литературата. От Платон до постмодернизма. София: Колибри, 2005.

Проф. дфн Калина Бахнева
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница