Технология на съставянето на персонален баланс и отчет за персоналния доходДата25.02.2018
Размер111.96 Kb.
#58822
ТипДоклад
Стопанска академия „Д. А. Ценов”

гр. Свищов
ДОКЛАД
тема: Технология на съставянето на персонален баланс и отчет за персоналния доход

Изготвил: Симона Димитрова Митева

Курс: II

Специалност: „Финанси”

Група: IV

Факултетен номер: 121101 20.03.2014г. – гр. Свищов

Финансовият мениджмънт е категория, която намира приложение и в сферата на персоналните финанси. Всеки индивид (домакинство), съзнателно или не, през целия си живот е мениджър на персоналното си финансово състояние. В тази връзка се изисква грамотност по отношение на оценяването и анализирането му.

Оценяването на финансовото състояние на домакинството се реализира чрез изготвянето на финансови отчети- баланс за персоналното финансово състояние, отчет за персоналния доход, отчет за персоналния паричен поток, отчет за нетната стойност на персоналното богатство.

Финансовите отчети са структурирано представяне на информацията за финансовото състояние, резултатите от дейността на икономическите субекти и промените в персоналното финансово състояние за отчетния период, включваща елементите – активи, пасиви, нетно богатство, доходи, разходи, парични потоци и др. Тази информация помага за предвиждане на бъдещото финансово състояние на домакинствата, включително неговия мащаб и стабилност
Балансът като способ за оценка на личното богатство
Като технически носител на данни балансът е един от основните финансови документи за характеризиране на персоналното финансово и имуществено състояние. Като изследователски способ балансът намира широко приложение в различни научни дисциплини( финанси, счетоводство, планиране и др.)

В сферата на персоналните финанси активът, създаващ богатство, може да се дефинира като притежание (собственост), което нараства по стойност или осигурява възвръщаемост ( пример: влагане на пари по спестовна сметка, инвестиции в акции и облигации и др.) От друга страна, пасивът представлява средствата, които субектите дължат в краткосрочен или дългосрочен аспект ( пример: ипотечен кредит, задължения по кредитна карта и др.)

Структурирането на активите и пасивите в баланса не е произволно. В световната и българската счетоводна и финансова теория са обосновани критериите за структурно изграждане на актива и пасива в баланса. Структурирането на активите се извършва съобразно критериите за ликвидност, а на пасивите – съобразно критерия за изискуемост. Най-общо персоналния баланс отразява финансовото състояние на домакинството към определена дата.


Персонален баланс към ...... (дата)АКТИВ

СУМА(ЛВ.)

1. Ликвидни активи
2. Финансови активи
3. Реални активи
4. Други активи
Сума на актива:ПАСИВ

СУМА(ЛВ.)

5. Краткосрочни задължения
6. Средносрочни задължения
7. Дългосрочни задължения
8. Други задължения
Сума на пасива:


Нетна стойност на богатството:

(сума на Актива – сума на Пасива)

Първата секция на баланса- „активи” – отразява наличното имущество, което евентуално може да се използва за покриване на задълженията. Тъй като балансът е моментна снимка на финансовото състояние в определен момент, изчисляването на стойността на всички активи следва да става на база на тяхната пазарна стойност към този момент, отразяваща най-достоверно справедливата им цена.

Най-добра представа и контрол върху движението и състоянието на ликвидните активи може да се придобие чрез съставяне на Отчет на персоналния паричен поток, отразяващ наличността, постъпленията и плащанията в парична стойност.


Парични категории

I

II

III

А.

Парична наличност в началото на периода

x

y

z

Б.

Парични постъпления


В.

Парични плащания


Г.

Парична наличност в края на периода (А+Б+В)

y

z


Категорията „финансови активи” обхваща набор от финансови инструменти като акции, облигации, взаимни фондове и други, чиято цел е да осигурят натрупване на богатство, необходимо за реализирането на дългосрочни финансови цели.

Като реални активи могат да се посочат няколко основни типа ( пример: жилище, личен автомобил, мебели, битова техника и др.) В категорията „Други активи” могат да бъдат обобщени свички останали активи, невключение в обособените категории – собствен дял в частен бизнес, дадени пари в заем на приятели и други.

Пасивите отразяват размера на плащанията, които се очаква да бъдат извършени в бъдеще от домакинствата в резултат ная придобити в миналото материални ползи или активи. Краткосрочните пасиви са плащания, които следва да бъдат направени в рамките на една година, а средно- и дългосрочните- за период по-голям от една година.

Текущите пасиви имат предимно потребителски битов характер- задължения за плащане на ток, вода и др. Средно- и дългосрочните пасиви засягат задължения със средно- и дългосрочен характер- ипотека, лизинг на автомобил, студентски заем и т.н.

За да се изчисли нетната стойност на богатството от сумата на актива, следва да се приспадне тази на пасива. Най- адекватната нетна стойност на персоналното богатство зависи от персоналните цели, средствата за тяхното обезпечаване и етапа на финансовия жизнен цикъл.Отчетът за персоналния доход като измерител на финансовата ефективност
За целите на персоналното финансово планиране познаването на нетната стойност на богатството не е достатъчно, но осигурява добър поглед за достигнатото до момента в жизнения цикъл на индивида. Във връзка с това следващият етап в оценяването на персоналното финансово състояние е съставянето на отчет за дохода, отразяващ източниците и направленията на персоналните доходи за определен период. Докато балансът представлява моментна снимка на финансовото състояние, отчетът за дохода е финансова снимка в движение- показва за конкретен отрязък от време откъде идват и къде отиват паричните потоци.

Класификацията на източниците на персонални доходи в България съответства на номенклатурата на Евростат. Следвайки я, общият паричен доход се формира като сума от брутния паричен доход, приходи от продажби, регулярни трансфери от други домакинства и други приходи. Брутният паричен доход на домакинството е сума от работна заплата, доходи извън работната заплата, доходи от самостоятелна заетост, доходи от собственост, пенсии, обезщетения за безработица, семейни добавки, други обезщетения.Разходите на домакинствата за стуктурирани съобразно изискванията на приетата от Евростат международна класификация на потребителските разходи. Те представляват сума от потребителските парични разходи, данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и др. Потребителския паричен разход включва и средствата на домакинствата необходими за храна, алкохолни и тютюневи изделия, облекло и обувки, наем, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, разнообразни стоки и услуги.


Отчет за персоналния доход към ......(дата)
ДОХОДИ

СУМА(ЛВ.)

Текущи доходи
Доходи от работна заплата
Доходи извън работната заплата( хонорари, комисионни, премии, други изплатени суми)
Доходи от пенсии
Доходи от семейни добавки за деца
Доходи от обезщетения за безработица
Други социални помощи
Доходи от домашно стопанство
Други


Инвестиционни доходи
Доходи от собственост( наем, дивидент, лихва, рента и др.)
Доходи от продажба на имущество, ценни книжа и др.
Доходи от предприемачество
Други


Извънредни доходи
Доходи от лотария, тото и хазартни игри
Доходи от наследство, дарение
Други


Сума на доходите:
Публични вземания върху доходите:

(данък върху дохода, задължителни социални и здравни осифурителни вноски)


Нетен доход

(сума на доходите – сума на публичните вземания върху доходите)
РАЗХОДИ

СУМА(ЛВ.)

Постоянни фиксирани разходи
Обслужване на кредит( ипотека, лизинг, потребителски кредит и др.)
Наем на недвижим имот
Плащания по застраховки
Вноски за доброволно пенсионни и здравно осигуряване
Други


Постоянни променливи разходи
Битови разходи ( сметки за електроенергия, горива, вода и др.)
Храна и напитки
Лични разходи( облекло, хигиена, други лични нужди)
Разходи за здравето(медицински, превантивни, специализирани и др.)
Транспорт
Други


Непостоянни разходи
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома
Свободно време
Допълнително образование
Други


Сума на разходите
Излишък за допълнителни спестявание

(сума на нетните доходи- сума на разходите > 0 )


Дефицит за покриване

(сума на нетните доходи- сума на разходите< 0 )

Доходите и разходите в отчета за персоналния доход дават обобщена характеристика на резултатите от сделките и от други събития, намерили отражение в състава на стойностните размери на съответните пера за активите в баланса на персоналното финансово състояние. Данните за наличностите на парични средства и парични еквиваленти в отчета за персоналния паричен поток в началото и в края на периода трябва да съответстват на данните за паричните средства и парините еквиваленти в баланса.

Във финансовия баланс се съдържа информация основно за персоналното имущество и финансово състояние ( активи, пасиви, нетна стойност на богатството), което зависи от ресурсите и финансовата структура, от ликвидността и платежоспособността му, както и от способността му да се адаптира към настъпващи промени.

В отчета за дохода се съдържа информация за ефективността на домакинството- доколко то е финансово независимо. Тя е полезна при оценката на потенциалните промени в ресурсите, които то вероятно ще контролира в бъдеще. Полезността на информацията се проявява и при прогнозиране способността на домакинството да създава условия за движението на парични средства, и при оформяне на преценката за ефективността, с която би ползвало допълнително ресурси.

Отчетът за персоналните парични потоци е свързан с промени във финансовото състояние на домакинството. В него се съдържа информация за движението на най-бързо ликвидните активи- паричните средства.

Отчетът за нетната стойност на персоналното богатство има за цел да представи информация за общите печалби и загуби/доходи и разходи, генерирани от домакинството през отчетния период – т.е. в него се представя информация, която характеризира промени във финансовото състояние на домакинството. Измененията в личното богатство между началото и края на отчетния период отразяват увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода. Цялостната промяна в нетната стойност на богатството през периода представлява общата сума на доходите и разходите, вкл. Печалбите и загубите, генерирани през този период.

Всички компоненти на финансовите отчети са взаимосвързани, тъй като отразяват различни страни на едни и същи сделки или други събития. Информационното ядро на тази съвкупност от показатели се образува от финансовия баланс и отчета за персоналния доход. Персоналните финансови отчети отразяват имущественото и финансовото състояние на домакинството в статика, неговата количествена и качествена характеристика към определен момент. В този смисъл персоналната финансова от четност е основа за анализ и за стартиране на процесите по персонално планиране и бюджетиране.
Източници:

Персоналните финанси – основа за управление на личното богатство, Теодора Димитрова, издание на Стопанска академия „Д.А.Ценов”, Свищов, 2010 г.Персонални финанси(методическо ръководство)- Теодора Димитрова, Анелия Радулова, АИ „Ценов”. 2013 г.

Персоналните финанси в България- теоритични аспекти и емпирични свидетелства – Анелия Радулова, АИ „Ценов” 2011 г.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница